Politieke Actualiteit

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

05-03-2012     

Voor meer informatie over onderstaande punten kan u steeds terecht bij :

MARTIN ACKE  Leegstraat 156A  9060 Zelzate  09-345 53 36
    of stuur een berichtje naar
martin@acke.info

 

Pro memorie? 05-03-2012

Pro memorie.

Stedenbouwkundige vergunning voor Zelzaatse windturbine geweigerd

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft op 27 maart 2001 de aanvraag tot het oprichten van een windturbine door de VEM op de terreinen van Jan De Nul in Zelzate geweigerd. De eerder afgeleverde milieuvergunning komt hiermee te vervallen. 

Met deze beslissing halen de tegenstanders hun slag thuis en wordt Zelzate behoed voor een miskleun die de leefkwaliteit in en om onze gemeente nog maar eens negatief zou beïnvloeden. Het is dan ook onbegrijpelijk dat burgemeester Schenkels, voorzitter van de VEM, de belangen van ‘zijn’ intercommunale laat primeren op het welzijn van ‘zijn’ inwoners.

CVP-fractieleider Martin Acke uitte reeds in de Zelzaatse gemeenteraad van 28 november van vorig jaar zware kritiek tegen de oprichting van een solitaire windturbine door VEM/IVEG in het noorden van Zelzate. Hij sprak zich duidelijk uit vóór milieuvriendelijke windenergie, maar stelde een alleenstaande turbine in de directe nabijheid van het natuurreservaat Canisvliet sterk in twijfel. Hij pleitte daarentegen voor deelname aan het project Westenwind, dat een vijftigtal windturbines in de industriële omgeving van de Gentse Kanaalzone vooropstelt. De gemeente Zelzate hoeft dus op dit vlak geenszins haar verantwoordelijkheid te ontlopen.

Zie nieuwsbrief Zelzate@rem 1.05

Volledige tekst van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning 

 

Bouw van een windmolen in Zelzate door de VEM

Rekening houdend met de plannen van Westenwind is het verwonderlijk dat de VEM in Zelzate reeds op eigen houtje van start gaat met de bouw van een windmolen op het terrein van baggerfirma De Nul (tegen het vroegere Tolkantoor). Dit project zou liefst 52 MF kosten en voor zowat 500 gezinnen stroom kunnen leveren.

Op 26 juli 2000 gaf het schepencollege een positief advies voor de bouwvergunning van deze mastodont waarvan de wieken liefst 130 meter hoog reiken. 

Het college deed dit zonder vooraf voor de bevolking een openbare hoorzitting te organiseren, iets dat verplicht is bij wet. Dit gebrek aan openbaarheid zal er wellicht toe leiden dat een nieuwe bouwaanvraag zal moeten worden gestart.

Op 10 oktober 2000 adviseerde het college ook de milieuvergunningsaanvraag positief. Tijdens het openbaar onderzoek, afgesloten op 26 september, werd enkel door de Werkgroep Behoud Canisvliet een bezwaarschrift ingediend, betrekking hebbende op:

- de vernieling van een deel van het bodemarchief 
  
(resten van het fort Sint-Antoon uit de 16de eeuw)
           (klik de foto hiernaast voor meer details)
       
- een verdere toename van de horizontvervuiling
- de aantasting van de landschappelijke beleving (polder-kreek-grens) voor recreanten
- de vermindering van de landschappelijke waarde        
- de aanvaringen met vogels
- de ernstige verontrusting van broedvogels en pleisterende ganzen

De Werkgroep Behoud Canisvliet bedoelt hierboven met bodemarchief de restanten van een fort uit de 80-Jarige Oorlog. Precies op de plaats waar de windturbine zal worden gebouwd bevinden zich immers in de grond de overblijfselen van het voormalig fort Sint-Antoon. 

Deze materie is nooit ter sprake gekomen op de Zelzaatse Gemeenteraad. Ook aan de milieuadviesraad werd geen standpunt gevraagd. Er is op 14 september in het kader van de milieuvergunningsaanvraag wel een openbare hoorzitting doorgegaan maar gemeenteraadsleden worden hierop niet specifiek uitgenodigd. Bouw- en milieuvergunningen zijn weliswaar de bevoegdheid van het schepencollege, maar gezien de mogelijke impact op de leefbaarheid van een aantal inwoners uit het noorden van onze gemeente en de vrij zware investeringen voor de gemeentelijke intercommunale VEM, lijkt het de CVP-fractie toch vanzelfsprekend dat de gemeenteraad in deze besluitvorming wordt betrokken. 

Pas na tussenkomst van CVP-fractieleider Martin Acke startte het gemeentebestuur met een openbaar onderzoek dat liep van 22 november tot 23 december 2000. We hebben echter sterke twijfels dat dit nog wettelijk kon.

Voor een uitgebreid dossier:  klik de foto van de windturbine

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014