Politie

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

02-02-2007     

Nieuwe politieraad geïnstalleerd (02-02-2007)

Zoals wettelijk voorzien werd ook in onze zone de nieuwe politieraad geïnstalleerd op 01 februari 2007. Alle leden legden de grondwettelijke eed af.

De politieraad van de Politiezone Regio Puyenbroeck

In meergemeentezones worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake organisatie en beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad. De 4 burgemeesters van de Politiezone zijn van rechtswege lid van de politieraad, de voorzitter van het politiecollege is tevens voorzitter van de politieraad. Voorts voorziet de wet in 17 raadsleden. De politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen, op basis van hun bevolkingscijfers.

De politieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheden behoren het vereisen en ten minste vier maal per jaar, waarvan ten minste éénmaal per semester. In de praktijk vergadert de politieraad een zestal keer per jaar, met evenveel voorbereidende commissiezittingen ter voorbereiding. De vergaderingen worden bijgewoond door de korpschef en genotuleerd door de zonale secretaris. De zittingen van de politieraad zijn in principe openbaar. Zij hebben gewoonlijk een gesplitste agenda met een deel openbare zitting en een deel geheime zitting. Het openbare gedeelte bevat alle algemene onderwerpen, zoals bijvoorbeeld vacantverklaringen, aankoopdossiers, begroting,.. In geheime zitting worden agendapunten behandeld die over personen gaan en een rechtstreekse invloed hebben op hun privacy, bijvoorbeeld bevordering, ontslag,..

Bevoegdheden van de Politieraad :

- Goedkeuring jaarlijkse begroting;
- Goedkeuring uitgaven politiezone;
- Bepalen personeelsformatie van zowel operationeel als administratief en logistiek korps, rekening houdend met de door de Koning bepaalde minimumnormen;
- Goedkeuren vacatures politiezone, benoemingen in functies en bevorderingen, pensioendossiers, loopbaanonderbreking,…;
- Benoeming zonale secretaris en bijzondere rekenplichtige;
- Voordracht van de korpschef ter benoeming door de koning, samenstelling selectiecommissie korpschef.

 

Zelzaats CD&V-politieraadslid Rik Laureys legt de eed af

 

Voor Zelzate zetelen volgende personen in de politieraad:

Rik Laureys (CD&V);
Dirk Goemaere (PVDA+);
Freddy De Vilder en Jan De Beule (sp.a);
Frank Bruggeman en Jan Coppens (VLD).

 

 

Politiezone Puyenbroeck stelt cijfers 2005 beschikbaar (22-01-2006)

Interventies 2005

De Korpschef van onze politiezone maakte een overzicht van de interventies die in de loop van dit jaar zijn geleverd op het terrein. De twee koplopers zijn de vaststellingen van aanrijdingen met stoffelijke schade (490) en van moeilijkheden tussen personen (327). Opvallend zijn ook de 260 nutteloze oproepen waarheen we ons begaven. Het meest van al waren wij op de Grote Markt in Zelzate (207 tussenkomsten) en op de Antwerpsesteenweg in Lochristi (203).

Het volledige overzicht vindt u in : Politie-interventies in 2005.

 

Inbraakcijfers 2005

In samenwerking met de lokale GIS-ambtenaar slaagde de manager van de Lokale Recherche erin de inbraakcijfers van 2005 in kaart te brengen. Voor het grondgebied van Zelzate ziet die er alsvolgt uit:

 De kaart van de hele zone Puyenbroeck: Inbraken in zone Puyenbroeck in 2005.

 

Dirk Goemaere volgt Martin Acke op als politieraadslid (02-05-2004)

De Zelzaatse CD&V en PVDA sloten aan het begin van deze legislatuur een politiek akkoord om elkaar te steunen teneinde iemand vanuit de oppositie te kunnen afvaardigen in de politieraad. Martin Acke (CD&V) nam de eerste drie jaren van het mandaat van politieraadslid waar. Op 1 april nam hij ontslag ten voordele van Dirk Goemaere (PVDA) die de laatste drie jaren zal zetelen.

Om die reden zal op deze bladzijde geen verslaggeving van de politeraden meer verschijnen.

Als alrternatief verwijzen we naar de website van Politiezone Puyenbroeck: http://www.pz5416.be/

 

Politieraad op maandag 15 maart 2004 te Lochristi (08-03-2004)

De eerstvolgende politieraad gaat door op maandag 15 maart 2004 om 1900 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Lochristi, Dorp West 52.

Agenda:

Openbare zitting

1a. Aankoop twee voertuigen interventiepolitie

1b. Ombouw twee voertuigen bij de federale Politie

2. Aankoop twee Astridradio's voor nieuwe VAP's.

3. Huur politiegebouw Lochristi (goedgekeurd gemeenteraad Lochristi op 26 januari 2004)

4. Vacante bedieningen 1° mobiliteit 2004.

5. Wijziging beslissing politieraad tot vacantverklaring via mobiliteit (2003/03) van één betrekking van hoofdinspecteur OGP voor de operationele dienst naar één hoofdinspecteur locale recherche. (vergissing bij vacantverklaring politieraad 01 december 2003).

6. Eedaflegging van inspecteur Karolien Coomans en inspecteur Els Dierickx.

GEHEIME ZITTING.

