Statuten - Werkingsreglementen

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

 
Back Home Up Next        25-02-2007

 

STATUTEN EN WERKINGSREGLEMENTEN

3.02. ORGANIEK REGLEMENT VAN DE BRANDWEER  (10-12-2002)

Zie pdf-file

 

3.03. REGLEMENT VAN ORDE VAN DE BRANDWEERDIENST (21-09-1999)

Zie pdf-file

 

3.04. STATUTEN VAN DE JEUGDRAAD (04-03-2003)

HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 :

In dit statuut wordt verstaan onder:

Huishoudelijk reglement: de afspraken die de interne werking van de jeugdraad regelen;
Statuut:
het geheel van bindende afspraken en regels voor de jeugdraad;
Jeugdraad:
de Algemene Vergadering, hierop worden alle leden uitgenodigd;
Jeugdwerk:
groepsgerichte, sociaal-culturele initiatieven met de jeugd in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door hetzij particuliere jeugdverenigingen, hetzij door lokale openbare besturen;
Gemeentelijk jeugdbeleid:
het geheel van beleidmaatregelen van het gemeentebestuur t.a.v. alle levenssituaties van kinderen en jongeren;
Werkjaar:
loopt volgens het schooljaar (begint in september).

HOOFDSTUK II : DOELSTELLINGEN JEUGDRAAD

Artikel 2 :

De gemeentelijke jeugdraad heeft als doel het bevorderen van een integraal jeugdbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zal de jeugdraad:

§ 1. op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden i.v.m. het jeugdbeleid.
De jeugdraad zal om advies gevraagd worden over de materie jeugdbeleid zoals die is vermeld in art. 4 van de bijzondere wet van 08/08/1980 tot hervorming van de instellingen;

§ 2. de activiteiten in de jeugdsector coördineren en overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in het jeugdwerk;

§ 3. onderzoek verrichten, documentatie en informatie verzamelen;

§ 4. deelnemen aan het beheer van gemeentelijke infrastructuur overeenkomstig de terzake geldende wetgeving;

§ 5. om de twee jaar een initiatief nemen naar de ganse bevolking toe, waarbij gepeild wordt naar de behoeften op vlak van jeugdbeleid en waarbij het bestaan van de jeugdraad bekend gemaakt wordt.

HOOFDSTUK III : SAMENSTELLING JEUGDRAAD:

Artikel 3 :

De jeugdraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

Artikel 4 :

Stemgerechtigde leden zijn:

§ 1. afgevaardigden van private en publieke jeugdorganisaties, aan te duiden zoals aangegeven in Art. 6, § 1, 1°, a.
De afvaardiging per organisatie bestaat uit twee personen;

§ 2. geïnteresseerde individuele jongeren, aan te duiden zoals aangegeven in Art. 6, § 1, 1°, b;

§ 3. vervangende jeugdraadleden zoals aangegeven in Art. 6, § 1, 1°, c;

§ 4. door de gemeenteraad aan te duiden leden. Deze leden worden slechts aangeduid indien bepaalde onevenwichten worden vastgesteld in de samenstelling van de jeugdraad, hetzij omdat bepaalde ideologische of filosofische strekkingen niet vertegenwoordigd zijn, hetzij om andere onevenwichten in de samenstelling bij te sturen. Deze leden mogen niet meer bedragen dan één tiende van de leden vermeld in § 1 en § 2.

Artikel 5 :

Niet-stemgerechtigde leden met raadgevende stem zijn:

§ 1. de gemeentelijke jeugdconsulent(e) - of vervang(st)er -door het college minimum belast met het waarnemen van het secretariaat;

§ 2. gemeentelijke ambtenaren van publieke instellingen die op gebied van het jeugdbeleid actief zijn;

§ 3. de schepen van jeugd of zijn vervanger;

§ 4. individuele burgers die omwille van hun deskundigheid op jeugdwerk-vlak door de jeugdraad worden opgenomen. Deze zijn aan te duiden zoals omschreven in Art. 6, § 1, 2°, b.

