Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.03 - 02 februari 2002

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Agenda gemeenteraden van 5 (en 7) februari 2002

De gemeenteraad op 5 februari begint om 18 uur en wordt van 19u00 tot 19u30 onderbroken voor het halfuurtje van de burger. Mocht de agenda niet kunnen afgewerkt worden voor 23u00, en het begint er meer en meer op te lijken dat dit zo zal zijn, dan vergadert de raad opnieuw op donderdag 7 februari om 18u00.

In mijn vorige nieuwsbrief vermeldde ik reeds de agenda van de zittingen. Ondertussen werden drie punten toegevoegd:

Openbare zitting

bullet52. De billijke vergoeding (verzoek van sp.a-raadslid Patricia De Meyer)
bullet53. Motie voor de vrede (verzoek PvdA-raadslid Dirk Goemaere)
bullet54. Gedeeltelijke terugbetaling van het menginitis-vaccin (verzoek van PvdA-raadslid Frans Van Acoleyen)

Op mijn website kan u alvast een aantal toelichtingen vinden omtrent de agenda... de komende dagen wordt de pagina verder aangevuld: http://www.acke.info/gemeenteraad/gr_zelzate_20020205.html

bullet

Hoorzitting verkeerswisselaar N49-R4-west

Mijn vorige nieuwsbrief vermeldde omtrent de hoorzitting van 1 februari ondermeer volgende tekst:

"Pas op 24 januari ontving ik hiertoe als gemeenteraadslid een uitnodiging... maar hoe zit het met de uitnodiging van de Zelzaatse inwoners??? Ik heb alvast geen weet van enige actie hieromtrent terwijl dit toch het belangrijkste is! Graag uw reactie: martin@acke.info."

Deze vermelding heeft zijn effect niet gemist. Na deze steek boven water - want ook op het gemeentehuis krijgen en lezen ze gretig mijn nieuwsbrieven - besliste het gemeentebestuur alsnog om 320 uitnodigingen aan omwonenden in de brievenbus te bezorgen. Een nuttige daad... zo blijkt uit de grote aanwezigheid op de hoorzitting. Mijn dank aan het gemeentebestuur voor deze 'geste'.

Ik breng u een kort verslag van de hoorzitting.

Verslag van de hoorzitting.

Na het bouwverlof is het zover... dan starten de werken aan het grote klaverblad "Zelzate-West" dat een vlotte verkeersafwikkeling moet garanderen tussen de A11/N49 'Expresweg Antwerpen-Zeebrugge' en de R4-West 'Ring rond Gent'. Men schat dat de werken twee jaar zullen duren.

Het gemeentebestuur organiseerde op 1 februari een hoorzitting naar aanleiding van het openbaar onderzoek dat loopt in de procedure van de bouwaanvraag. Niettegenstaande het schepencollege deze hoorzitting maar enkele dagen op voorhand, dus rijkelijk te laat had aangekondigd, was er een zeer ruime belangstelling. De omwonenden zijn vooral bevreesd voor toename van het geluid en de trillingen, visuele hinder en mogelijke onteigeningen en waardevermindering van hun eigendom. Luidst klonken de vragen naar toepassing van allerlei technieken die toename van geluid en trillingen maximaal kunnen beperken.

Dhr. Jean-Pierre Matthijs, afdelingshoofd van de Administratie Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, verzekerde de aanwezigen dat er maximaal gebruik zal worden gemaakt van dergelijke technieken. Zo voorziet het ontwerp betonnen geluidsschermen en een aarden geluidsberm langsheen de woningen van Tunnellaan en Maurice Salzmannlaan, ook al betekent dit geen waterdichte oplossing... geluidsgolven verplaatsen zich immers op grillige en soms moeilijk voorspelbare wijze. Direct achter een geluidsscherm is het resultaat groot (tot -13 dB), maar verderaf geeft dit soms een verslechtering. Bovendien zal de 4 m hoge berm weinig afscherming betekenen voor het geluid afkomstig van het verkeer op het hoger gelegen viaduct. Anderzijds zullen toepassing van beton met fijne oppervlakte structuur en de gedeeltelijke verwerking van het verkeer in een tunnel een gunstige invloed hebben. Ook de afschaffing van de huidige verkeerslichten is een positieve zaak omdat de verkeersafwikkeling vlotter kan gebeuren en daardoor ook de filevorming zal verminderen. Vooral bij vrachtwagens zorgt het remmen en optrekken immers voor heel wat overlast. Ook aan de veiligheid van de zwakke weggebruiker wordt veel aandacht besteed door de aanleg van een tunnel en brug voor fietsers en voetgangers. De dagelijkse oversteek van vele fietsers op die plaats vormt immers vandaag voor gevaarlijke situaties.

Het bouwontwerp van de verkeerswisselaar mag dan wel maximaal rekening houden met beperking van de geluidshinder maar het niveau van hinder hangt uiteraard ook af van de verkeersintensiteit. Niettegenstaande hieromtrent uitgebreide studies en tellingen zijn gebeurd blijft de toekomstige evolutie van de verkeersdrukte onzeker. Zij hangt immers af van diverse andere factoren, waaronder niet in het minste de toekomstige plannen inzake de verkeersafwikkeling rond Antwerpen en de aanleg van de Westerschelde Oeververbinding. Dat er een serieuze toename komt, daar is iedereen het over eens. Wanneer en hoeveel? Dat is een andere zaak. Op dit vlak voldoet het MER (milieu effecten rapport) dat in 1995 werd opgemaakt absoluut niet. Bovendien is het verwonderlijk dat het aanvullende MER dat in april 2000 werd opgemaakt ook niet dieper ingaat op de verkeer- en mobiliteitsproblematiek. Er is in het geheel niet eens sprake van de Westerschelde Oeververbinding!