1. Pensioenaanvraag CP vanaf 01 oktober 2004

2. Aanstelling van drie hulpagenten

3. Aanstelling 1 Calog niveau C operationele dienst Zelzate

 

Politieraad op maandag 19 januari 2003 te Zelzate (15-01-2004)

De eerstvolgende vergadering van de Politieraad van de politiezone regio Puyenbroeck gaat door op maandag 19 januari 2004 om 19.00 uur in de kantine van de Brandweer Zelzate, Burg. Jos Chalmetlaan 54 te 9060 Zelzate.

Agenda

Geheime zitting:

1. Kennisgeving ontslag Barbara Put als Secretaris van de Politieraad en het College

2. Aanstelling Tania De Vijlder (Calog C Wijk Lo) als secretaris van de Politieraad

3. Baremische bevordering op 01 april van B3 naar B4 van inp Didier De Smedt

Openbare zitting:

1. Goedkeuring van gezamenlijke aankoop van elektrische energie door bemiddeling van Gedis

2. Kennisgeving van protocol AIK

3. Kennisgeving goedkeuring begrotingswijziging nr 1/2003

4. Aanstelling van 3 politie-inspecteurs, komende uit de selectiecommissie van 24 en 25 nov. 2003 (in kader van mobiliteit). Voordracht van eerste drie geselecteerden, met aanvaarding van de ganse rangschikking (voor opmaak van eventuele werfreserve - lijst: zie bijlage).

5. Officieel standpunt betreffende de bestemming van de gebouwen van de gewezen Rijkswachtbrigades.

6. Eedaflegging nieuw-aangeworven personeel in mobiliteit 2003 : inspecteurs De Potter Frank, Vercauteren Kim en Joeri De Vliegher (OD Lo) en Conny De Keyster (Calog C OD Lo).

 

Politieraad op maandag 1 december 2003 te Lochristi (10-12-2003)

Openbare zitting.

Goedkeuring verslag vorige raadszitting.

Martin Acke bekloeg zich aan het gebin van de zitting over het feit dat in de politieraad van 23 juni 2003 hij akkoord ging om twee door hem toegevoegde punten op een volgende raadszitting te bespreken. De korpschef zou zorgen voor een uitgebreide toelichting zodat elk raadslid zich dan ook terdege zou kunnen voorbereiden. In concreto ging het over de bespreking van het jaaroverzicht interventieafhandeling 2002 en de bespreking van de verkeershandhaving snelheid. Hij betreurde vast te moeten stellen dat de voorzitter zijn belofte aan de politieraad niet had nagekomen en hieromtrent nog steeds geen initiatief had genomen.

Voorzitter John Schenkels stelde dat het politiecollege dit zeker niet had vergeten, maar dat de voorbije periode voorrang werd gegeven aan de begroting.

GEHEIME ZITTING :

1. Kennisgeving van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de besluiten van 22 april 2003 van de politieraad en het politiecollege houdende de aanstelling van de secretaris van de politieraad en het politiecollege.

OPENBARE ZITTING :

1. Begroting 2003 : begrotingswijziging.

pro memorie

2. Begroting 2004.

Tussenkomst van Martin Acke omtrent de politiebegroting 2004:

Ik zal deze begroting goedkeuren en wens mijn stemgedrag te motiveren.

De begroting 2004 van de Politiezone Regio Puyenbroeck ligt nagenoeg volledig in de lijn van die van het lopende jaar. De globale stijging van de gemeentelijke dotaties met slechts 0,33 % is een mooi resultaat. Ik wens de auteurs van de begroting hiervoor te feliciteren, niet in het minste de rekenplichtige die voor een overzichtelijk document met ruime toelichtingen zorgde.

Ik stel met genoegen vast dat men in de politiezone rekening houdt met de onhoudbaar stijgende financiële druk op de gemeentelijke begrotingen, die voor het grootste deel wordt veroorzaakt door het beleid van de paarse Vlaamse en Federale regeringen. Denk daarbij maar aan:

 • de groeiende betutteling van de gemeentelijke overheden met het doorschuiven van extra opdrachten zonder dat hiervoor extra vergoedingen worden gegeven;
 • de woordbreuk van de Vlaamse regering door de dotatie van het gemeentefonds te verminderen;
 • de doorschuifoperatie van het federale naar de lokale besturen van de tijdkredietpremies bij loopbaanonderbreking;
 • de weigering van de overheid om na het Lennik-arrest de gemeenten spontaan verwijlinteresten uit te keren op niet tijdig doorgestuurde belastinggelden;
 • de stuntelige doorvoering van de liberalisering van de energiemarkt en het uitblijven van de door Verhofstadt beloofde compensatie voor de minderontvangsten;
 • de chaotische doorvoering van de politiehervorming en het uitblijven van vroeger beloofde compensaties.

Ik begrijp dat het geen evidentie is om te besparen in de begroting van onze politiezone waarvan het uitgavenpakket voor 86% uit personeelskosten bestaat. De toename t.o.v. 2003 van de personeelskosten op zich bedraagt 1,4% en betekent een meeruitgave van toch 64.000 euro (2,6 MF). Toch zie ik de federale basistoelage en de federale tussenkomsten in loonlasten met slechts 1,2% stijgen. In absolute cijfers heeft dit niet zo’n grote invloed, maar het typeert wel de houding van de liberaal-socialistische overheid. Om deze kostentoename te compenseren heeft de zoneleiding dus andere bronnen moeten zoeken en 3,3% gesnoeid in de werkingskosten. Dit lijkt me evenwel haalbaar.

