Gemeenteraad 24-09-2009

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

16-09-2009

De zitting van de gemeenteraad gaat door op donderdag 24 september 2009 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.  

 AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 30 juni 2009 dienen te worden goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie

3. Verzoekschrift aan de gemeenteraad

Een inwoner vraagt de installatie van de gemeentelijke seniorenraad van 24 juni 2009 niet goed te keuren en de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota opnieuw te bespreken en te wijzigen of aan te vullen daar de installatievergadering is verlopen volgens een geheime procedure die nergens wordt beschreven in de statuten en in afwezigheid van de stemgerechtigde leden ten individuele titel.

4. Kerkfabriek Sint-Laurentius - meerjarenplan 2008-2013 - tweede wijziging

Het gewijzigd meerjarenplan 2008-2013 (tweede wijziging) wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het gewijzigd meerjarenplan werd positief geadviseerd door het bisdom Gent op 12 augustus 2009.

De wijziging omvat enkel de actualisatie van de cijfers over 2008.

5. Kerkfabriek Sint-Laurentius - budget 2010

De gemeentelijke bijdrage voorzien in het budget 2010 van de kerkfabriek Sint-Laurentius blijft binnen de grenzen van de in het meerjarenplan 2008-2013 voorziene gemeentelijke bijdrage.

Het budget 2010 werd positief geadviseerd door het bisdom Gent op 12 augustus 2009.

Er wordt akte genomen van het budget 2010.

De gemeentelijke bijdrage bedraagt:

- gewone exploitatietoelage: 7 341,84 euro

- investeringen: 3 000,00 euro.

6. Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - budget 2010

De gemeentelijke bijdrage voorzien in het budget 2010 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua blijft binnen de grenzen van de in het meerjarenplan 2008-2013 voorziene gemeentelijke bijdrage.

Het budget 2010 werd positief geadviseerd door het bisdom Gent op 8 juli 2009.

Er wordt akte genomen van het budget 2010.

De gemeentelijke bijdrage bedraagt:

- gewone exploitatietoelage: 11 466,30 euro

- investeringen: 8 500,00 euro.

7. Brandweerprotocol grensoverschrijdende samenwerking Euregio Scheldemond

Voorgesteld wordt een protocol tot grensoverschrijdende samenwerking van de brandweerkorpsen binnen Euregio Scheldemond goed te keuren.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 10 augustus 2009 dit protocol principieel goedgekeurd onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de gemeenteraad. Bij inwerkingtreding van dit protocol vervalt het bestaande brandweerprotocol grensoverschrijdende samenwerking Oost­-Vlaanderen en Zeeland.

8. Samenwerkingsakkoord tussen gemeenten Zelzate en Wachtebeke voor de oprichting van een gezamenlijk zorgmeldpunt in het kader van de grieppandemie

De gemeenteraad wordt om goedkeuring gevraagd van de ontwerpsamenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen het gemeentebestuur van Wachtebeke en het gemeentebestuur van Zelzate. Zowel het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Wachtebeke (13/08/2009) als van de gemeente Zelzate (24/08/2009) hebben deze samenwerkingsovereenkomst reeds goedgekeurd onder voorbehoud van latere goedkeuring door de gemeenteraad.

9. Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling (TMVW) - secundaire diensten - inbreng gebruiksrecht bijkomende installaties door de gemeente Zelzate (Eurohal)

Voorgesteld wordt per 1 oktober 2009 het gebruiksrecht van de sporthal in te brengen in TMVW.

De waarde van het gebruiksrecht bedraagt 235 430,31 euro en wordt door TMVW aan de gemeente vergoed onder de vorm van:

* een éénmalige vergoeding (= 35% van het gebruiksrecht) van 82 400,61 euro uitbetaald in twaalf schijven;

* deelnemingen in de S-divisie voor een bedrag van 180 000,00 euro onder de vorm van 1 S-aandeel met kenletter B met een waarde van 180 000,00 euro per aandeel en een negatieve uitgiftepremie van 26 970,30 euro.

De gemeente tekent in op 1 F-aandeel met kenletter S voor een bedrag van 25,00 euro. Dit wordt volstort voor 25%.

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gemachtigd tot finalisering van de overeenkomst inzake inzet van het personeel waarbij wordt geopteerd voor de mogelijkheid waarbij de gezagsuitoefening volledig bij het gemeentebestuur blijft.

