bullet
Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.06 - 24 februari 2002

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Zit Zelzate met een probleem van sluikstorten?

Pas drie maanden nadat het sluikstortprobleem voor de eerste maal door de CD&V-fractie op de agenda van de gemeenteraad werd gezet, kreeg de raad op 7 februari de gelegenheid om hierover te debatteren. Talrijke obstructiepogingen van de burgemeester konden uiteindelijk niet verhinderen dat Martin Acke de vinger in de wonde stak. Volgens John Schenkels en zijn milieuschepen Rony Schatteman is er echter absoluut geen sprake van een wonde en bestaat het sluikstortprobleem enkel in de fantasie van sommige personen met slechte bedoelingen. 

Martin Acke stak van wal met een resem van concrete voorbeelden die wel degelijk bewijzen dat het sluikstorten in Zelzate ernstig is toegenomen. Hij hekelde het feit dat het gemeentebestuur het probleem onder de mat wil vegen en vroeg extra maatregelen om de toestand te verbeteren. Hij klaagde ook de te lakse aanpak van de politie aan in deze materie. Hij wees erop dat dit sluikstorten zich uiteindelijk vertaalt in meer belastingen voor alle inwoners. 

De CD&V-fractie stelde een aantal maatregelen voor die kunnen bijdragen tot de bestrijding van het probleem: 

bulletCampagne om de openbare vuilnisbakken van de parken en speelpleinen in orde te brengen en terug te voorzien waar nodig.
bulletVerhoging frekwentie van het ledigen van de gemeentelijke openbare vuilnisbakken. 
bulletVervanging van openbare vuilnisbakken door voorzieningen met kleinere opening. 
bulletRegelmatige controleronde van de gemeentelijke parken en pleinen, ook in meer afgelegen delen van onze gemeente. 
bulletRegistratie van de sluikstortingen door technische dienst. 
bulletGerichte controle van de politie op die plaatsen waar frekwent wordt sluikgestort. 
bulletConsequent optreden van de politie bij klachten en eigen vaststellingen inzake sluikstortingen. 

Lees meer hierover...

 

bullet

Geen fatsoenlijke Diftar-compensatie voor gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar

Bij de invoering van Diftar werd door de Zelzaatse sp.a-VLD-VVD-meerderheid gesteld dat de meerkost van de invoering van Diftar voor gezinnen met kleine kinderen zou gecompenseerd worden via een toelagereglement, uitgaande van een reële schatting van die meerkost. De gemeenteraad besliste, zogezegd op basis van een beperkt onderzoek door het schepencollege, om uiteindelijk slechts € 25,00 compensatie per kind te voorzien, zeer tegen de zin van de CD&V-fractie die het dubbele vroeg.

De tweede week van januari kregen de Zelzatenaars Ideemilieu, de milieu- en afvalkrant van de Intercommunale Durme-Moervaart, in de bus. Op basis van een berekeningsvoorbeeld uit dit artikel stelde Martin Acke de gemeenteraad voor het bedrag in artikel 4 van het toelagereglement van 18-12-2001 aan te passen van € 25,00 naar € 100,00 per kind jonger dan 3 jaar, zijnde een aanvaardbare gemiddelde compensatie voor de rechtstreekse meerkost voor deze categorie Zelzatenaars die diftar met zich meebracht. Dit voorstel werd door de meerderheid weggestemd, ook door de ZOW die voor haar alliantie met sp.a duidelijk andere taal liet horen.

De burgemeester bleek vooral de gehanteerde berekeningswijze in twijfel te trekken, wat deed vermoeden dat hij wel achter het principe van compensatie kan staan. Daarom zal de CD&V-fractie op de gemeenteraad van 5 maart een subsidiereglement voor het gebruik van herbruikbare luiers voorstellen. 

Lees meer hierover...

 

bullet

Verwaarloosde toestand speelterrein Karnemelkpolder

Een schrijven van een jonge inwoonster aan Martin Acke klaagde de triestige toestand van het speelplein in de wijk Karnemelkpolder (Karperstraat) aan. Bij een plaatsbezoek stelde hij inderdaad tal van gebreken vast en meldde deze al in november aan het gemeentebestuur. Behalve een snoeibeurt is er ondertussen nog niet veel veranderd.

De CD&V-fractie stelde de gemeenteraad volgende concrete maatregelen voor:

bulletherstelling van de basketdoelen
bulletvoorzien van verplaatsbare minivoetbaldoelen zodat verhard plein multifunctioneel kan worden aangewend
bulletterug schilderen van de terreinmarkeringen
bulletvoorzien van een schommel of een wipplank (veel 6 tot 12-jarige gebruikers)
bulletvoorzien van vuilnisbakjes + regelmatig ledigen + regelmatige opkuis van zwerfvuil
bulletvoorzien van een groter hondentoilet
bulletopkuis van de zandbak
bulletopkuis van de beplanting (vooral ingang J. Schenkelsstraat)
bulletopstelling van de glascontainer in de Karperstraat op een andere plaats in de gemeente
bulletopname van het speelterrein (ook de andere) in een avondlijke politiecontroleronde

Lees meer hierover...

