Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 1.13 - 9 augustus 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

 Weldra een nieuwe uitbater voor kantine Zelzaatse Eurohal

Reeds jaren zijn er problemen met de uitbating van de kantine van het Zelzaats sportcomplex Eurohal. Niet alleen boterde het niet al te best tussen de directie van het zwembad en de vorige uitbater, maar vooral de onregelmatige openingsuren en het gebrekkig nakomen van contractuele afspraken en verbintenissen waren terecht een doorn in het oog van de raad van bestuur. Het feit dat deze persoon tot januari van dit jaar zetelde als SP-gemeenteraadslid heeft er wellicht toe bijgedragen dat de SP-VLD-meerderheid het niet eerder tot een rechtszaak wou laten komen. Dergelijke negatieve reclame is natuurlijk te vermijden in volle verkiezingsperiode. Nadat de teerlingen werden geworpen durfde men wel de knoop doorhakken. Het dossier was voor de vrederechter blijkbaar voldoende zwaar om aan te sturen op een compromis. Beide partijen besloten uiteindelijk het contract op te zeggen.

De SP wou de knoop zelfs zeer vlug doorhakken en zonder al te veel tamtam (terug) een rood mannetje in de kantine droppen. De ondertussen reeds moe getreiterde VLD verzette zich hiertegen. Ook de CVP is van oordeel dat deze consessie moet opengesteld worden naar alle geïnteresseerden. Het sportcomplex is financieel én organisatorisch gebaat bij een onafhankelijke en professionele uitbating van de kantine, wars van elke politieke betrokkenheid. Burgemeester Schenkels, de voorbije maanden al verschillende keren door diverse instanties in verschillende dossiers terecht gewezen, zwichtte uiteindelijk voor de dreiging voor een klacht en besloot om de zaak dan toch maar openbaar uit te schrijven. Deze fase is ondertussen afgesloten... we zijn benieuwd wat er uit de bus komt en houden u op de hoogte.

 

bullet

Krijgt Zelzate dan toch binnenkort een nieuwe boekhouder?

In juni 1998 werd de functie van gemeentelijke boekhouder opengesteld nadat de gemeentelijke boekhouder zijn ontslag gaf. Slechts één persoon slaagde destijds met de hakken over de sloot. De CVP vroeg de gemeenteraad op 4 november 1998 om een nieuw examen te organiseren omwille van de zwakke resultaten van deze kandidaat, vooral bij de hoofdvakken. De meerderheid benoemde betrokkene toch... maar kreeg na een jaar het deksel op zijn neus. Na een negatieve eindbeoordeling op het einde van de proeftijd dankte de gemeenteraad unaniem de dame af, niettegenstaande haar proceduriële en inhoudelijke bezwaren tegen deze beslissing.

Kort daarna, in december 1999, besliste de Zelzaatse gemeenteraad tot een nieuwe openstelling van deze statutaire betrekking. Drie kandidaten deden mee aan het examen dat doorging in februari en maart van vorig jaar. Twee deelnemers behaalden ongeveer 71%, de derde slaagde met nagenoeg 61%. Raar maar waar, u raadt het al, de kandidate met de laagste score werd op 11 mei 2000 door de meerderheid binnen de gemeenteraad benoemd. Dit was echter buiten de gouverneur gerekend die na klacht van een benadeelde kandidate dit besluit schorste omwille van het gebrek aan uitdrukkelijke motivatie van de gemeenteraadsbeslissing.

De SP-VLD-meerderheid volhardde echter in de boosheid en benoemde in november, na een schijnmotivatie op zijn Schenkels, opnieuw dezelfde persoon. Een politieke benoeming? Wellicht... de broer van betrokkene was immers kandidaat op de SP-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. De gouverneur liet zich echter niet pramen en schorste opnieuw zodat de gemeenteraad niet anders meer kon dan de benoeming intrekken. Dit gebeurde op 11 april van dit jaar. Ondertussen zijn we drie maanden verder en is er nog geen uitzicht op een boekhouder, nochtans een belangrijke functie in een gemeentelijke administratie.

Of toch? De persoon die op het einde van haar proeftijd eind 1999 werd ontslagen stapte intussen naar de Raad van State en we vernamen (niet via de gemeenteraad... wat dacht u) dat de kans zeer groot is dat de gemeente Zelzate in het ongelijk wordt gesteld wegens procedurefouten. Wellicht krijgt de gemeente Zelzate dan toch binnenkort een boekhouder. Mocht dit zo uitdraaien dan belooft dit alvast een goede start. De SP mag de gouverneur wellicht dankbaar zijn voor de schorsing van hun poulain.... voor hetzelfde geld zaten ze immers binnenkort misschien met twee boekhouders!

 

bullet

Burgemeester Schenkels sluit tijdelijk het gemeentelijk jeugdhuis Kiepietiezie

Ik kon het, net als elke burger, vernemen via een aanplakbrief op de toegangsdeur van het Zelzaatse gemeentehuis. Burgemeester John Schenkels besliste een paar weken geleden om het jeugdhuis Kiepietiezie te sluiten. Hij vaardigde hiervoor blijkbaar een politiereglement uit, dat om één of andere reden de openbaarheid vreest. Hoe valt het anders te verklaren dat ik als gemeenteraadslid, één week na mijn vraag hiertoe, nog steeds geen afschrift van deze verordening heb ontvangen?

Op de gemeentelijke administratie kon ik vernemen dat de aanwezigheid van brandbare produkten in de omgeving van de chauffageketel aan de oorzaak van de beslissing zou liggen.  Een beetje bizar... in de zomer is dergelijke installatie niet in dienst. Bovendien kan men zich indenken dat aan dergelijke zwaarwichtige maatregel een verwittiging voorafgaat. Wij weten natuurlijk wel dat onze burgemeester op zijn strepen staat en nogal lange tenen heeft.

Veel wijzer werd ik echter niet want het besluit van de burgemeester was - in tegenspraak met het geafficheerde bericht - niet ter inzage op het gemeentehuis. Er zit dus niet anders op dan op de eerstkomende gemeenteraad om verduidelijking te vragen.

 

bullet

Overstroming van het Pierets De Colvenaerplein

Dinsdag was het weer zover: een zware regenbui en het was weer pompen geblazen in het centrum van Zelzate. Een oud zeer dat eigenlijk reeds geruime tijd geleden diende opgelost te zijn. Helaas blijken de tientallen miljoenen aan wegen- en rioleringswerken die men in die omgeving in een toch niet zo ver verleden heeft geïnvesteerd onoordeelkundig zijn uitgegeven. Vooraleer men dergelijke bedragen uitgeeft wordt toch verwacht dat men de zaak degelijk onderzoekt!

Laat ons hopen dat bij de binnenkort geplande wegen- en rioleringswerken van de Burgemeester Chalmetlaan terdege rekening wordt gehouden met de overstromingsproblematiek van de zone Pierets De Colvenaerplein - Oude Westtragel - Suikerkaai - Burgemeester J. Chalmetlaan. Ik zal er in elk geval binnen de gemeenteraad op hameren dat de zaak grondig bekeken wordt.

Dit is trouwens niet de enige "Zwarte Vlek" in onze gemeente die dringend moet worden aangepakt:
                     zie de foto's in betreffende rubriek op mijn website

 

bullet

Augustuskermis Zelzate in aantocht

Kattekermis ligt pas achter ons en de augustuskermis van Zelzate-Centrum kondigt zich reeds aan. Hopelijk zijn de weergoden beter van de partij.

Het programma van de kermis kan u nakijken in de rubriek "activiteiten" van mijn website.  

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.