De Zelzaatse tunnel mag dan wel enige tijd geleden brandveilig zijn gemaakt, toch is hij niet explosievrij gebouwd. Het ADR-verkeer zal dus nooit langs die weg mogen en hoe ironisch ook... door het Zelzaatse centrum blijven passeren. Enkel de aanleg van de Rodenhuizetunnel zou hieraan een oplossing kunnen bieden maar de hiervoor voorziene reservatiezone op het gewestplan werd onder druk van Stad Gent, dat een veel zuidelijker gelegen Siffertunnel wil, geschrapt.

Ook de verkeershinder gedurende de twee jaar van uitvoering van de werken vormt een probleem waarbij velen met ernstige vragen zitten. De tijdelijke versmallingen zullen ongetwijfeld voor dagelijkse files zorgen op de Expresweg met verhoogde geluidshinder en bodem- en luchtvervuiling door de uitlaatgassen tot gevolg. Zullen De Katte en het centrum van Zelzate niet overspoeld worden door sluipverkeer? Dient de laterale weg langsheen de N49 niet eerst worden aangelegd teneinde De Katte te ontlasten? Bijkomend probleem is het afgraven en transporteren van 30.000 m3 fosforgips van de bestaande taluds (en de vervuilde grond daaronder) aangezien dit materiaal onvoldoende stabiel is gebleken voor de opritten van het viaduct. Gelukkig moet men het gips niet ver transporteren. Het gaat immers terug van waar het komt: het gipsstort van Rhodia.

Een aantal praktische vragen en opmerkingen van CD&V-gemeenteraadslid Martin Acke:

* Is het college bereid de eventuele bezwaren van inwoners die voor zondagavond 3 februari om 24u worden ingediend officieel te registreren? Het kan immers best zijn dat inwoners pas na de hoorzitting vandaag voldoende kennis hebben van het dossier om een bezwaar op te stellen. Aangezien het vrijdagavond is kan dit niet meer tijdens de kantooruren. De vraag kwam er omdat het al is gebeurd dat het schepencollege bezwaarschriften weigert die pas op de eerste werkdag na een weekend in de bus van het gemeentehuis worden gevonden. Aanvankelijk pruttelde de burgemeester tegen, maar op het einde van de hoorzitting zegde hij toe dat de bezwaarperiode wordt verlengd tot 5 februari, de dag voordat het college zijn advies zal uitbrengen.

* De oprit van de N49 vanaf Zelzate-Brug richting Zeekust moet nu al rekening houden met de toekomstige aanleg van de ontsluitingsweg van De Katte, zodat hiervoor later geen onteigeningen van grond van bewoners van de Kasteelstraat en de Veldstraat nodig zijn.

* De voetgangers- en fietserstunnel onder de Expresweg moet degelijk verlicht worden teneinde het veiligheidsgevoel van de gebruikers te waarborgen.

* Volgens het MER heerst er op de plaats van de verkeerswisselaar hoofdzakelijk een grondwaterstroming van noord naar zuid. Door de toepassing van damplanken en klei (bentoniet) voor het waterdicht maken van de bouwput zal deze stroming permanent worden belemmerd, waardoor het grondwaterpeil langs de noordelijke zijde behoorlijk zal stijgen. Dit kan een grote invloed hebben op de landbouwgronden en kelders van woningen in de Kasteelstraat en de Ter Loverendreef. De bouwwerken moeten hiermee rekening houden en voldoende drainage voorzien.

Meer (technische) gegevens en een aantal plannetjes van het project kan u vinden op:

 http://www.acke.info/ruimtelijke_ordening.html#R4-West

 

bullet

Sidmar zet het Sidcometproject stop

Sidmar stopt het Sidcometproject dat als doel had de ruwstaalcapaciteit tot 6 miljoen ton te vergroten. De onderneming moet nu haar capaciteit met andere middelen verruimen teneinde de overlevingskansen op lange termijn te garanderen.

Sidmar maakt minder staalplakken dan de walserijen kunnen verwerken. Het tekort wordt aangevuld met ingekochte staalplakken. Sidmar was van plan twee Sidcomet-installaties te bouwen met een gezamenlijke capaciteit van 1,5 miljoen ton en een prijskaartje van 260 miljoen euro. De capaciteitsuitbreiding is noodzakelijk om de productiviteit te verhogen om zo de concurrentiepositie te vrijwaren.

Het Sidcomet-project leek erg aantrekkelijk omdat dit, in tegenstelling tot een hoogoven, geen sinterlijn en cokesfabriek nodig heeft, waardoor de uitstoot van vervuilende stoffen per ton staal lager ligt dan bij een hoogoven. De resultaten van de proefinstallatie bleken echter niet overtuigend genoeg. De stopzetting heeft geen gevolgen voor de huidige werkgelegenheid.

De noodzaak om de capaciteit tot 6 miljoen ton te vergroten, blijft echter bestaan. Een deel van het tekort kan worden weggewerkt door de diameter van de hoogovens tot het maximaal haalbare te vergroten. Voor een van de hoogovens is dat al gebeurd, de tweede hoogoven komt in de lente van volgend jaar aan de beurt. Door een verhoogde kwaliteit van de cokes is Sidmar er bovendien in geslaagd om de productie van vloeibaar ijzer met 6 procent te vergroten.

Om het laatste tekort weg te werken zet Sidmar nu zijn hoop op het Primus-procédé van de Luxemburgse staalgroep Arbed. Het moederbedrijf van Sidmar ontwikkelde dat procédé om het ijzer in het stof van zijn elektrische ovens in Luxemburg te kunnen recycleren. Maar daarvoor moet eerst de haalbaarheid worden onderzocht van een vergroting van een proefinstallatie in Luxemburg op maat van Sidmar.

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.