 

bullet

Aankoop van parkeerautomaten

De gemeenteraad keurde meerderheid tegen minderheid het bestek goed voor aankoop van 15 tot 20 parkeerautomaten. De buitengewone begroting voorziet hiervoor € 74.368,00. Daarmee komt het betalend parkeren in het centrum alsmaar dichter en dichterbij. Er is nog steeds geen parkeerreglement maar de burgemeester liet al los dat er wordt gedacht aan verschillende parkeerzones met verschillende tarieven en maximum parkeertijden. Er zou ook gratis kort parkeren worden ingevoerd van bijvoorbeeld 30 minuten.

Aangezien de aankoop van de parkeermeters meer tijd in beslag neemt dan initieel ingeschat zal het nog wel een paar maanden duren vaaraleer de parkeerautomaten in het straatbeeld verschijnen. Tot zolang schuift de meerderheid de beslissing over een parkeerreglement voor zich uit.

De CD&V-fractie stemde tegen de aankoop omdat zij niet akkoord is met het invoeren van betalend parkeren in Zelzate.

 

bullet

Er komt geen fusie van het gemeentelijk onderwijs in Zelzate

Vorig jaar werd het gemeentelijk Buitengewoon Lager Onderwijs, gevestigd in de Caluslaan, om financiële en praktische redenen overgeheveld naar de Provincie. Ik berichtte u al op 20 januari van de plannen van onze meerderheid om ook het overige gemeentelijk onderwijs af te stoten. De nood aan financiële middelen zou aan de basis liggen van deze onderhandelingen. Burgemeester Schenkels sprak in de pers van een mogelijke besparing van € 1.700.000, een bedrag dat op basis van de begrotingscijfers trouwens sterk betwijfeld werd door Martin Acke. Het stoorde de CD&V-fractieleider echter dit nieuws te moeten horen via de pers.

Op de gemeenteraad van 20 december bleek dat de fractieleiders van de meerderheidspartijen sp.a, ZOW en VLD-VVD niet op de hoogte waren van de plannen van het college. Daarom ondervroeg Martin Acke op de gemeenteraad van 7 februari het schepencollege over de stand van zaken van deze onderhandelingen. De burgemeester was zoals gewoonte karig met concrete informatie en antwoordde dat het slechts om verkennende gesprekken ging.

Een paar dagen geleden konden we in het Laatste Nieuws lezen dat de storm is gaan liggen is. Na de tussenkomst van Martin Acke is de burgemeester wellicht op de vingers getikt van zijn meerderheidsfracties en is hij ook eens serieus gaan rekenen. Overheveling van het gemeentelijk onderwijs zou nu opeens slechts € 75.000,00 opleveren. De moeite niet waard dus. Onderwijsschepen Paul Tollenaere mocht de verlossende boodschap brengen aan de pers... er komt geen scholenfusie in Zelzate.

Bij deze ongelofelijke show moeten we ons toch ernstig afvragen waarmee het schepencollege bezig is. Hoe is het mogelijk dat zij op dergelijke lichtzinnige wijze omspringen met de gemoedsrust van ouders, kinderen en personeel van het gemeentelijk onderwijs? Schepen Tollenaere... stop ermee... je bent je bevoegdheid over onderwijs niet waard.

Lees meer hierover...

 

bullet

Zelzate, een KMO-vriendelijke gemeente?

Op maandag 25 februari om 20 uur organiseren UNIZO-Zelzate en Dekenij Centrum in de Parochiezaal van Debbautshoek een debat over het KMO-beleid in Zelzate. Het belangrijkste agendapunt is de voorstelling van het "KMO-partnerplan voor een ondernemend Zelzate".

Een goed uitgebouwd handelsapparaat is in onze gemeente essentieel. Het zelfstandig ondernemerschap geniet dan ook al jaren de volle aandacht van de CD&V-fractie.

Het was de bedoeling van CD&V-fractieleider Martin Acke dit debat bij te wonen en u nadien via deze weg uitgebreid verslag uit te brengen van dit interessante evenement. Helaas... na zijn inschrijving kreeg hij een vriendelijk bericht van de voorzitter van UNIZO dat hij niet gewenst is op deze avond. Enkel zelfstandige ondernemers, burgemeester Schenkels en schepen van middenstand Uyttendaele mogen er bij zijn. Het bestuur vond het, als pluralistische belangengroepering, niet opportuun andere politici, noch van de meerderheid noch van de oppositie uit te nodigen.

Het waarom blijft een raadsel? Heeft het bestuur zich al afgevraagd hoe gemeenteraadsleden ernstige standpunten omtrent lokale economie, middenstand, handel of nijverheid kunnen innemen als ze nog niet eens door de middenstandsorganisaties worden erkend in hun functie? Hoe kunnen zij de middenstand steunen als die dit niet eens toelaten? Met de beste wil van de wereld kan ik deze houding niet begrijpen.

Graag verneem ik de reactie van de lezer van deze nieuwsbrief op deze zaak: martin@acke.info.

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.