Diverse Reglementen 1

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

 
Back Up Next        16-02-2005

 

DIVERSE REGLEMENTEN

4.01. MARKTREGLEMENT (03-04-2001)

DE RAAD:

- Gelet op zijn besluit d.d. 13 juni 1996, gewijzigd bij besluiten d.d. 18 februari 1998, 23 december 1998 en 04 mei 2000 houdende vaststelling van een intern marktreglement;

- Overwegende dat dit reglement aan herziening toe is, onder andere in verband met de kandidaatstelling en netheid op de markt;

- Gelet op het overleg met de marktbonden d.d. 19 februari 2001 (positief advies);

- Gelet op de Nieuwe Gemeentewet artikel 117;

- Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.

BESLUIT :

In openbare zitting

Met algemene stemmen:

Enig artikel: - Het intern marktreglement d.d. 13 juni 1996 en zijn latere wijzigingen wordt opgeheven en vervangen door hiernavermeld intern reglement:

ARTIKEL 1 : PLAATS EN DAG VAN DE MARKT

Elke maandagvoormiddag wordt te Zelzate een markt van allerlei koopwaren gehouden op het marktplein en aanpalende straten in het centrum.

Er kunnen ook avondmarkten worden georganiseerd die niet noodzakelijk op een maandag moeten doorgaan, hiervoor wordt advies van de marktcommissie ingewonnen.

Op de wekelijkse markt mogen enkel nieuwe (geen tweedehands) koopwaren worden aangeboden.

ARTIKEL 2 : VOORWAARDEN VOOR EEN STANDPLAATSTOEKENNING

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegekend worden aan houders van een machtiging om ambulante activiteiten uit te oefenen (conform artikel 3, tweede lid, 1° en 3° van voornoemde wet van 25 juni 1993) of aan personen die een erkenning bezitten voor verkopen met menslievende doel, conform de artikelen 2 tot 6 van voornoemd koninklijk besluit van 3 april 1995.

ARTIKEL 3 : STANDPLAATS

Het toekennen van een standplaats behoort tot de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen.

95 % van het totaal aantal standplaatsen worden toegekend met abonnement.

5 % daarvan wordt voorbehouden voor standwerkers.

De abonnementen worden toegekend voor een duur van 12 maanden.

De standplaatsen die het voorwerp uitmaken van een abonnement worden stilzwijgend hernieuwd behoudens anders bepaald door de aanvrager en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in het marktreglement.

De marktkramer die een standplaats toegewezen krijgt, krijgt deze voor de verkoop van gedetailleerde opgesomde producten. Van zodra de marktkramers andere producten wensen aan te bieden dan deze waarvoor hem een standplaats werd toegezegd, dient hij een nieuwe aanvraag in te dienen. Voor een eventuele uitbreiding van de standplaats dient de marktkramer een aanvraag te richten aan het College van Burgemeester en Schepenen dat hieromtrent beslist na advies ingewonnen te hebben bij de marktleider.

ARTIKEL 4 : KANDIDATUURSTELLING - OPVOLGING (VOORRANG)

Standplaatsen die het voorwerp uitmaken van een abonnement worden toegekend volgens de volgende criteria en in deze volgorde:

1. een handelaar met hetzelfde artikel dat op de markt verdwijnt (met het kleinste nummer op de wachtlijst).

2. een handelaar die op de wachtlijst is vermeld en een product verkoopt dat nog niet op de markt aangeboden wordt (handelaar met het kleinste nummer op de wachtlijst).

3. een handelaar met geen enkel product zoals hierboven vermeld in 1. en 2. en die op de wachtlijst is vermeld (met het kleinste nummer op de wachtlijst).

Naarmate de aanvragen worden ontvangen, worden zij opgetekend in een register, zonder dat hierbij stukken worden opengelaten of geschrapt.

De handelaar wordt van zijn inschrijving en van zijn rangnummer geïnformeerd.

Elk jaar, in de maand januari, wordt deze chronologische lijst gezuiverd van niet meer geïnteresseerde handelaars.

Hiertoe wordt elk op de lijst voorkomende handelaar door het gemeentebestuur aangeschreven teneinde zijn blijvende interesse te bevestigen.

Bij gebrek aan een reactie wordt de handelaar een tweede maal, dit maal per aangetekende zending, aangeschreven.

Indien betrokken handelaar alsdan onvindbaar blijkt of niet reageert, vervalt zijn plaats op de chronologische lijst.

De afgifte of versturing van een aanvraag wordt bevestigd door het afgeven of versturen van een ontvangstbewijs.

Deze aanvraag bevat volgende gegevens:

- soort producten welke te koop worden aangeboden (voor textielproducten detailleren);

- in voorkomend geval het nummer van de kaart voor het uitoefenen van ambulante activiteiten;

- in voorkomend geval, het inschrijvingsnummer in het handelsregister;

- in voorkomend geval, het BTW-nummer;

- het gewenst aantal meter standplaats met een maximum van 15 meter lengte en 3 meter diepte;

- desgevallend de hoedanigheid van standwerkers

De aanvragen worden ingediend door middel van een brief neergelegd bij of van een aangetekend schrijven gericht aan het gemeentebestuur. Alle marktkramers zijn ertoe gehouden vooraf elke wijziging in de voormelde gegevens schriftelijk aan het gemeentebestuur te melden (idem voor een adreswijziging).

Openliggende standplaatsen welke in aanmerking komen voor toewijzing per abonnement zullen uitsluitend toegekend worden via deze chronologische lijst, in acht genomen het hieronder bepaalde.

Teneinde enige variatie in het aanbod te behouden en te bevorderen en de leefbaarheid van de ondernemers te waarborgen heeft de gemeenteraad beslist:

- max. 44 % der abonnementen toe te kennen aan textielwaren, onderverdeeld als volgt:

 • - 59% dames boven
 • - 15% dames onder
 • - 19% heren boven
 • - 7% heren onder

- max. 26 % der abonnementen toe te kennen aan voedingswaren

Een overzicht van de toe te kennen standplaatsen wordt bekendgemaakt op het aanplakbord van het gemeentehuis.

ARTIKEL 5 : LOSSE DEELNEMERS

De standplaatsen die niet het voorwerp zijn van een abonnement, zijnde 5 % van de standplaatsen worden verdeeld bij loting die plaatsvindt om 8 uur in het lokaal gelegen Grote Markt 83 te Zelzate.

De marktleider kan onder de gunstig gelote handelaars de volgorde wijzigen om reden van praktische aard: veiligheid, openbare orde, toegankelijkheid, artikel.

Degene die de standplaats krijgt toegewezen, betaalt de vergoeding aan de marktleider tegen afgifte van een ontvangstbewijs.

Een marktkramer die een vaste standplaats toegewezen heeft gekregen, kan zich niet aanmelden als losse deelnemer teneinde er andere producten te verkopen dan deze waarvoor hem een standplaats werd toegewezen.

ARTIKEL 6 : STANDWERKERS - DEMONSTREERDERS

Standwerkers welke een aanvraag indienen tot het bekomen van een abonnement komen op een wachtlijst met voorrang op de bestaande wachtlijst tot het bekomen van een vaste standplaats. Deze voorrang vervalt wanneer de 5 % vaste standplaatsen met abonnement voor standwerkers is bereikt.

Standwerkers die een abonnement op een standplaats hebben verkregen, kunnen hun gebruiksrecht onderverhuren aan een andere standwerker, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via een vereniging die aan de volgende voorwaarden voldoet:

a) de vereniging telt uitsluitend standwerkers zoals gedefinieerd in artikel 4;

b) het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle standwerkers die erom verzoeken en hun lidgeld betalen;

c) in de vereniging wordt het gebruiksrecht van de standplaatsen toegekend via loting;

d) de vereniging van wie een lid op de markt een abonnement bekomen heeft, maakt na deze loting aan het gemeentebestuur de lijst over van de standwerkers die tijdelijk het gebruiksrecht hebben verkregen.

Een standwerker kan per openbare markt slechts 1 abonnement aanvragen.

Hij moet minimum 2 maal per trimester persoonlijk de standplaats waarvoor hij een abonnement bezit, gebruiken.

De standwerker die een standplaats rechtstreeks aan een andere standwerker heeft onderverhuurd, maakt aan de bevoegde gemeente de lijst van de andere standwerkers aan wij hij de standplaats heeft onderverhuur, meedelen.

De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het proportioneel aandeel van de abonnementsprijs.

Als standwerker wordt beschouwd de ambulante handelaar waarvan de activiteit uitsluitend bestaat uit het te koop aanbieden op wisselende markten van een al dan niet wisselend product, waarvan hij de kwaliteit prijst en de gebruikswijze uitlegt door middel van een betoog en/of demonstratie met de bedoeling deze beter bekend te maken aan het publiek en aldus de verkoop ervan te bevorderen.

ARTIKEL 7 : TIJDELIJK OF DEFINITIEF VERPLAATSEN OF OPSCHORTEN VAN EEN VASTE PLAATS

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist in overleg met de marktcommissie of enkele of alle abonnementsplaatsen hun rechten op die plaats tijdelijk verliezen zonder enig recht op schadevergoeding door:

 • verlies van de plaats door werken aan openbare of privé-gebouwen
 • werken van openbaar nut,
 • jaarlijkse kermis

In deze gevallen zal de gemeente een andere standplaats beschikbaar stellen.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan beslissen, na overleg met de marktcommissie, of enkele abonnementsplaatsen hun rechten op die plaats definitief verliezen door wijzigingen in de verkeerscirculatie, aanleg van nuts- of groenvoorzieningen, renovatie van het openbaar domein.

ARTIKEL 8 : INTREKKING VAN EEN STANDPLAATS

In aanvulling van het bepaalde onder artikel 3 kan het College van Burgemeester en Schepenen bij aangetekend schrijven de standplaats toegekend bij abonnement intrekken in volgende gevallen:

- het niet voldaan hebben aan de voorschriften der fiscale wetten en verordeningen betreffende de uitoefening van hun handel en der gemeentelijke belastingsverordening betreffende het stand- en plaatsrecht op de markt.

- herhaaldelijk overtreden van het reglement van inwendige orde na schriftelijke aanmaning van de marktleider.

- vier weken na elkaar de standplaats niet bezetten zonder verwittiging en zonder geldige reden.

Geldige redenen zijn: ziekte, verlof, persoonlijke/sociale/familiale redenen.

Deze redenen moeten gemeld worden aan het College van Burgemeester en Schepenen tijdens de eerste veertien dagen van de periode van 4 of meer opeenvolgende weken afwezigheid. Het College van Burgemeester en Schepenen spreekt zich uit over de aanvaardbaarheid van de aangehaalde redenen.

- geen 40 marktdagen per jaar aanwezig geweest zijn op de markt ; tenzij gewettigd door een ziekteattest op naam van de standplaatshouder of een familielid tot en met de tweede graad.

- bij onvolledige of onjuiste verklaringen van de aanvrager / standhouder

De standplaats wordt in alle voormelde gevallen als ingetrokken beschouwd de eerste maandag volgend op de verzendingsdatum van het aangetekend schrijven houdende mededeling van het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen tot intrekking van de standplaats.

ARTIKEL 9 : MARKTREGISTER VAN DE VASTE PLAATSEN

Het gemeentebestuur houdt een marktregister bij dat voor elke standplaats vermeldt:

- naam, voornaam en adres van de persoon aan wie de standplaats toegewezen is; indien de betrokkene de standplaats verkregen heeft als overnemer overeenkomstig de bepalingen in artikel 10, dan wordt deze hoedanigheid van de overnemer vermeld ;

- het nummer van de kaart voor het uitoefenen van ambulante activiteiten ;

- het inschrijvingsnummer in het handelsregister en het BTW-nummer ;

- het soort te koop aangeboden producten ;

- voor standwerkers de specifieke gegevens zie artikel 6 ;

- duur van het gebruiksrecht ;

- bedrag van de betaalde standplaatsvergoeding ;

ARTIKEL 10 : PERSONEN WELKE DE STANDPLAATS KUNNEN INNEMEN

De standplaatsen kunnen worden ingenomen:

1. door de personen aan wie ze zijn toegewezen overeenkomstig artikel 9 § 1 van de wet.

