Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n░ 1.08 - 23 mei 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet  Politieraad opnieuw ge´nstalleerd omwille van procedurefout 

Op 2 april 2001 werd de nieuwe politieraad van de politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate ge´nstalleerd. Al bij zijn eerste vergadering schoot de voorzitter van de politieraad, onze Zelzaatse burgemeester John Schenkels, een bok van formaat. Door de vergadering niet toegankelijk te stellen voor het publiek, zondigde hij immers tegen de wetgeving die stelt dat de zittingen van de politieraad in principe openbaar zijn. Tom De Sutter, raadslid uit Lochristi, diende hiervoor bezwaar in bij de gouverneur.

Gevolg: het politiecollege besliste na samenspraak met de gouverneur om geen risico te lopen en op 21 mei 2001 tot herinstallatie van de politieraad over te gaan.  

Meer details over deze zaak: http://www.acke.info/politie.html#Politieraad2 

bullet  Zone 30 in de schoolomgevingen Leegstraat - Kerkstraat - Patronagestraat 

Op 15 mei ging een hoorzitting door op het gemeentehuis in verband met de veralgemening van de zone 30 in de omgeving van een aantal scholen. Bedoeling  is dat nog vˇˇr het begin van het nieuwe schooljaar de bestaande zone 30 in de Patronagestraat,  Landstraat en wijk Karnemelkpolder wordt uitgebreid met de Kerkstraat en het stuk Leegstraat tussen de Franz Wittoucklaan en de Kennedylaan. Aldus komen de voornaamste ingangen van de Sint-Laurensscholen en het Gemeenschapsonderwijs in een verkeersveiliger omgeving te liggen.

De afbakening van deze algemene zone 30 zal zich aldus bevinden ter hoogte van de kruispunten Kerkstraat met Kennedylaan, Kerkstraat met Leegstraat, Wachtebekestraat met Leegstraat en Leegstraat met Kennedylaan. Naast de bestaande verkeersdrempels in de straten waar nu al zone 30 bestaat, komen er 7 nieuwe bij.  Raming kostprijs: 3,5 miljoen. 

Aansluitend met de riolerings- en wegenwerken van de Jozef-Chalmetlaan komen er later, wellicht in de loop van volgend jaar, ook verkeersplateau's aan de kruispunten van Leegstraat met de Kerkstraat en de WachtebekestraatPrincipe en bestek van de aanleg van de 7 nieuwe drempels zullen in de gemeenteraad van 5 juni worden goedgekeurd, zodat zonder tegenslagen de werken in augustus kunnen worden uitgevoerd.

De burgemeester kondigde aan dat er tegen eind 2002 in de Leegstraat ter hoogte van het kruispunt met de Kerkstraat een sociaal huisvestingsproject op gronden van het Gemeenschapsonderwijs komt. Een deel van de gronden van de voormalige tuin van Billiet zou worden overgenomen door de gemeente en worden ingericht als parking. Ouders kunnen langs deze weg hun kinderen veilig afzetten aan de basisschool van het gemeenschapsonderwijs. Gans deze zaak lijkt me echter wat voorbarig aangezien de gemeenteraad tot op heden noch van het huisvestingsproject, noch van de geplande parking in kennis werd gebracht. We merken echter meer dat er door het college in het geheim belangrijke zaken worden bedisseld.
 

Meer details over deze zaak: http://www.acke.info/politieke_actualiteit.html#Zone-30

bullet   Verslag hoorzittingen invoering Diftar-betalingssysteem voor huisvuil 

Ondertussen zijn de twee geplande informatievergaderingen voor het DIFTAR-systeem (GeDIFferentieerd TARief) achter de rug. Gemeenteraadslid Martin Acke woonde de zitting van 17 mei in het gemeentehuis bij en brengt u hiervan verslag uit.

Het is de bedoeling met dit betalingssysteem de hoeveelheid restafval met 30% en het GFT (groente-, fruit- en tuinafval) met 35% te verminderen. Daardoor dalen ook de verwerkingskosten van de intercommunale, zodat de gemeenten hiervoor minder financieel moeten bijdragen. De huisvuilverwerking kost de gemeente in totaal 40,6 MBEF.

Zelzate scoort nog steeds vrij slecht inzake huisvuilproductie. De hoeveelheid restafval verminderde beduidend maar is nog vrij hoog t.o.v. het Vlaamse gemiddelde. De ophaling van GFT, gestart in 1997, steeg langzaam om vorig jaar de hoeveelheid restafval te overstijgen. De verwerkingskost van het restafval bedraagt 5,3 BEF/kg, die van het GFT 3 BEF/kg. In deze bedragen zijn de ophaalkosten niet begrepen.

Alhoewel de gemeenteraad de tarieven nog niet heeft vastgesteld, gaat het schepencollege uit van een tarief van 6 BEF/kg voor het restafval en 3 BEF/kg. Voor de grijze container voor het restafval komt daarbij nog een prijs per lediging, variŰrend van 5 tot 30 BEF volgens de grootte van de container. Er komen een aantal sociale correcties (tarief 50%) voor gezinnen met kleine kinderen, WIGW's, bestaansminimumtrekkers en incontinente ouders. Ook hier moet worden gezegd dat de burrgemeester voorbarig is aangezien de gemeenteraad het reglement nog niet heeft vastgelegd. Voornoemde tarieven per kilogram gelden enkel voor een hoeveelheid van maximaal 240 liter per gezin. Daarboven wordt het dubbel tarief toegepast. Zelfstandigen die niet in Zelzate wonen betalen vanaf de eerste kilogram het dubbele tarief.

De burgemeester verklaarde dat het de bedoeling is de vaste huisvuilbelasting van 1.000 BEF (of sociaal tarief 350 BEF) op termijn naar nul te brengen. Het eerder aangekondigd beurtensysteem voor het containerpark gaat niet door; alles blijft hier (voorlopig) bij het oude. 

Binnenkort zullen de inwoners gevraagd worden om hun groene container beschikbaar te stellen voor de inbouw van een elektronische chip en zullen de grijze containers ter beschikking worden gesteld.  Let op: de conatiners horen bij de woning. Bij verhuis moeten de containers blijven staan maar dient u de adreswijziging door te geven op het gratis groen nummer 0800-16636.

Op 18 juni 2001 start men met een proefophaling om het materiaal uit te testen. Vanaf dan mag men geen grijze huisvuilzakken meer gebruiken. De eerste betalende ledigingen zullen gebeuren vanaf 2 juli. De facturatie zal twee maal per jaar gebeuren; de eerste maal begin volgend jaar. Groene containers zonder chip blijven ongeledigd staan! Bij problemen: 0800-16636 bellen. Wanneer u voor lange tijd uw woning verlaat, bijvoorbeeld wegens een verblijf in het buitenland, dan kan u op dit nummer uw chip tijdelijk laten blokkeren zodat anderen van uw container geen misbruik kunnen maken.

Meer details over deze zaak en een overzicht van de op de hoorzitting gestelde vragen en antwoorden: http://www.acke.info/politieke_actualiteit.html#Diftar

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terugvinden op    
                             Martin Acke's Website.

 

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke ge´nteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992
op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.