Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n░ 1.01 - 14 januari 2001

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Storten van slib in Callemansputte gaat nog jaren door

Uit een aantal documenten die CVP-fractieleider Martin Acke kon inzien valt af te leiden dat het storten van slib in Callemansputte nog lange tijd zal doorgaan en het beeld van de Kanaalzone bovendien nog ingrijpend zal wijzigen.  Zo gaat men er van uit dat de gipsberg van Rhodia en de huidige slibput van Callemansputte worden ge´ntegreerd als baggerspeciestort, waarbij in de laatste fase (binnen twintig jaar!) ook het bovenvlak van de gipsberg zou worden afgedekt met ongeveer 15 meter baggerspecie. Er werden door de Vlaamse en de Zelzaatse overheden al mooie perspectieven geschetst voor de toekomst van dit gebied... toch blijkt dat Klein-Rusland nog zeer lang zal moeten wachten op zijn groene heuvels

bullet

Invoer van DIFTAR minstens uitgesteld tot halfweg 2001

Op vraag van de CVP deelde burgemeester Schenkels in de gemeenteraad van 20 december mee dat de invoering van de huisvuilbelasting volgens gewicht vertraging heeft opgelopen. De Raad van State besliste dat de aanbestedingsprocedure van het nodige materiaal door de huisvuilintercommunale IDM niet volgens de wettelijke voorschriften is gebeurd. De procedure moet volledig opnieuw worden gevoerd en dit zal volgens de burgemeester voor een vertraging van minstens zes maanden zorgen. Hoe het nu verder moet met de belasting op en de aanschaf van huisvuilzakken vertelde hij er evenwel nog niet bij.

bullet

Bezwaren tegen oprichting van een windturbine door VEM

De intercommunale VEM wil in het noorden van Zelzate een grote windturbine oprichten voor elektriciteitsproductie. Men gaat bij de bouw- en milieuvergunningsaanvraag uit van een maximaal vermogen van 2 megawatt. Dit stemt overeen met een turbine met masthoogte van 90 meter en wieken met diameter 80 meter. Deze mastodont, waarvan de wieken dus 130 meter hoog kunnen reiken, zou komen op de terreinen van Jan De Nul, vlak aan aan de Nederlandse grens, naast het kanaal Gent-Terneuzen.

Daarnaast zijn er plannen in de maak om in het industrieel gedeelte van de kanaalzone een park van 50 windmolens van 2 megawatt op te richten. Alhoewel we het principe van windenergie toejuichen lijkt het me in deze omstandigheden niet verstandig een alleenstaande windturbine van dat formaat op te richten in onze kleine gemeente. Waarom niet participeren in het grote project?

De werkgroep "Behoud Canisvliet" en Martin Acke tekenenden om diverse redenen bezwaar aan tegen de oprichting op die plaats. Er werd door de aanvrager VEM/IVEG weinig of geen onderzoek gedaan naar de diverse milieu- en bouwtechnische aspecten van dit project. Het gevaarte (twee maal hoger dan het topje van de kerktoren) zal, met de permanent draaiende wieken, vanop elk plekje in de gemeente in het oog springen. Door de inplanting naast de open ruimte van de polders en dan nog vlakbij het Nederlandse natuurgebied Canisvliet, valt ook hier verstoring te verwachten. Op de bouwplaats bevinden zich bovendien in de grond de overblijfselen van het 16de eeuws fort Sint-Antonius. Alsof dit nog niet genoeg was heeft het schepencollege de wetgeving inzake openbaarheid op diverse punten overtreden.

