De politiehervorming krijgt langzaam vorm in Zelzate

   

DE LOKALE POLITIE

Door de hervorming zal de lokale politie optreden binnen het grondgebied van een

Het Belgische grondgebied is ondertussen ingedeeld in verschillende politiezones.  Zelzate zal volgens een wettelijke beslissing samenwerken met Lochristi, Moerbeke en Wachtebeke.  Onze politiezone beschikt over één lokaal politiekorps, maar kan over meer politieposten beschikken.

In de ééngemeentezones (bijv. Maldegem en Gent) blijven de bevoegdheden (van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester) op vlak van organisatie en beheer van het lokaal politiekorps bestaan zoals nu het geval is. In de meergemeentenzones zoals de onze worden daartoe echter aparte instellingen samengesteld, namelijk
de politieraad, het politiecollege en de zonale veiligheidsraad.

DE POLITIERAAD

Bevoegdheden.

De politieraad oefent de bevoegdheden uit van de gemeenteraden omtrent de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps. Dit houdt het dagelijkse bestuur van de lokale politie in, o.m. de uitvoering van de politiewetten, toezicht op het politiekorps, de administratieve taken van de politie, enz.

Samenstelling.

De politieraad wordt samengesteld uit leden van de gemeenteraden van Lochristi, Zelzate, Wachtebeke en Moerbeke. Aangezien de zone 43.590 inwoners omvat werd het aantal leden bepaald op 17. Uitgaande van het percentage inwoners van elke gemeente in de totale zone wordt het aantal leden per gemeenteraad als volgt vastgelegd:

  • Lochristi: 18.852 inwoners – 7 leden

  • Zelzate: 12.177 inwoners – 5 leden

  • Wachtebeke: 6.811 inwoners – 3 leden

  • Moerbeke: 5.750 inwoners – 2 leden

De leden van de politieraad moeten verkozen worden.  Elk gemeenteraadslid heeft hiertoe een bepaald aantal stemmen, al naargelang het aantal te verkiezen leden.  Voor Zelzate is dit 3 stemmen.

Deze verkiezing heeft plaats de derde maandag nadat de gemeenteraad werd geïnstalleerd.  Aangezien de Zelzaatse gemeenteraad op 1 januari zal worden geïnstalleerd, wordt dit 22 januari. Ook de OCMW-raad wordt op die dag door de gemeenteraad verkozen.  

Het mandaat van de leden duurt zes jaar en vangt aan de eerste werkdag van de derde maand die volgt op de installatie van de gemeenteraad, dus op 2 april 2001.

Om te kunnen verkozen worden tot lid van de politieraad, moet de kandidaat op de dag van de verkiezing deel uitmaken van de gemeenteraad van één van de gemeenten die de meergemeentenzone vormen.

De burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de meergemeentenzone zijn van rechtswege lid van de politieraad en worden dan ook niet meegerekend in de berekening van het aantal leden.

Werking.

De politieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoedheid behoren het vereisen en ten minste tien maal per jaar.  De voorzitter van het politiecollege (zie later) zit de politieraad voor.  De bevoegdheden van de raad zijn eerder beperkt en specifiek, nl. toezien op de organisatie en het beheer van de lokale politie.

HET POLITIECOLLEGE

Bevoegdheden.

Het politiecollege treedt op als een collegiaal orgaan.  In een ééngemeentezone oefent de burgemeester het gezag uit over de lokale politie, hij/zij staat aan het hoofd van de politie.  In een meergemeentenzone zoals  de onze staat het politiecollege aan het hoofd van de lokale politie.

Samenstelling.

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten: Yves De Swaene (Lochristi – VLD), John Schenkels (Zelzate – SP), Willy De Vliegher (Wachtebeke – CVP) en Filip Marin (Moerbeke – VLD). Het mandaat van lid van het politiecollege vangt aan op het ogenblik van de eedaflegging als burgemeester. 

Het politiecollege stelt één van zijn leden aan als voorzitter. Binnen het politiecollege is een stelsel van meervoudig stemmen voorzien. In elk politiecollege is een totaal van honderd stemmen te verdelen.  Hoeveel stemmen elke burgemeester bekomt, hangt af van de financiële bijdrage die zijn gemeente doet aan de politiezone.