10. Goedkeuring wijze van gunnen en gunningvoorwaarden houdende het leveren van gas aan installaties en gebouwen ten behoeve van diverse gemeenten, OCMW's, VZW's, politiezones en kerkfabrieken waarbij de overheidsopdrachten in gezamenlijke naam worden gevoerd door de gemeente Niel

Gevraagd wordt het bestek voor de levering van gas aan de installaties en gebouwen ten behoeve van diverse gemeenten, OCMW's, VZW's, politiezones en kerkfabrieken waarbij de overheidsopdrachten in gezamenlijke naam worden gevoerd door de gemeente Niel goed te keuren.

Gunningwijze: openbare aanbesteding (Europees).

11. Goedkeuring wijze van gunnen en gunningvoorwaarden houdende het leveren van elektriciteit aan installaties en gebouwen ten behoeve van diverse gemeenten, OCMW's, VZW's, politiezones en kerkfabrieken waarbij de overheidsopdrachten in gezamenlijke naam worden gevoerd door de gemeente Niel

Gevraagd wordt het bestek voor de levering van elektriciteit aan installaties en gebouwen ten behoeve van diverse gemeenten, OCMW's, VZW's, politiezones en kerkfabrieken waarbij de overheidsopdrachten in gezamenlijke naam worden gevoerd door de gemeente Niel goed te keuren ..

Er wordt geopteerd voor een 100% aandeel hernieuwbare energie.

Gunningwijze: openbare aanbesteding (Europees).

12. Gemeentelijke Holding NV - Algemene Vergaderingen

De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 30 september 2009 omvattende volgende agendapunten:

1. splitsing van de aandelen;

2. statutenwijziging;

3. kapitaalsverhoging door inbreng in geld;

4. kapitaalsverhoging door inbreng in natura.

De gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van certificaathouders van de Gemeentelijke Holding van 30 september 2009 omvattende volgende agendapunten: wijziging van de voorwaarden van certificering:

- Vervanging van Gemeentelijke Holding NV als Emittent van de Certificaten door Stichting Administratiekantoor Gemeentelijke Holding;

- Voorstel om in de voorwaarden van certificering te voorzien dat de Gecertificeerde Effecten kunnen worden overgedragen of vervreemd aan of ingebracht in Gemeentelijke Holding of bezwaard met eender welke zekerheid ten voordele van schulden aangegaan door Gemeentelijke Holding in het kader van de verwerving van Dexia aandelen;

- Voorstel om in de voorwaarden van certificering te voorzien dat de Emittent op ieder ogenblik kan beslissen om de Certificaten uit te wisselen tegen de Gecertificeerde Effecten en dat de artikelen 6.3 tot en met 6.7 van de voorwaarden van certificering niet van toepassing zijn indien de uitwisseling gebeurt op initiatief van de Emittent, alsook om te voorzien dat de Emittent verplicht is om over te gaan tot uitwisseling van de Certificaten tegen Gecertificeerde Effecten indien de Emittent overgaat tot de vervreemding, overdracht, inbreng of bezwaring met eender welke zekerheid van de Gecertificeerde Effecten;

- Volmacht tot coördinatie van de voorwaarden van certificering aan de hierboven voorgestelde wijzigingen.

De gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering, de heer Frank Bruggeman, aangeduid in de gemeenteraad van 13 maart 2007 met als plaatsvervanger mevrouw Marleen Maenhout, wordt gemandateerd om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen.

De nog aan te duiden gemeentelijke vertegenwoordiger of haar/zijn vervanger in de algemene vergadering van de certificaathouders wordt gemandateerd om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen.

De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag van de commissaris van de Gemeentelijke Holding.

De gemeenteraad dient zich uit te spreken of, in de mate dat de kapitaalsverhoging bij wege van inbreng in geld wordt goedgekeurd, men wenst deel te nemen aan deze kapitaalverhoging en zo ja, voor welk bedrag maximaal.

13. Buitengewone Algemene Vergadering Intercommunale Durme-Moervaart d.d. 25 november 2009

Op 25 november 2009 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats van de intercommunale Durme-Moervaart.

Agenda:

1. Goedkeuring beleidsplan 2010;

2. Goedkeuring begroting 2010;

3. Ontslag en benoeming bestuurder.

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger aan te duiden en deze te mandateren tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

14. Openbare verlichting Vrijwilligerslaan - plaatsen en aansluiten van 6 aluminimum OV-palen (bestaande armaturen worden behouden) en het plaatsen en aansluiten van 2 OV-kastjes

Gevraagd wordt deze investeringswerken goed te keuren.

