Gemeenteraad 24-02-2009

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

21-02-2009

De zitting van de gemeenteraad gaat door op dinsdag 24 februari 2009 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.  

 AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 27 januari 2009 dienen te worden goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

a) Verslag Raad van Bestuur Veneco2 d.d 10-12-2009

b) Verslag Raad van Bestuur Iveg d.d. 17-12-2008

c) Verslag Buitengewone Algemene Vergadering Iveg d.d. 17-12-2008

3. Sneeuw- en ijzelbestrijding 2009/2010 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Het bestek met als voorwerp "Sneeuw- en ijzelbestrijding 2009/2010" wordt ter goedkeuring voorgelegd.

De werken zullen worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; de kosten worden geraamd op 10 000,00 euro inclusief BTW; te betalen met krediet voorzien op artikelnummer 421/140-06 van de gewone dienst 2009.

Financiering met eigen middelen.

4. Wegmarkeringen 2009 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Het bestek met als voorwerp "Wegmarkeringen 2009" wordt ter goedkeuring voorgelegd.

De werken zullen worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; de kosten worden geraamd op 22 046,20 euro inclusief BTW; te betalen met krediet voorzien op artikelnummer 42103/735-60 van de buitengewone dienst 2009. Financiering met een lening.

5. Brandweerdienst - aankoop 150 uitstroombegrenzers voor persluchtflessen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Er wordt goedkeuring gevraagd voor de aankoop van 150 uitstroombegrenzers voor de persluchtflessen.

De kostprijs wordt geraamd op 8 500,00 euro inclusief BTW; te betalen met krediet voorzien op artikelnummer 35107/744-51 van de buitengewone dienst 2009.

Financiering met een lening.

6. Brandweerdienst - aankoop 2 sets hefkussens - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Er wordt goedkeuring gevraagd voor de aankoop van 2 sets hefkussens.

De kostprijs wordt geraamd op 8 500,00 euro inclusief BTW; te betalen met krediet voorzien op artikelnummer 35111/744-51 van de buitengewone dienst 2009.

Financiering met een lening.

7. Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten - wijzigingen

Het reglement i.v.m. de ambulante activiteiten dient te worden gewijzigd ingevolge ontvangen opmerkingen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De aanpassingen betreffen het volgende:

- artikel 15: ingevolge een wijziging in de wetgeving kan het de standwerkers niet meer verplicht worden om een standplaats die ze via onderhuur innemen minimaal 2 maal per trimester persoonlijk in te nemen;

- artikel 20: de voorrangsregeling voor standwerkers bij het toewijzen van standplaatsen is niet van toepassing bij het toewijzen van een abonnement op het openbaar domein buiten de openbare markt (hier gelden de regels van artikel 28 tot 37 van het KB);

- artikel 23: intrekking van een standplaats bij niet-betaling gebeurt niet van rechtswege; dit kan enkel ingevolge een maatregel opgenomen in het reglement.

8. Aanvraag Koninklijke Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan Zelzate i.v.m. betoelaging "Keizerschieting van België, zijnde het officieel individueel Belgisch kampioenschap voor aangeslotenen bij de Koninklijke Bond van Belgische Wipschutters

Het College van Burgemeester en Schepenen verzoekt de gemeenteraad om inschrijving van een geldelijke toelage van

1 000,00 euro in het budget 2009, gewone dienst, via begrotingswijziging ter financiële ondersteuning van de eventuele organisatie van het officieel individueel Belgisch kampioenschap voor aangeslotenen bij de Koninklijke Bond van Belgische Wipschutters.

9. Aanvullend reglement op de politie van de gewestwegen - invoeren van een snelheidsbeperking tot 50 km/uur op de R4 te Zelzate voor zover zich bevindend binnen de bebouwde kom

Voorgesteld wordt dat de gemeenteraad een politiereglement goedkeurt waarbij op de R4 vanaf 100 m. ten zuiden van het kruispunt met de Assenedesteenweg tot 100 m. ten oosten van de Kerkstraat, zijnde de grenzen van de bebouwde kom op de R4, een éénvormige snelheidsbeperking van 50 km per uur in te voeren.

Dit politiereglement kan pas in werking treden na ministeriele goedkeuring of na het verstrijken van de termijn waarbinnen de goedkeuring zou moeten worden verleend.