Toch heb ik nog een aantal vragen en bemerkingen:

A. Gewone dienst:

1) Door de falende overheid kan nog steeds geen goedgekeurde rekening 2002 worden opgemaakt, waardoor onzekerheid over het resultaat. Het overschot van 50.000 euro wordt daarom doorgetrokken als geraamd begrotingsresultaat voor 2003. Is dat bedrag van 50.000 euro gebaseerd op reële inschattingen van vandaag, of staan hier nog een aantal onzekerheden zoals te verwachten federale toelagen ingecalculeerd? 
Voorzitter Schenkels: zeker voldoende, wellicht zelfs iets meer overschot.

2) Deze begroting bouwt verder op een onvolledig ingevuld personeelskader. Slechts 75 op de voorziene 80 operationeel personeel en 12 op de voorziene 14 logistiek functies zijn ingevuld en ik meen uit voorliggende begroting af te leiden dat hierin geen verandering zal komen. Is dit op lange termijn houdbaar? Zal de dienstverlening aan de bevolking hiermee niet in het gedrang komen? Voorzitter Schenkels: binnen de begroting ontstaat door pensionering van 'dure' oudere politiemensen financiële ruimte voor nieuwe aanwervingen: 2 hulpagenten, 1 inspecteur operationele dienst, 1 inspecteur lokale recherche, 1 calog voor Zelzate en 1 calog niveau A voor (secretaris).

3) Bij de premies voor verzekeringen staat op pagina 19 een bedrag van 25.000 euro ingeschreven. Het hogere bedrag voor 2003 werd verklaard in de begrotingswijziging 2003 en is te wijten aan een nagekomen factuur 2002 van OMOB t.w.v. 26.128 euro. Was dit een éénmalige kost? Gezien het niet geringe bedrag is dit niet onbelangrijk om weten. Afhankelijk van het antwoord op deze vraag: volstaat het krediet 2004? De toelichting op pagina 56 is foutief – vraag tot correctie.
Voorzitter Schenkels: was éénmalige kost; foutieve toelichting wordt rechtgezet..

4) Voor projectwerking wordt 4.000 euro voorzien, zonder te specificeren over welke projecten het gaat. Welke opties heeft men in gedachten?
Voorzitter Schenkels: nog niet bepaald. Mogelijkheden zijn drugs - snelheid - ...

5) De politiezone huurt het Zelzaats politiekantoor in de Havenlaan voor een bedrag van 36.120 euro per jaar van de gemeente Zelzate. Dit lijkt me een te laag bedrag voor dit gebouw met een boekwaarde van 900.000 euro. De gemeente Zelzate heeft voor dit gebouw 850.000 euro leningen lopen die jaarlijks 25.000 euro (1 MF) aflossingen en 47.000 euro (1,9 MF) intresten kosten. Dit betekent dus een totale leninglast van 72.000 euro. De huur dekt amper de helft hiervan. Dus steekt Zelzate nu jaarlijks 36.000 euro (1,5 MF) toe voor een gebouw dat integraal door de politie wordt gebruikt en waar de gemeente geen gebruik van kan maken.
Voorzitter Schenkels: het huurbedrag wordt bepaald via KB. 

Ik beschouw het verhuren van vastgoed niet als een kerntaak van een gemeentebestuur en het lijkt me dan ook logisch dat het gebouw op korte termijn overgedragen wordt aan de politiezone.
Voorzitter Schenkels: de gemeente wordt op termijn wel eigenaar van het gebouw en kan dan huur innen zonder dat er nog leninglasten zijn. 

Welke bezwaren zijn er tegen aankoop van het gebouw? Wat zijn de plannen van de politiezone i.v.m. dit gebouw? Welke rol zal het spelen in de toekomst, wetende dat de leiding van de politiezone droomt van één centraal politiekantoor.
Voorzitter Schenkels: binnen dit Politiecollegeis er geen sprake van een nieuw centraal politiegebouw. 

6) De Zelzaatse gemeenteraad keurde al op 6 mei 2003 een huurovereenkomst met de politiezone goed voor drie jaar, verlengbaar met eenzelfde periode. Uit de toelichting van de begroting op pagina 57 meen ik op te kunnen maken dat die overeenkomst, na bijna 6 maanden, nog altijd niet ondertekend is. Wat is hiervan de reden? Wanneer wordt de overeenkomst wel ondertekend.
Voorzitter Schenkels: teneinde registratierechten te vermijden moet het gebouw eerst nog van openbaar nut worden verklaard. Er zijn hieromtrent nog problemen.

B) Buitengewone dienst:

De verdubbeling van de investeringen van 59.000 euro naar 114.000 euro omwille van aankoop van twee politievoertuigen en computermateriaal is aannemelijk.

3. Vacantverklaring via mobiliteit (2003/02) van één betrekking van inspecteur voor de interventieploeg van Zelzate.

4. Vacantverklaring via mobiliteit (2003/02) van één betrekking van inspecteur zonaal onthaal voor de operationele dienst Lochristi.

5. Vacantverklaring via mobiliteit (2003/02) van één betrekking van hoofdinspecteur/OGP voor de lokale recherche.

6. Vacantverklaring van drie betrekkingen van hulpagent lid verkeer- en mobiliteitcel

7. Vacantverkaring van een calog niveau C voor Zelzate.

8. GeDIS : goedkeuring gezamenlijke aankoop van elektrische energie voor de installaties en de gebouwen van de politiezone.

