Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 1.26 - 30 december 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Begroting 2002

In mijn vorige nieuwsbrief had ik het reeds over de stijgende belastingen in Zelzate en de foutieve informatie die onze burgemeester hierover verspreidde.
 
Op mijn website kan u de tekst vinden van mijn tussenkomst bij het begrotingsdebat tijdens de gemeenteraad. Het verslag van de gemeenteraad biedt u ook een beter zicht op de evolutie van de diverse gemeentelijke belastingen en over de aanpassingen aan de diverse belastingreglementen. Daarnaast werd bijzondere aandacht besteed aan de voornaamste geplande investeringen.

 zie: http://www.acke.info/gemeenteraad/gr_zelzate_20011220.html

 

bullet

Geplande investeringen voor 2002

Verschillende investeringen werden al vroeger beloofd, ook voor het jaar dat nu teneinde loopt. Dit heeft zo zijn voordelen: het schepencollege kan nogmaals met het positieve nieuws uitpakken.
 
De CD&V-fractie keurt de meeste van de geplande investeringen goed, maar heeft toch een aantal bedenkingen:
 
De geluidsinstallatie moet ruimer worden bekeken dan enkel voor een vlot verloop en registratie van de gemeenteraadszittingen. Zij moet ook toepasbaar zijn voor informatievergaderingen, hoorzittingen, socio-culturele activiteiten,...
 
De aankoop van de Parochiezaal van Debbautshoek door de gemeente mag niet tot gevolg hebben dat de meerderheid de plannen voor een Cultureel Centrum in de diepvries steekt. De zaal is immers nu reeds frekwent gebruikt zodat de nood aan bijkomende en aangepaste infrastructuur blijft. Om die reden blijven wij ons ook verzetten tegen het oprichten van woningen (en de aanleg van de wegenis) op de site van het voormalig open zwembad in de Chalmetlaan. Dit is immers in ons ogen de ideale locatie voor een cultureel- en jeugdcentrum.
 
Onze fractie moet met lede ogen aanzien dat de paarse meerderheid in het centrum betalend parkeren zal invoeren. De zware investering in parkeermeters is dan ook een doorn in ons oog. Bij de latere uitwerking van de modaliteiten zal onze fractie ervoor ijveren dat de negatieve effecten van dit betalend parkeren voor de Zelzaatse inwoner en handelaar tot een minimum worden beperkt.
 
Overzicht van de belangrijkste geplande investeringen (bedrag groter dan 400.000 BEF of € 10.000): 
 
Investeringin BEFin EUROpmerking
Herinrichten lokettenzaal gemeentehuis      900.000,00      22.310,42      herbegroot uit 2001
Geluidsinstallatie voor raadszaal gemeentehuis      600.000,00      14.873,61       
Externe evaluatie personeelsstatuut      500.000,00      12.394,68       
Modulair meubilair gemeenteraadszaal      500.000,00      12.394,68       
Aankoop feestzaal Parochiezaal Debbautshoek      10.000.000,00      247.893,52       
Vervanging dakbedekking gebouw VEM in Vredekaai      1.400.000,00      34.705,09      herbegroot uit 2001
Aanpassingswerken gebouwen brandweerkazerne      14.000.000,00      347.050,93       
Zakontvangers voor brandweer (Astrid-project)      4.000.000,00      99.157,41      herbegroot uit 2000-2001
Divers materiaal voor brandweer      2.262.000,00      56.073,52       
Afwerking gebouw Rode Kruis in eigen beheer      505.000,00      12.518,62      herbegroot uit 2001
Herstel dak atelier technische dienst      800.000,00      19.831,48       
Wegenis verkaveling voormalig open zwembad      5.500.000,00      136.341,44      herbegroot uit 2001
Buitengewoon herstel voetpaden      6.200.000,00      153.693,99       
Veegwagen      7.000.000,00      173.525,47       
Bloementorens      850.000,00      21.070,95       
Buitengewoon herstel wegenis      5.000.000,00      123.946,76       
Twee fietsenstallingen (De Katte en Westkade)      1.050.000,00      26.028,82       
Fietspaden      8.000.000,00      198.314,82      herbegroot uit 2001(voor de helft)
Heraanleg Groenplein      20.000.000,00      495.787,05       
Omgevingswerken Veldbrugstraat (doe-bos)      500.000,00      12.394,68       
Borden voor bewegwijzering gemeente      1.000.000,00      24.789,35      herbegroot uit 2001
Aankoop parkeermeters      3.000.000,00      74.368,06       
Zebrapadverlichting aan OCMW en scholen Leegstraat      500.000,00      12.394,68       
Openbare verlichting      2.000.000,00      49.578,70       
Jeugdhuis - ereloon ontwerper      1.000.000,00      24.789,35       
Aanpassingen sportcomplex n.a.v. veiligheidsverslag      700.000,00      17.352,55       
Nooduitgang sporthal      420.000,00      10.411,53       
Airco bibliotheek      500.000,00      12.394,68       
Omschakeling bibliotheek naar NT-netwerk      880.485,00      21.826,65       
Huisaansluitingen, watermeters, algemeen      1.600.000,00      39.662,96       
Huisaansluitingen: vervangen loden aansluitingen      5.000.000,00      123.946,76       
Aanpassingswerken milieupark (verharding-riolering-berm)      14.800.000,00      366.882,42       
Contract onderzoek zandmiljoenpoten RU-Gent      1.500.000,00      37.184,03       
Vijf containers voor milieupark      650.000,00      16.113,08      herbegroot uit 2001
Huisaansluitingen op de openbare riolering      900.000,00      22.310,42       
Oprichting zesde muur voor columbarium begraafplaats      1.800.000,00      44.620,83       
Verharding luifel en tweede toegang begraafplaats      3.000.000,00      74.368,06       
Bijdrage gemeente voor de ROM-studie Kanaalzone      500.000,00      12.394,68      herbegroot uit 1999-2000-2001
Ruimtelijk Uitvoeringsplan      1.000.000,00      24.789,35       
Bijdrage gemeente voor het Subregionaal Overlegorgaan      500.000,00      12.394,68      herbegroot uit 2001