Raming: 8 079,45 euro inclusief BTW.

De intercommunale Infrax wordt met de uitvoering der werken gelast.

Financieringswijze: lening.

Krediet: via budgetwijziging te voorzien onder artikelnummer 426/735-60 van de buitengewone begroting 2009.

15. Aanpassingswerken kruispunt Assenedesteenweg / Denderdreve ­goedkeuring verrekening 3 en 4

De verrekening 1 (707,85 euro inclusief BTW) en 2 (1 176,12 euro inclusief BTW) werden door het College van Burgemeester en Schepenen reeds goedgekeurd.

De verrekening 3, ten belope van 4 166,93 euro, brengt de totale meerwerken op 6 050,90 euro inclusief BTW, zijnde meer dan 10% van het gunningbedrag.

De gemeenteraad wordt dan ook verzocht de verrekening 3 zijnde een meerwerk voor afvoeren en storten van grond, goed te keuren. Eveneens dient verrekening 4 ten belope van 301,57 euro inclusief BTW en omvattende meerwerken voor het correct aansluiten van de aarding, te worden goedgekeurd.

16. Gemeentelijke basisschool Debbautshoek - overdekking speelplaats 'Krekel' - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Goedkeuring wordt gevraagd voor het bestek nr. 2009/073 met als voorwerp "School Debbautshoek overdekking speelplaats "Krekel"".

Kostenraming: 54 450,00 euro inclusief BTW.

Gunningwijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Krediet: artikelnummer 72201/724-52 van de buitengewone begroting 2009.

Financieringswijze: lening.

17. Wegnemen obstakels Tweede-Gidsenlaan - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Gevraagd wordt het bestek nr. 2009/083 met als voorwerp "wegnemen obstakels Tweede Gidsenlaan" goed te keuren.

Raming: 13 422,53 euro inclusief BTW.

Gunningwijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Financieringswijze: eigen middelen.

Krediet: artikelnummer 42104/731-60 van de buitengewone begroting 2009.

18. Heraanleg speelplaats Debbautshoek - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze (fase 2)

Gevraagd wordt het bestek 2009/084 met als voorwerp "heraanleg speelplaats school Debbautshoek fase 2 goed te keuren.

Raming: 77 319,00 euro inclusief BTW.

Gunningwijze: openbare aanbesteding.

Financiering: lening.

Krediet: artikelnummer 72202/724-52 van de buitengewone begroting 2009.

19. Levering ziekenwagen ten behoeve van de brandweer - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Goedkeuring wordt gevraagd voor nr. 2009/090 met als voorwerp “levering ziekenwagen t.b.v. de brandweer”.

Kostenraming: 150 000,00 euro inclusief BTW.

Gunningwijze: algemene offerteaanvraag.

Krediet: artikelnummer 35101/743-98 van de buitengewone begroting 2009.

Financieringswijze: lening.

20. Aankoop gronden in de Poelstraat tot aanleg van een fietspad

Diverse akten inzake aankoop van gronden ten behoeve van de aanleg van een fietspad in de Poelstraat worden ter goedkeuring voorgelegd.

Eveneens wordt een pachtbeëindiging ter goedkeuring voorgelegd. De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder met het oog op de aanleg van een fietspad.

De te betalen aankoopprijzen of einde-pachtvergoedingen worden toegerekend op artikelnummer 421/711-58 van het buitengewoon budget 2009, financiering met een lening.

21. Grondbezetting NMBS-bedding - voormalige spoorlijn 204

Op de bedding van de voormalige spoorwegbedding 204 is tussen de R4 en de Matexi-wijk een fietspad aangelegd en werd diverse beplantingen voorzien.

De gemeenteraad wordt verzocht deze grondbezetting verder te zetten en hiertoe de overeenkomst met de NMBS goed te keuren.

Kostprijs: 4 299,00 euro per jaar (geïndexeerd).

22. Straatnaamgeving: Hendrik Van der Sypestraat - definitieve beslissing

Bij gemeenteraadsbesluit van 20 augustus 2008 werd een principiële beslissing genomen in verband met de naamgeving van de nieuw aangelegde weg ter ontsluiting van de woningen op te richten in de verkaveling gelegen tussen de Knikkerstraat en de Warande.