HOOFDSTUK IV - PROCEDURE VAN SAMENSTELLING JEUGDRAAD:

Artikel 6 :

§ 1. Specifieke voorwaarden:

1° stemgerechtigde leden:

a. afgevaardigden van private en publieke jeugdorganisaties (ref. Art. 4, § 1)

Bij het begin van het werkjaar (vóór 30 sept.) dienen de jeugdorganisaties die hun lidmaatschap in de jeugdraad wensen te bestendigen, te bewijzen dat zij een regelmatige, actieve jeugdwerking uitoefenen in de gemeente of in een deel van de gemeente. Hiertoe dienen zij enerzijds een jaarverslag van hun werking in het voorbije werkjaar voor te leggen.

Dit jaarverslag bevat de data, de aanwezigheden (evtl. in leeftijdsgroepen), de plaats en omschrijving van de activiteiten (het gaat hier enkel om activiteiten die de actieve werking met jeugd bevestigen).

Anderzijds dienen zij een bestuurslijst (naam, adres, leeftijd, functie) en een ledenlijst (naam, adres, leeftijd) voor het komend werkjaar en een aanstellingsbrief van de afgevaardigden in te dienen.

Deze dokumenten dienen allen te worden getekend door de verantwoordelijke van de organisatie en te worden bezorgd ter attentie van de voorzitter van de jeugdraad. Organisaties die voor de eerste maal wensen toe te treden tot de jeugdraad dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen, evenwel met de verruiming dat hun aanvraag niet tijdsgebonden is.

Organisaties wier werking zich hoofdzakelijk richt op sport of cultuur kunnen geen afgevaardigden aanduiden voor de jeugdraad.

b. geïnteresseerde individuele jongeren (ref. Art. 4, § 2)

Minimum 1-maal per werkjaar wordt via gemeentelijke informatie-kanalen (infobladen, reklameblad) een oproep gelanceerd in de gemeente opdat geïnteresseerde individuele jongeren zich schriftelijk kandidaat zouden stellen als jeugdraadlid, dit gebeurt t.a.v. de voorzitter. Indien er 1 maand na het verschijnen van de laatste oproep meer kandidaten zijn dan één tiende van het aantal afgevaardigden van jeugdorganisaties (ref. Art. 4, § 1), dan zal de jeugdraad de kandidaturen in geheime zitting beoordelen en selecteren tot één tiende van de stemgerechtigde leden. Indien van toepassing kunnen de overige kandidaten worden opgenomen met raadgevende stem (ref. Art. 5, § 4).

c. vervangende jeugdraad-leden (ref. Art. 4, § 3)

De stemgerechtigde leden (= effectieven zoals vermeld onder Art. 4, § 1 en Art. 4, § 2) kunnen zich laten vervangen. Deze vervanger “erft” het stemrecht. De voorzitter van de jeugdraad dient vóór aanvang van de vergadering een aanstellingsbrief te ontvangen, in het ene geval afkomstig van de verantwoordelijke van de jeugdorganisatie, in het andere geval van de individuele jongere.

2° niet-stemgerechtigde leden:

a. de in Art. 5, § 1, § 2 en § 3 opgesomde personen maken van ambtswege automatisch deel uit van de jeugdraad;

b. deskundigen (ref. Art. 5, § 4) dienen te worden opgenomen door de jeugdraad in geheime stemming en bij gewone meerderheid. Hun lidmaatschap dient op de eerste jeugdraad van het werkjaar hernieuwd te worden.

§ 2. Algemene voorwaarden:

De onder Artikel 4 vermelde stemgerechtigde leden dienen aan al de hieronder beschreven algemene voorwaarden te voldoen:

- min. 18 en max. 30 jaar zijn;
- actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden aangeduid;
- geen lid zijn van de gemeenteraad;
- ze mogen slechts één organisatie vertegenwoordigen in de jeugdraad;
- inwoner zijn van de gemeente;
- politieke mandatarissen kunnen geen lid zijn van de jeugdraad.

HOOFDSTUK V - EINDE MANDAAT JEUGDRAAD

Artikel 7 :

§ 1. Een jeugdorganisatie kan het mandaat van zijn afgevaardigde(n) intrekken en in alle vrijheid nieuwe afgevaardigden aanduiden. Dit moet schriftelijk (getekend door de verantwoordelijke van de organisatie) worden bezorgd aan de voorzitter van de jeugdraad.

§ 2. De afgevaardigde kan zelf ontslag nemen uit de jeugdraad. De jeugd-organisatie kan dan nieuwe afgevaardigden aanduiden. Dit moet schriftelijk (getekend door de verantwoordelijke van de organisatie) worden bezorgd aan de voorzitter van de jeugdraad.

