bullet
Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.09 - 27 maart 2002

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Bezoek de Paaskermis in Zelzate

De paaskermis 2002 komt eraan ! Dit jaarlijkse evenement gaat door van vrijdag 29 maart tot zaterdag 6 april.

Naast de klassieke kermisattracties voor klein en groot, kan u genieten van tal van nevenactiviteiten die worden ingericht door gemeentebestuur en diverse verenigingen.

U kan het kermisprogramma en de andere geplande activiteiten permanent raadplegen op                  http://www.acke.info/activiteiten.html.

 

bullet

Het Zelzaatse Containerpark

Het schepencollege besliste op 22 januari om voortaan ook kurken in te zamelen op het gemeentelijk containerpark. Dit systeem veroorzaakt geen supplementaire kosten voor de gemeente. Tot daar het goede nieuws.

Anderzijds regent het volop klachten in verband met de gewijzigde politiek voor afgifte van "allerlei plastiek" op het containerpark. Ook hier besliste het schepencollege blijkbaar, zonder daarbij de gemeenteraad te raadplegen, tot een belangrijke koerswijziging.

Zo zou momenteel maar een zeer beperkt aantal soorten plastiekafval op het containerpark aanvaard worden met als gevolg dat veel mensen met hun afval terug huiswaarts worden gestuurd. Zij krijgen de boodschap mee om het plastiek in de grijze container af te laten voeren. Dit heeft niet alleen een hogere huisvuilfactuur tot gevolg, maar ook het sorteringsgedrag van de Zelzatenaar krijgt hierdoor een ferme deuk. Het milieu én de Zelzaatse belastingbetalers zijn bij deze maatregel de klos! Nog eens!

De CD&V-gemeenteraadsleden aanvaarden niet dat het sp.a-ZOW-VLD-college dergelijke koerswijziging invoert zonder voorafgaand overleg in de gemeenteraad en zonder voorafgaandelijke verwittiging van de bevolking. Martin Acke zal dit punt ter bespreking op de agenda zetten van de volgende gemeenteraad en eisen dat de bestaande dienstverlening op dit vlak minstens wordt behouden.

Volgende week kan u hierover meer lezen op http://www.acke.info/gemeenteraad/gr_zelzate_20020416.html

 

bullet

Opening van een kansspelinrichting op de Grote Markt

Het gemeentebestuur kreeg reeds geruime tijd geleden de vraag om de opening goed te keuren van een kansspelinrichting in Zelzate. De burgemeester en de schepenen verklaarden zich op 29 januari 2002 principieel akkoord voor dergelijk etablissement op basis van onderstaande voorwaarden.

Het zou gaan om een speelhal, aangepast aan de nieuwe wet welke een pure amusementswaarde toeschrijft. Enkele gegevens: maximum verlies toegestaan van € 12,39 per uur, toegang onder de 21 jaar is niet toegelaten, een register met alle aanwezigen is beschikbaar, opstelling van enkel door het Ministerie goedgekeurde toestellen, beperkte inzetten, geen schenken van alcohol, geen kredietverlening, permanent toezicht. De zaak zou open zijn elke dag van 12.00 tot 01.00 uur en het aantal toestellen is wettelijk beperkt tot 30.

De speelhal zou komen op de Grote Markt 41, waar vroeger slagerij De Mol was gevestigd.

We kunnen ons de vraag stellen of Zelzate behoefte heeft aan dergelijke instellingen. Vooral de locatie in de nabijheid van de scholen lijkt me geen goede zaak. De voorziene voorwaarden lijken sluitend, maar zal men er in slagen om voldoende controle uit te oefenen? Of dit een verrijking van het Zelzaatse centrum zal betekenen is maar zeer de vraag. De toekomst zal dit uitwijzen.

 

bullet

Bouw van de verkeerswisselaar Zelzate-West

Na afloop van het openbaar onderzoek en de hoorzitting van 1 februari omtrent de aanleg van de verkeerswisselaar Zelzate-West bracht het schepencollege positief advies uit in zitting van 6 februari 2002:

Gegevens:

Volgens de planologische voorzieningen van het bij K.B. d.d. 14.09.77 goedgekeurd gewestplan ‘Gentse en Kanaalzone’, zijn de terreinen gelegen in reservatie- en erfdienstbaarheidsgebied. Het maakt geen deel uit van een Bijzonder Plan van Aanleg. Aanvrager wenst aan de kruising van de N49 met de R4(west) een volwaardige verkeerswisselaar aan te leggen met een brug over de N49 en een tunnel voor het verkeer komende uit de richting van Antwerpen of uit Nederland (rijdende richting Gent). Drie lussen en 4 verbindingswegen vervolledigen het geheel. De fietsers worden buiten het complex omgeleid via nieuwe laterale wegen, een fietsersbrug over de R4 en een fietsertunnel onder de N49. Het dossier omvat tevens 2 milieueffectenrapporten. Het eerste dateert van 03.05.95. Een aanvullend milieueffectenrapport dateert van april 2000. In beide studies werd de impact van het project voor een aantal aspecten onderzocht en omschreven.