2. door de echtgenoot of echtgenote van de persoon aan wie ze werd toegewezen, voor zover deze titularis is van een machtiging tot het uitoefenen van een ambulante activiteit voor eigen rekening.

3. door de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, andere dan degenen aan wie de standplaats werd toegewezen, voor zover zij in het bezit zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten, overeenkomstig hun hoedanigheid.

4. door de feitelijke vennoten, andere dan aan wie de standplaats is toegewezen, voor zover zij in het bezit zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten voor eigen rekening.

5. door de personen bedoeld in artikel 3,2° van de wet van 25 juni 1993, op voorwaarde dat ze in het bezit zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten die hen machtigt om te handelen voor rekening van degene aan wie de standplaats is toegewezen.

6. door de personen bedoeld in artikel 3,4° van de wet van 25 juni 1993, op voorwaarde dat zij in het bezit zijn van een kaart voor ambulante activiteiten die hen machtigt om de activiteit uit te oefenen voor de vennootschap waarvan degene die instaat voor het dagelijks beheer de standplaats toegewezen kreeg.

7. door de werknemers bedoeld in artikel 3,5° van de wet van 25 juni 1993, op voorwaarde dat ze in het bezit zijn van de kaart voor ambulante activiteiten die hen machtigt om te handelen voor rekening van de natuurlijke persoon of de vennootschap waarvan degene die met het dagelijks beheer is belast de standplaats toegewezen kreeg. (hulpleurkaart).

8. door de standwerkers aan wie het aan wie het tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42bis van het K.B. van 31 april 1995 gewijzigd bij K.B. d.d. 29 april 1996.

ARTIKEL 11 : MARKTCOMMISSIE - MARKTLEIDER

Samenstelling van de marktcommissie :

De samenstelling alsook het statuut van de marktcommissie wordt geregeld bij een afzonderlijk gemeenteraadsbesluit.

Elke aangelegenheid die betrekking heeft op het inrichten van de markt behoort tot de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen. Het College laat zich adviseren door de marktcommissie.

De commissie vergadert conform de bepalingen van het statuut van de marktcommissie.

Marktleider :

De marktleiding zal toevertrouwd worden aan een personeelslid van de gemeente die door zijn statuut en ervaring de taak in alle neutraliteit kan uitvoeren.

Bij eventuele opvolging zal, indien mogelijk, een stage van 3 maanden voorzien worden, samen met de uittredende marktleider.

ARTIKEL 12 : REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

1. De houders van een vaste plaats ontvangen via een per post verzonden schrijven het verzoek hun bijdrage te hernieuwen.

Hun abonnement wordt daarbij automatisch hernieuwd.

2. De markt begint om 7 uur. Alle marktkramers moeten ten laatste om 8 uur hun standplaats ingenomen hebben. Vóór dit beginuur mogen de waren niet te koop aangeboden worden. De standplaatsen moeten ten laatste om 14 uur volledig ontruimd zijn. De markt mag nochtans niet vroeger eindigen dan om 12 uur behoudens uitzonderlijke omstandigheden.

3. De standplaatshouder draagt de verantwoordelijkheid alle voorzorgen te nemen opdat dit kan gebeuren zonder lawaai- of milieuhinder.

4. Elke deelnemer en zijn personeel dienen de nodige voorzorgen te nemen om het vervuilen van het marktterrein te beperken.

5. Bij het verlaten van de markt dient elke handelaar maatregelen te nemen de hem toegewezen plaats net achter te laten: rondslingerend papier en vuil dienen verzameld te worden.

6. Ieder jaar wordt een schrijven gericht naar de marktkramers om hen erop te wijzen dat hun plaats net en zonder zwerfvuil moet verlaten worden. Na een waarschuwing kan het college van burgemeester en schepenen de standplaats op de markt intrekken onverminderd de toepassing van de politieverordening op het sluikstorten.

7. De perken op de markt (grasperken, boomperken, enz.) moeten van ALLE voorwerpen vrij blijven (wielen van auto’s, kramen, enz…). Na een waarschuwing kan het college van burgemeester en schepenen eveneens de standplaats op de markt intrekken.

8. Marktkramers en demonstreerders-standwerkers die gebruik maken van verwarmingstoestellen zijn steeds verplicht hun burgerlijke aansprakelijkheid tegen brand en ontploffingen te laten verzekeren.

Op elk verzoek van de politie moet het bewijs worden voorgelegd dat aan deze verplichting werd voldaan.

Een brandblustoestel, inhoudend 1 kg poeder, op 0,8 halogeen of 2 kg CO2 en voorzien van het merkteken Benor moeten zij in hun onmiddellijke nabijheid hebben.

De kramen moeten op zodanige wijze worden ingericht dat geen brandbare schadelijke, hinderlijke en/of onwelriekende vloeistoffen op de grond kunnen druipen.

Indien zulks onmogelijk blijkt, moeten de marktkramers deze vloeistoffen in emmers of waterdichte kuipen opvangen.

9. Het gebruik van elektriciteit dient te gebeuren met materiaal conform de wetgeving.

10. Tussen 8 en 12 uur is alle voertuigenverkeer op de markt verboden, ook voor de marktkramers of demonstreerders. Met uitzondering van de winkelwagens dienen eveneens tussen 8 en 12 uur alle voertuigen van de deelnemers op de marktplaats verwijderd te zijn, behalve in geval van overmacht.

11. Het gebruik van geluidsinstallaties is slechts toegelaten in zoverre ze geen hinder voor de omstaande deelnemers.

Het is elke standhouder verboden zijn activiteiten derwijze uit te oefenen dat hij/zij de normale activiteiten van andere standhouders ernstig stoort of onmogelijk maakt.

12. Elkeen welke door de gemeente toelating verleend werd deel te nemen aan het marktgebeuren heeft de verplichting op een positieve manier bij te dragen tot een vlot verloop en hinder te vermijden.

13. De richtlijnen van de marktleiding moeten strikt opgevolgd worden. Deelnemers kunnen eventuele klachten of vermeende onrechtvaardigheden uiten bij de afgevaardigden van de marktcommissie of schriftelijk overmaken aan het College van Burgemeester en Schepenen.

14. Bij gerechtvaardigde tijdelijke afwezigheid van een standhouder kan het College van Burgemeester en Schepenen de standplaats wekelijks laten innemen door een andere standhouder.

ARTIKEL 13 : OVERLATEN VAN DE HANDEL EN DE DAARAAN VERBONDEN STANDPLAATS

De overdracht van een standplaats is slechts toegestaan wanneer tegelijk voldaan is aan de volgende voorwaarden:

1. dat de overdracht gebeurt ingevolge het overlijden of de stopzetting van elke ambulante activiteit van de persoon aan wie de standplaats toegewezen is

2. a) dat de overnemer of de echtgenoot (echtgenote) of een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad is van degene aan wie de standplaats is toegewezen, ofwel één van de personen die hen bij plaatsvervulling opvolgen.

b) of dat de overnemer een persoon is bedoeld in artikel 3, tweede lid, 1e of 3e van de wet van 25 juni 1993 (= een natuurlijk persoon die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefent of belast is met het dagelijks bestuur van de rechtspersonen die een ambulante activiteit uitoefenen)

3.dat de overnemer de activiteit voortzet die werd gestaakt door de persoon aan wie de standplaats is toegewezen

4. dat de overnemer een machtiging tot uitoefening van ambulante activiteiten bezit als persoon vermeld in artikel 3, tweede lid, 1e of 3e, van de wet (zie hierboven)

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de persoon die overleden is of die zijn activiteit heeft stopgezet.

Voor de overnemer zijnde bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad loopt het abonnement verder en kan dit hernieuwd worden voor dezelfde plaats zoals voor elk ander abonnement.

Voor de overnemer zijnde een persoon bedoeld in artikel 3, tweede lid, 1e of 3e van de wet, geen bloed- of aanverwant zijnde zoals hiervoor vermeld, kan het College van Burgemeester en Schepenen bij het verlopen van het abonnement aan de overnemer een andere standplaats toewijzen.

ARTIKEL 14

Alle inbreuken op dit reglement kunnen worden beteugeld met politiestraffen.

ARTIKEL 15

Het marktreglement wordt van kracht na afkondiging overeenkomstig de bepalingen van artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet.

 

4.03. BPA MOLENSTUKKEN - BASISAKTE OPENBARE VERKOOP GRONDEN GELEGEN IN ZONE VOOR HANDEL EN DIENSTVERLENING (06-09-2001)

DE RAAD :

OVERWEGING/MOTIVATIE :

- Overwegende dat op korte termijn zal worden overgegaan tot de openbare verkoop van de gronden gelegen in de zone voor handel, dienstverlening, ambacht en klein bedrijf in het BPA Molenstukken.

- Overwegende dat de gemeenteraad de voorwaarden dient te bepalen waaronder deze verkoping mag plaatsvinden.

- Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen

JURIDISCHE BASIS

- De Nieuwe Gemeentewet, art. 117.

BESLUIT :

In openbare zitting

Met 13 ja-stemmen tegen 8 neen-stemmen en 2 onthoudingen :

Enig artikel : - De voormelde gronden zullen door toedoen van het College van Burgemeester en Schepenen worden verkocht mits naleving van volgende voorwaarden :

I. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1 : wijze van verkopen, zitdagen

De verkoop geschiedt in het openbaar in principe in één enkele zitdag. In geval in uitzonderlijke omstandigheden de werkende Notaris volgens de bepalingen van het reglement van de arrondissementele Tuchtkamer de toelating heeft bekomen een tweede zitdag vast te stellen, zal deze tweede zitdag moeten doorgaan ten vroegste veertien dagen en ten laatste dertig dagen na de eerste zitdag en dit onafgezien de mogelijkheid de procedure van recht van hoger bod toe te passen zoals hierna bepaald.

De verkoping geschiedt bij opbod en het geven van drie kloppen als naar gewoonte. De afgevaardigden van het schepencollege hebben bovendien het vermogen de te koop gestelde goederen in te houden zolang de goederen niet definitief zijn verkocht. Het goed wordt toegewezen aan de laatste en de hoogste bieder onder voorbehoud van hetgeen bepaald wordt hierna.

Biedingen, instelprijs en politie

Desgevallend wordt een instelprijs bepaald, die geen aanbod is maar enkel aangeeft vanaf welk bedrag de biedingen kunnen starten. De Notaris heeft het politierecht tijdens de openbare verkoping. Hij leidt de verkoopsverrichtingen en waakt over het goed verloop ervan. Hij heeft het recht, ondanks bezwaar of verzet, iedere vergissing bij het oproepen of bij het toewijzen recht te zetten, en zonder verhaal alle geschillen hieromtrent te beslechten.

Hij bepaalt zonder verhaal het minimum bedrag van elk bod. Hij kan, zonder verplichting tot verantwoording, een bod weigeren, als nietig of als niet bestaand verklaren, met behoud van de vorige opbiedingen waarna kan worden toegewezen aan een vorige bieder, zonder mogelijk verzet. Iedere bieder blijft dus door zijn bod verbonden tot het einde van de verkoopsverrichtingen.

Artikel 2 : hypothecaire toestand

De goederen worden verkocht voor vrij, zuiver en niet belast met enige schuld, voorrecht, hypotheek, in- of overschrijving.

Artikel 3 : oppervlakte, staat, erfdienstbaarheden, gemeenheid

De koper ontvangt de goederen in de staat waarin zij zich bevinden, ook al voldoen ze niet aan de overheidsvoorschriften, en met alle zichtbare en verborgen gebreken.

De toestand van de grond en gebouwen verleent de koper geen verhaal, zelfs wanneer de beschrijving van de goederen en de opgave van de erfdienstbaarheden foutief, onnauwkeurig of onvolledig is.

