Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - nį 1.24 - 14 januari 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Gemeenteraad op 18 december !

De burgemeester heeft zijn koppeke uitgespeeld. Niet alleen weigerde hij om de niet afgewerkte agenda van de gemeenteraadszitting van 6 november verder te behandelen op een tweede zitting op 8 november. Maar ook de volgens het reglement van orde voorziene vergadering van 2 december (de raad vergadert in principe elke eerste dinsdag van de maand) werd door hem afgeblazen. Duidelijk niet omdat er onvoldoende punten op de agenda stonden... maar omdat het vooral punten waren die door de oppositie waren ingediend en hij zijn absolute macht wil demonstreren.

Reeds op 8 november diende ik bij de gouverneur klacht in tegen deze gang van zaken. Na een ontvangstbevestiging op 21 november blijft het geduldig wachten op de behandeling van de klacht door de gouverneur.

Gevolg van dit alles is dat we nu terug met een zeer zware agenda worden opgezadeld. De CD&V-fractie toonde haar goodwill door akkoord te gaan om de gemeenteraad uitzonderlijk al om 18 uur te laten starten. De zitting zal om 19u00 worden onderbroken voor het halfuurtje van de burger. Men kan zich echter de vraag stellen of ťťn zitting zal volstaan om de 42 punten te behandelen. Welk konijn zal de burgemeester dan uit zijn hoed toveren?

Voor aanvullende details betreffende de agendapunten:

http://www.acke.info/gemeenteraad/gr_zelzate_20011218.html

I. OPENBARE ZITTING
bullet1. Mededelingen
bullet2. Probleem van sluikstorten na invoering betalend ophaalsysteem voor huisvuil (Diftar) - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke
bullet3. Niet-oproeping van gemeenteraadscommissies gedurende de voorbije maanden - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke
bullet4. Retributie op afgifte van inlichtingen - herziening - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke
bullet5. Verwaarloosde toestand speelterreinen Karnemelkpolder - bespreking en te nemen acties - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke
bullet6. Niet rechtsgeldige samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) omwille van het ontbreken formele motiveringsplicht deskundigen + onevenwichtige vertegenwoordiging mannen en vrouwen - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke
bullet7. Vraag tot beschikbaar stellen van inforum (juridische gegevensbank van de lokale besturen) aan geÔnteresseerde gemeenteraadsleden - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke
bullet8. Vraag tot beschikbaar stellen van e-mailadres (zelzate.be) aan geÔnteresseerde gemeenteraadsleden - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke
bullet9. Aankoop producten Wereldwinkel door gemeentelijke diensten - bespreking op verzoek van PvdA-raadslid Frans Van Acoleyen
bullet10. Motie voor de vrede - verzoek van PvdA-raadslid Dirk Goemaere
bullet11. Begroting 2002 OCMW
bullet12. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer
bullet13. Verkoop gronden Groenplein en Europaprijslaan
bullet14. Sportpromotieplan / financieel verslag 2000 sportdienst
bullet15. Gemeentelijke premie voorhuwelijkssparen
bullet16. Reglement inzake subsidiŽring feestcommissies
bullet17. Omwisseling salarisschalen naar euro
bullet18. Principebeslissing eindejaarspremie
bullet19. Bestek hospitalisatieverzekering
bullet20. Bestek maaltijdcheques
bullet21. Retributiereglement + raamakkoord in verband met liggend ziekenvervoer
bullet22. Inventarisatie leegstand en verkrotting - overdragen aan AROHM
bullet23. Aanpassen administratief en geldelijk statuut + kader in verband met 2 niveau B
bullet24. Grondreglement brandweer (korporaal ambulancier)
bullet25. Reglement van orde van de gemeenteraad - aanpassing
bullet26. Brandweer - aankoop klein materiaal ambulance
bullet27. Signalisatieplan
bullet28. Toelagereglement voor incontinentiepatiŽnten, stomapatiŽnten, WIGW's, gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar, gerechtigden op bestaansminimum en personen die steun ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten last worden genomen door de federale staat en gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op rentebijslag behouden - aanpassing
bullet29. Afgelaste gemeenteraad d.d. 08 november 2001 - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke
bullet30. Standpunt gemeenteraad in verband met plannen De Post in verband met eventuele sluiting kantoren - bespreking op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke
II. GEHEIME ZITTING
bullet1. Machtiging tot vervreemding perceel grond KMO Molenstukken - vergoeding
bullet2. Ontslag voorzitter sociale dienst - aktename
bullet3. Ontslag lid Raad van Bestuur Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting / voordracht nieuwe kandidaat
bullet4. VFT begeleidingscommissie - ontslag / vervanging vertegenwoordiger milieuraad
bullet5. PWA -ontslag / vervanging gemeentelijk vertegenwoordiger
bullet6. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstelling
bullet7. Onderwijzend personeel - verlof voor verminderde prestaties voor sociale of familiale redenen
bullet8. Onderwijzend personeel - afwezigheid voor verminderde prestaties
bullet9. Onderwijzend personeel - loopbaanonderbreking
bullet10. Brandweerpersoneel - bevordering
bullet11. Brandweerpersoneel - aanstelling brandweerman-stagiair
bullet12. Machtiging rechtszaken

