Gemeenteraad 26-01-2010

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Up

19-01-2010

De zitting van de gemeenteraad gaat door op dinsdag 26 januari 2010 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.  

 AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

De notulen van de gemeenteraad van 21 december 2009 dienen te worden goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie

3. Goedkeuring geloofsbrieven opvolgend OCMW-raadslid

De heer Kurt Reynhout heeft de voorzitter van de gemeenteraad schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslag als OCMW-raadslid.

Gezien de kennisname hiervan door de voorzitter van de gemeenteraad is het ontslag definitief.

De geloofsbrieven van de eerste opvolger van de heer Kurt Reynhout als OCMW-raadslid, mevrouw Martine Holvoet, dienen door de gemeenteraad te worden goedgekeurd.

4. Investeringen openbare verlichting Groenstraat - René Vermandelstraat

Er dient te worden overgegaan tot het plaatsen van 5 aluminium OV-palen in de Groenstraat - René Vermandelstraat.

De uitgave wordt geraamd op 6 655,00 euro inclusief btw en zal worden toegerekend op artikelnummer 426/735-60 van de buitengewone dienst van het budget 2009.

De uitgave wordt gefinancierd met een lening.

Infrax wordt met de uitvoering van deze werken gelast.

5. Goedkeuring akte aankoop gronden in de Poelstraat tot aanleg van een fietspad

Een akte inzake aankoop van gronden ten behoeve van de aanleg van een fietspad in de Poelstraat wordt ter goedkeuring voorgelegd. De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder met het oog op de aanleg van een fietspad.

De te betalen aankoopprijs wordt toegerekend op artikelnummer 421/711-58 van het buitengewoon budget 2009, financiering met een lening.

6. Brandweer - forfaitaire bijdrage 2007-2008

Het voorstel van forfaitaire bijdrage te betalen door de gemeente Wachtebeke en Moerbeke-Waas in de kosten van de brandweerdienst over de jaren 2007 en 2008 bedraagt:

- 417 413,00 euro in 2007;

- 408 429,00 euro in 2008.

Dit voorstel wordt, na controle door de gemeenteontvanger, positief geadviseerd.

7. Retributiereglement voor de niet-verplichte tussenkomsten van de gemeentelijke vrijwillige brandweer - aanpassingen

In het retributiereglement worden bepalingen opgenomen inzake het aanwenden of langdurig) ter beschikking stellen van allerlei materialen zoals balken, panlatten, dekzeilen, zandzakken, ... Tevens worden tarieven voorzien voor het vullen van ademlucht en/of duikflessen.

8. Contante belasting op de afgifte van administratieve stukken en inlichtingen - wijziging

Vastgesteld wordt dat voor de behandeling van milieuaanvragen klasse 1 de op heden bestaande forfaitaire prijs van 680,00 euro soms niet toereikend is gezien de soms omvangrijke briefwisseling (aangetekende zendingen) naar aanleiding van het openbaar onderzoek.

De forfaitaire prijs wordt verlaagd tot 400,00 euro doch de portkosten van het openbaar onderzoek zullen aan kostprijs bovenop dit forfait worden toegerekend.

Wegens het feit dat de gemeente voldoet aan de 5 voorwaarden tot ontvoogding gesteld in artikel 7.2.1§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met andere woorden beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister, dienen tarieven te worden bepaald voor het verstrekken van uittreksels uit deze registers.

Voorgesteld wordt dit tarief te bepalen op 25,00 euro per aanvraag en per kadastraal perceel.

Voor het verstrekken van het inlichtingenformulier (op heden 68,00 euro) tezamen met een uittreksel van zowel vergunningen- en plannenregister wordt een tarief voorgesteld van 80,00 euro.

9. Heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen - vaststelling opcentiemen 2010

Sinds de invoering van het grond- en pandenbeleid (27 maart 2009) is er een onderscheid tussen enerzijds de leegstandsheffing waar de mogelijkheid tot het heffen van een opcentiem op de Vlaamse heffing niet meer mogelijk is en anderzijds de heffing op verkrotting (verwaarlozing en ongeschikt - onbewoonbaarheid) waar nog steeds de mogelijkheid van een opcentiem op de gewestelijke belasting bestaat.

Voorgesteld wordt voor het heffingsjaar 2010 nog steeds gebruik te maken van een opcentiem op de Vlaamse heffing ter bestrijding van de verkrotting (83 opcentiemen op de Vlaamse heffing ongewijzigd) .

10. Subsidiereglement REG - wijziging

Na enkele maanden (sinds 1 oktober 2009) ervaring met de aanvragen betreffende de subsidies Rationeel Energiegebruik blijkt dat heel wat inwoners de subsidieaanvraag in verband met installaties geplaatst na 1 oktober 2009 pas indienden nadat zij een factuur hadden ontvangen, dus na de installatie.

In huidig reglement is echter vereist dat de aanvraag dient te geschieden vóór de installatie.

Voorgesteld wordt om vanaf 1 januari 2010 de voorwaarde in verband met de aanvraag vóór de installatie te schrappen; als referentiedatum geldt dan

- ofwel de factuurdatum (voor de subsidie voor isolatie en hoogrendementsglas indien zelf geplaatst)

- ofwel de datum van het keuringsattest conform AREI (voor de subsidie voor zonnepanelen en zonneboilers).

Voor de subsidieaanvragen voor installaties geplaatst tussen 1 oktober 2009 en 31 december 2009 geldt volgende overgangsbepaling:

- het niet aangewend krediet van de voor 2009 voorziene subsidies wordt evenredig verdeeld over de aanvragen die werden of zouden zijn geweigerd wegens het niet naleven van de voorwaarde in verband met het aanvragen van de subsidie vooraleer de installatie te laten plaatsen;

- aanvragen betreffende installaties geplaatst in de periode 1/10/2009-31/12/2009 kunnen worden ingediend tot 31/03/2010;

- indien het werk werd gefactureerd in 2009 doch het keuringsattest pas in 2010 werd opgemaakt, valt deze installatie onder de overgangsregeling;

- alle overige voorwaarden tot het bekomen van de subsidie blijven ongewijzigd van toepassing.

11. Goedkeuring convenant natuurdoelstellingen en groen raamwerk

Ter goedkeuring wordt voorgelegd een convenant af te sluiten onder volgende partners: Havenbedrijf Gent, stad Gent, gemeente Evergem, gemeente Zelzate, provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest.

Essentie convenant:

- 205 hectare natuurdoelstellingen voorzien in het strategisch plan Gentse kanaalzone worden bevestigd; alle partners zijn het erover eens dat de 205 hectare natuurdoelstellingen volstaan als compensatie voor de reeds verdwenen natuur en de natuur die in de toekomst kon verdwijnen in de haven; alle bevoegde partners zullen hun verantwoordelijkheden opnemen omtrent de 205 hectare natuurdoelstellingen welke deels binnen, deels buiten het havengebied worden gerealiseerd;

- naast de instandhouding van de natuurwaarden in de Gentse kanaalzone stelt het strategisch plan dat er ook verbindingen dienen te zijn in de kanaalzone (stapstenen en corridors) en dat een samenhangend landschappelijk raamwerk voor de gehele kanaalzone dient te worden uitgebouwd; in tegenstelling tot de 205 hectare natuurdoelstellingen zijn hieromtrent geen wettelijke bepalingen, met uitzondering van het via vergunningen opgelegd buffergroen.

Het strategisch plan spreekt hieromtrent over het "groen raamwerk. Het groen raamwerk is dus niet het gevolg van een Europese of Vlaamse regelgeving doch een engagement van de verschillende lokale partners, het wordt dus niet vastgelegd in bestemmingsplannen.