De gegevens vervat in de publiciteit en de kadastrale aanduidingen worden slechts als inlichting en onder alle voorbehoud verstrekt. De opgave van maat en oppervlakte geeft geen recht tot vermeerdering of vermindering van de prijs of tot enige vergoeding of schadeloosstelling, al bedraagt het verschil tussen de werkelijke en de uitgedrukte grootte één/twintigste of meer.

De goederen worden overgedragen met alle erfdienstbaarheden en gemeenschappen ook al zijn ze niet bekend. Erfdienstbaarheden die overeenkomstig de wet ontstaan door bestemming van de huisvader blijven bestaan, behoudens andersluidende bepalingen.

Bomen en struiken die na de splitsing van een goed in verschillende kopen op een kortere dan de wettelijke afstand staan, mogen behouden blijven maar mogen niet worden vervangen; staan ze op de scheiding, dan mag de meest gerede partij ze op haar kosten verwijderen.

Artikel 4 : overheidsvoorschriften

Bestaan er voor de goederen een onteigeningsbesluit, bepalingen inzake de rooilijn, stedebouwkundige voorschriften, beschermingsmaatregelen, andere overheidsbesluiten of verordeningen, dan moet de koper zich daarnaar gedragen. Hij heeft geen verhaal, zelfs niet wegens verlies van grond of weigering van vergunning.

Artikel 5 : eigendom, genot, gebruik, huurwaarborg, uitdrijving

Het eigendomsrecht gaat op de koper over zodra de toewijzing definitief is.

Het genot verkrijgt de koper, op de wijze en binnen de termijn bepaald in de bijzondere verkoopsvoorwaarden, maar nooit vóór hij de aankoopprijs, de intresten, de kosten en alle andere bijkomende lasten betaald heeft.

De koper die het eigendom in gebruik heeft genomen, vooraleer aan zijn verplichtingen te hebben voldaan, zal door de eigenaar kunnen uitgedreven worden door gerechtsdeurwaarder, zo nodig met behulp van de openbare macht, op vertoon van de grosse van het proces-verbaal van toewijzing. Zo ook zal de verkoper, die zich verbonden heeft het goed te ontruimen en ter vrije beschikking te stellen van de koper op een bepaalde datum, en die zijn verplichting niet naleeft, door de koper, die aan zijn verplichtingen heeft voldaan, op dezelfde wijze kunnen uitgedreven worden.

De kopers zullen in het vrij gebruik treden van de verkochte goederen zoals bepaald in de bijzondere verkoopsvoorwaarden en mits de kopers de koopsom, bijhorigheden en onkosten integraal zullen betaald hebben, zonder schuldvergelijking te kunnen inroepen om welke reden ook.

De kopers zullen rechtstreeks met de huurders of bewoners de maatregelen nemen, die zij nodig achten, aangaande hun gebruiksrechten, de opzeg, de voorwerpen waarvan zij zouden beweren dat zij hen toebehoren, vergoedingen waarop zij zouden gerechtigd zijn, zonder tussenkomst van de verkoper noch verhaal tegen hem.

De vergoeding die de verkoper moet betalen wegens het niet eerbiedigen van het recht van voorkoop blijft uitsluitend te zijnen laste.

Artikel 6 : belastingen

Alle taksen, belastingen, voorheffingen en lasten op de verkochte goederen, daarin begrepen taksen op bouwgronden en verhaalbelastingen (behalve de verhaalbelastingen slaande op door openbare besturen uitgevoerde werken zoals onder meer riolering, aanleg van voetpaden) en alle andere belastingen, die voor het lopende jaar op de goederen geheven worden zijn ten laste van de kopers vanaf de eerste dag van de maand volgende op de definitieve toewijzing, behoudens afwijkingen voorzien in de bijzondere verkoopsvoorwaarden.

Artikel 7 : contracten

De koper zal, vanaf zijn ingenottreding in de rechten en verplichtingen van de verkoper treden met betrekking tot alle contracten voor levering van water, gas, elektriciteit of radio- en teledistributie.

De buizen, leidingen, meters en alle andere installaties, die aan de Gemeente, aan distributiemaatschappij en/of aan derden toebehoren, zijn niet in de verkoop begrepen.

Artikel 8 : stedebouw

Tenzij andersluidende bepalingen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden werd voor het te verkopen goed aan de verkopers geen voorontwerp of ontwerp van lijst van de voor de bescherming vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten betekend, noch een Koninklijk Besluit houdende de definitieve bescherming zoals voorzien door het dekreet van drie maart negentienhonderd zes en zeventig (Belgisch Staatsblad van twee en twintig april negentienhonderd zes en zeventig) van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur.

De goederen worden verkocht zonder waarborg voor wat betreft de bouwwerken, zelfs opgericht in strijd met de voorschriften van de Gemeente, Stedebouw of van enig andere bevoegde overheid zoals onder meer inzake monumenten en landschappen, waterbedeling, lucht en waterwegen.

Ongeacht of er een bouwvergunning werd uitgereikt, dan wel een stedebouwkundig attest waaruit blijkt dat dergelijke bouwvergunning zou kunnen worden verkregen, gaat de verkoper geen enkele verbintenis aan betreffende de mogelijkheid om op het goed te bouwen of er een vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.

Geen bouwwerk noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, mag worden opgericht op het verkochte goed zolang de bouwvergunning niet is verkregen.

Artikel 9 : toewijzing aan een medeveiler

De koper-medeveiler is tot dezelfde verplichtingen als iedere andere derde-koper gehouden en is ertoe verplicht de aankoopprijs volledig te betalen zonder enige schuldvergelijking te kunnen inroepen.

Artikel 10 : aankoop bij sterkmaking

De koper die verklaart te hebben gehandeld voor een niet-aanwezige derde, voor wie hij zich sterk maakt, wordt geacht te hebben gekocht voor eigen rekening, indien de persoon voor wie hij zich heeft sterk gemaakt de koop niet aanneemt of om welke reden ook geen eigenaar wordt van het verkochte goed.

Artikel 11 : mogelijkheid tot aanwijzing van lastgever (commandsverklaring)

De koper aan wie het goed definitief wordt toegewezen, wordt geacht gehandeld te hebben voor zichzelf of voor een lastgever; bijgevolg heeft hij het recht om, op zijn kosten, een lastgever aan te wijzen.

De aanwijzing van lastgever dient te gebeuren bij authentieke akte, overeenkomstig artikel 159 van het Wetboek van Registratierechten.

(Ingeval van toewijzing van een medeveiler, is het vast registratierecht niet van toepassing op de aanwijzing van de lastgever in voordeel van een andere medeveiler, noch in voordeel van een derde).

Het is de koper(s) uitdrukkelijk ontzegd, zonder toestemming van de verkopers, de verkregen goederen of kopen bepaaldelijk te verdelen tussen verschillende personen.

De kopers zullen solidair verbonden blijven met hun verklaarde command tot de betaling van koopsom en aanhorigheden, en tot het vervullen van de voorwaarden van de verkoping, indien de verkopers dit eisen. De lastgever wordt geacht te hebben gekocht voor eigen rekening, indien de persoon voor wie hij command heeft verklaard de koop niet aanneemt of om welke reden ook geen eigenaar wordt van het verkochte goed.

Artikel 12 : borg

Alle instellers, bieders en kopers moeten op eerste verzoek van de Notaris, op hun kosten een behoorlijke borg stellen, solidair met hen verbonden.

De toewijzing mits borgstelling wordt slechts gedaan, en de toestemming van de verkoper tot deze toewijzing wordt slechts gegeven, onder de opschortende voorwaarde van bedoelde borgstelling, dit alles onverminderd alle schadeloosstellingen en intresten ten lasten van de in gebreke blijvende koper(s).

Artikel 13 : hoofdelijkheid - ondeelbaarheid

Indien aan verscheidene kopers wordt toegewezen, zijn ze allen, zowel de kopers zelf als hun erfgenamen, rechthebbenden en rechtverkrijgenden, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot alle verplichtingen die uit de verkoop voortvloeien. Dit geldt ook voor de bieder die zich voor een koper sterk maakt, voor de lastgever en de borg, hun erfgenamen en rechtverkrijgenden. De kosten die hieruit voortspruiten vallen te hunnen laste.

Artikel 14 : onkosten

De koper moet op het kantoor van de Notaris, en binnen de drie werkdagen na de toewijzing, de volgende kosten betalen:

a) de kosten van de verkoping, welke berekend worden volgens een percentage vastgesteld door een algemene vergadering der Notarissen van het arrondissement Gent. Dit percentage wordt berekend op de koopprijs en de bijkomende lasten voorzien in de bijzondere verkoopsvoorwaarden. Het dekt de registratierechten, de erelonen en de kosten van de verkoop, waaronder de publiciteit, van de processen-verbaal van toewijzing, de kosten van de ambtshalve genomen inschrijving.

b) de kosten van eventuele akte van kwijting of akte van kwijting en opheffing.

c) de kosten voor een afschrift of uittreksel van het proces-verbaal van toewijs met zijn bijlagen, vastgesteld in de bijzondere verkoopsvoorwaarden van de verkoping.

d) de eventueel in de bijzondere verkoopsvoorwaarden vastgestelde lasten.

e) de kosten der betekening ingeval van definitieve toewijzing na hoger bod behoudens deze van de eerste betekening van een hoger bod.

f) de kosten voor de aanleg van een voetpad indien dit reeds is aangelegd

Bovenop deze kosten zullen van de koper desgevallend nog de metingskosten kunnen worden gevorderd en, in geval van eerste overdracht, een aandeel in de onkosten van de basis- of verkavelingsakte, evenals de kosten veroorzaakt door bijkomende akten die door zijn optreden zijn vereist.

Ingeval er aanleiding bestaat tot vrijstelling, vermindering van fiscale rechten of erelonen, zal het percentage overeenkomstig deze bepaling worden aangepast.

Bij afzonderlijke toewijzing in verschillende kavels, wordt het overeenstemmend percentage afzonderlijk aangerekend op de prijs van elke kavel; bij toewijzing van samengevoegde kavels, op de prijs van de samengevoegde kavels.

De gevolgen van een tekortschatting eventueel door de fiscale administratie vastgesteld, worden uitsluitend door de koper gedragen.

Artikel 15 : prijs

De gemeenteraad bepaalt bij afzonderlijk besluit de instelprijs voor de openbare verkoping.

Betaling

De koper moet de prijs betalen op het kantoor van Notaris, binnen de maand na de toewijzing.

Deze betaling is bevrijdend.

De betaling door middel van een cheque, is evenwel slechts bevrijdend bij inning zonder voorbehoud. De verkoper verbindt er zich toe checks aangeboden voor betaling van de koopsom binnen de kortste tijd aan te bieden ter inning.

Uitsluiting van alle schuldvergelijking

De koper die een schuldvordering tegen de verkoper heeft mag geen schuldvergelijking inroepen, tenzij alleen indien hij een ingeschreven schuldvordering heeft en in batige rang komt.

Artikel 16 : verwijlintresten

Vanaf de dag van eisbaarheid tot de dag van betaling is de koper zonder ingebrekestelling op de prijs, de onkosten en de bijkomende lasten, of op het onbetaalde gedeelte ervan, intrest verschuldigd tegen de rentevoet vastgesteld in de bijzondere verkoopsvoorwaarden, en bij ontstentenis hiervan, tegen de wettelijke rentevoet in burgerlijke zaken verhoogd met vier procent.

Artikel 17 : middelen tot tenuitvoerlegging

Indien de koper één of meerdere van de verkoopsvoorwaarden niet naleeft, heeft de verkoper het recht om ofwel de ontbinding van rechtswege van de verkoop te vorderen, ofwel tot herveiling over te gaan, ofwel de gedwongen uitvoering te vorderen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding lastens deze koper.

Ontbinding

Indien de verkoper de ontbinding kiest, laat hij de koper bij aanmaning door een gerechtsdeurwaarder ingebreke stellen en dagvaarden om de ontbinding van rechtswege te horen uitspreken overeenkomstig artikel 1656 van het Burgerlijk Wetboek.