9. Kennisgeving omzendbrief PLP 32 van 15 oktober 2003 betreffende de werking van de politieraad en politiecollege.

GEHEIME ZITTING:

2. Pensionering van een personeelslid per 1.1.2004.

3. Pensionering van een personeelslid per 1.11.2004.

4. Vrijwillige vierdagenweek van een personeelslid.

5. Baremische bevorderingen van verschillende personeelsleden.

6. Kennisgeving van het ministerieel besluit tot vernietiging van het politieraadsbesluit van 11 september 2003 inzake de handhaving van het benoemingsbesluit van een kandidaat tot hulpagente.

 

Informatie over politiewerking

Portaalsite van de politie:  http://www.police.be/

 

Politieraad op maandag 23 juni 2003 te Lochristi (15-06-2003)

Openbare zitting.

Goedkeuring verslag vorige raadszitting.

1. Vaststelling beginbalans politiezone (zie bijlage).

2. Machtiging om een beroep tot nietigverklaring in te stellen bij de Raad van State tegen het Koninklijk Besluit van 15 januari 2003 houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie.

3. Kennisgeving van de klacht tegen het politieraadsbesluit van 22 april 2003 houdende aanstelling van de secretaris van de politieraad.

4. Vacantverklaring twee betrekkingen basiskader operationele dienst Zelzate.

Agendapunten op vraag van raadslid Martin Acke:

1. Jaaroverzicht interventieafhandeling 2002 - bespreking.

2. Verkeershandhaving snelheid - bespreking.

3. Belastingreglement op het vervoer van personen met een politievoertuig - bespreking.

Geheime zitting:

1. Aanduiding van een lid van de dienst personeel en logistiek - vervangingscontract niveau C.

2. Benoeming van een lid van de operationele diensten -calog niveau C.

3. Benoeming van twee leden, inspecteurs, van de operationele dienst Lochristi.

4. Benoeming van een lid van de operationele dienst Lochristi - zonale onthaler.

 

Politieraad op dinsdag 22 april 2003 te Lochristi (16-04-2003)

Openbare zitting:

Goedkeuring verslag vorige raadszitting.

1. Kennisgeving actieplan verkeer (powerpointpresentatie).

Geheime zitting:

1. Intrekking politieraadsbesluit van 21 oktober 2002 houdende aanstelling van de zonesecretaris van de politieraad.

2. Aanstelling zonesecretaris van de politieraad.

 

Politieraad op maandag 17 maart 2003 te Lochristi (09-03-2003)

Openbare zitting:

Goedkeuring verslag vorige raadszitting.

1. Kennisname ontslag politieraadslid mevrouw Nadine Anecaert.

2. Kennisname besluit van 27 februari 2003 van de gemeenteraad van Wachtebeke houdende aanstelling van mevrouw Vera De Loose als politieraadslid.

3. Eedaflegging mevrouw Vera De Loose.

4. Mededeling goedkeuring begroting 2003.

5. Aanpassing politieraadsbesluit van 21 januari 2002 houdende delegatie aan het politiecollege voor uitgaven in gewone dienst en voor buitengewone uitgaven van 5.500 euro (exclusief i.p.v. inclusief) B.T.W.

6. Principiële beslissing houdende aankopen buitengewone dienst artikelen 330/741-51; 330/741-53 en 330/744-51 (zie blz. 43 begroting).

7. Vacantverklaring drie betrekkingen van inspecteur operationele dienst - standplaats Lochristi via de 4e mobiliteitscyclus.

8. Vacantverklaring één betrekking van hoofdinspecteur operationele dienst - standplaats Lochristi via de 4e mobiliteitscyclus.

9. Mededeling Koninklijk Besluit van 15 januari 2003 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone.

10. Goedkeuring retributiereglement voor het leveren van prestaties aan derden voor de lokale politie.

11. Arbeidsveiligheid: addendum aan het contract met Progecov ingevolge de wet van 11 juni 2002 en het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Geheime zitting:

1. Arbeidsveiligheid: aanduiding interne en externe preventieadviseur.

2. Benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de lokale politie en toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden

3. Toekenning verlof voorafgaand aan de pensionering

 

Politieraad op maandag 20 januari 2003 te Lochristi (19-01-2003)

Openbare zitting:

Goedkeuring verslag vorige zitting

1. Eedaflegging

2. Vacantverklaring betrekking van Calog C in het kader van de eerste mobiliteitscyclus van 2003

3. Mededeling leasing 3 voertuigen

 

Politieraad op maandag 16 december 2002 te Lochristi (12-12-2002)

Openbare zitting:

Goedkeuring verslag vorige raadszitting.

1. Eedafleggingen.

2. Goedkeuring begroting 2003.

3. Kennisname brief Gouverneur van 30 oktober 2002 inzake de personeelsformatie.

4. Mededeling goedkeuring zonaal veiligheidsplan.

5. Mededeling aangepaste openingsuren zonaal onthaal.

nieuwe openingsuren vanaf 1 januari 2003

6. Intrekking volgende raadsbesluiten:

1. Besluit van 10 juli 2002 houdende openstelling van politieambten bij de 2e mobiliteitscyclus 2002.

2. Besluit van 23 september 2002 houdende externe vacantverklaring van een Calog niveau B

3. Besluit van 21 oktober 2002 houdende openstelling van politieambten bij de 3e mobiliteitscyclus 2002.

7. Vacantverklaring betrekking van hoofdinspecteur in het kader van de 3e mobiliteitscyclus 2002.

8. Convenant tussen de lokale politiediensten in het arrondissement Gent inzake de laterale steun in de functionaliteit handhaving van de openbare orde en inzake de supralokale versterking en vordering, in functie van hetgeen bepaald is in de ministeriële richtlijn MFO-2 van 3 april 2002 betreffende het personeel capaciteitsbeheer en het verlenen van versterking door de lokale politie bij opdrachten van bestuurlijke politie.