Voorgesteld werd de straat te noemen naar de heer Hendrik Van der Sype, dit wegens de belangrijke verdiensten van betrokkene en het sociaal en cultureel leven van Zelzate en van de wijk waarin de nieuwe weg werd aangebracht.

Van 18 september 2008 tot 18 oktober 2008 werd een onderzoek naar bezwaren ingediend.

Eén bezwaar werd ontvangen met name van de verkavelaar. Tevens werd door deze persoon klacht ingediend bij de provinciegouverneur.

Het college heeft het verder verloop van deze klacht afgewacht vooraleer de gemeenteraad om een definitief besluit te verzoeken. De gemeenteraad wordt op heden verzocht zich definitief uit te spreken over de straatnaamgeving.

23. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer ­- aanpassingen

Het aanvullend politiereglement dient te worden gewijzigd omwille van:

- het invoeren van een zone 30 in de Tweede Gidsenlaan;

- het voorzien van snelheidsremmers in de Denderdreve;

- het invoeren van een eenrichtingsverkeer tussen Grijphoek woning nr. 16 en de Patronagestraat;

- het uitbreidingen van een parkeerverbod in de Patronagestraat.

24. Ontwerp van aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende de N436, gesitueerd tussen de R4 en de N458

In dit aanvullend reglement wordt het karakter van voorrangsweg van de Assenedestenweg (N436) bekrachtigd.

Het Vlaams Gewest wenst op alle gewestwegen die zij heeft overgenomen van de provinciale besturen een uniforme regeling uit te werken en ook overal dezelfde voorrangsborden (B9 i.p.v. B15) te plaatsen. Ook wenst men de eventuele verkeersborden D7 (fietspad) en C43 (maximale snelheid) maximaal te bundelen.

De voorrangsregeling in de Assenedesteenweg wordt reeds met de B9-borden aangeduid.

Het ontwerp kan positief worden geadviseerd.

25. Subsidiereglement rationeel energiegebruik: milieuvriendelijke energieproductie (installeren van een zonneboiler en fotovoltaïsche zonnepanelen), hoogrendementsglas en thermische dak- en/of muurisolatie

Goedkeuring wordt gevraagd voor het subsidiereglement met betrekking tot inrichtingen rond rationeel energiegebruik. Komen in aanmerking voor subsidie conform de in het reglement gestelde voorwaarden:

a. Zonnepanelen: 5% op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) met een maximum van 500 euro per adres

b. Zonneboiler: 15% op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) met een maximum van 500 euro per adres

c. Hoogrendementsglas:

- 1. 10 euro/m2 (inclusief plaatsing en BTW) voor het vervangen van enkele beglazing, met een maximum van 500 euro per adres

- 2. 5 euro/m2 (inclusief plaatsing ven BTW) voor het vervangen van dubbele beglazing, met een maximum van 500 euro per adres

d. Thermische dak- en/of muurisolatie:

- 1. 2 euro/m2 (inclusief BTW) indien de isolatie zelf wordt aangebracht, met een maximum van 500 euro per adres

- 2. 4 euro/m2 (inclusief plaatsing en BTW) indien de plaatsing van de isolatie gebeurde door een erkende installateur, met een maximum van 500 euro per adres

Dit subsidiereglement treedt in werking op 1 oktober 2009.

26. Subsidiereglement met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE)

Goedkeuring wordt gevraagd voor het subsidiereglement met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE).

Onder kleine landschapselementen (KLE) wordt verstaan: lijn- of puntvormige elementen met inbegrip van de bijhorende vegetaties waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet resultaat zijn van menselijk handelen, en die deel uitmaken van de natuur.

Meer in het bijzonder wordt gesubsidieerd, onder de voorwaarden vermeld in het goed te keuren subsidiereglement:

a) aanplant knotbomenrij: 4 euro per boom

b) onderhoud knotbomenrij: 10 euro per boom

c) aanplant houtkant: 0,25 euro per plant

d) onderhoud houtkant: 2 euro per meter houtkant

e) aanplant hoogstambomen en solitaire knotbomen: 8 euro per boom met een maximum van 10 bomen per aanvraag

f) aanleg veedrinkpoelen: 5 euro per m2

g) onderhoud veedrinkpoelen: 2,5 euro per m2

Er kan maximaal een maal per 5 jaar 300 euro worden toegekend per subsidiedossier, onafgezien het gegeven voor hoeveel verschillende KLE er een aanvraag wordt ingediend.

