Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 1.10 - 01 juni 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Gemeenteraad op 5 juni 2001

De eerstvolgende zitting van de Zelzaatse gemeenteraad gaat door op dinsdag 5 juni om 19u00 in de raadszaal van het gemeentehuis. Ik berichtte u reeds eerder hieromtrent.

Ondertussen werden door diverse gemeenteraadsleden en door het schepencollege zelf maar liefst 10 punten toegevoegd (8 in openbare en 2 in geheime zitting) op de al overvolle agenda van deze vergadering. 

           Zie hiervoor:  Gemeenteraad_Zelzate_20010605.html

Men kan zich de vraag stellen of 43 agendapunten niet een beetje van het goede teveel is, temeer omdat er een aantal belangrijke punten bij zijn waarvan mag worden verwacht dat ze flink wat tijd in beslag zullen nemen. De praktijk heeft bovendien uitgewezen dat de discussies in de kleine uurtjes ondermaats zijn. 

De CVP-fractie vraagt het college dan ook een extra gemeenteraadszitting in te lassen telkens wanneer de agenda dit vereist. Enkel op die manier kunnen marathonzittingen tot een stuk in de nacht worden vermeden en kwaliteitsvolle beslissingen worden genomen. Of is het juist de bedoeling van het schepencollege om gevoelige, over het algemeen door de oppositie, toegevoegde punten pas 's nachts te behandelen, wanneer publiek en pers niet meer aanwezig zijn? 

De agenda van deze gemeenteraadszitting kan u ook permanent raadplegen op mijn website onder 
 
  Gemeenteraad_Zelzate_20010605.html
 
In de loop van de komende dagen worden de diverse punten daar inhoudelijk aangevuld. 
Steeds welkom voor vragen of commentaar. 

 

bullet

Bevraging ouders i.v.m. schoolomgevingen

Het gemeentebestuur laat momenteel door een studiebureau een mobiliteitsplan opmaken. Als een van de initiatieven hierrond kregen de ouders van leerlingen die in Zelzate school lopen de voorbije week via de school een enquêteformulier bezorgd. Daarin stelt het schepencollege dat het de bedoeling is waardevolle informatie te verzamelen omtrent hun visie op de verkeerssituatie in de omgeving van hun school en op de mogelijke oplossingen.
 
In de eerste plaats stel ik me ernstige vragen over het inhoudelijke van deze enquête. Deze vragenlijst is duidelijk opgesteld door mensen die Zelzate niet kennen. Ook het College van Burgemeester en Schepenen heeft blijkbaar geen enkele moeite gedaan om de bevraging inhoudelijk te verrijken. Wij vragen ons af waarom de begeleidingscommissie voor het mobiliteitsplan hierin niet werd geraadpleegd. Deze enquête is daardoor een gemiste kans en lijkt meer op populariteitsstunt van het college om de bevolking de valse indruk te geven dat het met dit probleem op een professionele wijze bezig is.
 
In de tweede plaats stel ik me vragen over de zin van deze enquête. We stellen immers vast dat de meerderheid de gemeenteraad van 5 juni voorstelt om nu reeds te beslissen over de inrichting van een zone 30 in de "Scholenzone Oost", nog vooraleer de studie van het mobliteitsplan is afgerond. Ook al steunt de CVP-fractie de inrichting van deze zone 30, toch getuigt het van weinig realiteitszin van het schepencollege te menen dat dit de enige nodige maatregel is om de schoolomgeving veilig te maken. Deze ingreep dient immers te kaderen binnen een ruimere visie van de omgeving. Daarnaast weet ik uit goede bron dat het college toch geen rekening zal houden met de aanbevelingen van het mobiliteitsplan. Waarom geeft het gemeentebestuur daar dan geld voor uit en laat het nog verdere dure initiatieven nemen? De politieke meerderheid zal de adviezen toch naast zich neerleggen en blijven geloven dat zijzelf alle wijsheid in pacht heeft. We zien in Zelzate waartoe deze houding heeft geleid.
 

           Zie voor de geplande zone 30:  Zone-30

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terugvinden op     
                    Martin Acke's Website.

 

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992
op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.