Het voorgestelde project houdt rekening met de voorgeschreven algemene en specifieke te nemen maatregelen. In het bijzonder gaat het om volgende maatregelen:

bulletplaatsen van een geluidswerend scherm met een hoogte van 3,5 m en een geluidswerende berm van 4 m, ter afscherming van de woningen in de Tunnellaan;
bulletafvoeren van de bestaande gipsophogingen naar de plaats van herkomst, namelijk het nabij gelegen gipsstort van Rhodia Chemie. Het vervoer zal gebeuren via een rechtstreekse tijdelijke weg op de werf tussen ophoging en stort;
bulletrealisatie van de bouwkuip van de tunnel met een bentoniet-wand en damplanken tot in de kleilaag (bemaling wordt dus beperkt tot de bouwkuip).

Het gaat hier om werken van openbaar nut.

In de beraadslaging over de ingediende bezwaren n.a.v. het openbaar onderzoek voor deze stedenbouwkundige aanvraag, heeft het college beslist de opmerking over te maken aan de vergunningverlenende overheid dat er een parallelweg dient te worden aangelegd vanuit richting Assenede tot De Katte, vóór de start van de werken aan de verkeerswisselaar.

Op 01.02.02 heeft het gemeentebestuur een hoorzitting gehouden over de aanleg van de verkeerswisselaar. De toen gemelde, relevante opmerkingen, worden opgenomen in het advies van het college. Deze opmerkingen waren de volgende:

bulletGezien de ondoorlaatbare bentonietwand en het plaatsen van damplanken, zal het grondwaterpeil stijgen door belemmering van de normale grondwaterstroming. Dit kan aanleiding geven tot wateroverlast voor de bewoners van de Kasteelstraat čn een grote impact hebben op de landbouwgronden in de omgeving. De nodige voorzieningen dienen te worden getroffen om dit tegen te gaan. (was een opmerking van Martin Acke)
bulletEen bijkomende geluidswering dient te worden voorzien ter hoogte van de Hans Kochlaan.
bulletIn de voetgangers- en fietserstunnel dienen de nodige maatregelen te worden getroffen ter beveiliging van de gebruikers (verlichting, …). (was een opmerking van Martin Acke)

Advies:

Het college van burgemeester en schepenen geeft een gunstig advies voor de bouw van het complex N49 met R4 te Zelzate-West, voor zover rekening gehouden wordt met voormelde opmerkingen en de hieruit volgende noodzakelijke aanpassingen worden uitgevoerd.

Meer gegevens over de verkeerswisselaar op http://www.acke.info/ruimtelijke_ordening.html.

 

bullet

Zelzate-brug op 8 april voor 4 maanden dicht!

In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Leefmilieu en Infrastructuur wordt weldra de wegbekleding van de brug vernieuwd. De start der werken is voorzien op maandag 8 april voor een duur van ongeveer 4 maanden. Tijdens de duur der werkzaamheden zal de brug afgesloten zijn voor het wegverkeer maar er wordt wel een doorgang voorzien voor voetgangers en fietsers.

Een overzichtje van wat zoal in de omgeving van Zelzate aan gang is of binnenkort van start gaat:

bulletAkkerstraat momenteel afgesloten voor werken aan de afwateringsgrachten;
bulletGebroeders Naudtslaan naar Wachtebeke momenteel afgesloten voor werken aan de spoorwegovergang;

Gevolg: toenemend sluipverkeer (ook van vrachtwagens) via de Overslag, Langelede, Oudenburgse Sluis en Leegstraat. De slechte staat van het wegdek van de Leegstraat laat dit absoluut niet toe.

bulletBinnenkort onderbreking van de Leegstraat tussen Wachtebekestraat en de Kerkstraat voor de wegen- en rioleringswerken;

Gevolg: te verwachten conflicten tussen het al drukke schoolverkeer in de Patronagestraat en Kerkstraat met het omgeleid verkeer.

bulletTweede fase van de werken aan de N49 ter hoogte van de Langelede zorgen voor al geruime tijd voor files;
bulletBinnenkort start van de werken aan de verkeerswisselaar Zelzate-West;
bulletBrug Zelzate van april tot begin augustus afgesloten voor herstelling wegbekleding;
bulletWeldra breekt het toeristisch seizoen aan met sterke verkeerstoename naar de kust, vooral in de weekends;

Te verwachten gevolg: iemand die eventjes met de wagen het kanaal moet oversteken tussen Zelzate-Oost en Zelzate-West, riskeert vast te zitten in de file. Waar zit de coördinatie van al deze werken? Kon het wegdek van de brug niet eerder worden hersteld? Kan men nog wachten? Is dit niet allemaal een beetje te veel van het goede?

Martin Acke voegde de bespreking van deze situatie toe aan de agenda van de gemeenteraad van 16 april eerstkomend.

Volgende week kan u hierover meer lezen op http://www.acke.info/gemeenteraad/gr_zelzate_20020416.html.

 

bullet

Van leerfabriek naar leefschool

Tijdens vier ontmoetingsdagen met mensen uit het onderwijs en leergierige geďnteresseerden werkte onze Vlaamse fractie een hedendaagse visie uit op de school van de toekomst.

Ontdek onze voorstellen voor goed en prettig onderwijs voor alle kinderen, voor een herwaardering van leerkrachten en directies en voor een grotere betrokkenheid van ouders.

Lees verder op http://www.cdenv.be/home.htm of rechtstreeks op http://www.cdenv.be/standpunten/03-2002/onderwijs.htm.

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.