§ 3. Door drie opeenvolgende afwezigheden van het stemgerechtigd lid of zijn plaatsvervanger. Het dagelijks bestuur zal de afwezigheden vaststellen en het ontslag meedelen aan de organisatie.
De organisatie dient dan opnieuw schriftelijk een nieuwe afgevaardigde aan te duiden.

§ 4. Wanneer de organisatie zijn werking stopt.

§ 5. Door het niet meer voldoen aan de algemene voorwaarden vermeld in Art. 6, § 2.

HOOFDSTUK VI - STRUCTUUR

Artikel 8 :

De jeugdraad :

§ 1. Samenstelling:

Zoals omschreven in Hoofdstuk III.

§ 2. Werking:

De jeugdraad komt tenminste viermaal per jaar samen. De jeugdraad is openbaar. De agenda, vergaderdatum en -plaats worden openbaar gemaakt. Verslagen zijn voor alle inwoners ter inzage volgens de voorschriften vervat in het “Reglement van openbaarheid van bestuur” van de gemeente Zelzate.

§ 3. Bevoegdheden:

- Zoals omschreven in Artikel 2;
- goedkeuren van de samenstelling van de jeugdraad en de toetreding van nieuwe leden;
- opvolgen van de beantwoording aan statuten;
- goedkeuren en opvolgen van het huishoudelijk reglement, waarin stemprocedures, mandatenverkiezing, voorzitters-rol, leden-engagement en afspraken omtrent verslag en uitnodigingen zijn opgenomen.

Artikel 9 :

De jeugdraad kan een dagelijks bestuur oprichten.
Indien de jeugdraad geen dagelijks bestuur opricht, zal de voorzitter de bevoegdheden van het dagelijks bestuur voorleggen aan de jeugdraad.

§ 1. Samenstelling:

de voorzitter, de secretaris, de ondervoorzitter en de penningmeester van de jeugdraad, de gemeentelijke jeugdconsulent(e), de schepen van jeugd en de voorzitters van de commissies.

§ 2. Bevoegdheden:

het dagelijks bestuur staat in voor:

- de voorbereiding van adviezen, voor zover dit niet door de commissies gebeurt;
- het opvolgen van de adviezen, voor zover dit niet door de commissies gebeurt;
- het verzekeren van de dagelijkse werking en permanentie;
- het toezicht houden op de organisatie en uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan.

Artikel 10 :

De jeugdraad kan commissies oprichten.

§ 1. Samenstelling:

alle geïnteresseerden die door de jeugdraad werden aangenomen, zijn lid van de commissie. De voorzitter van de commissie dient steeds lid (ref. Hoofdstuk 3) te zijn van de jeugdraad.

§ 2. Werking:

de jeugdraad bepaalt de opdracht, de commissie bepaalt zelf zijn werking.

§ 3. Bevoegdheden:

de commissies brengen adviezen uit aan de jeugdraad. Ze kunnen zelf initiatieven nemen, projecten, studies en adviezen uitwerken en aan de jeugdraad voorleggen voor zover deze kaderen binnen de opdracht van de commissie.

3.05. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE JEUGDRAAD (11-04-1996)

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 :

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

Huishoudelijk reglement: de afspraken die de interne werking van de jeugdraad regelen;
Statuut:
het geheel van de bindende afspraken en regels voor de jeugdraad;
Jeugdraad:
de Algemene Vergadering, hierop worden alle leden uitgenodigd;
Werkjaar:
loopt volgens het schooljaar (begint in september).

HOOFDSTUK II - STEMPROCEDURES

Artikel 2 :

Om een geldige stemming te kunnen houden in de jeugdraad moet tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Voor wijzigingen aan statuten en/of huishoudelijk reglement moet tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien bij een tweede bijéénroeping niet aan deze voorwaarden is voldaan, beslist de jeugdraad, ongeacht het aantal aanwezigen.

Artikel 3 :

Bij een stemming moet het stemgerechtigd lid, na afwegen van de aangebrachte argumentatie, stemmen met ja, nee of onthouding.
Alle beslissingen (incl. adviezen) worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. Enkel voor wijzigingen aan statuten en/of huishoudelijk reglement dient 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden zich positief uit te spreken.
Alle wijzigingen aan statuten en/of huishoudelijk reglement dienen te worden bekrachigd door de gemeenteraad.

