Gemeenteraad 27-10-2009

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

26-10-2009

De zitting van de gemeenteraad gaat door op donderdag 27 oktober 2009 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.  

 AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 24 september 2009 dienen te worden goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie

3. Verkaveling Vlasstraat - zaak der wegen

De zaak der wegen zoals ontworpen op het verkavelingplan, plannen i.v.m. wegen- en rioleringswerken, profielen en bestek van de wegenis- en rioleringswerken, wordt goedgekeurd.

4. Jeugdraad - wijziging statuten

De gewijzigde statuten van de jeugdraad worden ter goedkeuring voorgelegd.

De wijzigingen werden positief geadviseerd door de jeugdraad. Enkel het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen de gemeenteraad verzoekt voor zowel de effectieve als voor de vervangende afgevaardigden van jeugdverenigingen de voorwaarde op te leggen dat men inwoner van Zelzate dient te zijn, is afwijkend van het advies (jeugdraad adviseerde om voor de vervangende leden de voorwaarden van inwoner niet te stellen).

5. Intercommunale vereniging voor Crematoriumbeheer - Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 9 december 2009

Goedkeuring wordt gehecht aan de volgende agenda van de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2009:

1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 11 juni 2009;

2. Begroting 2010;

3. Activiteiten en Strategie;

4. Kennisname van het aantal beslissingen van de deelnemers met hun akkoord "verzoek tot verlenging van de vereniging”

5. Verzoek tot verlenging van de vereniging met termijn van 18 jaar en verlenging deelname van deelnemers aan de vereniging Er wordt ingestemd met een verlenging van de intercommunale met 18 jaar.

De aan te duiden gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd:

- aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;

- deel te nemen aan elke latere (buitengewone) algemene vergadering met dezelfde dagorde en met hetzelfde mandaat in geval de eerste (buitengewone) algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

6. Finiwo - Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 21 december 2009

Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda en elk van de afzonderlijke punten van de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering die plaatsvindt op 21 december 2009:

1. Strategie van het boekjaar 2010;

2. Begroting over het boekjaar 2010 en meerjarenbegroting; 3. Statutaire benoemingen;

De aan te duiden gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd:

- aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;

- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde en met hetzelfde mandaat in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

7. Politieverordening op de openbare rust en veiligheid - wijziging i.v.m. aanplakkingen/publiciteitsborden

Het reglement op het aanplakken en op het aanbrengen van publiciteitsborden wordt aangepast.

Het advies van de jeugdraad werd gevolgd.

Aanplakken: dit kan enkel op de gemeentelijke zuilen; verder worden geen beperkingen opgelegd.

Publiciteitsborden: regeling blijft ongewijzigd behalve dat meer tijd wordt verleend voor het weghalen van de publiciteitsborden (1 week i.p. v. 48 uur).

8. Streekplatform+ Meetjesland - beslissing i.v.m. eventuele toetreding

Op de gemeenteraadscommissie Algemene Zaken van 6 juli 2009 werd door de heer Peter Haenebalcke, streekmanager, toelichting verstrekt i.v.m. de werking, samenstelling en doelstellingen van het streekplatform+ Meetjesland.

De gemeenteraad wordt verzocht een standpunt in te nemen i.v.m. een al of niet indienen van een verzoek tot lidmaatschap.

9. Diverse onderhoudswerken in het kader van de Mina-werking - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Gevraagd wordt goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2009/102 en de raming voor de opdracht met als voorwerp "diverse onderhoudswerken in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013 tussen de gemeente en de Vlaamse overheid”, opgesteld door de technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 25.619,83 excl. btw of € 31.000,00 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

De uitgave voor deze overheidsopdracht zal worden voorzien in het budget 2010.

10. Gemeentelijk basisonderwijs - arbeidsreglement

Het bestaande arbeidsreglement goedgekeurd d.d. 17 maart 2004 wordt opgeheven.

Er wordt verzocht het gewijzigde arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de gemeentelijke basisschool goed te keuren.

11. Verkoop watertoren - goedkeuring PV van vaststelling hoogste bod.

Het voorontwerp van PV van vaststelling van hoogste bod wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Het Aankoopcomité Gent1, Kortrijksesteenweg 1062-1066, 9051 Sint-Denijs-Westrem, wordt gemachtigd namens het gemeentebestuur op te treden.

12. Herstellen wegenis Denderdreve - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Gevraagd wordt goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2009/104 en de raming voor de opdracht met als voorwerp "Herstelling wegdek Denderdreve", opgesteld door de technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

Geraamde kostprijs: 14 520,00 euro inclusief btw.