De in gebreke gebleven koper en al wie met hem gehouden is, zijn verplicht te betalen :

1. de kosten van de verkoop en de intresten daarop;

2. Alle bijkomende kosten, met inbegrip van de kosten van rechtspleging, en van de kosten en erelonen van advocaten;

3. de vergoeding van de schade die door hun nalatigheid is ontstaan.

Herveiling

Indien de verkoper herveiling kiest, stelt hij de koper en al wie met hem gehouden is, bij akte van gerechtsdeurwaarder in gebreke en maant hen aan om binnen de tien dagen te betalen en alle andere verplichtingen na te komen.

Bij eenzelfde exploot verwittigt hij hem van zijn voornemen om tot herveiling over te gaan op dag, uur en plaats door de Notaris vastgesteld. De in gebreke gebleven koper en al wie met hem gehouden is, worden opgeroepen om er aanwezig te zijn, en worden erop gewezen dat de verkoop zal doorgaan ongeacht hun afwezigheid.

De herveiling geschiedt ten verzoeke van de verkoper, door het ambt van dezelfde Notaris, volgens de voorwaarden vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden en in de bijzondere verkoopsvoorwaarden.

De in gebreke gebleven koper en al wie met hem verbonden is, is gehouden tot betaling van het verschil tussen de prijs waarvoor werd gekocht en die van de herveiling, zonder het eventuele overschot te kunnen vorderen.

Daarenboven moet hij betalen :

1. de werkelijke kosten van de eerste verkoop en de intresten daarop;

2. Alle bijkomende kosten, met inbegrip van de kosten van rechtspleging, en van de kosten en erelonen van advocaten;

3. de vergoeding van de schade die door hun nalatigheid is ontstaan.

Hij die in herveiling koopt, kan zich niet beroepen op de vrijstelling van het evenredig recht toegekend door artikel 159 van het registratiewetboek.

De registratierechten die door de in gebreke gebleven koper, en door degene die met hem gehouden is, werden voldaan, worden hem terugbetaald ten belope van het bedrag van de evenredige rechten die de koper bij de herveiling heeft betaald, doch slechts in zover zij de verplichtingen van dit artikel zijn nagekomen.

Uitvoerend beslag op onroerend goed.

Indien de verkoper de gedwongen uitvoering kiest, laat hij de goederen verkopen overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek.

De in gebreke gebleven koper en al wie met hem gehouden is, is verplicht te betalen:

1. de prijs, de kosten van de verkoop zoals bepaald en de intresten daarop;

2. alle bijkomende kosten, met inbegrip van de kosten van rechtspleging, en van de kosten en erelonen van advocaten;

3. de vergoeding van de schade die door hun nalatigheid is ontstaan.

Artikel 18 : naleving der verkoopsvoorwaarden

Alle bepalingen en voorwaarden opgenomen in de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden moeten stipt nageleefd worden en mogen niet als gewone formules aanzien worden. Deze zijn tevens toepasselijk op de medeëigenaar-verkoper. De verkopers bedingen immers dat inzake betaling van koopsom en kosten, deze verkoping niet als verdeling of licitatie mag beschouwd worden, maar wel als een gewone openbare verkoping.

Artikel 19 : keuze van woonplaats

Elke verkoper, koper, bieder, borg of kommand die in het arrondissement zijn woonplaats niet heeft, zal gehouden zijn voor de ganse uitwerking dezer in het arrondissement Gent een woonplaats te kiezen, zoniet zal hij aanzien worden als hebbende woonplaats gekozen op het kantoor van de werkende Notaris.

De bieder aan wie wordt toegewezen, de koper, de lastgever en de borgsteller worden geacht in te stemmen met alle bedingen en voorwaarden van de verkoop, vermeld zowel in de algemene als in de bijzondere verkoopsvoorwaarden, en tevens in het proces-verbaal van toewijzing.

II. BIJZONDERE VOORWAARDEN

1) Aanvang bouwwerken - sanctie :

De werken tot oprichting van de bedrijfsgebouwen die op het bij deze te koop aangeboden perceel grond moet worden aangebracht, dienen te worden aangevat binnen de twee jaar te rekenen vanaf heden en de uitvoering van deze werken dient, van zodra zij werd aangevat, op normale wijze en binnen normale termijnen te worden voortgezet en beëindigd, zonder de termijn van drie jaar te overschrijven, te rekenen vanaf heden. De bedrijfsactiviteiten moeten een aanvang nemen binnen dezelfde periode van drie jaar.

Indien door het ambt van een gerechtsdeurwaarder een overtreding op voorschreven verplichtingen wordt vastgesteld zal de overtreder, onverminderd zijn verplichting de voorschreven verplichtingen ten spoedigste ten uitvoer te brengen, bij wijze van strafbeding een forfaitaire vergoeding dienen te betalen aan de Gemeente Zelzate welke per begonnen half jaar vertraging wordt bepaald op de één/tiende deel van de initiële koopsom waaraan de Gemeente Zelzate het betreffende perceel grond openbaar zal hebben verkocht, welke initiële koopsom dient te worden aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen dat maandelijks wordt bekendgemaakt door de Belgische regering. Deze forfaitaire schadevergoeding is betaalbaar binnen de maand na de vaststelling van de overtreding door het ambt van de gerechtsdeurwaarder door overschrijving op een bankrekening van de Gemeente Zelzate, en zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege intrest opbrengen ten voordele van de Gemeente Zelzate a rato van de wettelijke intrest in burgerlijke zaken, verhoogd met drie procent per jaar, te rekenen vanaf de maand volgend op de vaststelling van de overtreding door het ambt van de gerechtsdeurwaarder.

2) Verbod voor bepaalde activiteiten - sanctie :

Er wordt een principieel en in tijd onbeperkt verbod opgelegd teneinde op het bij deze te koop aangeboden perceel grond een activiteit te ontwikkelen welke rechtstreeks op onrechtstreeks verband houdt met 1) handel in textiel, schoeisel of voeding, dit alles in de meest ruime zin van het woord; 2) de uitbating van een danszaal of discotheek. Voornoemde activiteiten mogen enkel worden uitgebaat mits uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaandelijke machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Zelzate.

Indien door het ambt van een gerechtsdeurwaarder een overtreding op voorschreven verbod wordt vastgesteld zal de overtreder, onverminderd zijn verplichting de overtreding onmiddellijk te staken, bij wijze van strafbeding een forfaitaire vergoeding dienen te betalen aan de Gemeente Zelzate welke wordt bepaald op de initiële koopsom waaraan de Gemeente Zelzate het betreffende perceel grond openbaar zal hebben verkocht, welke initiële koopsom dient te worden aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen dat maandelijks wordt bekendgemaakt door de Belgische regering. Deze forfaitaire schadevergoeding is betaalbaar binnen de maand na de vaststelling van de overtreding door het ambt van de gerechtsdeurwaarder door overschrijving op een bankrekening van de Gemeente Zelzate, en zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege intrest opbrengen ten voordele van de Gemeente Zelzate a rato van de wettelijke intrest in burgerlijke zaken, verhoogd met drie procent per jaar, te rekenen vanaf de maand volgend op de vaststelling van de overtreding door het ambt van de gerechtsdeurwaarder.

3) Stedebouw en ruimtelijke ordening :

In toepassing van de wet van negen en twintig maart negentienhonderd twee en zestig, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd door de wet van twee en twintig december negentienhonderd zeventig, wordt er medegedeeld dat het bij deze te koop aangeboden perceel grond gelegen is in een zone welke onder de toepassing valt van de stedebouwkundige voorschriften opgenomen in het gewijzigd bijzonder plan van aanleg nummer 6 "Molenstukken", goedgekeurd bij ministerieel besluit van vijf en twintig juni negentienhonderd drie en negentig, welk bijzonder plan van aanleg gehecht is gebleven aan een verkavelingsakte verleden voor #; een kopij van dit bijzonder plan van aanleg zal aan de kopers worden overhandigd.

Volgens de bepalingen van voorschreven Bijzonder Plan van Aanleg nummer 6 "Molenstukken" ligt voorschreven perceel grond in een Zone voor Handel, Dienstverlening, Ambacht en Klein Bedrijf in de Woonzone.

Aansluitend bij de bepalingen welke zijn opgenomen in het voornoemde Bijzonder Plan van Aanleg nummer 6 onder de hoofding "I. Zone voor Handel, Dienstverlening, Ambacht en Klein Bedrijf in de Woonzone" zijn volgende bepalingen van toepassing:

1 - Open bebouwing : Bij deze wordt uitdrukkelijk de verplichting opgelegd dat de constructie, welke in de toekomst zal worden opgericht op het bij deze afzonderlijk te koop aangeboden perceel grond, zal dienen te beantwoorden aan de vereisten van een "open bebouwing", derwijze dat de in voornoemd Bijzonder Plan van Aanleg nummer 6 opgelegde bepalingen met betrekking tot de bouwvrije stroken dienen te worden gerespecteerd per afzonderlijk oorspronkelijk door de Gemeente Zelzate te koop aangebonden perceel grond. Er wordt derhalve, behoudens mits uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaandelijke machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Zelzate, een principieel en in tijd onbeperkt verbod opgelegd teneinde een gebouw op te richten dat zich in één geheel uitstrekt over het geheel of een deel van meer dan één aanpalende oorspronkelijk afzonderlijk door de Gemeente Zelzate te koop aangeboden percelen grond.

2 - Woongelegenheid : Slechts één woongelegenheid per bedrijf en derhalve per oorspronkelijk afzonderlijk door de Gemeente Zelzate te koop aangeboden perceel grond is toegelaten, die qua plan, ligging en uiterlijk voorkomen geïntegreerd en in harmonie moet zijn met de bedrijfsgebouwen en maximum honderdvijftig vierkante meter bewoonbare oppervlakte mag hebben.

Met de bouw van een woning mag slechts een aanvang worden genomen na de aanvang van de bouwwerken van de bedrijfsgebouwen.

De bedrijfsgebouwen en de eventueel op te richten ingebouwde woning dienen als één geheel te worden beschouwd, en zullen nooit afzonderlijk voor uitbating en/of bewoning mogen worden vervreemd of verhuurd.

Er wordt uitdrukkelijk ter kennis gebracht dat het vestigen van eender welke handelsactiviteit op het bij deze te koop aangeboden perceel grond onder toepassing van de wetgeving op de handelsvestigingen valt.

4) Vervreemding - machtiging door de Gemeente Zelzate - recht van wederinkoop

Vereiste van voorafgaandelijke machtiging

Binnen een periode van vijftien jaar te rekenen vanaf heden kunnen de kopers zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke machtiging van het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Zelzate het bij deze te koop gestelde onroerend goed, al of niet met de er alsdan eventueel opstaande gebouwen, niet geheel of gedeeltelijk vrijwillig vervreemden, met eender welk zakelijk recht bezwaren, verzaken aan het recht van natrekking of verhuren voor meer dan negen jaar. Zonder genoemd schriftelijk akkoord zullen deze bewerkingen niet tegenstelbaar zijn aan de Gemeente Zelzate.

Sanctie bij afwezigheid van machtiging

Indien een dergelijke transactie toch plaatsgrijpt zonder de voorschreven machtiging zullen de betrokken partijen, onverminderd de voorschreven niettegenstelbaarheid van de transactie aan de Gemeente Zelzate en het behoud in hoofde van de Gemeente Zelzate van het eventueel recht van wederinkoop zoals nabeschreven, solidair en ondeelbaar bij wijze van strafbeding aan de Gemeente Zelzate een schadevergoeding verschuldigd zijn welke gelijk is aan het dubbele van het bedrag van de schadevergoeding als hogervermeld onder de hoofding "2) Verbod voor bepaalde activiteiten - sanctie" en volgens dezelfde modaliteiten.