 

bullet

Veel in 2001 geplande investeringen werden nog niet uitgevoerd

Recht op waarheid
 
Ons schepencollege communiceert zeer actief met de pers. Ook de voorbije maanden werden we intensief bestookt met veelbelovende (maar ook vaak tegenstrijdige) informatie over tal van prachtige investeringen en dalende belastingtarieven. Helaas neemt men daarbij dikwijls een loopje met de waarheid. De inwoner heeft hier echter recht op. Het is voor mij dan ook een raadsel waarom reclamebladen, kranten en TV-redacties de berichtgeving vanuit het gemeentehuis nooit toetsen aan andere bronnen... waaronder de oppositie. Een vrome wens voor 2002 is dan ook dat de berichtgeving objectiever gebeurt.
 
Belofte maakt schuld
 
Beloven is één zaak. Daadwerkelijk deze beloftes uitvoeren is een andere. Het volstaat immers veelal niet om met de portefeuille (van de Zelzaatse inwoner) te zwaaien. De realisatie van bepaalde dossiers vergt ook dossierkennis, visie, tijd, technisch inzicht, werkijver, permanente opvolging,... Bovendien moet men op voorhand trachten risico's en storende factoren uit te schakelen. Zoniet, dan zorgt de minste kink in de kabel voor vertragingen en/of extra kosten. Dossiers zoals de renovatie van de Zeestraat en de realisatie van het politiekantoor hebben dit de voorbije jaren maar al te goed aangetoond.
 
Beter plannen en opvolgen
 
Ons schepencollege heeft de voorbije jaren zeer zwak gescoord inzake planning en opvolging van werken. Al te vaak onderschatte men de impact van bepaalde beleidsbeslissingen. Al te vaak rekende men louter op toezicht en expertise van ontwerpbureau, architect of aannemer om werken tot een goed einde te brengen. Vooral daardoor was de verhouding van de uitgevoerde ten opzichte van de geplande investeringen steeds ondermaats.
 
Het jaar 2001 toont voor het eerst sedert vele jaren beterschap. Dat de Zelzaatse schepen van openbare werken, Frederik Uyttendaele, zijn schepenambt fulltime waarneemt heeft hier wellicht veel mee te maken.
 
Toch blijft de balans voor 2001 ondermaats zoals u kan merken in onderstaande tabel. Indien de kolom opmerkingen blanco is, veronderstel ik dat de investering werd uitgevoerd. Aangezien de verslagen van de schepencolleges pas één à twee maanden na de vergadering ter inzage zijn van de gemeenteraadsleden, kan de eindbalans voor 2001nog enigszins wijzigen.
 
Overzicht toestand van de belangrijkste geplande investeringen (bedrag groter dan 400.000 BEF of € 10.000):  
 