Koppelingsgebieden horen niet tot het groen raamwerk.

Het groen raamwerk wordt zoveel mogelijk gerealiseerd op commercieel niet interessante gronden van de haven (langsheen tracés van pijpleidingen, spoorlijnen, wegen, waterwegen, op restgronden, waterbufferingsbekkens,…).

Het groen raamwerk draagt bij tot de landschappelijke kwaliteit en de ecologische basiskwaliteit in het havengebied. Alle andere zones binnen industriegebied kunnen bijgevolg volledig benut worden. In de andere industriezones worden geen voorwaarden opgelegd met betrekking tot de beperking van oppervlakte voor invulling door groenzones, tenzij vanuit het bouw en/of milieubeleid bepaalde voorwaarden worden gesteld (bv. buffer in functie van het vermijden van stofhinder).

De aangeduide zones die het groen raamwerk voorzien, moeten op ecologisch verantwoorde wijze worden beheerd, tenzij de exploitatie van de haven dit niet toelaat.

De partners engageren zich voor de realisatie en het ecologisch onderhoud van het deel van het groen raamwerk op hun grondgebied; indien niet op hun eigendom gelegen en toebehorend aan andere overheden of privé-eigenaars dienen zij afspraken te maken omtrent het beheer.

Er zal op plan worden aangeduid welke zones tot het groen raamwerk behoren, dit in consensus tussen alle partners die het convenant onderschrijven.

12. Wegenis verkaveling van gronden gelegen te Zelzate, Trekweg - voorwaarden tot aanleg van de weg en de nutsvoorzieningen en de groenzone - goedkeuring

Goedkeuring wordt gevraagd voor de zaak der wegen zoals ontworpen op het verkavelingplan en het bij horend wegenplan van de gronden gelegen Trekweg, kadastraal gekend 1ste afdeling, sectie D nr. 765/a.

13. Aanvraag stedenbouwkundige vergunningsverkavelingaanvraag in woonuitbreidingsgebied - advies in toepassing van artikel 5.6.6. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

De gemeenteraad wordt gevraagd advies uit te brengen in verband met de aanvraag tot het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het perceel gelegen deels in woonuitbreidingsgebied, deels in woonzone/ kadastraal gekend 1ste afdeling sectie A nr. 150/c, dit in toepassing van het artikel 5.6.6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

14. Plaatsen van een fotovoltaïsche zonnestroomcentrale op het dak van de gemeentelijke technische dienst

Voorgesteld wordt een overeenkomst ter vestiging van een opstalrecht af te sluiten met een derde partij die het dak van het gemeentelijk gebouw gelegen Suikerkaai 4 (loods technische dienst) zal gebruiken voor het plaatsen van netgekoppelde fotovoltaïsche zonnestroomcentrale.

Het bestek (de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) betreffende het plaatsen van de fotovoltaïsche zonnestroomcentrale wordt ter goedkeuring voorgelegd.

De opbrengst voor het gemeentebestuur kan op 2 manieren:

- ofwel wordt voor het recht van opstal een vergoeding betaald per geïnstalleerde kWp, waarbij de gemeente de geproduceerde elektriciteit ter plaatse aan verlaagd tarief afneemt

- ofwel wordt het recht van opstal verleend voor een symbolische euro, waarbij de gemeente de geproduceerde elektriciteit aan verlaagd tarief afneemt.

Bestek en overeenkomst ter vestiging van een opstalrecht worden ter goedkeuring voorgelegd.

15. Maaien van wegbermen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Het bestek voor het maaien van de wegbermen wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Geraamde kostprijs: 22 302,55 euro inclusief BTW

Financiering: eigen middelen

Krediet: art. 421/140-06 - gewone begroting

Gunningwijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

16. Onderhoud groenzones - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Het bestek voor het onderhoud van de groenzones wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Geraamde kostprijs: 61 242/69 euro inclusief BTW

Financiering: eigen middelen

Krediet: art. 76601/124 -06 - gewone begroting

Gunningwijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Opmerking: op dit ogenblik wordt overlegd om ook het groenonderhoud van de OCMW-eigendommen in dit bestek te incorporeren wat tot schaalvoordelen kan leiden; in dit geval zal vermoedelijk het limietbedrag voor de gunning via onderhandelingsprocedure worden overschreden en zal via een openbare aanbesteding dienen te worden gegund.

