bullet
Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n░ 2.07 - 01 maart 2002

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Agenda gemeenteraden van 5 (en 7) maart 2002

De gemeenteraad op 5 maart begint om 18 uur en wordt van 19u00 tot 19u30 onderbroken voor het halfuurtje van de burger. Mocht de agenda niet kunnen afgewerkt worden voor 23u00, wat onwaarschijnlijk is, dan vergadert de raad opnieuw op donderdag 7 maart om 18u00.

Openbare zitting

bullet1. Mededelingen
bullet2. Gratis zwemmen voor 6-jarige inwoners
bullet3. Intercommunale Durme-Moervaart - statutenwijziging
bullet4. Milieuraad - wijziging huishoudelijk reglement
bullet5. Brandweer - ruil autopomp
bullet6. Parkeerbelasting - principebeslissing
bullet7. Herinrichting lokettenzaal - vervanging radiatoren
bullet8. Aankoop parochiezaal en verkoop pastorij Debbautshoek - herziening principebeslissing wegens ontoereikende voorlichting gemeenteraadsleden en onvoldoende motivatie - op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke
bullet9. Subsidiereglement voor het gebruik van herbruikbare luiers - op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke
bullet10. Voorstel tot het verbieden van alle ADR-verkeer doorheen de dorpskom van de gemeente - op verzoek van de PVDA-fractie
bullet11. Weerslag op de begroting van de gemeente van de financiŰle problemen van Telenet en haar partner Callahan - op verzoek van de PVDA-fractie

Geheime zitting

bullet1. Lokale politie - niet-politioneel gemeentepersoneel in dienst bij het gemeentelijk politiekorps dat overgaat naar het administratief en logistiek kader
bullet2. Milieuraad - wijziging samenstelling
bullet3. Onderwijs - waarnemende aanstelling

Op mijn website kan u alvast een aantal toelichtingen vinden omtrent de agenda... de komende dagen wordt de pagina verder aangevuld: zie agenda gemeenteraad.

 

bullet

Info-avond ACW-Zelzate

Recent werd een nieuw decreet goedgekeurd voor het gemeentelijk cultuurbeleid. Het kwam in voege op 1 januari 2002. Het is niet overdreven te stellen dat dit in veel gemeenten een grote invloed zal hebben op het cultuurbeleid. Zo dient er voortaan worden gewerkt aan een integraal en kwalitatief gemeentelijk cultuurbeleid. Dit behelst zowel de beschikbare infrastructuur, de openbare bibliotheek, kunst en cultuur,... Ook de ondersteuning van het socio-culturele verenigingsleven moet binnen dit nieuwe kader een plaats krijgen.

De Zelzaatse afdeling van het ACW, die verschillende socio-culturele verenigingen overkoepelt, richt een informatie- en debatavond in over dit onderwerp.

Mieke Van Hecke, Vlaams volksvertegenwoordiger uit Lochristi, heeft de voorbereidende werkzaamheden omtrent het nieuwe decreet van zeer nabij gevolgd. Zij zal eerst een algemeen beeld schetsen van wat dit inhoudt en iets dieper ingaan op de toepassing ervan. Daarna is er ruim gelegenheid tot vraagstelling en discussie over wat deze wetswijziging meebrengt voor onze gemeente Zelzate.

Ook andere bekommernissen inzake cultuur- en jeugdwerking kunnen aan bod komen. Is er nood aan fuifruimte voor de Zelzaatse jeugd? Waar kunnen de verenigingen terecht voor culturele activiteiten? Is een cultureel centrum haalbaar en zinvol in Zelzate? Dit zijn maar enkele vragen die kunnen aan bod komen.

Zelzate en het nieuwe cultuurdecreet

Dinsdag 5 maart om 19u30

De Kring, Kerkstraat 56 te Zelzate

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze informatie- en gespreksavond bij te wonen. Voor verantwoordelijken en bestuursleden van de vele Zelzaatse verenigingen is dit zonder meer een aanrader. Inkom is gratis.

Neem alvast kennis van het decreet via pagina cultuur en ontspanning.

De komende weken gaan nog tal van andere activiteiten door in onze gemeente. Of spring eens binnen in de Blauwe Zaal van Cultureel Centrum "De Speye" in Sas van Gent, waar de Zelzaatse kunstenares Gerda Kalle aquarellen en pastel- en zijdeschilderijen exposeert. Zie: pagina activiteiten

 

bullet

Politiezone Puyenbroeck gaat maandag officieel van start

Na maanden van voorbereiding gaat op maandag 4 maart 2002 de nieuwe politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate van start. Op de politieraad van 26 februari werden structuur en werkingsprincipes uitgebreid aan de politieraad en aan het aanwezige publiek en de pers toegelicht. Men vertrekt van een huidige theoretische formatie van 86,5 man en wil dit op termijn uitbreiden tot 96. Een aantal personeelsleden zullen op korte tijd om allerlei redenen (pensionering, uitstapregeling,...) afvloeien. Omdat men daarmee riskeert onder de minimumnorm van 75 uit te komen, moeten dringend een aantal vacatures worden ingevuld.