HOOFDSTUK III - MANDATENVERKIEZING

Artikel 4 :

De mandaten binnen de jeugdraad zijn : voorzitter, secretaris, ondervoorzitter en penningmeester. De stemgerechigde leden van de jeugdraad verkiezen jaarlijks deze mandaten.De kandidaten dienen lid te zijn van de jeugdraad(ref.Statuten Hoofdstuk III). De kandidaturen dienen te worden gesteld op de eerste jeugdraad van het nieuwe werkjaar. De verkiezing gebeurt in gesloten zitting en bij geheime stemming.
Indien een mandaat wordt beëindigd in de loop van het werkjaar, wordt het mandaat volgens dezelfde procedure ingevuld op de eerstvolgende jeugdraad.

HOOFDSTUK IV - MANDATEN (OMSCHRIJVING)

Artikel 5 :

De voorzitter :

- opent, modereert, en sluit de jeugdraad evenals de vergaderingen van het dagelijks bestuur.
- vertegenwoordigt de jeugdraad (gemeentebestuur, jeugdwerk, adviesraden, intergemeentelijk ...).
- tekent alle officiële documenten van de jeugdraad (agenda, verslag jeugdraad, financieel verslag, adviezen, ...).
- roept de jeugdraad samen en stelt de inhoud van de agenda van de jeugdraad op.
- zal materies waarover dient gestemd te worden, voorleggen aan de jeugdraad, de kans bieden aan alle leden om hieromtrent argumentatie aan te brengen, de discussie kort resumeren en formuleren zodat de leden duidelijk weten wat de inhoud van hun stem is.

Artikel 6 :

De secretaris :

- zal in samenspraak en samenwerking met de jeugdconsulent(e) het secretariaat van de jeugdraad waarnemen. Dit secretariaat behelst verslaggeving en agenda van de jeugdraad, opstellen van de in de jeugdraad overeengekomen adviezen, afwerking van in- en uitgaande post.
- zal gedurende de jeugdraad elke stemming bijhouden (aantal ja, nee, onthoudingen en totaal aantal stemgerechtigde leden).
- zorgt voor het aanvullen en bijhouden van het engagements-charter.

Artikel 7 :

De ondervoorzitter :

- zal bij afwezigheid of onbeschikbaarheid van de voorzitter diens functie waarnemen.
- volgt de statuten en het huishoudelijk reglement op.

Artikel 8 :

De penningmeester :

- voert de financiële verrichtingen uit, nodig voor de werking van de jeugdraad en voor de activiteiten die de jeugdraad organiseert.
- brengt op de jeugdraad verslag uit over de financiële toestand.
- maakt elk jaar (vóór eind februari) een financieel verslag op van het voorbije begrotingsjaar dat via de voorzitter aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt overgemaakt.

HOOFDSTUK V - ENGAGEMENT VAN DE LEDEN

Artikel 9 :

In een individueel charter verklaren alle stemgerechtigde leden, de jeugdraad (de voorzitter) en het gemeentebestuur (schepen van jeugd) hun wederzijdse engagementen.

Artikel 10 :

De stemgerechtigde leden verbinden zich ertoe om :

1. de doelstellingen van de jeugdraad zoals beschreven in de statuten onder hoofdstuk II te onderschrijven en actief mee te werken aan de realisering ervan.

2. met alle kinderen, jongeren en jeugdorganisaties die dat wensen, mee te sleutelen aan het gemeentelijk jeugdbeleid.

3. oog te hebben voor alles wat kinderen en jongeren in onze gemeente belangijk vinden.

4. meer te doen dan het eigen belang bewaken, door het jeugdbelang in zijn geheel op te volgen en te bevorderen in de jeugdraad en in elk ander overleg.

5. in een open en opbouwende geest een uitvoerbaar jeugdwerkbeleidsplan te helpen opstellen en na goedkeuring het met de andere partners ook mee uit te voeren.

6. de jeugdraad bij te wonen en indien dit onmogelijk is zich te verontschuldigen en te laten vervangen.

7. als afgevaaridigde van een jeugd-organisatie de achterban grondig te informeren over de werkzaamheden van de jeugdraad en ook geregeld overleg te plegen in functie van het opsporen bij de eigen organisatie van behoeften, ideeën, verwachtingen en medewerkers voor jeugdraad-activiteiten of commissies.

Artikel 11 :

De jeugdraad en het gemeentebestuur verbinden er zich toe om :

1. inspraak en spreekrecht te organiseren op alle vergaderingen van de jeugdraad.

