Gemeentereglementen

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

16-03-2008     

Op deze pagina wil ik een overzicht te geven van alle vigerende gemeentelijke reglementen. 

Het opsporen, verzamelen, actualiseren en in tekst en layout omzetten van alle bestaande gemeentelijke reglementen is geen eenvoudige opdracht en zal nog een tijdje duren. Graag uw geduld. Het gebeurt bovendien regelmatig dat de gemeenteraad wijzigingen aanbrengt. De vermelde datum geeft de meest recente gemeenteraadsbeslissing tot aanpassing weer. Heeft u een bijzondere interesse voor een bepaald nog niet vermeld reglement... laat het me weten. De vermelding van een sterretje met datum na de titel betekent dat het reglement nog geactualiseerd moet worden ingevolge een beslissing op de vermelde datum.

Onderstaande informatie wordt naar best vermogen en onder voorbehoud gegeven. U zult begrijpen dat ik elke aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van onnauwkeurigheden of foutieve gegevens afwijs. Heeft u twijfels of aanvullende vragen, stel ze gerust via het e-mailadres onderaan op deze pagina. Voor de meest recente informatie kan u uiteraard ook steeds bij de gemeentelijke administratie op het gemeentehuis terecht. 

De meest recent gewijzigde of op deze pagina toegevoegde reglementen zijn in geel aangeduid. 

Index van de reglementen van de gemeente Zelzate:

1. Belasting- en Retributiereglementen

13-03-2007    1.01. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

26-04-2007    1.02. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

26-04-2007    1.03. Opcentiemen op de Vlaamse heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting

26-04-2007    1.05. Contante belasting op de afgifte van administratieve stukken en inlichtingen

26-04-2007    1.06. Belasting op de eerste aanleg van voetpaden en opritten

26-04-2007    1.07. Contante belasting op het weghalen van niet-reglementair gestort afval

26-04-2007    1.08. Retributie op de verkoop van huisvuilzakken

26-04-2007    1.09. Belasting op inzamelen en verwerken huishoudelijke afvalstoffen

26-04-2007    1.10. Retributie op inzameling aan huis van AEEA en grof vuil op afroep

26-04-2007    1.11. Retributiereglement op het storten van afval door KMO's en ZO's op het containerpark

26-04-2007    1.12. Belasting op de drijfkracht

07-06-2007    1.13. Belasting op drankslijterijen open na het sluitingsuur

26-04-2007    1.14. Belasting op reclameborden

26-04-2007    1.15. Contante belasting op mobiele tuigen voor publiciteitsdoeleinden

26-04-2007    1.16. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten

26-04-2007    1.17. Belasting op bank- en daarmee gelijkgestelde inrichtingen

26-04-2007    1.18. Belasting op aanvoeren van slib voor storten of verwerken

26-04-2007    1.19. Algemene gemeentebelasting op de bedrijven

26-04-2007    1.20. Belastingreglement op (oneigenlijk) gebruik van het openbaar domein

26-04-2007    1.21. Contante belasting op markten en kermissen

26-04-2007    1.22. Retributie op het parkeren

26-04-2007    1.22b. Retributie op het parkeren in blauwe zone of andere gratis zone met beperkte parkeerduur

26-04-2007    1.23. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein

26-04-2007    1.24. Retributie op huwelijksceremonieel

26-04-2007    1.25. Belasting op het occasioneel gebruik van het gemeentelijk openbaar domein voor terrassen, automaten,...

26-04-2007    1.26. Belasting op tweede verblijven

26-04-2007    1.28. Retributiereglement op niet-verplichte brandweerprestaties

26-04-2007    1.29. Retributie voor grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats

 

16-03-2004    1.33. Retributiereglement Plaatselijke Openbare Bibliotheek

 

2. Politieverordeningen en -reglementen

18-02-1998   2.01. Politieverordening van de burgemeester d.d. 23-12-1997 i.v.m. PAK-vervuiling (telen van groenten - gebruik van grondwater als drinkwater - gebruik van weiland en akkerland)

08-09-1998   2.02. Politieverordening van de burgemeester d.d. 10-07-1998 i.v.m. PAK-vervuiling (telen van groenten - gebruik van grondwater als drinkwater - gebruik van weiland en akkerland - toegang tot het park - vissen op de visvijver)