10. Provag - verlenging van de oprichtingsperiode met 6 jaar.

Voorgesteld wordt Provag (Projectvereniging voor Aanvullend Grondbeleid in de Gentse Kanaalzone) te verlengen met 6 jaar tot en met 16 maart 2015.

11. Gemeentelijk mobiliteitsplan - vernieuwing / financiële en methodologische ondersteuning door Vlaams Gewest

De sneltoets van het gemeentelijk mobiliteitsplan gaf als resultaat dat het gemeentelijk mobiliteitsplan dient te worden vernieuwd.

Hiertoe dient een ontwerpbureau te worden aangesteld.

Het bestek nr. 2009/025 "sneltoets - uitvoering van spoor 1 vernieuwen gemeentelijk mobiliteitsplan" zoals opgemaakt door de stafmedewerker wordt ter goedkeuring voorgelegd.

De kostprijs van deze opdracht wordt geraamd op 20 000,00 euro inclusief BTW. De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; de uitgave is toe te rekenen op artikelnummer 423/733-60 van de buitengewone dienst 2009.

Financiering met eigen middelen en met subsidies. Voor wat de financiële en methodologische ondersteuning van het Vlaams Gewest betreft wordt voorgesteld koepelmodule 43018/1B module 1 goed te keuren.

De gewestbijdrage bedraagt 2/3 van de gemaakte kosten; de ontvangst dient te worden voorzien bij begrotingswijziging onder artikelnummer 423/733-60 van de buitengewone dienst.

12. Brandweerpersoneel - openstelling betrekking korporaal

Een betrekking van korporaal wordt open verklaard bij bevordering.

13. Aanvaarding schenking

De "Vereniging voor Kunstpromotie ArtPro-Art VZW", Gentsesteenweg 122 te 9800 Deinze schenkt aan het gemeentebestuur één of meerdere beeldhouwwerken onder volgende voorwaarden:

- de beelden dienen te worden geplaatst in het centrum of omgeving (gepland is de beelden te plaatsen op de rotonde aan de Rijkswachtlaan);

- bij elke plaatsing zorgt de gemeente voor een inhuldiging met persconferentie;

- het gemeentebestuur staat in voor gespecialiseerd transport en verzekering (maximum 400,OO euro kosten).

Voorgesteld wordt deze schenking te aanvaarden.

14. Forfaitaire bijdrage andere gemeenten in kosten brandweer (2007-2008) - advies

Pro memorie

15. Vragen bij de aankondiging van de opzegging van de Apcoaconcessie (op verzoek van de PVDA+-fractie):

De PVDA+-fractie heeft volgende vragen:

- waarom breekt de burgemeester zijn belofte dat het dossier Apcoa zeker zou geagendeerd worden op de gemeenteraad van februari?

- is het stoppen van het betalend parkeren en het opzeggen van het contract met Apcoa geen 'premature' intentieverklaring van het college, zolang ze niet beslist werd door GR?

- waarom wordt het rapport Van Wemmel nog steeds niet openbaar gemaakt? De bevolking betaalt 26.000 € voor een interessant Audit rapport. Op verschillende plaatsen komt Van Wemmel tot bevindingen i.v.m. de boekhouding van Apcoa. Er wordt hen o.a. verweten duizenden € teveel aan onkosten te hebben aangerekend in 2006, enz. M.a.w.: ook al is Apcoa het oneens met de besluiten, het rapport bevat heel wat argumenten om wel degelijk te spreken over "malversaties" van de kant van Apcoa. Dit rapport kan dus worden benut om er voor te ijveren om zonder schadevergoeding van 50.000 € van de concessie af te komen.

- waarom wordt geen antwoord gegeven (na 4 maand) op een aantal vragen gesteld door de heer Dirk Goemaere aan Apcoa?

- men is naar verluid nog niet rond met het akkoord over de verbrekingsvergoeding van 50 000,00 euro: wil de gemeente een kleinere som bedingen of er volledig vanaf of vraagt Apcoa meer?

- een aantal vrachtwagenchauffeurs hebben na 5 jaar probleemloos op de vrachtwagenparking aan de Vredekaai te hebben geparkeerd, plots boetes gekregen; is hier een definitieve regeling uitgewerkt?

- onterechte rappels: iemand kreeg rappels voor 3 boetes die de voorbije jaren allemaal stipt werden betaald; Apcoa vroeg bankuittreksels als bewijsmateriaal. Kan dit?

- men blijft mensen voortdurend lastig vallen met rappels; waarom blijft men de mensen zo pesten?