Investeringin BEFin EUROpmerking
Herinrichten lokettenzaal gemeentehuis      900.000,00      22.310,42      verschoven naar 2002
Informaticamaterieel en software GIS-stedenbouw      2.000.000,00      49.578,70      nog geen opdracht op 13/11/01
Vervanging dakbedekking gebouw VEM in Vredekaai      1.400.000,00      34.705,09      verschoven naar 2002
Meubilair nieuw politiekantoor      2.100.000,00      52.057,64       
Schilderwerken nieuw politiekantoor      1.290.000,00      31.978,26       
Buitenaanleg nieuw politiekantoor      1.500.000,00      37.184,03       
Tankwagen 8.000 liter brandweer      7.242.045,00      179.525,61       
Zakontvangers voor brandweer (Astrid-project)      4.000.000,00      99.157,41      verschoven naar 2002
Divers materiaal voor brandweer      1.507.000,00      37.357,55       
Afwerking gebouw Rode Kruis in eigen beheer      505.000,00      12.518,62      verschoven naar 2002
Verlichtingsarmaturen atelier technische dienst      550.000,00      13.634,14       
Brandmeldingssysteem en auto-gasafsluiters atelier technische dienst      1.050.000,00      26.028,82       
Wegenis verkaveling voormalig open zwembad      5.500.000,00      136.341,44      verschoven naar 2002
Buitengewoon herstel voetpaden      7.200.000,00      178.483,34       
Heftruck      900.000,00      22.310,42       
Wegenis Lappersfort      5.100.000,00      126.425,70      uitvoering pas in 2002
Buitengewoon herstel wegenis      7.750.000,00      192.117,48       
Bandenkraan tweedehands      2.500.000,00      61.973,38       
Wegenis Notelaarstraat      5.100.000,00      126.425,70      uitvoering pas in 2002
Ontwerp herinrichting Groenplein      900.000,00      22.310,42      nog geen opdracht op 13/11/01
Wegen- en rioleringswerken Burg. J. Chalmetlaan      107.970.439,00      2.676.517,27      uitvoering pas vanaf 2002
Fietspaden      4.000.000,00      99.157,41      verschoven naar 2002
Ontwerpstudie wegenis Havenlaan      1.800.000,00      44.620,80      nog geen opdracht op 13/11/01
Verkeersplan      1.500.000,00      37.184,03      nog geen opdracht op 13/11/01
Fietspad Poel-Denderdreve      9.000.000,00      223.104,17      nog geen opdracht op 13/11/01
Borden voor bewegwijzering gemeente      1.000.000,00      24.789,35      verschoven naar 2002
Vervanging armaturen Wachtebekestraat, Havenlaan, en andere      1.391.490,00      34.494,14       
Zebrapadverlichting aan scholen (zes)      1.450.052,00      35.945,85      niet uitgevoerd
Verdere renovatie platte daken school Debbautshoek      1.600.000,00      39.662,96       
Vervanging buitenschrijnwerk school Debbautshoek      665.000,00      16.484,92      nog geen opdracht op 13/11/01
Vervanging plafonds voor brandveiligheid scholen Wittouck en Debbautshoek      2.000.000,00      49.578,70      nog geen opdracht op 13/11/01
Aanpassing elektriciteit + armaturen refter school Debbautshoek      850.000,00      21.070,95       
Huisaansluitingen, watermeters, algemeen      1.500.000,00      37.184,03       
Huisaansluitingen: vervangen loden aansluitingen      5.000.000,00      123.946,76       
Waterdienst: aanpassingswerken algemeen      750.000,00      18.592,01       
Contract onderzoek zandmiljoenpoten RU-Gent      500.000,00      12.394,68       
Vijf containers voor milieupark      650.000,00      16.113,08      verschoven naar 2002
Toegangscontrole milieupark (vroeger weegbrug)      1.200.000,00      29.747,22      nog geen opdracht op 13/11/01
Huisaansluitingen op de openbare riolering      900.000,00      22.310,42       
Bijdrage gemeente voor de ROM-studie Kanaalzone      1.071.771,00      26.568,51      verschoven naar 2002
Structuurplan Zelzate      2.000.000,00      49.578,70      nog geen opdracht op 13/11/01
Bijdrage gemeente voor het Subregionaal Overlegorgaan      500.000,00      12.394,68      verschoven naar 2002
Regensea-project (verkeerssituatieonderzoek)      500.000,00      12.394,68      verschoven naar 2002

 

bullet

Op naar de €uro!

Eindelijk is het zover. De meesten onder ons hebben ondertussen al kennis kunnen maken met de diverse euro-munten. Tal van werkgevers trakteerden hun personeel immers op een euro-minikit. Wat de briefjes betreft blijft het voor velen nog een verrassing. Voor sommigen is de overgang van frank naar euro echter nog niet helemaal duidelijk.
 
Europarlementslid Marianne Thyssen beantwoordt enkele veel gestelde vragen in een interessant documentje:
 
Zie: http://www.acke.info/euro.html
 
bullet

Gelukkig Nieuwjaar !

Ik wens u allen een gelukkig en vruchtbaar 2002 toe. Ook het komend jaar kan u rekenen op de inzet van mezelf en van mijn collega's CD&V-mandatarissen, gemeenteraadslid Marleen Van den Abbeele en OCMW-raadslid Rik Laureys.
 
Niet te vergeten: Op woensdag 2 januari 2002 wordt u van 16u00 tot 19u00 in de Eurohal verwacht op de
Nieuwjaarsreceptie voor de Zelzaatse bevolking.
 
Zelzatenaar Rony Verbiest en zijn ensemble zorgen voor de muzikale omlijsting. We zien er al naar uit om u daar persoonlijk te ontmoeten.
 
Ook tal van Zelzaatse verenigingen organiseren weldra hun nieuwjaarsreceptie. Verneem hierover meer op:
 
http://www.acke.info/activiteiten.html
 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.