Recht van wederinkoop

Indien binnen de gestelde periode van vijftien jaar te rekenen vanaf heden, overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Zelzate de voorschreven machtiging wordt gevraagd en indien op dat ogenblik op het voorschreven perceel grond nog geen volledig afgewerkt bedrijfsgebouw werd opgericht, heeft de Gemeente Zelzate alsdan een recht van wederinkoop van het voorschreven perceel grond met de er alsdan al dan niet reeds opstaande onafgewerkte gebouwen mits betaling van een prijs welke gelijk zal zijn aan de koopsom welke de eigenaar, welke de machtiging aanvraagt, zelf zal hebben betaald naar aanleiding van onderhavige openbare verkoping.

Schadevergoeding verschuldigd aan de Gemeente Zelzate

Indien overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van dit artikel de machtiging op een regelmatige manier wordt aangevraagd en verkregen en de Gemeente Zelzate derhalve geen gebruik maakt van haar recht van wederinkoop dient, behoudens andersluidende beslissing van de Gemeente Zelzate, binnen de maand na het afleveren door de Gemeente Zelzate en in ieder geval voorafgaandelijk aan het verlijden van de notariële akte of het ondertekenen van de overeenkomst houdende de gemachtigde transactie, aan de Gemeente Zelzate bij wijze van strafbeding een forfaitaire vergoeding te worden betaald gelijk aan de vergoeding als hogervermeld onder de hoofding "2) Verbod voor bepaald activiteiten - sanctie".

5) Bindend karakter van onderhavige voorwaarden :

In alle akten houdende vervreemding van het geheel of een deel van voorschreven perceel grond en/of de erop gerichte gebouwen, vestiging van eender welk zakelijk recht, verzaking aan het recht van natrekking of verhuring voor meer dan negen jaar dienen de bijzondere voorwaarden welke in onderhavig proces-verbaal worden opgenomen integraal te worden hernomen en onverminderd te worden opgelegd aan de nieuwe rechtverkrijgenden.

 

4.04. RAAMAKKOORD IN VERBAND MET NIET DRINGEND LIGGEND ZIEKENVERVOER (04-03-2003)

Tussen de gemeente Zelzate, hierna de vervoerder genoemd,

en

- de Christelijke Mutualiteit van het Arrondissement Aalst, Sint Jorisstraat 26, 9300 Aalst, vertegenwoordigd door de heer Rob Librecht, secretaris,
- de Christelijke Mutualiteit Oudenaarde, Sint Jozefsplein 7, 9700 Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heer Marc Van Huffel, secretaris,
- de Christelijke Mutualiteit Meetjesland, Garenstraat 46, 9900 Eeklo, vertegenwoordigd door heer Paul De Bruyckere, secretaris,
- de Christelijke Mutualiteit van het Arrondissement Gent, Peperstraat 6, 9000 Gent, vertegenwoordigd door de heer Bart Vandendriessche, secretaris,
- de Bond Moyson Oost Vlaanderen, Vrijdagmarkt 10, 9000 Gent, vertegenwoordigd door de heer Pierre Janssens, provinciaal secretaris Oost Vlaanderen,
- de Liberale Mutualiteit van Oost Vlaanderen, Brabantdam 109, 9000 Gent, vertegenwoordigd door de heer Roni De Waele, secretaris generaal Oost Vlaanderen,

hierna de ziekenfondsen genoemd,

samen strevend naar een rationele en duurzame organisatie van het 'niet dringend liggend ziekenvervoer", wordt overeengekomen wat volgt:

1. ALGEMENE PRINCIPES

1.1. “Niet dringend” liggend vervoer is alle vervoer dat niet dringend werd aangevraagd, en dat kan worden gepland in overleg met patiënt en/of verzorgingsinstelling. De ambulanciers behouden het recht de opdracht "niet dringend" om te buigen naar "dringend" indien de toestand van de patiënt dit vereist en indien het kennelijk om een levensbedreigende situatie gaat.

1.2. De leden dienen zelf het liggend vervoer aan te vragen aan …..

1.3. De vervoerder zal een dagelijkse permanentie verzekeren met het ter beschikking stellen van behoorlijk uitgeruste ziekenwagens. De permanentie wordt verzekerd door twee ambulanciers per ziekenwagen. Zij dienen in het bezit te zijn van het hiertoe vereiste brevet zoals bepaald krachtens de wet op je dringende medische hulpverlening.

1.4. De vervoerder waarborgt de stipte uitvoering van de vervoeren behoudens bij overmacht. Voor de uitvoering van de opdrachten wordt een speling toegestaan van maximaal dertig minuten op het aangevraagde uur.

1.5. De ambulanciers van de vervoerder hebben geen enkele statutaire binding met het ziekenfonds. De vervoerder vrijwaart elke aansprakelijkheid van het ziekenfonds ook tegenover derden, voortspruitend uit voorvallen of ongevallen. De vervoerder verklaart daartoe een wettelijke verzekering voor "betaald personen en ziekenvervoer " te hebben aangegaan.

1.6. De patiënt mag tijdens het vervoer vergezeld worden door een familielid of een begeleider die, behoudens uitzonderingsgevallen, plaats neemt vooraan in de wagen.

1.7. De vervoerder verbindt er zich toe in het ziekenhuis of verzorgingsinstelling de patiënt bij te staan in de vervulling van de administratieve formaliteiten en er voor te zorgen dat de patiënt op zijn of haar uiteindelijke bestemming in het ziekenhuis of verzorgingsinstelling wordt begeleid.

1.8. Bij het vervoer worden een mutualiteitskleefzegel of de administratieve gegevens van het ziekenfonds waarbij de patiënt is aangesloten, overhandigd aan de vervoerder en wordt de vervoeropdracht indien mogelijk ondertekend door de patiënt of zijn gevolmachtigde en de ambulanciers.

1.9. De afstand welke aan het ziekenfonds wordt aangerekend, wordt volgens de volgende formule berekend: afstand van plaats van ophalen patiënt naar bestemming, vermenigvuldigd met de coëfficiënt 2,5. Voor de cliëntkilometer wordt in geval van twijfel verwezen naar de CD Rom Route 660 Benelux.

1.10. Het ziekenvervoer door de vervoerder wordt in principe verzekerd door de bij de woonen/of verblijfplaats van de patiënt dichtstbij gelegen ziekenwagen van de vervoerder.

1.11. Het ziekenfonds verbindt er zich toe om via de mutualistische pers en middels een geregelde berichtgeving aan de verzorgingsinstellingen de inhoud en de voordelen van deze overeenkomst bekend te maken.

2 TARIFERING

2.1. De facturatie wordt opgemaakt door … en wordt vereffend op het rekeningnummer …

2.2. Het niet dringend liggend vervoer is uitsluitend ten laste van het ziekenfonds (na aftrok van het remgeld) bij:

- opname of ontslag, inbegrepen daghospitalisatie, in een erkend ziekenhuis;
- opname of ontslag in een erkend hersteloord (enkel CM en Bond Moyson);
- chemo- of radiotherapie of nierdialyse;
- transplantaties, nabehandeling inbegrepen;
- vervangen van sondes (enkel CM);
- pluridisciplinaire revalidatie (bij Liberale Mutualiteit beperkt tot 25 zittingen).

2.2.1. Voor de vervoeren omschreven in 2.2. wordt een remgeld aan de patiënt aangerekend. Het remgeld bedraagt 20,00 euro voor gewoon verzekerden en 10,00 euro voor leden die genieten van verhoogde tegemoetkoming. Indien het remgeld niet onmiddellijk geïnd kan worden bij de patiënt, krijgt de patiënt een factuur toegezonden van het remgeld, vermeerderd met 1,24 euro administratiekosten.

2.2.2. De facturatie van het niet dringend liggend ziekenvervoer ten laste van het ziekenfonds gebeurt steeds als volgt:

- forfaitair bedrag eerste 10 km: 25,00 EUR
- vanaf de 11de tot 100ste km supplement van: 1,20 EUR/km
- vanaf de 101ste km supplement van: 1,00 EUR/km

2.2.3. De facturatie gebeurt maandelijks op basis van een verzamelfactuur. De detailfacturatie gebeurt op diskette in ACCES met de gegevens welke wettelijk op factuur dienen vermeld. Daarnaast worden de vervoerbewijzen in bijlage meegestuurd. Deze diskette en de vervoerbewijzen worden naar de ziekenfondsen gestuurd.
Al deze gegevens mogen verwerkt worden voor de door of krachtens de wet vastgestelde doeleinden.

2.2.4. Het ziekenfonds verzekert de betaling verminderd met het remgeld. De betaling geschiedt uiterlijk tegen het einde van de maand volgend op de indiening.

2.3. De facturatie van het niet dringend liggend ziekenvervoer dat niet ten laste is van het ziekenfonds wordt rechtstreeks door de vervoerder aangerekend aan het lid en gebeurt steeds als volgt:

- forfaitair bedrag eerste 10 km: 25, 00 EUR
- vanaf de 11de tot 100ste km supplement van: 1,20 EUR/km
- vanaf de 101ste km supplement van: 1, 00 EUR/km

2.4. De vervoerder verbindt zich ertoe buiten het volgens tarief aan de patiënt maximaal aanrekenbare bedrag, geen bijkomende kosten van de patiënt te vorderen (vb supplement voor speciale verbanden, ... )

2.5. Wachttijden op vraag van de patiënt zijn steeds tenlaste van de patiënt en worden aangerekend aan 40, 00 euro per uur.

2.6. De facturatie van het dringend vervoer gebeurt steeds volgens de wettelijke tarieven die gelden krachtens de wet op de dringende medische hulpverlening van 08 juli 1964.

2.7. De voormelde bedragen worden jaarlijks per 1 januari, en voor het eerst op 1 januari 2004, geïndexeerd als volgt:

            (basisbedrag x nieuw indexcijfer) / oud indexcijfer

Nieuw indexcijfer: indexcijfer van de kleinhandelsprijzen van de maand november van het voorgaande kalenderjaar.
Oud indexcijfer: indexcijfer van de kleinhandelsprijzen van de maand november 2002.

3. DUUR

3.1. Deze overeenkomst gaat in vanaf 1 januari 2003 en geldt voor onbepaalde duur. De ziekenfondsen en de vervoerder behouden nochtans het recht het contract op te zeggen per aangetekend schrijven met inachtname van een opzeggingstermijn van 3 maanden, aanvang nemend op de eerste van de maand volgend op de maand waarin de opzegging betekend werd.

3.2. Bij de beslechting van de geschillen tussen de ondertekenende partijen zijn de rechtbanken van Gent bevoegd.

3.3. Alle vorige overeenkomsten in verband met het niet dringend liggend ziekenvervoer tussen de ondertekenende partijen vervallen bij ondertekening van onderhavige overeenkomst.

 

4.05. GEMEENTELIJKE PREMIE OP VOORHUWELIJKSSPAREN (18-12-2001)

DE RAAD :

OVERWEGING/MOTIVATIE :

* Gelet op zijn besluit d.d. 4 december 1964 betreffende het toekennen van een premie tot aanmoediging van het voorhuwelijkssparen.

* Overwegende dat dit besluit verouderd is en dat er weinig gebruik wordt van gemaakt, mogelijks mede door een gebrekkige communicatie met de mutualiteiten.

* Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen tot aanpassing van het besluit in het bijzonder wat betreft:

* het eveneens toekennen van een premie aan samenwonenden;
* het omzetten van de premie in een forfaitair bedrag.

* Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 117.

BESLUIT :

In openbare zitting

Met algemene stemmen:

Artikel 1: - Het besluit van 4 december 1964, gewijzigd bij besluit d.d. 18 december 1967, wordt opgeheven en vervangen door het hierna vermelde reglement.

Artikel 2: - Vanaf heden geldt volgend reglement inzake het verstrekken van een gemeentelijke premie op het voorhuwelijkssparen:

GEMEENTELIJKE PREMIE OP HET VOORHUWELIJKSSPAREN

I. WAT / VOORWAARDEN:

Het gemeentebestuur betaalt een premie op het voorhuwelijkssparen uit ten belope van 1 500 BEF of 37,18 EUR - vanaf 01 januari 2002 wordt dit 40,00 EUR - per persoon aan:

* Personen die in het huwelijk treden en aantonen gedurende minstens 3 jaar stortingen te hebben gedaan voor het voorhuwelijkssparen;

* Personen die geen bloed- of aanverwanten zijn en die op datum van de aanvraag minimum 1 jaar onder één dak samenwonen, ook indien hun relatie niet werd geformaliseerd door een burgerlijke of religieuze ceremonie en die aantonen gedurende minstens 3 jaar stortingen te hebben gedaan voor het voorhuwelijkssparen.