02-09-2003   2.03. Politiereglement op het storten van huishoudelijke afvalstoffen in containers op het gemeentelijk containerpark

11-04-1996   2.04. Politieverordening private inneming van de openbare weg

17-06-1997   2.05. Politieverordening private inneming van de openbare weg - uitvoeringsbesluit inzake terrassen

21-09-1999   2.06. Gemeentelijk politiereglement betreffende de ophaling van huishoudelijk afval strekkende tot de beheersing van de huishoudelijke- en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen

21-12-2004    2.07. Aanvullend gemeentereglement op de politie van het wegverkeer

11-05-2004    2.08. Politiereglement op de inrichtingen bestemd voor de verhuring van kamers

06-07-2004    2.09. Politiereglement met minimumnormen brandpreventie voor publiektoegankelijke inrichtingen

26-10-2004    2.10. Politieverordening op de begraafplaatsen en crematoria

16-06-2000    2.11. Politieverordening op de openbare rust en veiligheid

21-09-1999    2.12. Politieverordening op het sluitingsuur en het openhouden van die drankgelegenheden na het gewone sluitingsuur

09-05-2006    2.13. Politieverordening inzake verbod van voederen van vogels in het park gelegen tussen Havenlaan en Vredekaai

 

 

                                                        De wegcode

 

3. Statuten en werkingsreglementen van gemeentelijke organen

02-08-2006    3.01. Reglement van orde van de gemeenteraad -> nog te actualiseren

10-12-2002    3.02. Organiek reglement van de brandweer

21-09-1999    3.03. Reglement van orde van de brandweerdienst

04-03-2003    3.04. Statuten van de jeugdraad

11-04-1996    3.05. Huishoudelijk reglement van de jeugdraad

21-12-1992    3.06. Huishoudelijk reglement van de cultuurraad

16-12-2003    3.07. Huishoudelijk reglement van de sportraad

23-05-1995    3.08. Statuten Gemeentelijk Verbroederingscomité 

28-09-1990    3.09. Statuten Jeugdverbroederingscomité 

06-07-2004    3.10. Statuten van de vzw Watersportvereniging Zelzate

31-01-2007    3.11. Statuten van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 

05-03-2002    3.12. Huishoudelijk reglement van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 

04-10-2005    3.13. Huishoudelijk reglement van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) 

15-01-2007    3.14. Huishoudelijk reglement van de beleidsorganen van het OCMW 

 

 

4. Overige Reglementen

03-04-2001    4.01. Marktreglement

04-10-2005    4.02. Reglement op het gebruik van gemeentelijke zalen en materialen

06-09-2001    4.03. BPA-Molenstukken - basisakte openbare verkoop gronden in deze zone

04-03-2003    4.04. Raamakkoord in verband met niet dringend liggend ziekenvervoer

18-12-2001    4.05. Gemeentelijke premie op voorhuwelijkssparen

28-10-2004    4.06. Reglement inzake erkenning en subsidiëring van feestcommissies

16-06-2005    4.07. Toelagereglement voor incontinentie- en stomapatiënten, gezinnen met kinderen, e.a.

16-03-2004    4.08. Reglement voor de gebruiker van de gemeentelijke openbare bibliotheek

04-09-2003    4.09. Reglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk domein

06-07-2004    4.10. Zelzaats Ondernemend Speelplein - Huishoudelijk reglement

12-05-2005    4.11. Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

16-06-2005    4.12. Voorwaarden inzake betoelaging van de jeugdsportwerking

15-10-2007    4.13. Algemeen reglement rioolaansluitingen AquaRio - TMVW - basisversie

02-08-2006    4.14. Gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie

27-08-2007    4.15. Gebruik van de preventieaanhangwagen

 

5. Reglementen van Derden

01-07-2003    5.01. Sociale korting op een drinkwateraansluiting van TMVW

01-07-2003    5.02. Reglement op het solidariteitsfonds van TMVW (voor abnormaal hoog waterverbruik)

 

6. Woongerelateerde premies in Zelzate

01-07-2006    www.premiezoeker.be

 

7. Belangrijke Wetten en Decreten

19-03-2004    6.01. De Provinciewet

19-03-2004    6.02. De Gemeentewet

19-03-2004    6.03. De Gemeentekieswet

 

Back Up Next

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014