Geheime zitting:

1. Mededeling aanstelling korpschef in de graad van hoofdcommissaris.

 

Politieraad op maandag 15 april 2002 te Lochristi (24-04-2002)

Openbare zitting:

1. Aktename goedkeuring politiebegroting:

Opmerking van de gouverneur: er kunnen geen gesubsidieerde kontraktuelen worden tewerkgesteld bij de politie. De personeelskredieten in de begroting moeten bijgevolg worden gecorrigeerd bij de volgende begrotingswijziging.
De gouverneur keurde de politiebegroting goed.

2. Keuze en overgang van het Calog-personeel dat wenst over te gaan naar het politiepersoneel:

Het logistieke gemeentepersoneel dat vroeger voor de gemeentepolitie administratieve taken uitvoerde moet een keuze maken tussen gemeentelijke dienst of hun nieuwe politieorganisatie. 6 personeelsleden maken de overstap naar de politiezone: 3 voor Zelzate, 2 voor Lochristi en 1 voor Moerbeke.

3. Aanpassing wat procedure van aanwerving betreft van de eerste mobiliteitsbeweging (hulpagent en calog D via selectie i.p.v. anciënniteit:

De mobiliteitsvoorwaarden worden op voorstel van de Directie Mobiliteit en Loopbaanbeheer gewijzigd van "toekenning van de betrekkingen in volgorde van anciënniteit" naar "toekenning van de betrekkingen na een selectie door de korpsoversten". Volgens burgemeester Schenkels bestaat deze voorkeur ook nationaal en zal dit principe in de toekomst steeds worden gehanteerd.

4. Huurovereenkomst politiegebouw Moerbeke:

Het politiekantoor van Moerbeke wordt verhuurd aan de politiezone PUYENBROECK aan € 372,00 per maand. De huurovereenkomst wordt goedgekeurd.

5. Afsluiten contract met Vereniging van Oost-Vlaamse Erkende Dierenasielen:

Punt wordt uitgesteld voor nader onderzoek.

6. Kennisname motieven Bestendige Deputatie inzake naamgeving zone (Puyenbnrock) en voorstel tot nieuwe naam (Regio Moervaart).

Er heerst binnen de Bestendige Deputatie blijkbaar onenigheid over het standpunt tegenover de initieel door de zone gekozen naam "Puyenbroeck". Ook het politiecollege weet blijkbaar niet goed wat kiezen, zo werd ondertussen al de naam "Regio Moervaart" aan de pers gecommuniceerd. Uiteindelijk wordt de politieraad voorgesteld toch de naam "Puyenbroeck" te handhaven. Op één stem na volgde de politieraad het voorstel.

          Bijkomende vragen van politieraadslid Martin Acke

7. Infrastructuurwerken verkeerswisselaar Zelzate-West, brug Zelzate en kruispunt Langelede - bespreking - te nemen maatregelen:

Tussenkomst van Martin Acke:

Ook al is de politie op het wegverkeer geen strikte bevoegdheid van de politiezone maar wel van de onderscheiden gemeenteraden, toch meen ik dat bespreking van onderstaande problemen in deze politieraad zinvol is, aangezien zij zowel Moerbeke, Wachtebeke als Zelzate aanbelangen en de diverse burgemeesters en gemeenteraden hier vertegenwoordigd zijn. Bovendien kan de politie als uitvoerend orgaan rechtstreeks kennis nemen van deze bekommernissen die leven bij tal van inwoners.

De voorbije weken was er opvallend meer verkeer via de Overslag, Oudenburgse Sluis/Sint-Franciesdijk en Leegstraat, niet in het minste door vrachtwagens. Wellicht is de filevorming door de werken aan het viaduct van de Langelede de oorzaak van de toename van dit sluipverkeer. Ook de ondertussen beëindigde herstelling van de spoorwegovergang aan de Gebroeders Naudtslaan zorgde voor extra verkeersoverlast op voornoemd traject. Wellicht is ook met de paasvakantie de drukte geluwd maar mag er worden verwacht dat het probleem zich terug zal manifesteren bij het einde van de verlofperiode. Het probleem stelt zich dat de lokale wegen niet geschikt zijn voor dit doorgaand sluipverkeer. Bovendien is de staat van het wegdek van de Leegstraat dermate slecht dat een spoedige volledige degradatie te vrezen is met acute veiligheidsproblemen - vooral voor de fietsers - tot gevolg. Ik meldde dit probleem reeds op 26 maart aan burgemeester Schenkels met de vraag om hieromtrent onderzoek te laten doen.

Welke politionele maatregelen voorziet de zone om dit probleem te beheersen?

2. De werken aan de verkeerswisselaar Zelzate-West starten binnenkort en zullen enkele jaren duren. Daardoor valt ernstige verkeershinder te vrezen met regelmatige filevorming op de N49. Ook tijdens de maanden juli-augustus zal het probleem zich stellen omwille van het toeristisch verkeer van en naar de kust. Gevolgen: risico op permanent sluipverkeer via de in punt 1 genoemde traject en via de bruggen in Zelzate en Sas van Gent en de Tractaatweg.