2. alle kinderen en jongeren die dat wensen te betrekken in het jeugdbeleid.

3. zich te laten informeren over noden en behoeften, over alles wat kinderen en jongeren in onze gemeente belangrijk vinden en daarmee rekening te houden in onze beslissingen.

4. de jeugdraad te beschouwen als een vitaal orgaan en er actief mee te overleggen.

5. in een open en opbouwende geest inspraak te organiseren bij het opstellen van een verantwoord jeugdwerkbeleidsplan en het met de andere partners na goedkeuring ook mee uit te voeren.

6. inzagerecht te verlenen in alle dossiers die in de jeugdraad ter behandeling voorgelegd worden.

HOOFDSTUK VI - VERSLAG EN AGENDA

Artikel 12 :

Datum jeugdraad :

Op de eerste jeugdraad van een werkjaar worden de data voor de jeugdraden (ongeveer tweemaandelijks) vastgelegd. Voor het behandelen van tijdsgebonden materies kunnen extra zittingen van de jeugdraad worden samengeroepen door de voorzitter of door het dagelijks bestuur.

Artikel 13 :

Het verslag van de jeugdraad :

- wordt gemaakt door het secretariaat (secretaris en/of jeugdconsulent(e)).
- bevat steeds de aanwezigheden, vervangingen, verontschuldigen, afspraken omtrent de volgende vergadering en een kernachtige weerspiegeling van de punten behandeld op de jeugdraad (klemtoon op besluiten, beslissingen, stemmingen).
- neemt ook nota van de leden die de jeugdraad later vervoegen of vroeger verlaten.
- wordt opgestuurd naar alle leden (met uitzondering van de vervangende leden) en dit ongeveer twee weken na datum van de jeugdraad.
- wordt nagezien en getekend door de voorzitter.
- Bij een stemming dient tenminste duidelijk te worden vermeld waarover men stemt, het stemverloop en wat het uiteindelijke resultaat is van de stemming.

Artikel 14 :

De agenda van de jeugdraad :

- wordt opgesteld en getekend door de voorzitter en verstuurd door het secretariaat.
- bevat als vaste punten verwelkoming door de voorzitter, goedkeuring van het verslag van de vorige jeugdraad, post, financieel verslag en rondvraag.
- wordt, in geval het een extra zitting (datum niet afgesproken) betreft, minimum 14 dagen op voorhand toegezonden.
- wordt, in geval het een gewone zitting (data afgesproken op eerste vergadering) betreft, minimum 7 dagen op voorhand toegezonden.
- kan steeds door de leden worden aangevuld op de jeugdraad zelf (tijdens de rondvraag).
- wordt opgestuurd naar alle leden.

 

3.08. STATUTEN VAN DE VZW WATERSPORTVERENIGING VAN ZELZATE (06-07-2004)

WATERSPORTVERENIGING ZELZATE
Afgekort WVZ
Vereniging Zonder Winstoogmerk
Te Zelzate, Grote Markt 1
Verenigingsnummer 1.989.193
Ondernemings- of B.T.W.‑nummer BE 451.216.581

De buitengewone algemene vergadering van 18 Mei 2004 keurt de volgende samenvatting van alle vroegere publicaties en stelt voor de toekomst haar standregelen vast als vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig de wet van 2 mei 2002 in aanpassing van de statuten volgens de wet van 27 juni 1921:

COÖRDINATIE GR 10/08/1993 en GR 03/08/1999

HOOFDSTUK I : BENAMING ‑ ZETEL – DOEL

Artikel 1. De vereniging wordt opgericht onder de benaming WATERSPORTVERENIGING ZELZATE, afgekort VVVZ, vereniging zonder winstoogmerk.

Artikel 2. De zetel der vereniging is gevestigd te Zelzate, Grote Markt 1 of op elke andere plaats door de raad van bestuur aan te duiden.