16. Vraag om alle onbetaalde parkeerboetes van Apcoa tot 31 december 2008 als "oninbaar" te beschouwen en als dusdanig af te boeken (op verzoek van de PVDA+-fractie) 

In de programmawet van 29 december 2009 werd een wetswijziging voorzien waardoor de concessiehouders belast met de inning van de parkeergelden en het toezicht op het betalend parkeren, voortaan gemachtigd zijn om de identiteit van de houder van de nummerplaat op te vragen bij de overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen.

Deze wetswijziging werd in volle regeringscrisis en zonder enig parlementair debat ingevoerd met miskenning van het advies van de privacycomissie.

Deze reparatiewet bevindt zich dus op juridisch glad ijs; niettemin neemt dit niet weg dat de situatie vóór de wetswijziging ongewijzigd blijft (tenzij de wetswijziging terugwerkende kracht zou hebben wat en ongelijkheid zou doen ontstaan tussen degenen die met succes hun boete hebben betwist bij de rechtbank en degenen die nu toch die boete zouden moeten betalen) wat betekent dat het de private parkeerbedrijven, zoals Apcoa, verboden was bijkomende inlichtingen in te winnen op basis van de privacywet.

Daarom het verzoek van de PVDA+-fractie om alle nog openstaande boetes tot 31 december 2008 oninbaar te verklaren.

17. Vertegenwoordiging van de gemeente in CVBA Wonen (op verzoek van de PVDA+-fractie) 

De PVDA+-fractie vraagt herverkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de CVBA Wonen.

Zij motiveren dit als volgt:

1. Huisvestingsbeleid is een zaak van gemeentelijk belang. Dit is zeker zo voor het sociale huisvestingsbeleid dat in deze gemeente van groot belang is.

2. Sociaal huisvestingsbeleid wordt gevoerd met gemeenschapsgeld waarop een zo breed mogelijke democratische controle mogelijk moet zijn.

3. Deze gemeenteraad heeft zijn huisvestingsbeleid op operationeel vlak om zo te zeggen grotendeels "uitbesteed" aan de cvba Wonen maar blijft als bestuur een vinger in de pap houden door aandeelhouderschap, het welke geconcretiseerd is door een vertegenwoordiging met twee mandaten in de raad van bestuur.

4. Alle gemandateerde vertegenwoordigers van de gemeente hetzij in intercommunales, hetzij in andere verenigingen met gemeentelijk belang zijn allemaal leden van deze gemeenteraad. Dit is de logica zelf want zij zijn afgevaardigden van deze raad en zijn dus verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.

5. De cvba Wonen is op deze raad al meermaals het voorwerp geweest van besprekingen en beslissingen in deze gemeenteraad (bijvoorbeeld fusiebeslissing, lokaal toewijzingsbesluit,...

18. Parkeerproblemen in de Verbindingsstraat - stand van zaken (op verzoek van de PVDA+-fractie)

Tijdens de gemeenteraad van 21 oktober 2008 stelde de PVDA+-fractie voor om een oplossing te voorzien voor een duidelijk tekort aan reglementaire parkeerplaatsen in deze straat o.a. door op bepaalde plaatsen deels parkeren op het voetpad toe te laten.

Bovendien werd herinnerd aan de formele belofte om éénrichtingsverkeer in te voeren.

De burgemeester antwoordde toen om dit voorstel voor te leggen aan de politie voor advies.

Vraag :

- werd dit advies reeds ingewonnen en zo ja, kan het bij dit dossier gevoegd worden?

- hoe luidt dit advies?

- voorziet het college om in te gaan op hoger vermeld voorstel? Zo ja, binnen welke termijn? Zo neen, welk oplossing is dan voorzien voor het probleem ?

II. GEHEIME ZITTING

1. Brandweerpersoneel - aanwerving korporaal

Bij bevordering is een betrekking van korporaal te begeven.

2. Marktcommissie - wijziging samenstelling

De heer Simon Bal heeft een onbetaald verlof van 2 jaar aangevraagd en toegestaan gekregen; hij dient als marktleider te worden vervangen door de heer Marc Braeckman.

De heer Marc Eelbode nam op 19 juli 2008 ontslag als voorzitter van de Beroepsvereniging van Ambulante Handelaars (BAH), hij wordt als vertegenwoordiger van BAH vervangen door de heer Peter Lauweryns, Albyn van den Abeelestraat 34, 9940 Evergem.

 

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014