Welke politionele maatregelen voorziet de zone om dit probleem te beheersen?

3. Op 22 april zal Zelzate-brug voor 4 maanden worden gesloten voor het wegverkeer. Samen met voornoemde knelpunten zal dit zorgen voor een verhoogd verkeer op de R4/Kennedylaan en de Tractaatweg. Lokaal autoverkeer tussen Zelzate-West naar Zelzate-Oost via de tunnel zal gedurende langere periodes per dag ernstig bemoeilijkt worden door de risico's op filevorming op de N49, waardoor Sas van Gent wellicht zal fungeren als alternatief... met de veiligheidsproblemen vandien. Een goede communicatie met het gemeentebestuur van Sas van Gent en met de Zelzaatse inwoners lijkt me noodzakelijk en dringend.

Welke politionele maatregelen voorziet de zone om dit probleem te beheersen?

Repliek van voorzitter Schenkels:

Politiereglementen inzake wegverkeer zijn inderdaad geen bevoegdheid van de politieraad. De taak van de politiezone in deze wordt vastgelegd in een zonaal veiligheidsplan dat ruimte moet bieden voor maatregelen omtrent verkeersveiligheid. Al de rest is lokaal te bepalen door de onderscheiden gemeenteraden.

Hij onderschreef de problemen inzake het sluipverkeer en kondigde aan om in de Leegstraat een snelheidsbeperking van 30 km per uur in te voeren en de fietsers om te leiden via de landbouwweg Sint-Fransiscusdijk teneinde het zwaar beschadigde wegdek te vermijden. In 2003 zal de Leegstraat tussen Sint-Stevenstraat en Oudenburgse Sluis worden gerenoveerd zodat aan deze gevaarlijke toestand een einde komt.

Wat het klaverblad Zelzate-West betreft stelde hij dat deze werken niet zoals aangekondigd op 22 mei zouden starten. Voor hem moeten eerst de werken aan de brug zijn afgewerkt. Eens de werken aan het klaverblad gestart, zou het doorgaand verkeer tijdelijk via de plaatselijke aanleg van een ruim rond punt worden verwerkt. Uiteraard zal daarbij de snelheid van het verkeer angstvallig worden overwaakt. De totaalduur der werken zou 600 werkdagen bedragen (3 jaar!).

Schenkels gaf nadere details over de geplande werken aan de brug. Via overleg zou worden gestreefd naar optimale planning en beperking van de uitvoeringsduur van de werken. Dit overleg was naar zijn zeggen volop aan de gang. Hij stelde aanvang op 22 april voorop en maakte zich sterk dat op 14 augustus de werken aan de brug moeten gedaan zijn. Op belangrijke punten komen gerichte politiecontroles om het verkeer veilig te laten verlopen. De gemeente Zelzate zal in elk geval zorgen voor extra toezicht op de snelheid en gerichte controles op sluipverkeer, vooral door vrachtwagens, op de invalswegen van de gemeente. Hij stelde ook overleg te zullen plegen met burgemeester De Vliegher over het probleem bvan het sluipverkeer.

8. Golf van inbraken in de gemeente Zelzate en in de zone - bespreking - te nemen maatregelen:

Tussenkomst van Martin Acke:

De voorbije maanden werden me door inwoners diverse inbraken of pogingen tot inbraak in de gemeente Zelzate gemeld. Het zou me verwonderen dat dit alleen voor Zelzate geldt. Vermoedelijk hebben de andere gemeenten van de zone hiermee ook te kampen. Ik meen dat het belangrijk is dat de politieraad een reëel beeld krijgt van dit fenomeen binnen de zone en dat er binnen de politieraad kan overlegd worden in verband met de genomen en nog te nemen maatregelen in dit verband.

Ter voorbereiding van de vergadering kreeg ik graag een overzicht van de statistieken van de inbraken van het voorbije jaar in de onderscheiden gemeenten.

Repliek van Korpschef Koen Eeckhout:

De korpschef gaf een statistisch overzicht van de vastgestelde inbraken en inbraakpogingen in woningen. In 2001 was Zelzate koploper van de vier gemeenten met op jaarbasis 4,6 inbraken per 1.000 inwoners, op de voet gevolgd door Wachtebeke met 4,0. Lochristi en Moerbeke scoorden respectievelijk 2,8 en 2,6. De eerste 3 maanden van 2002 vertoont een heel andere en sterk verontrustende trend. Lochristi was het slechtst af met 2,3 inbraken per 1.000 inwoners. Mocht de tendens zich voortzetten dan zou dit op jaarbasis ongeveer 9 betekenen! Zelzate en Wachtebeke scoren in deze periode beide 1,8 en Moerbeke 1,7. Positief in de cijfers van 2002 was dat het in zowat  57% van de gevallen bij een inbraakpoging bleef.

De aanpak van dit specifieke probleem gebeurt binnen de krijtlijnen van het zonaal veiligheidsplan. Korpschef Eeckhout wees erop dat met 76 operationele mensen en allerhande vaste en opgelegde taken slechts een beperkte vrij in te vullen beleidsruimte overblijft. Dit betekent dat er prioriteiten moeten worden gesteld voor de verschillende problemen. Dit jaar zal in elk geval een behoorlijk deel van die ruimte worden besteed aan de inbraakproblematiek (in kaart brengen probleemgebieden, focusering op gevoelige punten, gerichte acties in wijken,...). In oktober komt de begroting aan de orde en zal een kosten-batenanalyse moeten worden gemaakt over hoeveel veiligheid mag kosten. Via de gemeentelijke infobladen (waar blijft Zelzate op dit vlak?) zal de bevolking op de hoogte worden gehouden van genomen initiatieven.