Artikel 3. De vereniging heeft tot doel :
Het organiseren van toervaarten, reizen, jaarlijks terugkerende eetfestijnen, info‑avonden, beurzen in verband met de watersport, werkdagen voor het onderhoud van de clubfaciliteiten,
Het promoten van watersporttoerisme en het verschaffen van accommodatie aan eigen leden en bezoekende boten om zo de toeristische aantrekkelijkheden van Vlaanderen in de belangstelling te plaatsen.
het beschermen, behartigen, bevorderen van alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met water‑ en bootsporten.
Zij zal dienvolgens kunnen optreden om alle water‑ en bootsporten in de meest uitgebreide zin van het woord te bevorderen, te steunen, te helpen oprichten en te beschermen en zal hiervoor handelen zowel ter coördinatie als ter verlening van bijstand aan de organisatoren ten opzichte van private en publieke personen in de meest brede zin van het woord.
Zij mag alle onroerende en roerende goederen bezitten in volle eigendom of in genot welke nuttig zijn tot het bereiken van haar doel.
De vereniging heeft geen enkel geldelijk belang ten doel noch voor zichzelf noch voor haar leden. Nochtans in aanmerking van haar activiteit en deelname in de onkosten mag zij vergoedingen ontvangen als tevens de giften gelijkvormig de wet.

HOOFDSTUK II : LEDEN ‑ALGEMENE VERGADERING

Artikel 4. De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Artikel 5. Het getal der leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen. Drie/vijfden (3/5) van de leden moeten de Belgische nationaliteit bezitten, hetzij door geboorte, hetzij door naturalisatie.

Artikel 6. Naast de effectieve leden telt de vereniging ook toegetreden leden. Toegetreden leden kunnen zijn : de personen die de vereniging op gelijk welke manier kunnen ter dienste zijn tot de verwezenlijking van de doelstelling, alsook de partner van de effectieve leden.
Toegetreden leden hebben geen stemrecht, maar kunnen adviserend zijn.
De toegetreden leden kunnen uitgenodigd worden op de bestuursvergadering. De aansluitingsmogelijkheden van de toegetreden leden worden vastgelegd door de Raad van Bestuur.
Kandidaat toegetreden leden stellen hun kandidatuur aan de Raad van bestuur. Na drie jaar toegetreden lid kunnen ze voorgesteld worden door de raad van bestuur aan de algemene vergadering, als effectief lid met stemrecht.
Men wordt lid der vereniging na de stichting ervan door het ondertekenen van een toetredingsverklaring aanvaard door de raad van bestuur en na betaling der in artikel 16 vermelde bijdrage.
De leden‑afgevaardigden van het gemeentebestuur Zelzate, die om louter administratieve reden lid worden, alsmede de raad van bestuur, betalen geen bijdrage. De afgevaardigden die zetelen voor de gemeenteraad zullen aangeduid worden door de gemeenteraad en kunnen ten allen tijde bij beslissing van de gemeenteraad vervangen worden.

Artikel 7. leder lid wordt uit hoofde van zijn toetreding geacht kennis genomen te hebben van de statuten, deze te aanvaarden en zich er onvoorwaardelijk aan te onderwerpen, evenals van de reglementen van inwendige orde en van het havenreglement.

Artikel 8. De leden kunnen op elk tijdstip uit de vereniging treden, hun ontslag zullen zij per aangetekende brief aan de raad van bestuur betekenen.

Artikel 9. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering van de effectieve leden uitgesproken worden.
Het niet naleven van de statutaire of regelende voorschriften, alsmede het laattijdig betalen van lig‑ en lidgelden, is een reden tot uitsluiting.
De ontslaggevende of uitgesloten leden, evenals de erfgenamen van een overleden lid, hebben niet het minste recht op het maatschappelijk fonds en kunnen noch opgave of overlegging van rekeningen, noch het leggen der zegels, noch een inventaris eisen of vorderen.

Artikel 10. De algemene vergadering is de soevereine macht van de vereniging en is samengesteld uit de effectieve leden van de vereniging. Zij bezit de macht de statuten te wijzigen, de bestuurders en commissarissen te ontslaan, de jaarlijkse rekeningen en de begroting goed te keuren, de vereniging vrijwillig te ontbinden, de leden uit te sluiten en in het algemeen alle beslissingen te nemen die de perken van de wettelijke of statutaire macht van de raad van bestuur overschrijden.

Artikel 11. leder jaar, in de loop van het eerste trimester heeft een statutaire algemene vergadering plaats.
Er moet een buitengewone vergadering gehouden worden, op aanvraag van minstens één/vijfde van de effectieve leden. Daarenboven, telkens het maatschappelijk belang het vergt, kan zulke vergadering door de raad van bestuur bijeengeroepen worden.
Iedere vergadering wordt ten maatschappelijke zetel gehouden of in elke andere plaats, op dag en uur, in de bijeenroeping bepaald. Alle effectieve leden moeten ontboden worden.