De rechthebbenden kunnen slechts 1 maal van deze premie genieten.

Tevens wordt als bijkomende voorwaarde gesteld dat betrokken personen minimaal 1 jaar daadwerkelijk in Zelzate wonen, hetzij 1 jaar te rekenen vanaf de dag van het huwelijk, hetzij 1 jaar vanaf het moment van samenwonen.

II. AANVRAAG

De aanvraag tot toekenning van de premie wordt ingediend bij de gemeentelijke administratie. De schriftelijke aanvraag is vergezeld van:

a) Een getuigschrift, afgeleverd door een door de staat erkende mutualiteit waarbij wordt aangetoond dat gedurende minstens 3 jaar stortingen voor het voorhuwelijkssparen zijn uitgevoerd;

b) Het huwelijksboekje voor de gehuwden of een gedateerd uittreksel van samenstelling van het gezin waaruit formeel het moment van samenwonen blijkt of een afschrift van de verklaring van wettelijke samenwoning, afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

De aanvraag moet uiterlijk 3 maanden na het aangaan van het huwelijk of uiterlijk 15 maanden na het samenwonen, zoals blijkt uit het uittreksel samenstelling gezin, worden ingediend.

Artikel 3: - Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de gemeenteontvanger alsook aan de door de staat erkende mutualiteiten, zodat zij hieraan de nodige ruchtbaarheid kunnen verstrekken.

 

4.08. REGLEMENT VOOR DE GEBRUIKER VAN DE GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK (16-03-2004)

1. TOEGANKELIJKHEID

De gemeentelijke openbare bibliotheek van Zelzate is vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan de bepalingen van dit reglement houdt.

2. INSCHRIJVING

Wie gebruik wil maken van de bibliotheek om materialen te ontlenen, moet als lid ingeschreven zijn. De inschrijving is gratis. Bij de inschrijving ontvangt men – eveneens gratis – een lenerspasje.

Men wordt enkel ingeschreven op vertoon van de identiteitskaart.

Het lenerspasje is persoonlijk; het mag dus niet door anderen worden gebruikt. Wie zijn pasje verliest, moet dit zo snel mogelijk aan de bibliotheek meedelen.

3. OPENINGSUREN

De dagen en uren van opening zijn de volgende:

 • maandag : 15.00 uur – 19.00 uur
 • dinsdag : 15.00 uur – 19.00 uur
 • woensdag : 13.30 uur – 18.00 uur
 • vrijdag : 13.30 uur – 18.00 uur
 • zaterdag : 9.30 uur – 12.30 uur
De bibliotheek is gesloten op officiële feestdagen.

55-plussers kunnen ook gebruik maken van de bibliotheek in het ontmoetingscentrum De Kastanje. Deze is elke maandagnamiddag vrij toegankelijkheid tussen 13.00 uur en 15.00 uur.

4. ADRESVERANDERINGEN

Adresveranderingen moeten onmiddellijk aan de bibliotheek worden meegedeeld.

5. ONTLENEN

Het uitlenen van boeken is kosteloos.

Het uitlenen van CD’s, CD-ROM’s en video’s gebeurt aan de voorwaarden vermeld in het retributiereglement.

CD’s, CD-ROM’s en video’s voor volwassenen worden enkel aan volwassenen en adolescenten (15 jaar en ouder) uitgeleend.

De uitleentermijn bedraagt 3 weken. De leentermijn kan op verzoek van de lener ten hoogste twee maal worden verlengd, op voorwaarde dat de materialen niet voor een andere gebruiker werden gereserveerd. Het aantal materialen dat tegelijkertijd op een lezerspasje kan worden uitgeleend, wordt geregeld zoals voorzien in het retributiereglement.

6. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE LENER

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen; het geleende mag niet verder worden uitgeleend. Voor de bibliotheek te verlaten, moet de lener de materialen nazien op beschadiging en volledigheid. Indien er problemen zijn, moet hij het personeel verwittigen om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk zou worden gesteld.

7. VERLIES OF BESCHADIGING.

De lener dient zorg te dragen voor de ter plaatse geraadpleegde en de geleende materialen. Bij verlies of beschadiging moet hij de schade vergoeden, zoals bepaald in het retributiereglement.

8. INTERBIBLIOTHECAIR ONTLENEN.

De werken die deze bibliotheek niet bezit, kunnen op verzoek van de gebruiker worden aangevraagd in een andere bibliotheek aan de voorwaarden bepaald in het retributiereglement.

9. RESERVEREN

Materialen die uitgeleend zijn, kunnen voor de lener worden gereserveerd aan de voorwaarden bepaald in het retributiereglement.

10. INTERNET

Het gebruik van internet is voorbehouden aan volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar aan de voorwaarden bepaald in het retributiereglement.

11. INFORMATIE EN BEGELEIDING

De gebruiker kan voor informatie en begeleiding steeds een beroep doen op het personeel.

12. ALLERLEI

Voor persoonlijk gebruik kan men in de bibliotheek fotokopies nemen uit de naslagwerken, tijdschriften en documentatiemappen aan de voorwaarden bepaald in het retributiereglement. De bediening van het kopieertoestel is toevertrouwd aan het personeel.

In de bibliotheek mag men niet eten of drinken. IN ALLE lokalen van de bibliotheek geldt een volledig rookverbod.

Dieren worden niet toegelaten in de bibliotheek.

Het gebruik van skeelers, rolschaatsen en dergelijke in de bibliotheek is verboden.

Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker van de bibliotheek zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een exemplaar ontvangt bij de inschrijving.

Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

Wie dit reglement niet respecteert, kan de toegang tot de bibliotheek ontzegd worden.

 

4.09. REGLEMENT OP WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN OP HET GEMEENTELIJK DOMEIN (04-09-2003)

DE RAAD:
OVERWEGING/MOTIVATIE:

- Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, 119;

- Overwegende dat in de praktijk nood is om werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein op elkaar af te stemmen en zo te verhinderen dat bepaalde straten en/of voetpaden om de haverklap worden opengegooid;

- Overwegende dat dit reglement de hinder voortkomende van werken m.b.t. nutsvoorzieningen in, op of over de openbare weg tot een absoluut minimum wenst te reduceren;

- Gehoord de tussenkomst van de heer Martin Acke (verzoek tot verduidelijking in artikel 4 dat ook voor kleine werken een aangifteplicht van begin- en einddatum bestaat);

- Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.

BESLUIT

In openbare zitting

Met algemene stemmen:

Artikel 1: - Het reglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, zoals gevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd.

Artikel 2: - Afschrift van dit reglement wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Artikel 3: - Dit reglement zal worden bekendgemaakt conform de bepalingen van artikel 112 van de nieuwe gemeentewet.

Artikel 4: - Dit reglement wordt verzonden aan alle nutsbedrijven actief op ons grondgebied of die er leidingen liggen hebben.

 

REGLEMENT OP WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN OP HET GEMEENTELIJK DOMEIN

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op werken aan permanente nutsvoorzieningen in, op of over het gemeentelijk openbaar domein van de gemeente Zelzate.

Met nutsvoorzieningen worden bedoeld:

Alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen, …), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten, …) dienstig voor:

 • het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof;
 • telecommunicatie;
 • radiodistributie en kabeltelevisie;
 • de transmissie van enigerlei data;

    Ongeacht of een privé gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden.

Onder ‘werken’ wordt verstaan:

 • het aanvoeren en stockeren van materialen, niet-ingeschreven voertuigen, toestellen e.d. op het gemeentelijk openbaar domein;
 • het aanleggen, verwijderen, uitbreiden, verplaatsen, vernieuwen, herstellen en/of onderhouden van nutsvoorzieningen in, op of over het gemeentelijk openbaar domein;
 • het verwijderen van alle vuilnis, aarde, resten van materialen enz… van het gemeentelijk openbaar domein.

Artikel 2 – Voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toelating of goedkeuring

Dit reglement geldt onverminderd:

- de toepassing van het decreet van 18 mei 1999 en zijn wijzigingen, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van de uitvoeringsbesluiten ter zake, wat inhoudt dat, naast de in dit reglement bedoelde toelating of goedkeuring, soms ook een stedenbouwkundige vergunning vereist is;

- het verkrijgen van een voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen voor het tijdelijk gebruik van de openbare weg voor de uitvoering van de werken.

2.1. – Grote werken

Behoudens andersluidende wettelijke of decretale bepalingen dient de eigenaar van de nutsvoorzieningen voor het uitvoeren van bovengenoemde werken een voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toelating of goedkeuring te verkrijgen van het college van burgemeester en schepenen.

De in dit reglement bedoelde toelating of goedkeuring dient voor elk werk afzonderlijk te worden aangevraagd en verkregen.

2.2. – Kleine werken

Voor kleine werken, dit zijn werken die geen impact hebben op de normale circulatie van het gemotoriseerde verkeer (wegomleggingen, wegversmallingen, e.d.) en die betrekking hebben op:

- ofwel ondergrondse nutsvoorzieningen waarbij niet meer dan 10m² van de openbare weg wordt ingenomen en waarvan de duur 3 kalenderdagen niet overschrijdt;

- ofwel opgehangen kabels en hun aanhorigheden met afmetingen van maximum 20 x 20 x 10 cm;

- kan een toelating of goedkeuring op jaarbasis worden aangevraagd en afgeleverd.

2.3. – Overmacht

Voor werken die noodzakelijk zijn door overmacht, gelden enkel de bepalingen voorzien in artikel 7.2 en 8 van dit reglement.

Artikel 3 – Verplichte vaksgewijze afwerking in geval van sleufwerken

3.1. – Algemene bepalingen

Sleufwerken moeten in vakken uitgevoerd worden. Daarbij mogen twee vakken nooit gelijktijdig in uitvoering zijn. Het is verboden in eenzelfde straat sleufwerken tezelfdertijd langs beide zijden uit te voeren. Een nieuw vak mag pas starten indien het voorgaand volledig is afgewerkt.

3.2. – Algemene regel vaksindeling

Een vak wordt bepaald door een indeling volgens logische fysieke punten. In de regel is dit van kruispunt tot het volgend kruispunt maar het kan ook gaan over aansluitpunten, hoekpunten, richtingsveranderingen, wijziging uitvoeringswijzen kabellengte, wijziging verhardingstype. Een vak mag maximum 200m lang zijn, in niet-bewoonde (delen van) straten maximum 500m. Indien de afstand tussen 2 punten (in de regel opeenvolgende kruispunten) minder dan 75m bedraagt, mag het vak uitgebreid worden tot een volgend punt (in de regel het daaropvolgend kruispunt), maar in elk geval beperkt tot de bovengenoemde maxima.

3.3. – Afwijkingen

Het college van burgemeester en schepenen kan een afwijking van bovenstaande maxima toestaan indien de aanvrager aan de hand van een gemotiveerde nota, gevoegd bij zijn aanvraagdossier, de noodzaak hiertoe kan aantonen.

Artikel 4 – Coördinatie en synergie

Het registreren van geplande werken dient te gebeuren in een centrale databank die gevoed wordt door de eigenaars van de nutsvoorzieningen.

Deze registratie dient te gebeuren in drie stappen, zijnde:

 • stap 1: zo vroeg mogelijk dienen volgende velden ingevuld te worden: straatsegment, opdrachtgever, werknummer, werknaam (die ook informatie moet geven over locatie, bijvoorbeeld “uitbreiding gasleidingen Assenedesteenweg”, “vernieuwen openbare verlichting Grote Markt, …), geplande periode;
 • stap 2: uiterlijk 15 dagen voor het indienen van de aanvraag, zoals vermeld in artikel 5, dient zowel de referentieperiode van de werken als de duur van de werken in kalenderdagen geregistreerd te worden (ter verfijning van de eerder opgegeven geplande periode);
 • stap 3: bij het verkrijgen van een vergunning moet minimum 3 dagen voor de aanvang van de werken de werkelijke begin- en einddatum geregistreerd worden.