Dit subsidiereglement treedt in werking op 1 oktober 2009.

27. Stimuleren gebruik energiebesparende maatregelen

Voorgesteld wordt het gebruik van (warm) water te beperken door het gratis ter beschikking stellen van digitale douchetimers.

In totaal zullen er 550 digitale douchetimers beschikbaar worden gesteld (men kan maximum 1 douchetimer aanvragen per adres in de gemeente Zelzate, te bekomen na het indienen van een waardebon die zal worden opgenomen in een folder omtrent duurzame ontwikkeling) .

Deze actie is eenmalig en beperkt tot uitputting van de voorraad van 550 douchetimers.

De kredieten zijn voorzien onder artikelnummer 879/331-01.

28. Subsidiereglement met betrekking tot het voorzien van gevelbegroening - straattegel tuintjes en de aankoop en gebruik van traaggroeiende grasmengsels

Goedkeuring wordt gevraagd voor het subsidiereglement in verband met de aankoop van:

a) traaggroeiend gras: premie van 50% van de aankoopkost met een maximum van 80,00 euro per subsidiereglement

b) plantmateriaal t.b.v. het voorzien van gevelbegroening / straattegels

premie: maximum 80,00 euro per subsidiedossier

Het besluit van de gemeenteraad van 4 oktober 2005 houdende subsidiereglement m.b.t. de aankoop en gebruik van traaggroeiende grasmengsels wordt opgeheven door huidig besluit.

29. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad - wijziging

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 april 2007 wordt opgeheven en vervangen door het voorgelegde huishoudelijk reglement.

De wijzigingen zijn vooral ingegeven door nieuwe bepalingen in het Gemeentedecreet.

Belangrijkste wijzigingen:

artikel 1§2:

Oproeping via email behalve indien men uitdrukkelijk verzoekt om oproepen aan huis besteld te krijgen.

artikel 1§3, 2§2 en 3§1:

Bij het voorzien van een agendapunt op de gemeenteraad dient men een "toegelicht voorstel van beslissing" toe te voegen.

artikel 2§1:

Spoedeisende oproepen zijn niet meer gebonden aan enige oproepingstermijn.

artikel 5:

Bij tuchtzaken is de algemene regel de geheime zitting: zowel de persoon tegen wie de tuchtzaak loopt als de getuige(n) kunnen behandeling in openbare zitting vragen; een getuige kan bij behandeling in openbare zitting toch steeds behandeling van zijn getuigenis in geheime zitting vragen.

artikel 7:

Geheimhoudingsplicht voor gemeenteraadsleden en alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen.

artikel 8§1:

Openbaarmaking van de agenda in spoedeisende gevallen (uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld en in ieder geval vóór de aanvang van de vergaderinq) .

artikel 10:

Meerjarenplan, wijzigingen van het meerjarenplan en budgetwijziging worden in afwijking van artikel 1§2 wel nog steeds per drager bezorgd en dit binnen de gebruikelijke uitnodigingstermijn (8 dagen).

artikel 11§2:

Notulen van het College van Burgemeester en Schepenen worden uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd per e-mail aan alle raadsleden verstuurd.

artikel 11§5:

Indien het college zou weigeren een afschrift van een door een gemeenteraadslid gevraagd stuk af te geven, moet het college dit binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de aanvraag van het raadslid meedelen (vroeger 8 werkdagen; reden:

14-daags college) .

artikel 11§6:

Bij een bezoek aan een gemeentelijke dienst mag een raadslid "zich niet mengen in de werking" (voorheen stond hier dat hij/zij passief moest

optreden).

artikel 12:

Toevoeging: "Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord".

artikel 14§2:

Indien een gemeenteraad niet kan doorgaan wegens onvoldoende aanwezigheid kan over de agendapunten die toen stonden geagendeerd worden beslist op de eerstvolgende (vroeger: 2de hierop volgende) gemeenteraad ook al is er onvoldoende

aanwezigheid.

artikel 17:

Regeling in verband met het verlenen van het woord, het horen van deskundigen en het geven van toelichtinqen door de gemeentesecretaris.

artikel 18:

Het woord kan niet aan een gemeenteraadslid worden geweigerd wanneer dit is om een rechtzettinq van beweerde feiten.