Artikel 12. De uitnodigingen worden schriftelijk, per post, fax of e‑mail door de raad van bestuur aan elk lid minimum acht kalenderdagen op voorhand opgestuurd, met vermelding van de agenda, datum, uur en plaats.

Artikel 13. leder lid heeft het recht aan de vergadering deel te nemen, hetzij in persoon, hetzij door tussenkomst van een lasthebber zijner keuze, voorzover laatstgenoemde zelf lid is. Alle effectieve leden zijn op gelijke wijze stemgerechtigd en beschikken ieder over één stem. De afvaardiging van het gemeentebestuur van Zelzate heeft echter een vetorecht voor volgende aangelegenheden :
‑ goedkeuring der begroting
‑ bepaling van de in artikel 16 vernoemde bijdrage.
‑ ligprijs rekening houdend met de concessieprijs die aangerekend wordt door het Vlaams Gewest
‑ toegankelijkheid en openingsuren van de kantine

Artikel 14. De vergadering is geldig samengesteld als de gewone meerderheid van de effectieve leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Ingeval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Bij onvoldoende aanwezigheid van effectieve leden zal een tweede vergadering ten vroegste vijftien kalenderdagen na de eerste vergadering opnieuw samengeroepen worden en zullen alle genomen beslissingen rechtsgeldig zijn, ongeacht het aantal aanwezige effectieve leden.

Artikel 15. De beslissingen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register overgeschreven, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, alsook door de effectieve leden die erom verzoeken. Het register wordt ten maatschappelijke zetel bewaard, waar alle belanghebbenden er kunnen kennis van nemen, echter zonder verplaatsing der registers.

Artikel 16. De algemene vergadering stelt jaarlijks de bijdrage van het lidgeld vast, dit lidgeld zal evenwel nooit hoger zijn dan vijfhonderd euro (€ 500) en dient betaald te worden uiterlijk op 15 februari van ieder jaar.

HOOFDSTUK III : RAAD VAN BESTUUR

Artikel 17. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie leden, door de algemene vergadering onder de leden benoemd. De gemeenteraad van Zelzate duidt één lid aan welke ten alle tijde bij beslissing van de gemeenteraad kan vervangen worden.
De Raad van Bestuur is op datum van heden als volgt samen gesteld,
‑ de heer Burgemeester John Schenkels Patronagestraat 48, 9060 Zelzate
‑ de heer Willy Van Puyenbroeck, Dam 6, 9080 Lochristi
‑ de heer Julien De Weerdt, Dijkweg 32, 9031 Gent
‑ de heer Antoine Van Strydonck, Leeuwerikenlaan 6, 9060 Zelzate
‑ de heer André Bracke, Puinstraat 49, 9000 Gent
Bestuurders die vier opeenvolgende bestuursvergaderingen afwezig zijn, zonder geldige reden en zich niet verontschuldigen, zijn ontslagnemend. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, één ondervoorzitter, één schatbewaarder en één secretaris. Zij blijven in functie voor een termijn van zes jaar en zijn herkiesbaar. Hun mandaat is onbezoldigd.
De raad van bestuur wordt door de effectieve leden gekozen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, voor een duur van zes jaar, gelijklopend met een gemeenteraadslegislatuur.
Bij ontslag door een lid van de raad van bestuur, bij uitsluiting door de algemene vergadering van een lid der raad van bestuur, of bij overlijden van een lid van de raad van bestuur zal in zijn vervanging voorzien worden door een verkiezing in de algemene vergadering dit door een eenvoudige meerderheid.

Artikel 18. De bestuurders zijn persoonlijk niet gebonden door de verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van de ontvangen lastgeving.

Artikel 19. De raad vergadert op bijeenroeping. Hij mag slechts geldig beslissingen nemen, indien de meerderheid zijner leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen. Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De beslissingen der raad worden in notulen opgenomen en ingeschreven in een bijzonder register.
Alle uittreksels dezer worden door een bestuurder ondertekend.