Ook voor kleine werken waarvoor een toelating of goedkeuring op jaarbasis werd afgeleverd, dient steeds minimum 3 dagen vóór de aanvang van de werken de begin- en einddatum te worden geregistreerd.

Met het oog op een optimale coördinatie en synergie van werken op de openbare weg organiseert de gemeente regelmatig vergaderingen, waarop de eigenaars van de nutsvoorzieningen worden uitgenodigd. De eigenaars dienen aanwezig te zijn op deze vergaderingen.

Artikel 5 – De aanvraag

5.1. – Grote werken

Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen de zestig dagen na ontvangst van de aanvraag een beslissing op voorwaarde dat het aanvraagdossier volledig is. Een volledig dossier dient de volgende gegevens en stukken te bevatten:

- naam, adres en telefoonnummer (eventueel faxnummer en GSM-nummer) van de aanvrager en contactpersoon;

- de omschrijving van de werken;

- het werknummer;

- de referentieperiode en de duur van de werken in kalenderdagen;

- de fasering van de werken;

- de omschrijving van de materialen die moeten opgebroken worden;

- de aanduiding van de beplantingen die moeten verwijderd worden;

- de lengte van het tracé;

- de oppervlakte van de werf, met inbegrip van de materialen en werfmachines geplaatst op het openbaar domein;

- de uitvoeringsplans:

 • a) een situeringsplan van de aangevraagde nutsvoorzieningen op schaal 1/5000 of 1/10000;
 • b) een plan op schaal 1/1000 of 1/500 of 1/250 met aanduiding van de inplanting van de aangevraagde nutsvoorzieningen, de kadastrale percelen (voorkant en aanzet van de zijkanten), de bestaande gebouwen (voorgevel en aanzet zijgevels) en de huisnummers;
 • c) de detailtekeningen en –inplantingen van eventuele bezoekkamers, verdeelkasten, palen, …, en de locatie van eventuele boringen;
 • d) een dwarsprofiel met de hoogte- of diepteligging van de aangevraagde nutsvoorzieningen op schaal 1/50 of 1/100;

- de resultaten van eventuele voorafgaande besprekingen.

Ingeval van ondergrondse werken met een lengte van meer dan 250m dient de aanvraag bijkomend volgende stukken te bevatten:

- de bewijzen van aangetekende zending van de brieven waarbij de aanvrager de andere eigenaars die op het grondgebeid van de gemeente Zelzate ondergrondse nutsvoorzieningen aanleggen:

 • e) het tracé, de aard, de referentieperiode en de duur van de door hem geplande werken meedeelt;
 • f) de vraag stelt of zij al dan niet meegaan met die werken;
 • g) verzoekt hierop schriftelijk te antwoorden binnen de 30 dagen na ontvangst van de vraag en uitdrukkelijk stelt dat bij gebreke van een antwoord, binnen die termijn, het antwoord geacht wordt negatief te zijn;

- de schriftelijke antwoorden op deze vraag.

Bovenstaande verplichting geldt enkel voor die eigenaars die m.b.t. de geplande werken nog niet op eenzelfde wijze door een andere eigenaar werden aangeschreven.

De andere eigenaar die wenst mee te gaan met de werken aan bestaande infrastructuur of wachtleidingen wenst aan te wenden, dient binnen voormelde termijn van 30 dagen zijn aanvraag tot goedkeuring of toelating in te dienen.

5.2. – Kleine werken

Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen de zestig dagen na ontvangst van de aanvraag tot het verkrijgen van een toelating of goedkeuring op jaarbasis een beslissing, op voorwaarde dat bij het indienen van de aanvraag naam, adres en telefoonnummer (eventueel faxnummer en GSM-nummer) van de aanvrager en contactpersoon opgegeven werd.

Artikel 6 – Vóór de aanvang van de werken

Alles wat zich bevindt in de zone waar de werken moeten uitgevoerd worden, wordt geacht in goede staat te verkeren.

Is dit niet het geval en oordeelt de aanvrager dat daaromtrent voorbehoud moet worden gemaakt, dan kan hij, met betrekking tot de zaken die toebehoren aan de gemeente, op eigen kosten een plaatsbeschrijving opstellen vooraleer de werken worden begonnen.

Een afgevaardigde van de technische dienst kan aan de plaatsbeschrijving deelnemen, de gemeente zal steeds minstens acht kalenderdagen vooraf worden uitgenodigd op de plaatsbeschrijving.

De plaatsbeschrijving bestaat uit een proces-verbaal, voorzien van de nodige foto’s (met datumafdruk) of video (op datum). Instantfoto’s worden niet aanvaard. De plaatsbeschrijving maakt melding van toestand en aard van wegen, voetpaden, boordstenen, verlichting, van het aantal, toestand en soort van straatmeubilair, verkeerssignalisatie, afscheidingspaaltjes, groenvoorzieningen, enz… Elke vaststelling opgenomen in de plaatsbeschrijving wordt in detail beschreven.

Indien een plaatsbeschrijving heeft plaatsgevonden waarop de gemeente niet aanwezig was, zal de gemeente het verslag aanvaarden als voor de aanvang van de werken geen opmerkingen werden geformuleerd.

De plaatsbeschrijving en de bijlagen worden uiterlijk twee werkdagen voor de aanvang van de werken aan de gemeente overhandigd.

Artikel 7 – Tijdens de uitvoering van de werken

7.1. – Grote werken

Alleen die werken die het voorwerp uitmaken van een toelating of goedkeuring mogen uitgevoerd worden.

De werken dienen uitgevoerd te worden overeenkomstig alle in de toelating of goedkeuring gestipuleerde uitvoeringsmodaliteiten en voorwaarden.

Niet voorziene werken of wijzigingen dienen het voorwerp uit te maken van een nieuwe toelating of goedkeuring, tenzij het gaat om:

 • - tracéverlengingen, aan begin- en eindpunt, van maximaal 25m;
 • - lokale uitwijkingen van maximaal 10m;
 • - evenwijdige verplaatsing van delen van het tracé met een maximum van 0,5m langs beide zijden;

en deze zich bevinden binnen een zelfde ‘wegvak’ (trottoir, parkeerstrook, …), met gelijksoortige materialen.

7.2. – Grote werken, kleine werken, overmacht

De nodige maatregelen moeten genomen worden opdat de toegang / bruikbaarheid van de aangelande eigendommen steeds verzekerd blijft. Daartoe dienen bij het opbreken van het gemeentelijk openbaar domein personenbruggetjes, voorzien van zijdelingse steunen, ten behoeve van de voetgangers, respectievelijk aangepaste platen in staal, voor het andere verkeer te worden geplaatst.

Boringen in de langsrichting in een voetpad worden onder geen enkele voorwaarde toegestaan, dit om schade aan de huisaansluitingen te voorkomen.

Bij boringen worden alleen technieken toegestaan waarbij geen nazettingen optreden.

Bestaande rioleringen, (toezichts)putten en huisaansluitingen moeten onbelemmerd gelaten worden. Het verleggen of aanpassen ervan is slechts toegelaten mits voorafgaandelijk toelating of goedkeuring. Het is absoluut verboden deze uitrustingen te doorboren.

Ondergrondse kabels en leidingen moeten een dekking hebben van minimaal 70cm. De tussenafstand naar rioleringen met al hun toebehoren (huisaansluitingen, inspectieputten, straatkolken) zowel in langse zin als bij kruisingen, moet minimaal 20cm bedragen.

In de regel worden de kabels en leidingen onder de straat- en huisaansluitingen geplaatst.

Er mogen geen ondergrondse kabels of leidingen aangelegd worden in langse richting

 • a) in de theoretische sleufbreedte (volgens typebestek 250 versie 2.0) van rioleringen;
 • b) boven de riolering en in een zone van een halve meter links en rechts van de riolering.

De toelating (bvb. bij plaatsgebrek) om toch binnen deze zones te plaatsen ontslaat de aanvrager geenszins van zijn verplichting om ze te verleggen ingeval door de gemeente werken moeten uitgevoerd worden.

De gemeente kan steeds in de toelating of goedkeuring opleggen dat buiten dienst gestelde leidingen verwijderd moeten worden uit dezelfde werksleuf en/of bestaande leidingen moeten verlegd worden.

Ondergrondse kabelkasten / verbindingsputten moeten met een in hoogte aanpasbaar deksel uitgerust zijn.

Die deksels dienen evenwijdig of haaks aan/op de bestaande legrichting van de verharding te worden geplaatst en dienen aan te sluiten op de bestaande verharding, hoogtes en hellingen. Zones met verandering van legrichting of helling (in het bijzonder trottoirverlagingen en op hoeken) zijn te vermijden.

In onverharde of halfverharde bermen / voetpaden moet een randstrook in betonstraatstenen van minimaal 30cm breed, gestut aan de buitenrand, rond het deksel en op hetzelfde niveau van de berm / voetpad aangebracht worden.

De in het typebestek 250 versie 2.0 voorziene proeven kunnen door de gemeente opgelegd worden of door de stad uitgevoerd worden, in beide gevallen op kosten van de vergunninghouder. De proeven worden uitgevoerd na verwittiging van de gemeente.

In geval van afkeuring van het proefvak dient hetzij het proefvak te worden hersteld conform de normen, hetzij op het bewuste proefvak de in het typebestek 250 versie 2.0 voorziene minwaarde aan de gemeente betaald door de vergunninghouder.

Als proefvakindeling bij sleufwerken gelden de vastgelegde vakken voor de verplichte fasering (zie hoger), bij ontstentenis ervan:

 • elke hoeveelheid kleiner dan 250m sleuflengte geldt als een proefvak;
 • bij sleuflengtes groter dan 250m worden gelijke proefvakken van maximaal 250m sleuflengte bepaald ( bvb 900m sleuflengte worden 4 gelijke proefvakken van 225m).

Het aanvullen en verdichten van sleuven en het herstellen van verhardingen (trottoir- en rijwegverhardingen, inclusief de borduren en weggoten) en van gebeurlijk beschadigde afvoerleidingen (rioleringen en huisaansluitingen) dient te gebeuren conform het typebestek 250 versie 2.0.

De uitvoerende aannemer dient het gemeentebestuur minimum 1 werkdag voor het aanvullen van de sleuf op de hoogte te brengen, teneinde het bestuur de mogelijkheid te bieden om de nodige controles uit te voeren.

De te herstellen zone van de verharding is voor beton en bitumineuze verhardingen bepaald in het typebestek 250 versie 2.0, hoofdstuk 12.

Voor verhardingen in elementen (keien, betonstraatstenen, kasseien, …) en halfverhardingen (steenslag, dolomiet, …) reikt de uit te breken en te herstellen zone tot 50cm buiten de sleuf, aan beide zijden van de sleuf gemeten vanaf de rand van de sleuf (breedte aan bovenzijde op straatniveau); hetzelfde geldt voor boordstenen en weggoten gelegen binnen die 50cm.

In het bijzonder wordt verwezen naar de verplichtingen van het typebestek 250 versie 2.0, hoofdstuk 12 – onderhouds- en herstellingswerken, punt 11 – sleufherstellingen, o.a voor wat betreft:

 • 1. trottoir- en rijwegverhardingen, inclusief de boordstenen en weggoten: deze dienen in goede staat met hetzelfde type van materialen, dezelfde uitvoeringsbewijzen en dikte hersteld te worden;
 • 2. funderingen: de voorgeschreven diktes en materialen moeten aangewend worden zelfs als andere materialen en diktes (of geen fundering) in bestaande toestand aangetroffen worden. Afwijkingen hierop zijn slechts toegelaten mits voorafgaandelijk toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

Deze aanvraag tot afwijking is aangewezen in geval van:

 • op korte termijn geplande integrale vernieuwing van het betrokken vak;
 • een degelijke bestaande fundering maar niet conform de voorschriften van het typebestek 250 versie 2.0, teneinde deze te mogen herstellen met de bestaande funderingsdikte en het bestaande type funderingsmateriaal.