Financiering: lening.

Budget 2010, artikelnummer 42101/735-60.

Gunningwijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

13. Vervangen ramen en profielen gemeentehuis - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Gevraagd wordt goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. 2009/103 en de raming voor de opdracht met als voorwerp "vervangen ramen en profielen gemeentehuis", opgesteld door de technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt € 32.929,75 excl. btw of € 39.845,00 incl. 21% btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2009, op artikel 10402/724-51 van de buitengewone dienst. Financiering met eigen middelen en met toelagen (50% van de kostprijs) .

14. Mobiliteitsplan - samenstelling gemeentelijke begeleidingscommissie

Voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan dient de samenstelling van de begeleidingsgroep te worden bepaald.

Voorgesteld wordt dat elke politieke fractie aanwezig in de gemeenteraad 1 deelnemer afvaardigt.

Verder zullen in de begeleidingsgroep volgende instanties vertegenwoordigd zijn: MOW Oost-Vlaanderen, AWV Oost-Vlaanderen, De Lijn Oost-Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen, MOW - Afdeling Maritieme Toegang en de NMBS.

De burgemeester, de schepen bevoegd voor mobiliteit, de gemeentesecretaris, de mobiliteitsambtenaar, de milieuambtenaar, een vertegenwoordiger van de lokale politie en 2 vertegenwoordigers van het studiebureau zullen eveneens in deze begeleidingsgroep worden opgenomen.

15. Voorstel tot organisatie van een autovrije zondag (op verzoek van de sp.a-fractie)

Naar aanleiding van het voorstel van de milieuraad van 15 september 2009 om in het najaar in het kader van de "Aardig op weg week" een autovrije zondag in te lassen, wordt voorgesteld om dit te combineren met "Openstratendag" dat ieder jaar met veel succes in Zelzate georganiseerd wordt.

16.  Motie voor een treinverbinding tussen Zelzate en Gent (op verzoek van de sp.a-fractie)

Vraag tot goedkeuring van een motie waarin de gemeente aandringt op een snelle realisatie van spoorlijn 204 voor een vlot en veilig woon-werk-verkeer.

17. Motie voor een tweede grote zeesluis in Terneuzen (op verzoek van de sp.a-fractie)

Vraag tot goedkeuring van een motie om de nodige stappen te ondernemen om de uitbouw van de tweede grote zeesluis in Terneuzen te ondersteunen vanuit de gemeente.

18. Vragen over plannen voor aankoop jeugdhuis of polyvalente zaal (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie wenst te weten:

- hoe ver het gemeentebestuur staat met het voornemen om een jeugdhuis aan te schaffen.

- welke plannen het gemeentebestuur momenteel heeft voor een jeugdhuis of polyvalente zaal

De fractie vraagt dat het gemeentebestuur van bij de uitwerking van de plannen rekening houdt met de noden en wensen van de verschillende organisaties voor wie de zaal bedoeld is en hen hier van in het begin mee betrekt.

19. Vragen bij de verkeerssituatie Assenedesteenweg (De Katte) (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie vraagt:

- snelheidsmeting op de Assenedesteenweg ter hoogte van het kruispunt Eikelstraat, richting Assenede;

- telling van het doorgaand vrachtverkeer;

- een deskundig advies met een oplossing voor de parkeerproblematiek, eventueel gecombineerd met een aanpak van de overdreven snelheid.

II. GEHEIME ZITTING

1. Brandweerpersoneel - vrijwillig ontslag

Het vrijwillig ontslag van de heer Peter Haillez wordt aanvaard.

2. Brandweerpersoneel - effectieve indienstneming ambulancier

De heer Chris tof De Meyer wordt met ingang van 1 augustus 2009 definitief in dienst genomen als ambulancier-vrijwilliger.

3. Lokaal economische adviesraad - wijzing

Van volgende wijzigingen wordt akte genomen:

- Vrijwillig ontslag van de heren Frederik De Buck (vertegenwoordiger Unizo) en Freddy De Pauw (zelfstandig ondernemer)

- Unizo draagt mevrouw Katrien Hyde, Poekstraat 25, 9031 Drongen (handelszaak Treffer) voor als vervanger van de heer Frederik De Buck; er wordt gevraagd dit lidmaatschap goed te keuren.

4. Mobiliteitsplan - samenstelling gemeentelijke begeleidingscommissie

De vertegenwoordigers van de begeleidingsgroep dienen te worden aangeduid.

 

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014