Omvorming R4-West

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up

15-06-2004     

Inhuldiging verkeerswisselaar N49/A11 - R4-West (15-06-2004)

Overzicht verkeerswisselaar vanaf N49/A11 richting zeekust in de richting van Zelzate-tunnel en Antwerpen

Overzicht verkeerswisselaar vanaf R4-West richting Evergem-Gent in de richting van Zelzate-Brug

Omvorming N49/A11 (Expresweg) tot autosnelweg - fase 2 (26-05-2003)

De werken aan het verkeersknooppunt Zelzate-West verlopen vlot. Sedert 12 mei 2003 is fase twee van de werken van kracht, waarbij een grote rotonde in dienst is genomen. Het is wel opgeletten geblazen: het verkeer op de rotonde heeft voorrang!

Klik op de afbeeldingen voor inzage van de info-folder over de wegenwerken.

                       

Omvorming N49/A11 (Expresweg) tot autosnelweg (16-11-2002)

Het Ruimtelijk Structuurplan van Vlaanderen bepaalt dat de N49/A11 tussen Antwerpen en Knokke-Heist wordt omgevormd tot autosnelweg. Daarom moeten alle kruisingen met andere wegen ongelijkvloers gebeuren. 

De omvorming van het vak Antwerpen-Zelzate is bijna voltooid. Er rest nog de bouw van een nieuwe verkeerswisselaar aan de Kruisstraat te Moerbeke en de ombouw van de verkeerswisselaar Zelzate-Oost (R4-Oost-Kennedybaan met N49-Expresweg). In het vak Zelzate-Knokke werd in juli 2002 de verkeerswisselaar N49-R43 (Ring rond Eeklo) opengesteld voor het verkeer.

Men is volop bezig met de aanleg van de verkeerswisselaar Zelzate-West Deze bestaat uit een klaverblad waarvan n van de vier lussen vervangen wordt door een tunnel. In de verkeerswisselaar komen volgende kunstwerken:

 • Een brug om de R4 (Zelzate-Brug - Evergem) over de Expresweg te leiden

 • Een tunnel voor het verkeer komende uit de Zelzaatse Tunnel en gaande richting Evergem

 • Een tunnel voor fietsers onder de Expresweg en een fietsersbrug over de R4

 • Een geluidswerend scherm, verlengd met een aarden berm langs de kant van de Zelzaatse woonwijk.

                            (zie verder voor de technische gegevens). 

De wegenwerken zelf omvatten de aanleg van de drie lussen en de vier verbindingswegen van het klaverblad. Binnen het klaverblad wordt de wegverharding van de R4-West en de N49 volledig vernieuwd. De werken werden gestart op 5 augustus 2002 en zullen drie jaar duren. Teneinde het verkeer niet al te veel te belemmeren gebeuren de werken in twee grote fasen, waarvan de eerste achter de rug is.

Fase 1: 

Invloed op het verkeer:

- het bestaande kruispunt blijft in dienst
- het verkeer op de N49/A11 wordt op n rijbaan geplaatst (kant Knokke naar Antwerpen). De capaciteit van 2 x 2 rijvakken wordt - behouden door de middenberm tijdelijk te verharden.

Uit te voeren werken:

- fietserstunnel (in twee fasen)
- buitenste gedeelten van de autotunnel (gedeelten kant Evergem en kant Zelzate-Tunnel)
- geluidswerend scherm
- nieuwe verbindingswegen R4-West en N49/A11

Fase 2

Invloed op het verkeer:

- tijdelijke ringweg rond de nieuwe verkeerswisselaar waarbij voornamelijk gebruik wordt gemaakt van de nieuwe verbindingswegen
- bestaand kruispunt wordt uit dienst genomen
- de fietsers kunnen gebruik maken van de nieuwe fietserstunnel

Uit te voeren werken:

- centraal gedeelte van de autotunnel onder de N49
- brug over de N49 (Zelzate-Brug naar Evergem )
- fietsersbrug over de R4-West
- lussen en afwerking volledige wegenis

Tijdens de loop der werken zullen nog diverse kleinere faseringen en omleggingen noodzakelijk zijn om de aansluitingen op de bestaande wegen mogelijk te maken.

Over de omvorming van de N49/A11 tot autosnelweg kan u aanvullende gegevens vernemen via www.meetjesland.be.

Verkeerswisselaar Zelzate-West (02-02-2002)

Na het bouwverlof is het zover... dan starten de werken aan het grote klaverblad "Zelzate-West" dat een vlotte verkeersafwikkeling moet garanderen tussen de N49/A11 'Expresweg Antwerpen-Zeebrugge' en de R4-West 'Ring rond Gent'. Men schat dat de werken twee jaar zullen duren.