artikel 22:

De voorzitter kan ook beslissen tot schorsing op vraag van een raadslid of van een fractie

artikel 25:

Bestaande regeling geldt ook voor budgetwijziging; begroting vervangen door budget

artikel 30:

De regeling i.v.m. de herstemming onder kandidaten (bij gelijkheid van stemmen) wordt nu ook voorzien voor elke vorm van verkiezing en elke vorm van voordracht van kandidaten. Dit gebeurt in een afzonderlijke stemming per te begeven ambt, aanstelling, …

artikel 32:

Toevoegen van de mogelijkheid om "zo dikwijls als de raad het wenst worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de vergadering opgemaakt en door de meerderheid van de gemeenteraadsleden en de gemeentesecretaris ondertekend" .

artikel 34:

Bepalingen i.v.m. de bijzondere gemeenteraadscommissie die dient te worden

opgericht tot evaluatie van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder.

artikel 35:

Bepalingen i.v.m. de commissies zijn aangepast aan de plaatselijke omstandigheden (ieder raadslid kan deelnemen; voor de effectieve raadsleden is de regeling opgenomen in artikel 35§1) en aan de gewijzigde decretale bepalingen (bij voorbeeld bij het verlaten van een fractie).

artikel 36:

De bijzondere commissie tot evaluatie van de decretale graden wordt steeds voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad.

artikel 38:

De regeling waarbij de personeelsleden, aanwezig op de gemeenteraadszitting, eenzelfde presentiegeld ontvangen wordt geschrapt.

30. Opheffing gemeenteraadsbesluit d.d. 24 juni 1998 houdende kwaliteitsbevorderende maatregelen inzake het statuut van de lokale en provinciale mandataris

Dit besluit dient te worden opgeheven gezien de bepalingen ervan zijn opgenomen in het goed te keuren gewijzigd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (artikel 40 nieuw huishoudelijk reglement van de gemeenteraad - zie ook punt 29).

31. Opheffing politiereglement d.d. 19 maart 2008 in verband met maandelijkse markt op het Groenplein

Gezien de negatieve evaluatie van 2 jaar marktgebeuren op het Groenplein wordt met de organisatie van een markt op het Groenplein gestopt per 1 oktober 2009.

Het politiereglement d.d. 19 maart 2009 i.v.m. de maandelijkse markt op het Groenplein wordt dan ook opgeheven met ingang van 1 oktober 2009.

32. Reglement in verband met ambulante activiteiten - aanpassing

Wegens het per 1 oktober 2009 stopzetten van de veertiendaagse markt op het Groenplein moeten uit het reglement in verband met ambulante activiteiten alle verwijzingen naar het organiseren van een markt op het Groenplein worden geschrapt met name: in artikel 1 de vermelding van plaats, dag, uur, specialisatie en plan van de standplaatsen.

33. Contante belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van markten / kermissen / rommelmarkten

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor om vanaf 1 oktober 2009 geen markten meer te organiseren op het Groenplein gezien het gebrek aan succes ondanks meerdere initiatieven ter stimulering.

De in het belastingreglement voorziene tarieven van de markt op het Groenplein moeten dan ook vanaf 1 oktober 2009 worden opgeheven.

34. Gemeentelijk onderwijs - aanpassing schoolreglement

Het schoolreglement zoals gestemd in de gemeenteraad van 6 oktober 2005 is aan aanpassing toe gezien nieuwe wettelijke bepalingen (onder andere ingevolge het decreet van 20 maart 2009 betreffende de toelatingsvoorwaarden van het gewoon lager onderwijs en de engagementsverklaring tussen de school en de ouders in het basis- en secundair onderwijs en ingevolge het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in onderwijsinstellingen en centra van leerlingenbegeleiding).

Voorgesteld wordt het aangepast schoolreglement, waarbij het model van OVSG werd gevolgd, goed te keuren.

35. Gemeentelijk onderwijs - goedkeuring functiebeschrijvingen, algemene afspraken i.v.m. functiebeschrijvingen en evaluatiereglement gesubsidieerd personeel basisonderwijs

Aan de gemeenteraad wordt verzocht zijn goedkeuring te geven aan:

1. de functiebeschrijvingen van directeur, administratief medewerker, onderwijzer, kleuteronderwijzer, kinderverzorger, beleidsmedewerker zorg, beleidsmedewerker ICT, leermeester levensbeschouwelijke vakken, leermeester L.O. en mentor coach;

2. de algemene afspraken i.v.m. functiebeschrijving en evaluatie van het personeel.