Artikel 20. De raad van bestuur heeft de meest volstrekte macht voor het stellen van alle daden van beheer of van beschikking die de vereniging aanbelangen. Hij is bevoegd tot het stellen van alle daden de niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering op grond van de wet of van deze statuten.
Hij bezit namelijk de macht om uit eigen gezag te beslissen over alle verrichtingen die tot het maatschappelijk doel behoren.
Hij kan namelijk alle betalingen doen en ontvangen, en daarvan kwijting geven of eisen, alle inbewaargevingen doen en ontvangen, of vervreemden, alsook in huur geven of nemen, zelfs voor langer dan negen jaar, alle officiële en private subsidieën en tegemoetkomingen aanvaarden, alle contracten, verkopingen en leningen aangaan, met of zonder waarborg, de maatschappelijke onroerende goederen met hypotheek bewaren, alle leningen en voorschotten met beding van gedwongen tenuitvoerlegging aangaan en toestaan, alle rechten uitverbintenissen of alle zakelijke rechten verzaken, alsook alle zakelijke of persoonlijke zekerheidstellingen, handlichting geven vóór of na betaling van alle geprivilegieerde of hypothecaire inschrijvingen, inbeslagnemingen, of andere verhinderingen, pleiten zowel als eiser of als verweerder, voor alle rechtsmachten, en alle vonnissen uitvoeren of doen uitvoeren, dadingen aangaan, compromissen sluiten; het is eveneens de raad die, op eigen hand of afvaardiging alle agenten, bedienden of personeelsleden van de vereniging benoemt of ontslaat en hun taken en bezoldiging vaststelt.

Artikel 21. De raad kan het dagelijks bestuur van de vereniging afvaardigen, samen met het gebruik van de maatschappelijke handtekening, voor dat bestuur, aan één of meerdere afgevaardigde­bestuurders waarvan de macht door hem vastgesteld worden. Hij kan eveneens alle bijzondere machten verlenen aan alle lasthebbers zijner keuze.

Artikel 22. De rechtsvorderingen, zowel als eisende als verwerende partij, op vervolging en benaarstiging van zijn voorzitter of van een hiertoe afgevaardigde‑bestuurder.

Artikel 23. Alle akten waarbij de vereniging verbonden is, alle machten en lastgevingen, alle afzettingen van agenten, bedienden en loontrekkenden van de vereniging, bij ontstentenis van een door een bijzondere beslissing van de raad van bestuur gegeven lastgeving worden door twee bestuurders getekend, die tegenover derden geen rechtvaardiging zullen moeten geven aan een voorafgaande beslissing van de raad.

Artikel 24. leder jaar, op datum van één en dertig december en voor de eerste maal op één en dertig december negentienhonderd drie en negentig worden de rekeningen van het afgelopen dienstjaar gesloten en de begroting van het volgend dienstjaar opgesteld. Beide worden aan de gewone algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

Artikel 25. De ontbinding van de vereniging en de bestemming der goederen worden geregeld bij de bepalingen van de wet van twee mei twee duizend en twee in aanpassing van de wet van zeven en twintig juni negentienhonderd één en twintig.

Artikel 26. In geval van vervroegde ontbinding van de vereniging, zal de algemene vergadering die hiertoe beslist heeft eventueel vereffenaars benoemen der goederen en waarden van de ontbonden vereniging, na betaling van het passief aan deze goederen, zal een bestemming gegeven worden die zoveel mogelijk het doel waarvoor de ontbonden vereniging opgericht werd benadert en bij voorkeur aan een vereniging van Zelzate.

HOOFDSTUK IV: DIVERSEN

Artikel 27. Er wordt keuze van woonplaats gedaan ten zetel van de vereniging. Alle betwistingen tussen de vereniging en derden worden beslecht door de rechtsmacht die territoriaal bevoegd is voor de plaats waar de zetel der vereniging gevestigd is.

Artikel 28. De comparanten verklaren uitdrukkelijk dat zij zich willen gedragen naar de bestaande wettelijke bepalingen voor alles wat door de statuten niet werd voorzien. Een reglement van inwendige orde en een havenreglement, steeds open, zal ze vastleggen.

Artikel 29. De club ontslaat zich van alle verantwoordelijkheid betreffende burgerlijke en andere aansprakelijkheden tegenover elke persoon en verplicht ieder lid afzonderlijk zich te verzekeren tegen burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden en in het bijzonder als eigenaar van een jacht en deze polis met zijn bewijs van betaling jaarlijks te tonen en eventueel daarvan een kopie af te leveren indien de secretaris hierom verzoekt.

 

Back Home Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014