Het gemeentebestuur organiseerde op 1 februari een hoorzitting naar aanleiding van het openbaar onderzoek dat loopt in de procedure van de bouwaanvraag. Niettegenstaande het schepencollege deze hoorzitting maar enkele dagen op voorhand, dus rijkelijk te laat had aangekondigd, was er een zeer ruime belangstelling. De omwonenden zijn vooral bevreesd voor toename van het geluid en de trillingen, visuele hinder en mogelijke onteigeningen en waardevermindering van hun eigendom. Luidst klonken de vragen naar toepassing van allerlei technieken die toename van geluid en trillingen maximaal kunnen beperken. 

Dhr Jean-Pierre Matthijs, afdelingshoofd van de Administratie Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, verzekerde de aanwezigen dat er maximaal gebruik zal worden gemaakt van dergelijke technieken. Zo voorziet het ontwerp betonnen geluidsschermen en een aarden geluidsberm langsheen de woningen van Tunnellaan en Maurice Salzmannlaan, ook al betekent dit geen waterdichte oplossing... geluidsgolven verplaatsen zich immers op grillige en soms moeilijk voorspelbare wijze. Direct achter een geluidsscherm is het resultaat groot (tot -13 dB), maar verderaf geeft dit soms een verslechtering. Bovendien zal de 4 m hoge berm weinig afscherming betekenen voor het geluid afkomstig van het verkeer op het hoger gelegen viaduct. Anderzijds zullen toepassing van beton met fijna oppervlakte structuur  en de gedeeltelijke verwerking van het verkeer in een tunnel een gunstige invloed hebben. Ook de afschaffing van de huidige verkeerslichten is een positieve zaak omdat de verkeersafwikkeling vlotter kan gebeuren en daardoor ook de filevorming zal verminderen. Vooral bij vrachtwagens zorgt het remmen en optrekken immers voor heel wat overlast. Ook aan de veiligheid van de zwakke weggebruiker werd veel aandacht besteed door de toepassing van een fiets- en voetgangerstunnel en -brug. De dagelijkse oversteek van vele fietsers op die plaats vormt vandaag immers voor gevaarlijke situaties.

Het bouwontwerp van de verkeerswisselaar mag dan wel maximaal rekening houden met beperking van de geluidshinder maar het niveau van hinder hangt uiteraard ook af van de verkeersintensiteit. Niettegenstaande hieromtrent uitgebreide studies en tellingen zijn gebeurd blijft de toekomstige evolutie van de verkeersdrukte onzeker. Zij hangt immers af van diverse andere factoren, waaronder niet het minste de toekomstige plannen inzake de verkeersafwikkeling rond Antwerpen en de aanleg van de Westerschelde Oeververbinding. Dat er een serieuze toename komt, daar is het iedereen over eens. Wanneer en hoeveel? Dat is een andere zaak. Op dit vlak voldoet het MER (milieu effecten rapport) dat in 1995 werd opgemaakt absoluut niet. Bovendien is het verwonderlijk dat het aanvullende MER dat in april 2000 werd opgemaakt ook niet dieper ingaat op de verkeer- en mobiliteitsproblematiek. Er is in het geheel niet eens sprake van de Westerschelde Oeververbinding! De Zelzaatse tunnel mag dan wel enige tijd geleden brandveilig zijn gemaakt, toch is hij niet explosievrij gebouwd. Het ADR-verkeer zal dus nooit langs die weg kunnen passeren en hoe ironisch ook... door het Zelzaatse centrum blijven passeren. Enkel de aanleg van de Rodenhuizetunnel zou hier een oplossing kunnen bieden maar de hiervoor voorziene reservatiezone op het gewestplan werd onder druk van Stad Gent, dat een Siffertunnel wil, geschrapt . 

Ook de verkeershinder gedurende de twee jaar van uitvoering van de werken vormt een probleem waarbij velen met ernstige vragen zitten. De tijdelijke versmallingen zullen ongetwijfeld voor dagelijkse files zorgen op de Expresweg met verhoogde geluidshinder en bodem- en luchtvervuiling door de uitlaatgassen tot gevolg. Zullen De Katte en het centrum van Zelzate niet overspoeld worden door sluipverkeer? Dient de laterale weg langsheen de N49 niet eerst worden aangelegd teneinde De Katte te ontlasten? Bijkomend probleem is het afgraven en transporteren van 30.000 m3 fosforgips van de bestaande taluds (en de vervuilde grond daaronder) aangezien dit materiaal onvoldoende stabiel is gebleken voor de opritten van het viaduct. Gelukkig moet men het gips niet ver vervoeren. Het gaat immers terug van waar het komt: het gipsstort van Rhodia. 

Een aantal praktische vragen en opmerkingen van CD&V-gemeenteraadslid Martin Acke:

 • Is het college bereid de eventuele bezwaren van inwoners die voor zondagavond 3 februari om 24u worden ingediend officieel te registreren? Het kan immers best zijn dat inwoners pas na de hoorzitting vandaag voldoende kennis hebben van het dossier om een bezwaar op te stellen. De vraag kwam er omdat het al is gebeurd dat het schepencollege bezwaarschriften weigert die pas op de eerste werkdag na een weekend in de bus van het gemeentehuis worden gevonden. Aanvankelijk pruttelde de burgemeester tegen, maar op het einde van de hoorzitting zegde hij toe dat de bezwaarperiode wordt verlengd tot 5 februari, de dag voordat het college zijn advies zal uitbrengen.

