Gemeenteraadszitting van 5 (of 7) november 2002.

 

De Zelzaatse CD&V-fractie stelt de gemeenteraad voor om volgende motie te onderschrijven en deze te bezorgen aan de hogere overheid.

 

PROTESTMOTIE INZAKE DE
   ONAANVAARDBARE MEERKOST VAN DE POLITIEHERVORMING

 

De gemeenteraad van Zelzate wenst hierbij protest aan te tekenen tegen de wijze waarop de regering Verhofstadt de politiehervorming heeft ingevoerd.

Nu reeds is duidelijk dat de gemaakte afspraken met de bonden als rechtstreeks gevolg hebben dat er gemiddeld 15 % minder politie-mankracht kan worden vrijgemaakt voor de operationele politietaken (opsporing, wijkdienst, verkeersdienst,…).


Daarnaast staat nu ook vast dat de ganse politiehervorming voor alle gemeenten in Vlaanderen een belangrijke  meerkost met zich meebrengt, ondanks de herhaalde beloften van de Eerste Minister en de Minister van Binnenlandse Zaken dat dit niet het geval zou zijn.

 

Voor onze politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate wordt de meerkost in 2002 geraamd op € 313.552,97 of zowat 12,6 miljoen oude BEF.  Dit strookt niet met de voorgespiegelde “budgettaire nuloperatie”, temeer omdat de vier gemeenten ervan uitgaan ook in het verleden voldoende inspanningen voor hun politiekorps te hebben gedaan, of dit minstens te hebben willen doen.  In sommige gemeenten werden de in het verleden aangevraagde uitbreidingen van het politiekader door de hogere overheid immers niet goedgekeurd.

 

Bovendien wijzen wij op de plannen om de huidige Federale Sociale Toelage af te bouwen.

 

Dat het eigen aandeel van de gemeente Zelzate in het zonetekort dit jaar nogal meevalt is louter te danken aan de ligging van de gemeente en het feit dat de gemeente in het verleden haar verantwoordelijkheid inzake politiewerking steeds heeft opgenomen door hierin zwaar te investeren. Zelzate wordt hiervoor echter niet beloond. 

 

Deze meerkost komt bovenop de andere financiële uitdagingen die de gemeenten ontmoeten en die vaak leiden tot belastingsverhogingen, waardoor de bevolking de politiehervorming van Verhofstadt moet betalen.

 

De gemeenteraad van  Zelzate aanvaardt niet dat de federale regering de lokale politieraden of gemeenteraden met de vinger wijst voor de ontstane situatie.  Niet het lokale beleid heeft fout aan de chaos in het politielandschap.

 

Een gulden regel in onze democratie zegt nochtans dat ieder bestuursniveau moet instaan voor de financiële gevolgen van de eigen beslissingen.

 

Wij eisen van de regering een volledige compensatie voor de meerkost van de politiehervorming, niet alleen in 2002 en 2003, maar ook in de toekomst, om op die manier het veiligheidsbeleid ook echt – dag na dag – opnieuw te kunnen uitbouwen.

 

Wij wensen te benadrukken dat de lokale politiemensen geen schuld hebben aan deze gang van zaken. Wij wensen hen, in tegendeel, te feliciteren voor de wijze waarop zij – in vaak bijzonder moeilijke omstandigheden – de politiezorg ter harte hebben genomen, ten dienste van onze bevolking.