Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n░ 1.04 - 15 maart 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Bestendige Deputatie verleent milieuvergunning voor Zelzaatse windturbine

De Oost-Vlaamse Bestendige Deputatie verleende op 8 februari 2001 een milieuvergunning aan de VEM (Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij) voor het exploiteren van een windturbine op de terreinen van Jan De Nul in het uiterste noorden van Zelzate. Deze vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

Het provinciebestuur baseerde zich bij haar besluit op volgende adviezen:

bulletgunstig advies van College van Burgemeester en Schepenen van Zelzate
bulletvoorwaardelijk gunstig advies van de Administraties voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur
bulletvoorwaardelijk gunstig advies van de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur
bulletongunstig advies van de provinciale milieudeskundige
bulletgunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

De door AMINAL opgelegde milieuvoorwaarden zouden moeten volstaan om de bezwaren te ondervangen en de milieuhinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Nochtans diende de Nederlandse werkgroep "Behoud Canisvliet" een bezwaarschrift in tegen de milieuvergunningsaanvraag omwille van volgende redenen:

bulletvernieling van een deel van het bodemarchief (fundamenten van een voormalig Spaans fort)
bullethorizontvervuiling langsheen de grensdijk door de bewegende windturbine
bulletaantasting van de landschappelijke beleving (polder-kreek-grens) voor recreanten, wat haaks staat op de rustige natuurbeleving van het natuurreservaat Canisvliet en vermindering van de landschappelijke waarde.
bulletaanvaringen met vogels en ernstige verontrusting van broedvogels en pleisterende ganzen

Het provinciebestuur weerlegde de bezwaren van de Nederlandse werkgroep door te stellen dat:

bulletde vernieling van het bodemarchief buiten het beoordelingsdomein van de regelgeving valt
bulletdat horizontvervuiling, aantasting van de landschappelijke beleving en vermindering van de landschappelijke waarde een subjectief gegeven is, maar dat de windturbine wordt ingeplant in een omgeving met talrijke verticale constructies
bulletdat inzake aanvaringen met vogels en ernstige verontrusting van broedvogels en pleisterende ganzen gegevens ontbreken in het dossier om hierover te oordelen maar dat het Instituut voor Natuurbehoud de aanvraag positief beoordeelde.

Een laattijdig bezwaar van de natuurbeschermingsvereniging "De Steltkluut" uit Terneuzen, waarin wordt gesteld dat de geplande windmolen een serieuze aantasting zal betekenen van het nabijgelegen natuurreservaat Canisvliet wordt door deze beslissing eveneens opzij geschoven.

Onbegrijpelijk in dit dossier is de lakse houding van het Nederlandse Provinciebestuur van Zeeland, die verzuimden tijdig te reageren. Een zwakke communicatie over de grens heen en het gebrek aan kennis van de Vlaamse vergunningsprocedures en de daarmee gepaard gaande termijnen heeft hierin ongetwijfeld een grote rol gespeeld.

Opmerkelijk is dat de Oost-Vlaamse Bestendige Deputatie blijkbaar de kaart slecht heeft bekeken door te argumenteren dat tussen Zelzate en de windturbine het bedrijf VFT staat, en door te stellen dat de dichtstbijzijnde woningen zich op Belgisch grondgebied situeren op ongeveer 500 meter (nabij het bedrijf VFT) van het bedrijfsterrein. Dit klopt slechts voor een stukje met de realiteit. Zij aanvaarden ook de bewering van VEM dat de turbine in lijn zal staan van de destillatietorens van het chemisch bedrijf VFT en de kraan van Jan De Nul, waardoor de skyline reeds gepollueerd is. De werkelijkheid is dat de destillatiekolommen van VFT op 1 kilometer afstand liggen en dat de kraan van Jan De Nul 'slechts' 52 meter hoog is terwijl men voor de windmolen spreekt van een maximale hoogte van 130 meter.

Als klap op de vuurpijl ontdekte gemeenteraadslid Martin Acke deze week dat voor de hoge torenkraan, evenals voor de andere kleinere kranen op de terreinen van Jan De Nul, nooit een bouwaanvraag werd ingediend. De 'verticale constructies' waarnaar het provinciebestuur in zijn argumentatie refereert zijn dus zonder bouwvergunning opgericht en bijgevolg illegaal.

Tegen het verlenen van de milieuvergunning kan nog beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering tot en met 24 maart 2001.

Momenteel loopt ook de procedure voor de stedenbouwkundige vergunning op haar einde. Hiertegen zijn meerdere bezwaren ingediend, onder andere door gemeenteraadslid Martin Acke. Niettegenstaande hij volop het idee van goedkope en milieuvriendelijke windenergie onderschrijft verzette hij zich al tijdens de gemeenteraadszitting van 28 november 2000 tegen de oprichting van een windturbine op die plaats. Hij pleitte integendeel voor deelname van Zelzate aan het project "Westenwind" dat in het Gentse havengebied de oprichting van een 50-tal windturbines beoogt. Hierbij plant men een drietal turbines in het zuiden van Zelzate, in een industriŰle en daardoor beter verantwoorde omgeving. Zijn visie krijgt meer en meer de steun van andere instanties, ook van de heer van Gelder, voorzitter van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland, zoals mag blijken uit een schrijven van 13 februari 2001 aan de Oost-Vlaamse Gouverneur Balthazar.

Voor meer informatie over de bouwaanvraag  zie verslag gemeenteraad van 28 november 2000.

Voor meer informatie over het turbinepark in de Kanaalzone  zie dossier van het project Westenwind.

Een eventuele weigering van de bouwvergunning heeft automatisch de vernietiging van de milieuvergunning tot gevolg. De beslissing hierover wordt zeer binnenkort verwacht.

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate
kan u terug vinden op      
  Martin Acke's Website.

 

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke ge´nteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992
op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.