De klemtoon van de ge´ntegreerde politiewerking zal liggen bij de wijkwerking. Daartoe werd de vier-gemeenten-zone opgedeeld in 13 wijken, waarvan 4 in Zelzate. Elke gemeente beschikt minstens over een politiepost voor wijkdienst en lokaal onthaal. De operationele diensten zullen voor de helft in Zelzate en voor de helft in Lochristi onderdak vinden. Men gaat uit van een systeem met twee interventieploegen. Daarnaast wordt nog tijdelijk gebruik gemaakt van het ex-politiecommissariaat van Lochristi ondermeer door de zonechef en de dienst beleidsondersteuning. Vandaag beschikt de zone over een kader van 8 officieren, maar dit wordt in de toekomst afgebouwd naar 6. Anderzijds zal vooral het middenkader op termijn worden versterkt.

Zie pagina Politie

 

bullet

Gouverneur wijst burgemeester Schenkels op zijn plichten

Martin Acke diende op 8 november van vorig jaar bij gouverneur Balthazar een klacht in tegen burgemeester John Schenkels. De CD&V-fractieleider nam het niet dat Schenkels een door het schepencollege geplande gemeenteraadszitting saboteerde en daardoor verhinderde dat verschillende door de oppositie toegevoegde agendapunten werden besproken.

zie nieuwsbrief zelzat@rem N░ 1-21

Het duurde uiteindelijk 3 1/2 maanden vooraleer er antwoord kwam op de klacht. Uit het omstandig antwoord van de provinciegouverneur blijkt dat Schenkels over de ganse lijn in de fout ging. Minder te begrijpen is dat de gouverneur een formele terechtwijzing een overdreven reactie vindt. Desalniettemin zal hij de burgemeester wel op zijn wettelijke plichten wijzen. We kunnen maar hopen dat deze kwestie burgemeester Schenkels zal aansporen tot meer elementaire beleefdheid en respect voor de gemeenteraadsleden, ook al zitten die in de oppositie.

Ongeacht het woordgebruik van de burgemeester op het einde van de gemeenteraad van 6 november werd de zitting omstreeks kwart na elf gesloten. Dat hij daarbij de term schorsen of sluiten gebruikte doet niets terzake. Het reglement van orde voorziet dat de agenda twee dagen later verder moest worden behandeld. De gemeenteraad was daartoe ook ondubbelzinnig uitgenodigd door het schepencollege. De burgemeester stuurde de raadsleden echter 's anderdaags op persoonlijk initiatief een brief met de mededeling dat de gemeenteraad van 8 november niet zou doorgaan. De gouverneur besluit dat deze brief inhoudelijk onaanvaardbaar is.

De CD&V-raadsleden Marleen Van den Abbeele en Martin Acke negeerden de onwettige brief en boden zich aan op het aanvangsuur van de geplande zitting van 8 november. De burgemeester weigerde echter hun aanwezigheid te bestatigen. Conform de gemeentewet had hij echter de plicht de vergadering te openen. Door zijn weigering beging hij een fout en zal de gouverneur hem op zijn wettelijke plichten wijzen.

Martin Acke stelde in zijn klacht dat de burgemeester daarmee bewust wilde verhinderen dat een aantal actuele problemen op de gemeenteraad werden besproken. De gouverneur stelt dat obstructie (vooralsnog) niet het geval lijkt te zijn. Wellicht zal men tweede klacht over het in ijltemp afvoeren van 9 oppositiepunten aan het begin van de gemeenteraad van 18 december hem een andere kijk op de zaak geven.  Zie verslag gemeenteraad 18-12-2001

Tot slot stelt de gouverneur dat het onaanvaardbaar is dat de burgemeester een gemeenteraad niet laat doorgaan omdat de datum hem niet paste. Als voorzitter van het schepencollege heeft hij immers een belangrijke stem in de vastlegging van de datum. Het is dan ook niet aanvaardbaar dat hij deze datum niet vrijhield. Daarnaast wijst ook de gouverneur erop dat de burgemeester, zoals ik aangaf, zich ook kon laten vervangen door een schepen.

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke ge´nteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.