Bij de discussie werd ook nagedacht over de werking van de Buurt Informatie Netwerken (BIN's). Positief is ongetwijfeld de goede samenwerking tussen politie en inwoners en de toename van het sociaal contact. Naar inbraakcijfers blijkt het succes momenteel niet overtuigend. 

 

Kort verslag politieraad van maandag 26 februari 2002 te Lochristi (01-03-2002)

Openbare zitting:

1. Openstelling van bepaalde politie-ambten in onze zone, in functie van GPI 15

2. Wijziging statuten Oost-Vlaamse Politie Academie (OPAC)

3. Kennisgeving politie-invulling.

4. Kennisgeving werking lokale politie.

5. Naamgeving politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate.

De zone wordt voortaan PZ 5416 PUYENBROECK genoemd, verwijzende naar het provinciaal domein dat midden politiezone ligt en in elk geval een begrip is in Vlaanderen en België.

Geheime zitting:

7. Aanduiding beambte

Openbare zitting:

* Vragen en opmerkingen van politieraadslid Martin Acke uit Zelzate: 

- De politieraad sprak in één van de eerste vergaderingen af om steeds op de derde maandag van elke maand te vergaderen. De voorbije 2 vergaderingen werd hiervan afgeweken. Daardoor vallen andere belangrijke gemeentelijke vergaderingen zoals de GECORO samen. Martin Acke vroeg voorzitter John Schenkels de afspraak voor een vaste vergaderdag voortaan te respecteren. Hij kreeg daarbij onverwachte steun van Filip Marin, de burgemeester van Moerbeke, die formeel bij Schenkels protesteerde tegen de wijze waarop deze politieraad werd samengeroepen. 

- Hoe komt het dat de leden van de ex-gemeentepolitie nog steeds slechts 80% van het verschil tussen hun oude en nieuwe wedde uitbetaald krijgen, terwijl de ex-Rijkswachters al sedert 1 april 2001 volledig hun nieuwe wedde genieten? Ook inzake de zogenaamde baaldagen is er nog geen duidelijkheid. Voorzitter Schenkels schoof de verantwoordelijkheid voor de 80% in de schoenen van de weddecentrales. Volgens hem is de oplossing nog niet voor morgen. Tot zolang dienen de mensen op hun centen te wachten.

(burgemeester Schenkels gaf een verkeerd antwoord: uit inlichtingen achteraf blijkt dat dit op 4 maart 2002 in orde zou komen. Ook voor de baaldagen zou er een akkoord zijn dat op die dag in werking treedt).

- Commissaris Luc Van Peteghem werd voorlopig aangesteld als secretaris van de politiezone. Komt er met de inplaatsstelling van de zone op 4 maart 2002 een effectieve secretaris? Is de huidige sitatie met een voorlopige secretaris wel wettelijk in orde, zodat de rechtsgeldigheid van genomen beslissingen niet in het gedrang komt? Voorzitter Schenkels antwoordde dat er geen reden is om ongerust te zijn onzake de situatie. Hij stelde dat het politiecollege wil wachten op invulling van een vaste secretaris (medewerker niveau A) tot er zekerheid is over het nakomen van de financiële toezeggingen van de regering. Zolang hierover geen duidelijkheid bestaat wordt het personeelskader niet uitgebreid.

(burgemeester Schenkels gaf geen correct antwoord: uit onderzoek nadien blijkt dat dit er in de begroting niet eens middelen zijn opgenomen voor de invulling niveau A.)

* Powerpointpresentatie over de organisatie van de politiezone.

 

Politiediensten hebben nieuw onderdak maar... (17-11-2001)

Onze beide politiediensten hebben vorige week intrek genomen in het nieuwe politiegebouw achter het Gemeentehuis. Lokale en Federale polieagenten lopen er nu kriskras door elkaar. Het is nog wel wat improviseren... maar de zaak krijgt vorm. Ook de omgevingswerken zijn nog niet volledig klaar. Het is nu wachten geblazen op de officiële opening.

Maar ook op minder zichtbare domeinen krijgt de eenmaking verder gestalte. Zo wordt momenteel volop uitgerekend wat de nieuwe structuur binnen de politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate alles samen zal kosten en wat het aandeel is van elke gemeente. Het blijft voor een groot stuk inschatting.

In het Reclameblad van Zelzate en Omstreken kon men lezen dat de politiehervorming de Zelzaatse belastingbetaler niets zal kosten. Burgemeester John Schenkels gebruikt stoere taal door nu al te stellen dat de 24 miljoen frank meerkost die de hervorming met zich zal meebrengen dan maar uitsluitend moet opgehoest worden door buurgemeenten Wachtebeke, Moerbeke en Lochristi, tenzij de federale regering met extra geld over de brug komt.

Ook voor de CD&V-fractie moet de regering haar belofte nakomen en extra financiële middelen voorzien. We hebben het echter wel moeilijk met de houding van Schenkels die blijkbaar het falen van het regeringsbeleid volledig wenst af te wentelen op de andere gemeenten uit de zone... We twijfelen er sterk aan of de andere burgemeesters en gemeenteraden dit zo maar zullen slikken. Een diplomatische houding van onze eerste burger lijkt me meer aangewezen.