Het politiecollege vergadert wanneer dit door de dringendheid van de zaken wordt vereist.

DE ZONALE VEILIGHEIDSRAAD

In elke politiezone wordt een zonale veiligheidsraad opgericht waarin een systematisch overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeesters, de procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie.  De raad staat in voor de bespreking, voorbereiding en evaluatie van de uitvoering van het zonale veiligheidsplan.

Het zonale veiligheidsplan stippelt, rekening houdend met het nationale veiligheidsplan, het veiligheidsbeleid uit waarop de acties van de lokale politiemensen in de politiezone steunen.

CVP-VISIE

De CVP stond via het Octopusoverleg mee aan de wieg van de politiehervorrning.  Gelet op het grote belang dat de bevolking en de CVP aan een veilige leefomgeving geeft, willen wij deze hervorming aangrijpen om effectief meer aandacht aan de politie te besteden.  De CVP wenst dus dat deze hervorming een succes wordt ten bate van de inwoners en zal daar lokaal dan ook sterk aan meewerken.

* In de meeste gemeentelijke programma's van de CVP wordt de nadruk gelegd op:

  • Herwaardering van de wijkpolitie: de wijkagent moet in zijn wijk zichtbaar zijn; dat betekent dat we normen wensen met betrekking tot het aantal uren dat de agent in zijn wijk is en de uren die hij in zijn bureel is.  De wijkagent dient ook actief aanwezig te zijn: hij moet aanspreekbaar zijn voor de mensen en hij moet optreden wanneer hij overtredingen ziet.

  • Snelle interventies: de CVP wenst normen te hanteren met betrekking tot een maximale responstijd na een oproep: de wachtdiensten en de keuze van uitvalsbasis dienen zo georganiseerd te worden dat effectief de politie binnen de 10 minuten aanwezig is.

  • Prioritaire aandacht voor de verkeersveiligheid en onder meer acties tegen overdreven snelheid + inventarisatie van zwarte punten.

  • Bijzondere aandacht voor (preventieve) anti-diefstalacties en tegen drugsoverlast.

  • Kwalitatief onthaal in de politieposten + overal aanwezigheid van politieassistenten met het oog op goede slachtofferbegeleiding.

* Het verkiezingsprogramma van 8 oktober 2000 van CVP-Zelzate vermeldde:

Kies voor een veiliger Zelzate: de politie moet alle kansen krijgen om hierover te waken

Gelukkig komt er aan de mensonwaardige  huisvesting van onze politiedienst weldra een einde.  De nieuwbouw ging pas van start na zware moeilijkheden.  De CVP had er in de gemeenteraad nochtans voor gewaarschuwd dat bouwen op de vroegere kanaalbedding een riskante onderneming was.  Het dossier van het nieuwe politiekantoor was dan ook één puinhoop, zowel wat voorbereiding als wat uitvoering van de werken betreft.  Het illustreert op pijnlijke wijze dat onze huidige bestuurders onvoldoende bekwaam zijn.  Het wordt tevens afwachten of het gebouw groot genoeg zal zijn voor de eenheidspolitie.

De nieuwe uitvalsbasis dient voor de politie een stimulans te betekenen voor een verhoogde dienstverlening aan de bevolking.  Zelzate scoort zeer slecht in de veiligheidsstatistieken en dit is niet alleen het gevolg van de doorgaande drugstrafiek vanuit Nederland.  Wijkwerking dient in het dagelijks politiewerk een sleutelrol te krijgen. De politiemensen moeten ook kordaat optreden.  Klachten dienen helaas nog te veel door de burger zelf te worden ingediend, ook al is de politie zelf op de hoogte.  Iedereen gelijk voor de wet: ook bij het uitschrijven van boetes.

Preventie vormt een belangrijk aspect in de veiligheidscultuur en dient dan ook de nodige aandacht te krijgen.

Onze vertegenwoordiger in de politieraad zal erover waken dat er in voldoende mate rekening wordt gehouden met deze voorstellen.

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014