 • De oprit van de N49 vanaf Zelzate-Brug richting Zeekust moet nu al rekening houden met de toekomstige aanleg van de ontsluitingsweg van De Katte, zodat later hiervoor geen onteigeningen van grond van bewoners van de Kasteelstraat en de Veldstraat nodig zijn.

 • De voetgangers- en fietserstunnel onder de Expresweg moet degelijk verlicht worden teneinde het veiligheidsgevoel van de gebruikers te waarborgen.

 • Volgens het MER heerst er op de plaats van de verkeerswisselaar hoofdzakelijk een grondwaterstroming van noord naar zuid. Door de toepassing van damplanken en klei (bentoniet) voor het waterdicht maken van de bouwput zal deze stroming worden belemmerd, waardoor het grondwaterpeil langs de noordelijke zijde behoorlijk zal steigen. Dit kan een grote invloed hebben op de landbouwgronden en kelders van woningen in de Kasteelstraat en Ter Loverendreef. De bouwwerken moeten hiermee rekening houden en voldoende drainage voorzien.

Een aantal technische gegevens van het project:

 • Viaduct tussen Evergem en Zelzate-Brug:

  - Betonconstructie met overspanning van 96 meter
  - 2 x 2 baanvakken

 • Autotunnel voor het verkeer vanuit de richting Antwerpen (Tunnel Zelzate) naar Evergem:

  - Lengte tunnel is 500 meter met twee aanloophellingen van elk 500 meter
  - Tunnelkoker is 11,5 meter breed en 5,3 meter hoog en is halverwege voorzien van een noodtrap
  - 1 x 2 baanvakken + pechstrook

 • Fietsers- en voetgangerstunnel onder de A11/N49

  - Lengte tunnel is ongeveer 100 meter
  - Tunnelkoker is 4,8 meter breed en 2,5 meter hoog

 • Fiets- en voetgangersbrug over de R4-West

  - Metalen overspanning van 81 meter op een hoogte van 5,5 meter
  - De brug is 3,5 meter breed en wordt ondersteund door twee pijlers

  
foto's 25 maart 2004

 • Geluidsafscherming van de Tunnellaan en Maurice Salzmannlaan:

  - De Tunnellaan wordt voor het grootste deel afgeschermd met een betonnen geluidsscherm van 3,5 m hoogte.
  - Ter hoogte van het klaverblad zelf worden Tunnellaan en Maurice Salzmannlaan afgeschermd met een aarden berm van 4 meter hoogte.

Geplande investeringen in de wegenwerken R4-West (

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen bezorgde het gemeentebestuur een overzicht van de geplande investeringen in wegenwerken in de kanaalzone voor de periode 2001-2009. Het gaat hem over het jaar van aanbesteding, niet van realisatie.

De prijsramingen zijn geactualiseerde ramingen van september 2001, incl. BTW, maar zonder onteigeningen, economische schade, grondsaneringen en verplaatsen van leidingen.

Ombouw R4-West (Industrieweg) tot primaire weg.

Opgelet de jaartallen uit onderstaande tabel zijn volledig achterhaald.
Zij kunnen in het beste geval nog dienen als indicatie van de prioriteit.

Werken aan knooppuntbedragbedragJaar
Knooppunt 1: Complex N49 - R4-West: tunnel + wegbrug + fietsbrug + wegenis950 MBEF23,55 M2001
Knooppunt 2: Rieme-Noord: Hollands complex + brug + wegenis130 MBEF3,22 M  2009
Knooppunt 3: Riemsesteenweg: tunnel zonder aansluitingen200 MBEF4,95 M2006
Knooppunt 4: Fietsbrug omgeving Molenvaardeke20 MBEF0,50 M 
Knooppunt 5: Ovaal van Wippelgem: 2 x viaduct, aansluitingen N458, Kluizendok-De Nest560 MBEF13,88 M2004
Knooppunt 6: Drogenbroodstraat: realisatie volgens streefbeeld (knelpunt)
     alternatief: enkel fietsbrug (20 MBEF)
     alternatief: tunnel (200 MBEF)
70 MBEF1,74 M2009
Knooppunt 7: Elslo: tunnel zonder aansluitingen200 MBEF4,96 M2008
Knooppunt 8: Langerbruggestraat: tunnel + aansluitingen300 MBEF7,44 M2007
Knooppunt 9: Zeeschipstraat - Evergemsesteenweg: 
     tunnel + aansluitingen + rotonde + elektromechanica:
     herbouw spoorbrug (zonder impact voor aansluiting Siffertunnel)

500 MBEF
100 MBEF

12,39M
2,48 M

2005
2005
Knooppunt 11: Fietsbruggen t.h.v. Gaverstraat en t.h.v. Vijfhoekstraat40 MBEF0,99 M2004
Knooppunt 12: Brugsevaart: rotonde30 MBEF0,74 M2003

Back Up

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   2000-2014