Indien de sleuf zich juist naast de boordsteen bevindt, dient deze opnieuw te worden herplaatst waarbij de straatgoten en trottoirbanden voor het herplaatsen volledig gezuiverd moeten worden van grond, aanklevend schraal beton of mortel.

De vervangingen van alle door de werken beschadigde materialen gebeuren op kosten van de houder van de toelating.

Tijdelijk herstellingen in asfaltverhardingen worden uitgevoerd in betonstraatstenen, het herplaatsen van uitgesneden asfaltplakken of gebruik van koud asfalt is niet toegestaan.

Zowel in het geval van non-activiteit, stilstand van werf, e.d. langer dan 5 kalenderdagen als in het geval van uitdrukkelijk verzoek moeten sleuven en putten tijdelijk gedicht worden.

Het afkorten van zware boomwortels is verboden. Elke beschadiging aan zware boomwortels en/of boomkruinen moet onmiddellijk gemeld worden aan de gemeentelijke technische dienst. Beschadigingen zullen worden aangerekend conform de bepalingen voorzien in het typebestek 250 versie 2.0 (uniforme methode voor waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein).

Behoudens uitdrukkelijke toelating van de stad is het plaatsen van materialen, voertuigen, toestellen e.d. op beplante bermen en andere groene zones en onder de kruin van hoogstammige bomen verboden.

Materialen, niet ingeschreven voertuigen, toestellen, e.d. mogen maximum 3 dagen vóór het aanleggen, verwijderen, uitbreiden, verplaatsen, vernieuwen, herstellen en/of onderhouden van nutsvoorzieningen in, op of over het gemeentelijk openbaar domein, op het gemeentelijk openbaar domein worden aangevoerd en/of gestockeerd. Na het aanleggen, verwijderen, uitbreiden, verplaatsen, vernieuwen, herstellen en/of onderhouden van nutsvoorzieningen in, op of over het gemeentelijk openbaar domein moet alle vuilnis, aarde, resten van materialen enz… eveneens binnen de 3 dagen verwijderd zijn van het gemeentelijk openbaar domein.

Artikel 8 – Beëindiging van de werken

De beëindiging van de werken moet meegedeeld worden aan de technische dienst.

Wanneer, ten gevolge van werken, de groenvoorzieningen moeten heraangelegd worden, dient de houder van de toelating of goedkeuring dit na de uitvoering van zijn werken conform de bepalingen van het typebestek 250 versie 2.0 of de eigen bepalingen van de gemeente doen.

8.1. – Kleine werken en grote bovengrondse werken

Vanaf de mededeling van de beëindiging van de werken is de aanvrager 10 jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken met invloed op de staat van de verhardingen en rioleringen.

Binnen acht dagen na ontvangst van de mededeling van de beëindiging der werken zal de staat van de werkzone gecontroleerd worden en zal, in voorkomend geval, de aanvrager aangemaand worden binnen de daartoe in de aanmaning gestelde termijn aanpassingen uit te voeren.

Na aanmaning en na een tweede verwittiging zal niet of onvoldoende herstelde schade door de gemeente op kosten van de aanvrager hersteld worden.

8.2. – Grote ondergrondse werken

Na het beëindigen van de werken wordt overgegaan tot de voorlopige oplevering waartoe de gemeente tenminste 14 dagen vooraf wordt uitgenodigd.

De documenten betreffende de voorlopige oplevering worden opgemaakt door de aanvrager.

Indien de gemeente geen opmerkingen heeft, zal de voorlopige oplevering niet op tegensprekelijke wijze gebeuren. De documenten van de voorlopige oplevering worden dan ter ondertekening aan de gemeente voorgelegd.

Vanaf de voorlopige oplevering is de aanvrager 10 jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken met invloed op de staat van de verhardingen en rioleringen.

Na aanmaning en na een tweede verwittiging zal niet of onvoldoende herstelde schade door de gemeente op kosten van de aanvrager hersteld worden.

Na een termijn van 2 jaar volgt de definitieve oplevering waartoe de gemeente minstens 14 dagen op voorhand wordt uitgenodigd.

Artikel 9 – Verplichting tot informeren van de burger (bij grote en kleine werken)

De aanvrager / houder van de toelating of de goedkeuring kan door het college van burgemeester en schepenen ertoe worden verplicht, op zijn kosten, de burger te informeren over de aard, het waarom, de omvang en de duur (begin- en einddatum) van de hinder die de uitvoering van de werken. Hiertoe zal het college van burgemeester en schepenen een besluit nemen dat onderdeel zal uitmaken van de toelating / goedkeuring.

Artikel 10 – Sancties

Indien wordt vastgesteld dat de bepalingen van dit reglement niet worden gerespecteerd kan de gemeente:

 • indien de vaststellingen gebeuren voor de aanvang van de werken: de aanvangsdatum opschorten tot aan de voorwaarden voldaan is;
 • indien de vaststellingen gebeuren tijdens de uitvoering van de werken: de werken stilleggen en/of het gemeentelijk openbaar domein herstellen op kosten van de overtreder.

 

4.10. ZELZAATS ONDERNEMEND SPEELPLEIN - HUISHOUDELIJK REGLEMENT  (06-07-2004)

Zelzaats Ondernemend Speelplein

Huishoudelijk Reglement
Taak- en Functieomschrijving Monitoren
Werkingsreglement


DEONTOLOGISCHE CODE MONITOREN:

* Een monitor komt in aanmerking voor speelpleinwerking vanaf hij/zij in het jaar van de speelpleinactiviteiten 16 jaar is of 16 jaar wordt.

* Monitoren komen op het afgesproken tijdstip aan en verlaten het speelplein na de evaluatie en nadat alles opgeruimd is. Hierbij wordt aan taakverdeling gedaan.

* Tijdens de activiteiten wordt er niet gerookt. Wie echt verslaafd is, kan tijdens het vieruurtje op een plaats waar geen kinderen zijn, een sigaretje nuttigen. Er wordt in geen geval in de lokalen gerookt.

* leder gebruikt een kindvriendelijke, niet agressieve taal.

* Ieder heeft recht op 3 drankjes en een versnapering. Extra drankjes kunnen aangekocht worden.

* Druggebruik(ers) worden in geen geval getolereerd.

* Vanaf 17u30 en na de opruim wordt dagelijks een evaluatie ingebouwd, iedereen neemt aan deze activiteit deel. Dit is een onderdeel van het engagement als speelpleinmonitor.

* leder draagt zorg voor het materiaal en de omgeving.

* Kinderen worden in geen geval onbegeleid achtergelaten.

* We respecteren alle kinderen, van welke origine, geloofsovertuiging, sociale klasse dan ook.

* De EHBO koffer en het gsm nummer van de hoofdanimator wordt steeds meegenomen bij activiteiten op verplaatsing. Er gaan minimum 2 begeleiders mee als er buiten het speelpleindomein gegaan wordt.

* Iedereen houdt zich aan de eigen taken, zijnde stagiaire, animator, hoofdanimator of vliegende moni.


TAAK EN FUNCTIEOMSCHRIJVING:

HOOFDANIMATOR:

* Eindverantwoordelijk op het speelplein

* Beheert de kassa met inschrijvingsgeld en geld van de drankjes

* Onderhoudt contacten met de jeugdconsulent gemeentehuis

* Verantwoordelijk voor de begeleiding en opvolging van stagiaires. Dit gebeurt in een persoonlijk opbouwende sfeer

* Verantwoordelijk voor de voorbereidings en evaluatiemomenten van het speelpleintearn

* Onderhoudt bij problemen de contacten met ouders

* Verantwoordelijk voor de vieruurtjes: drank en versnaperingen

ANIMATOR:

* Verantwoordelijk voor de activiteiten met de kinderen tussen 13u30 en 17u30

* Volgt de voorbereidings en evaluatiemomenten op

* Helpt stagiaires mee te ondersteunen bij activiteiten

STAGIAIRE:

* Volgt de voorbereidings en evaluatiemomenten op

* Staat open voor tips en persoonlijke opbouwende evaluatie

* Zorgt voor duidelijk uitgeschreven activiteiten

VLIEGENDE MONI:

* Kan enkel ingeschakeld worden indien er (te)veel monitoren aanwezig zijn

* Begeleidt kinderen met problemen, staat in voor EHBO, helpt met opruimen/klaarzetten van materiaal tussendoor, kan hoofdanimator helpen bij kleine taken

JEUGDCONSULENT(E):

* Extern bemiddelaar bij problemen binnen het team

* Kan enkel onder advies van het team en hoofdanimator beslissen om probleemkind uit te sluiten van het ZOS

* Onderhoudt contact met de hoofdanimator van het ZOS

* Staat in voor contacten met externen, vb. busmaatschappij, aanvraag bezoek aan brandweer,...


REGLEMENT DEELNEMERS / KINDEREN:

* Kostprijs ZOS : 1,25 euro (inbegrepen: drankje, koek, verzekering).

* Kinderen komen binnen tussen 13u30 14u00. Voor 13u30 is er geen verzekering, na 14u worden geen inschrijvingen meer gedaan.

* Einde voorzien om 17u30. Bij vroegtijdige afhaling wordt dit op voorhand afgesproken met de hoofdanimator. De kinderen dienen uiterlijk om 17.30 u te zijn afgehaald; het gemeentebestuur kan niet aansprakelijkheid worden gesteld bij gebeurlijke ongevallen na 17.30 u. De verzekering vervalt eveneens om 17u30.

* Leeftijd deelnemers: effectieve leeftijd 6 jaar 12 jaar.

* Plaats : Gemeentelijke Basisschool "de Krekel" E.Caluslaan 9, 9060 Zelzate.

* Bij problemen worden ouders aangesproken door hoofdanimator.

* Sancties: Na 3 dagen probleemgedrag: weekje uitsluiting van speelplein. Als dit probleemgedrag zich nog 2 maal herhaalt na een week uitsluiting wordt dit kind definitief uitgesloten.

* Ouders krijgen het reglement en handtekenen voor ontvangst en voor akkoord bij de eerste dag van de inschrijving van hun kind. Kinderen die zelfstandig naar het ZOS komen nemen het mee naar huis en brengen het de tweede dag ondertekend terug mee.

* Ouders parkeren zich voor de school op de parking, niet op het speelterrein zelf.

* Fysiek en verbaal geweld worden in geen geval getolereerd.

* Kinderen nuttigen drankjes en koekjes ter beschikking gesteld door ZOS. Er kan een extra drankje gekocht worden tijdens het vieruurtje. Eigen meegebrachte tussendoortjes worden niet genuttigd.

* Als iemand medicatie moet nemen wordt dit gemeld aan de hoofdanimator.

* Gsm gebruik, alcohol, sigaretten, gameboys, discmans, walkmans niet toegelaten.

* Als een kind zich niet kan vinden in de aangeboden activiteiten zal het toch aangespoord worden om de activiteit mee te doen. Blijft het kind weigeren dan wordt het probleem met de hoofdanimator besproken.

* Het materiaal dat toebehoort aan het speelplein wordt met zorg en respect behandeld.

* Kinderen hebben geen toegang tot het materiaalmagazijn.

* Bij problemen, vragen of informatie kan u steeds terecht bij de hoofdanimator die op het speelplein aanwezig is.

Keuze: zwemactiviteit op vrijdagnamiddag

* Kinderen die niet willen zwemmen, kunnen op het speelplein blijven tegen de normale vergoeding van 1.25 euro.

* 6 jarigen brengen hun zwempasje van de gemeente Zelzate mee en kunnen zo gratis zwemmen.

* Bij deelname aan de zwemactiviteit op vrijdag wordt er een extra vergoeding gevraagd.

* In het zwembad stappen we rustig, we lopen niet

* We duwen niemand onder

* Op het afgesproken signaal komen we onmiddellijk uit het zwembad om te verzamelen

 

 

Back Home Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014