Bovendien vinden we zijn stelling dat er voor de Zelzaatse belastingbetaler niets verandert hoogst merkwaardig. Als voorzitter van de politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate besliste hij zopas om de geplande politieraad van maandag 19 november af te gelasten omdat de begroting nog niet rond is. Zijn gewaagde persverklaringen lijken me eerder een staaltje van blufpoker zoals we al eerder hebben meegemaakt. In zijn eigen gemeenteraad kan hij zich dit misschien permitteren met 14 ja-knikkers, maar of deze houding binnen de politieraad van de zone in dank wordt aanvaard... dat zal de toekomst uitwijzen.

Tot slot gaat men voorbij aan het feit dat de politiepermanentie binnen onze zone momenteel alles behalve optimaal verloopt. Zo wees Martin Acke de gemeenteraad reeds vroeger op het probleem van te lange aanrijtijden. Enig begrip voor de huidige organisatieproblemen moet kunnen... op voorwaarde dat deze van tijdelijke aard zijn! Verbeteringen op dit vlak zullen echter ook ongetwijfeld centen kosten. Worden zij voorzien?

De begrotingsbespreking van de politiezone is momenteel volop aan de gang. CD&V-politieraadslid Martin Acke zal ook hier volop aandacht vragen voor de bestaande problemen. Een goed functionerende politie kan immers in belangrijke mate bijdragen tot de kwaliteit van onze leefomgeving. En daar is het ons vooral om te doen.

 

Kort verslag politieraad van maandag 15 oktober 2001 te Lochristi (17-10-2001)

Openbare zitting:

1. Eedaflegging van Hergé Stevens uit Lochristi als nieuw politieraadslid in vervanging van Frank Van Hoecke.

2. De notulen van de politieraad van 17 september worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

3. Aanstelling van Luc Van Peteghem (commissaris van Lochristi) als secretaris van de politieraad en het politiecollege van de politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate.

4. Wegens de ongeldigverklaring van de eerste politieraad van 2 april 2001 diende de zitpenning opnieuw te worden bepaald. De zitpenning voor deelname aan de politieraad bedraagt 3.000 BEF, met dien verstande dat er geen verplaatsingsvergoeding is voorzien.

5. De bestelling van radio- en communicatieapparatuur in het kader van het Astridprogramma wordt uitgesteld.

6. Goedkeuring van het reglement van orde van de politieraad Politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate. 

Ludiek detail: het reglement bepaalt dat bij mondelinge stemming de voorzitter de wijze van stemmen kan bepalen. Voorzitter John Schenkels liet het reglement goedkeuren bij individuele naamafroeping van alle 21 politieraadleden, wat na de stemming bij politieraadslid Martin Acke de vraag uitlokte om dat in de toekomst toch maar niet te doen bij élke beslissing van de raad.

Geheime zitting:

7. Verkiezing van de zonechef.

Openbare zitting:

Na de geheime zitting deed de voorzitter mededeling aan het publiek - hoofdzakelijk politiepersoneel - van de unanieme beslissing van de politieraad om Koen Eeckhout aan de Koning voor te dragen als zonechef van de Politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate. Koen Eeckhout is 41 jaar oud en woont te Laarne. De man is afkomstig van de vroegere Rijkswacht en was de jongste jaren brigadecommandant van Galmaarden. De politieraad wenste hem succes toe in deze belangrijke functie. 

 

Politieraad opnieuw geïnstalleerd omwille van procedurefout (22-05-2001)

  Op 2 april 2001 werd de nieuwe politieraad van de politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate geïnstalleerd. Al bij zijn eerste vergadering schoot de voorzitter van de politieraad, onze Zelzaatse burgemeester John Schenkels, een bok van formaat. Door de vergadering niet toegankelijk te stellen voor het publiek, zondigde hij immers tegen de wetgeving die stelt dat de zittingen van de politieraad in principe openbaar zijn. Tom De Sutter, raadslid uit Lochristi, diende hiervoor bezwaar in bij de gouverneur. 

  Gevolg: het politiecollege besliste na samenspraak met de gouverneur om geen risico te lopen en op 21 mei 2001 tot herinstallatie van de politieraad over te gaan. Laconieke commentaar van Schenkels; het klonk als een verwijt aan het adres van de indiener van de klacht: "daardoor krijgen de deelnemers aan de eerste politieraad geen zitpenning".

  Men kan zich bij deze werkwijze toch wel een aantal bedenkingen stellen. De leden van de politieraad legden op 2 april de eed af. Er is weliswaar een klacht ingediend maar de gouverneur heeft zich nog niet uitgesproken over deze klacht, m.a.w. is de oprichting nog niet officieel geschorst. Dus bestaat de eerste politieraad nog. Toch gaat men over tot een nieuwe oprichting. Begrijpe wie begrijpe kan... misschien is dit wel de aanleiding voor een nieuwe klacht.

   

Politieraad Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate geïnstalleerd (03-04-2001)

Zowel de OCMW-raad van Zelzate als de Politieraad van de politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate werden op 2 april 2001 geïnstalleerd. 

 

De Politiehervorming in Zelzate krijgt stilaan vorm (04-01-2001)

Klik hier voor meer gegevens

 

Back Up Next

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014