 

bullet

Ook gemeenteraad op 20 december ?

Het college kondigde enige tijd geleden aan dat de gemeenteraad op 20 december opnieuw zou samenkomen met als hoofdpunt de bespreking van de gemeentelijke budgetten voor 2002. Begin december lekten reeds een aantal geplande maatregelen uit waaronder de invoering van betalend parkeren in Zelzate-Centrum, afschaffing van de vrijstelling van de eerste 100 kW drijfkrachtbelasting en een scherpe verhoging van de grondlasten van 1050 naar 1450 opcentiemen.

Er was ook goed nieuws... de aanvullende personenbelasting zou dalen van 7 naar 6,7%. Helaas komt van dit laatste niets meer in huis. Na wat rekenwerk kwamen onze bestuurders tot de vaststelling dat zij nog zowat 20 miljoen tekort komen. In een eerste reactie vernamen wij dat er in plaats van een verlaging van 0,3% een verhoging met liefst 1% zou komen. Benieuwd hoe de VLD-VVD hierop zal reageren na alle beloftes van De Gucht en Verhofstadt.

Ook de tarieven van Diftar liggen ter discussie... zullen zij worden verhoogd? We betalen nu al 6 frank per kilogram restafval en 3 frank voor GFT. Ik hoor bedragen vernoemen van 10 frank per kilogram restafval ! Ik bericht u van zodra ik iets meer weet.

Het wordt nu wel meer dan duidelijk dat de spectaculaire verhoging van het OCMW-budget een ferme snee zal geven in de portemonnee van het grootste deel van de Zelzaatse inwoners.

 

bullet

Geen uitbreiding voor transportbedrijf Van Parijs

De Provinciale Milieuvergunningencommissie van Oost-Vlaanderen sprak een negatief advies uit bij het beroep dat transportbedrijf Van Parijs instelde tegen de beslissing van het Zelzaatse Schepencollege om de milieuvergunning te weigeren voor wijziging en uitbreiding van hun transportbedrijf aan de Westkade. Tegen deze uitbreiding werd bezwaar ingediend door het plaatselijk buurtcomitť, door het bestuur van ACW-Zelzate en door Geneeskunde voor het Volk. De bezwaren gingen vooral over het verplaatsen van het bedrijf van industriegebied naar woongebied, de aantasting van de leefbaarheid van de woonomgeving, de toename van verkeershinder- en onveiligheid, geluidsoverlast en verstoring van de privacy en verstoring van de recreatieve functie van het naastgelegen park.

Omwille van de planologische en milieutechnische onverenigbaarheid van het transportbedrijf met de woonomgeving adviseerde de commissie ongunstig voor de uitbreiding. Het advies bevestigde evenwel niet het besluit van het Zelzaatse College van Burgemeester en Schepenen, dat blunderde door de volledige vergunning te weigeren en niet enkel de uitbreidingsaanvraag. Hoofdzaak is echter dat de uitbreiding er dus niet komt. De leefbaarheid van de buurt heeft in dit dossier voorrang gekregen en daar zijn wij blij om.

Voor aanvullende details betreffende dit dossier: http://www.acke.info/politieke_actualiteit.html#Transportbedrijf

Voor de tekst van het advies: http://www.acke.info/politieke_actualiteit/van-parijs-advies-PMC.PDF

 

bullet

Activiteitenkalender december !

December is een drukke feestmaand. Tal van verenigingen organiseren diverse activiteiten voor het publiek, maar verwennen ook vaak hun eigen leden met een Kerstfeestje.

Wellicht is er een passende activiteit voor u bij: http://www.acke.info/activiteiten.html

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geÔnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.