Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 1.19 - 30 oktober 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Gemeenteraad op 6 (en 8) november

De eerstvolgende zitting van de Zelzaatse gemeenteraad gaat door op dinsdag 6 november 2001 in de raadszaal van het gemeentehuis. De zitting vangt aan om 19u00 met het halfuurtje van de burger. 
 
Indien de gemeenteraad er niet in slaagt de agenda tijdig af te werken dan is op donderdag 8 november een tweede zitting voorzien vanaf 19u30. 
 
De openbare zitting kan door iedereen worden bijgewoond.

·        Openbare zitting 

  1. Mededelingen
  2. Wijziging statuten gemeentelijke feestcommissie
  3. Basisakte KMO Molenstukken – wijziging
  4. OCMW – begrotingswijziging 2001
  5. Overdracht voormalige school Klein Rusland aan OCMW Zelzate – wijziging besluit d.d. 04 september 2001
  6. Levering vaste en mobiele telefoondiensten
  7. Oprichting gemeentelijke economische adviesraad
  8. Voorlopige raming van de uit te voeren werken aan de waterlopen 3de categorie gedurende het jaar 2002
  9. Code infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen
  10. Politiereglement op het storten van huishoudelijke afvalstoffen in containers op het gemeentelijk containerpark – wijziging
  11. Aanvraag van subsidies voor inburgeringtrajecten en tot deelname aan het onthaalbureau Kompas Meetjesland
  12. Bestek huur / leasing kopieermachines
  13. Informatievergadering van 27 september 2001 in verband met milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor veeteeltbedrijf – bespreking op verzoek van de heer Martin Acke
  14. Verkeerssituatie Denderdreve – bepreking op verzoek van de heer Frank Bruggeman
  15. CAO 1999-2001
  16. Dakherstelling VEM-gebouw – goedkeuring bestek
  17. Herinrichting lokettenzaal – goedkeuring bestek
  18. Ontslag politieraadslid / verkiezing nieuw politieraadslid
  19. Verslag over de werking van de VZW Zelzaatse Sportinstellingen – bespreking op verzoek van de heer Martin Acke
  20. Probleem van sluikstorten na invoering betalend ophaalsysteem voor huisvuil (diftar) – bespreking op verzoek van de heer Martin Acke
  21. Niet-oproeping van gemeenteraadscommissies gedurende de voorbije maanden – bespreking op verzoek van de heer Martin Acke
  22. Retributie op afgifte van inlichtingen – herziening – bespreking op verzoek van de heer Martin Acke
  23. Verwaarloosde toestand speelterreinen Karnemelkpolder – bespreking en te nemen acties – bespreking op verzoek van de heer Martin Acke
  24. Niet rechtsgeldige samenstelling gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) omwille van het ontbreken formele motiveringsplicht deskundigen + onevenwichtige vertegenwoordiging mannen en vrouwen – bespreking op verzoek van de heer Martin Acke
  25. Vraag tot beschikbaar stellen van inforum (juridische gegevensbank van de lokale besturen) aan geďnteresseerde gemeenteraadsleden – bespreking op verzoek van de heer Martin Acke
  26. Vraag tot beschikbaar stellen van e-mailadres (zelzate.be) aan geďnteresseerde gemeenteraadsleden – bespreking op verzoek van de heer Martin Acke 

·        Geheime Zitting

  1. Machtiging tot vervreemding perceel grond KMO Molenstukken – vergoeding
  2. Ontslag voorzitter sociale dienst
  3. Ontslag lid Raad van Bestuur Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting / voordracht nieuwe kandidaat
  4. VFT begeleidingscommissie – ontslag / vervanging vertegenwoordiger milieuraad
  5. PWA –ontslag / vervanging gemeentelijk vertegenwoordiger
  6. Onderwijzend personeel – waarnemende aanstelling
  7. Onderwijzend personeel – verlof voor verminderde prestaties voor sociale op familiale redenen
  8. Onderwijzend personeel – afwezigheid voor verminderde prestaties
  9. Onderwijzend personeel – loopbaanonderbreking
  10. Brandweerpersoneel – bevordering
  11. Machtiging rechtszaken
 
De agenda van deze gemeenteraadszittingen kan u vanaf morgen ook raadplegen op mijn website onder:
 
In de loop van de komende dagen worden de diverse punten daar ook inhoudelijk aangevuld. Ga dus regelmatig eens kijken.  Steeds welkom voor vragen of commentaar.

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.