Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.19 – 16 september 2002
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 *  Problemen bij internetprovider

Sedert 11 september is het me onmogelijk mijn website www.acke.info bij te werken. De regelmatige bezoeker heeft dit wellicht al gemerkt.

De oorzaak hiervan ligt bij de provider TISCALI die de voorbije dagen sleutelde aan zijn servers. Vandaag zou alles in orde komen… Ik ben hoopvol wachtend.

Tot zolang vraag ik uw begrip.

 *  Gemeenteraad vergadert op 24 (en 26) september

Zoals reeds vroeger aangekondigd komt de gemeenteraad na bijna 4 maanden eindelijk samen op dinsdag 24 september 2002 met aanvang om 18.00 uur. Indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd, gaat een tweede zitting door op donderdag 26 september 2002 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis. Het schepencollege kondigt ook een vergadering aan voor 8 oktober.

In de komende dagen kan u op mijn website meer details over deze punten vinden  >>> Volgende gemeenteraad

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Op dinsdag 24 september 2002 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

1.  Goedkeuring notulen gemeenteraad 7 mei 2002 en 4 juni 2002

2.  Mededelingen / Kennisgevingen

Bedrag zitpenningen Noord‑Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting

Schrijven provinciegouverneur d.d. 27 mei 2002 aan de heer Martin Acke in verband met zijn klacht betreffende de gemeenteraad van 18 december 2001

Schrijven provinciegouverneur d.d. 27 mei 2002 aan het College van Burgemeester en Schepenen in verband met schorsing/sluiting van de gemeenteraad

Overzicht tarieven DIFTAR in Intercommunale Durme‑Moervaart en aanbiedingsfrequentie containers

politieverordening van de burgemeester d.d. 13 augustus 2002 houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer ‑ invoering doorrijverbod voor autobussen in Leegstraat, Landstraat, Patronagestraat en Kerkstraat en verbindingswegen Wachtebekestraat, Verbindingsstraat, Schepen Napoleon De Meyerstraat, Onteigeningsstraat, Fr. Wittoucklaan-Oost (ondertussen ingetrokken)

‑ Politieverordening van de burgemeester d.d. 11 september 2002 in verband met de open straatjesdag van 22 september 2002

3.  Bekrachtiging politieverordening burgemeester d.d. 13 augustus 2002 houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer ‑ invoering verbod vrachtwagens + 3,5 ton in Kerkstraat ‑ Sint‑Stevenstraat ‑ Peperstraat

4.  Plaatselijke Openbare Bibliotheek ‑ beleidsplan 2003‑2007

5.  Betalend parkeren ‑ retributiereglement

6.  Betalend parkeren ‑ voorwaarden concessieovereenkomst

7.  Schoolreglement gemeentelijk onderwijs

8.  Gemeentebelasting op bepaalde categorieën van vennootschappen ‑ wijziging

9.  TMVW ‑ statutenwijziging

10. OCMW ‑ jaarrekening 2001

11. Jeugdwerkbeleidsplan 2002‑2004 ‑ jaarplan 2002

12. Overeenkomst met Intercommunale Durme‑Moervaart in verband met exploitatie containerpark

13. Milieubeleidsplan 2003‑2007

14. Aanleg verhardingen toegang kerkhof (via Koeiken) ‑ goedkeuring bestek

15. Brandweer ‑ openstelling betrekking beroepskorporaal

16. Bibliotheek ‑ aanpassing retributiereglement

17. Onderwijs ‑ verlofregeling schooljaar 2002/2003

18. Onderwijs ‑ lestijdenpakket schooljaar 2002/2003

19. Actualisatie personeelsstatuut ‑ goedkeuring bestek

20. Gebruiksrecht polyvalente zaal Assenedesteenweg 117 ‑ goedkeuring overeenkomst

21. Provinciale brandweerschool ‑ inschrijvingsgelden

22. Overeenkomst hulpfonds gas/elektriciteit ‑ verlenging

23. Charter van de Integratie van personen met een handicap

24. ROM-project

‑ beleidsovereenkomst aanvullend grondbeleid en sociale begeleiding in het kader van de havenontwikkeling Gentse Kanaalzone

‑ voorstel strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone editie juni 2002

25. Kerkfabriek Sint‑Laurentius ‑ begrotingswijziging 2002

26. Kerkfabriek Sint‑Laurentius ‑ begroting 2003

27. Kerkfabriek Sint‑Antonius van Padua ‑ begrotingswijziging 2002

28. Kerkfabriek Sint‑Antonius van Padua ‑ begroting 2003

29. Onderwijs ‑ openverklaring betrekking administratieve hulp

30. Bibliotheek ‑ openstelling halftijdse tijdelijke contractuele betrekking bibliothecaris

31. Verkeerssituatie in en rond Zelzate (op verzoek van de heer Frans Van Acoleyen)

32. Gevaarlijke situatie in Assenedesteenweg (op verzoek van de heer Dirk Goemaere)

II. GEHEIME ZITTING

1. TMVW ‑ voordracht kandidaat bestuurder T‑vennoten

2. TMVW ‑ voordracht vertegenwoordiger Algemene Vergadering en voordracht vertegenwoordiger gewestelijk directiecomité

3. Lokale economische raad ‑ aanduiding vertegenwoordiger PVDA

4. GECORO ‑ wijziging vertegenwoordiging Polderbestuur Moervaart en Zuidlede

5. Aanstelling van één bestuurder voor de Raad van Bestuur van de Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting van Zelzate

6. Onderwijzend personeel ‑ waarnemende aanstelling

7. Onderwijzend personeel ‑ halftijdse loopbaanonderbreking

8. onderwijzend personeel ‑ ter beschikkingstellingen wegens persoonlijke aangelegenheden

9. Onderwijzend personeel ‑ tijdelijke aanstelling 2002‑2003

10. Onderwijs ‑ aanstelling administratieve hulp

11. Machtiging rechtszaak

 

 *  Activiteitenkalender

Het komende weekend verdienen de TOEN-feesten en de Open Straatjesdag uw bijzonder aandacht. Wellicht kan ik één van de komende dagen hierover meer berichten via een update van mijn activiteitenkalender.

>>> activiteitenkalender

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.