36. Gemeentelijk onderwijs - goedkeuring beleidscontract CLB

De samenwerking met het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (ICLB) van de stad Gent werd stilzwijgend verlengd voor een periode van 3 jaar, zijnde van 1 september 2009 tot 1 september 2012.

Met dit centrum dient een beleidscontract te worden afgesloten, welke ter goedkeuring wordt voorgelegd.

37. Voetbalvereniging KVV Zelzate - subsidiëring infrastructuurwerken en energiekosten

KVV Zelzate vraagt financiële ondersteuning voor volgende infrastructurele ingrepen aan de installaties gelegen op het voetbalveld in de Verbroederingslaan:

- vernieuwen sanitair kleedkamers (raming 35 000,00 euro exclusief BTW, 42 350,00 euro inclusief BTW);

- vernieuwen dubbele deur inclusief dubbel glas (raming 1 250,00 euro exclusief BTW, 1 512,00 euro inclusief BTW);

- voorzien van een verharding (beton of asfalt) tussen de kantine en het voetbalveld (raming 11 687,50 euro exclusief BTW, 14 141,88 euro inclusief BTW);

- uitbreiding pleinverlichting (raming 6 000,00 euro exclusief BTW, 7 260,00 euro inclusief BTW);

Verder wordt verzocht om een jaarlijkse subsidie ter financiering van de energiekosten die in totaal ± 14 000,00 euro inclusief BTW bedragen.

De nodige kredieten zullen worden voorzien via budgetwijziging.

38. Budgetwijziging

De volgende budgetwijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd:

- Budgetwijziging nr.1 Gewone Dienst (geraamd algemeen budgetresultaat: + 4 524 852 EUR)

- Budgetwijziging nr.1 Buitengewone Dienst (geraamd algemeen budgetresultaat: + 346 682 EUR)

39.Verzoek tot het plaatsen van een klascontainer in de gemeenteschool "Het Krekeltje" (verzoek van de heer Marc Uyttendaele)

De heer Marc Uyttendaele verzoekt om een klascontainer te plaatsen op de speelkoer van de gemeenteschool Het Krekeltje.

40. Voetpaden aanpassen voor iedereen (verzoek van de PVDA-fractie) De PVDA+-fractie vraagt:

1) de aanpassing met een schuin afloopvlak van het vernieuwde voetpad ter hoogte van het zebrapad in het begin van de Keyserstraat langs beide zijden en ook aansluitend met het zebrapad van de Assenedesteenweg (bakkerij Thibau) langs beide zijden;

2) dat de gemeente zich zou engageren om bij het herstel van voetpaden of bij de aanleg van nieuwe voetpaden dergelijke verlaagde drempels bij elk zebrapad in het bestek zou opnemen;

3) dat het college bij de gewestelijke overheid zou aandringen om schuine afloopvlakken te voorzien aan de voetpaden t.h.v. de brug.

41. Renovatieplannen wijk Klein Rusland (verzoek van de PVDA­-fractie)

De PVDA+-fractie wenst te vernemen of er een bouwvergunning werd aangevraagd voor zes woningen in de Vrijwilligerslaan.

Tevens vraagt de fractie inzage van de stedenbouwkundige studie/masterplan van de sociale woonwijk Klein Rusland.

II. GEHEIME ZITTING

1. Rechtszaak

In toepassing van artikel 193 van het gemeentedecreet wordt verzocht aan de gemeenteraad om in rechte op te treden namens schepen Luc Verstraeten in de rechtszaak aangespannen op verzoek van Désirée Kegels en Alexander Janssen.

2. Aankoop tweedehands dienstwagen type personenwagen

Gevraagd wordt het bestek nr. 2009/089 met als voorwerp "aankoop tweedehandsbedrijfswagen type personenwagen” goed te keuren.

Raming: 20 000,00 euro inclusief BTW.

Gunningwijze: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Financieringswijze: lening.

Krediet: via budgetwijziging te voorzien onder artikelnummer 104/743-52 van de buitengewone begroting 2009.

De gemeentesecretaris wordt gemachtigd dit voertuig ook voor privaat gebruik aan te wenden mits een persoonlijke bijdrage van 100,00 euro per maand + 30,00 euro per maand brandstof
 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014