Klik hier voor meer gegevens over dit onderwerp   windturbine (gemeenteraad van 28-11-2000)

bullet

Stoelendans in de Zelzaatse gemeenteraad

Het waren me de verkiezingen wel. Er zijn serieuze barsten geslagen in diverse partijen. Uittredend VLD-schepen Lucien Pardo keerde na de verkiezingen zijn partij VLD-VVD de rug toe en heeft zich aangesloten bij de SP-fractie. Frank Bruggeman werd als lijstduwer van de ZOW eveneens verkozen, maar werd ondertussen uit zijn partij gezet. Hardnekkige geruchten zeggen dat hij aansluiting heeft gevonden bij de VLD-VVD-fractie. Daar houdt verkozene Lieve Ryckaert het ook voor bekeken. Na de rumoerige coalitievorming nam zij reeds eerder ontslag als Zelzaatse VLD-voorzitster en besliste nu ook om haar mandaat als gemeenteraadslid niet op te nemen. Waarschijnlijk wordt zij opgevolgd door Marc Kochuyt. De Zelzatenaar kan zich terecht afvragen of deze 'vaudeville' aan de start van een nieuwe legislatuur wel bevorderlijk is voor de goede werking van het gemeentebestuur. Guy Verhofstadt en Luc Van den Bossche hebben het deze keer echt bruin gebakken door in Zelzate rood en blauw ertoe te verplichten om met mekaar scheep te gaan.

bullet

Schepencollege adviseert negatief voor nieuwe milieuvergunning van Rhodia Chemie

Op de valreep besliste het Zelzaatse schepencollege begin januari een negatief advies uit te brengen voor de hernieuwing van de milieuvergunning van het chemisch bedrijf Rhodia Chemie (het voormalige Rh˘ne-Poulenc). Het schepencollege struikelde, onder druk van de vzw Geneeskunde voor het Volk, over de wens van het bedrijf om ook alternatieve brandstoffen (zoals chemisch afval) te verbranden.

Ook de vzw Geneeskunde voor het Volk diende bezwaar in.

bullet

Twee belangrijke zittingen van de gemeenteraad tijdens de maand januari

Op nieuwjaarsdag werd de nieuwe gemeenteraad van Zelzate ge´nstalleerd. 22 van de 23 nieuwe verkozenen legden hun eed als gemeenteraadslid af. Lieve Ryckaert (VLD-VVD) mankeerde op het appel en zet nu haar kiezers een neus door te verzaken aan haar mandaat. Burgemeester John Schenkels legde reeds begin december zijn eed af in de handen van de provinciegouverneur. Tijdens de installatievergadering werden na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden de vijf schepenen verkozenen. In volgorde waren dit: Hubert Stuyvaert (VLD-VVD), Paul Tollenaere (SP), Frederik Uyttendaele (VVD-VLD), Marc Thienpondt (SP) en Nelly De Beule (SP). Samen met de burgemeester en gemeentesecretaris Willy De Meyer vormen zij het schepencollege. De individuele verantwoordelijkheden van de schepenen zullen wellicht op de gemeenteraad van 22 januari worden meegedeeld.

Klik hier voor raadpleging van het   verslag van de gemeenteraad van 01-01-2001

Op 22 januari komt de gemeenteraad van Zelzate voor de tweede maal samen met als voornaamste opdracht de verkiezing van de 9 leden van de O.C.M.W.-raad en de 5 Zelzaatse leden van de nieuw op te richten politieraad van de politiezone Zelzate-Wachtebeke-Moerbeke-Lochristi. Tijdens de geheime zitting worden de vertegenwoordigers van de gemeente Zelzate in tal van bestuursorganen van intercommunales en organisaties aangeduid.

Klik hier voor raadpleging van het   agenda van de gemeenteraad van 22-01-2001

bullet

Nieuwe Gemeentelijke Culturele Raad gaat van start

Op donderdag 11 januari 2001 ging de Gemeentelijke Culturele Raad van Zelzate over tot statutaire herverkiezing van zijn bestuur.

In het hoofdbestuur van de Zelzaatse Culturele Raad waren drie zitjes vrijgekomen. Deze worden opgevuld door RaphaŰl De Bock (Vakantiegenoegens), Alex De Vreeze (Oud-leerlingenbond Technisch Instituut Sint-Laurens – Maria Middelares) en Margareta Van Acker (kunstenares - individueel lid). 

Wij wensen de Gemeentelijke Culturele Raad een actieve en vruchtbare werking toe

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke ge´nteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

 

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.