17. Politiereglement op het plaatsen en gebruik van de sleutelkluis

Bij brandweerinterventies wordt soms kostbare tijd verloren door het feit dat geen toegang mogelijk is tot het gebouw/terrein wegens afwezigheid van de eigenaar/gebruikers; de brandweer dient zich dan via braak toegang te verschaffen tot het gebouw/terrein. Het gebruik van een sleutelkluis wint steeds meer aan populariteit om dit probleem te vermijden.

Het is echter nodig de plaatsing en het gebruik van dergelijke sleutelkluizen via een politiereglement te regelen zodat een éénvormig systeem ontstaat.

Het ontwerp van politiereglement wordt ter goedkeuring voorgelegd.

18. Aanpassen huurovereenkomst met provinciebestuur (PBLO)

In onderling overleg met het provinciebestuur worden enkele wijzigingen aangebracht aan de bestaande huurovereenkomst, met name:

- 60,00 euro per m2 huurprijs (+/- 48 930,00 euro op jaarbasis);

- 40% vergoeding van de energiefactuur (+/- 33 353,00 euro op jaarbasis - energieprijzen 2009);

- 30% vergoeding van de jaarlijkse factuur voor handdoekautomaten, zeepverdelers en toiletpapier (+/- 750,00 euro op jaarbasis )

- een bijkomende poetsvrouw (8 u/week) (+/- 6 709,00 euro op jaarbasis)

De wijzigingen gaan in per 1 september 2009; ten opzichte van de lopende huurovereenkomst betekent dit een meeropbrengst van +/-  48 000 euro per jaar (exclusief extra personeel) .

19. Resoc Gent en Rondom Gent - streekpact

In toepassing van artikel 22 van het decreet betreffende het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaaleconomische raden van de regio en de regionale sociaaleconomische overlegcomités d.d. 7 mei 2004 wordt het streekpact zoals vastgesteld door het RESOC (regionaal sociaal-economisch overlegcomité) ter goedkeuring voorgelegd.

II. GEHEIME ZITTING

1. Brandweerpersoneel - eervol ontslag

Aan de heer Freddy De Windt wordt met ingang van 17 februari 2010 eervol ontslag gegeven als brandweerman-vrijwilliger wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.

2. Marktcommissie - wijziging samenstelling

- de VZW Vlaamse Ardennen, vertegenwoordigd door de heer William Juré, wenst niet langer te zetelen in de marktcommissie;

- de VZW De Marktkramer, Jules Daemsstraat 33, 9800 Deinze, stelt zich kandidaat als lid van de marktcommissie met als effectief vertegenwoordiger de heer Geert Neirinck, Burgemeester J. Chalmetlaan 113, 9060 Zelzate;

- de N.V.M.V. (Nationale Vrije Marktkramersvereniging) , Ploegstraat 12, 9160 Lokeren verzoekt hun huidige vertegenwoordiger, de heer Willy Vandendriessche te vervangen door de heer Marc Eelbode, Stekelbeekstraat 9, 9881 Bellem.

Huldiging

De gemeenteraad zal (omstreeks 19.00 uur) hulde brengen aan volgende personen:

- wegens het behalen van de titel en het bronzen erekenteken van Laureaat van de arbeid:

de heer Vincent Mazzier

- wegens het behalen van het zilveren erekenteken van Laureaat van de arbeid:

de heer Alfred Caelenberghe

Deze huldiging wordt gevolgd door een receptie

 

 

 

Up

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014