Gemeenteraad 19-11-2008

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

17-11-2008;

Deze zitting van de gemeenteraad gaat door op woensdag 19 november 2008 met aanvang om 19.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

 AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

Pro memorie

1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 21 oktober 2008 dienen te worden goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie

3. Vervanging van de heer Evert Persoon in diverse organen

Pro memorie

4. Dienstverlenende vereniging Veneco2 - goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2008 / aanwijzing van de vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate en vaststelling van het mandaat van deze vertegenwoordiger

Op 10 december 2008 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats van Veneco2.

Agenda:

1) Akteneming van het verslag van de 48ste jaarvergadering d.d. 29 mei 2008;

2) Beta2-plan Strategie 2009, de te ontwikkelen activiteiten, de te volgen strategie, de begroting en de missie;

3) Benoeming bestuurders;

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger aan te duiden en deze te mandateren tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

5. Finiwo - buitengewone algemene vergadering d.d. 22 december 2008 - agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

Op 22 december 2008 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats van Finiwo.

Agenda:

1) Begroting over het boekjaar 2009 en meerjarenbegroting;

2) Strategie voor het boekjaar 2009;

3) Statutaire benoemingen.

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger aan te duiden en deze te mandateren tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

6. Intercommunale vereniging voor crematoriumbeheer - algemene vergadering d.d. 3 december 2008 – agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

Op 3 december 2008 vindt een algemene vergadering plaats van de intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer.

Agenda:

1) Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering d.d. 11 juni 2008;

2) Begroting 2009;

3) Activiteiten en strategie

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger aan te duiden en deze te mandateren tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

7. Opdrachthoudende vereniging Iveg - buitengewone algemene vergadering d.d. 17 december 2008 – agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

Op 17 december 2008 vindt een algemene vergadering plaats van de Opdrachthoudende Vereniging Iveg.

Agenda:

1) Samenstelling bureau;

2) Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering d.d. 1 oktober 2008;

3) Mededelingen;

4) Aanvaarding gemeente(n) voor de activiteit riolering;

5) Benoeming nieuwe mandatarissen;

6) Begroting en strategie 2009;

7) Rondvraag

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger aan te duiden en deze te mandateren tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

8. Overdracht concessie uitbating frituur

De frituur gelegen tegenover Grote Markt nr. 27 (vroegere Tina's frituur) werd verkocht; artikel 8 van de concessieovereenkomst stelt dat in dergelijk geval de concessieovereenkomst wordt overgedragen op de nieuwe eigenaar; de nieuwe concessieovereenkomst, afgesloten met GCV Petra's frituur wordt ter goedkeuring voorgelegd.

9. Reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het openbaar domein buiten openbare kermissen

Het ontwerpreglement werd, zoals wettelijk voorgeschreven, voorafgaand aan de goedkeuring in de gemeenteraad, voor advies aan het bevoegd ministerie overgemaakt; de aan dit advies aangepaste tekst wordt ter goedkeuring voorgelegd.

10. Reglement m.b.t. ambulante activiteiten

Dit reglement werd in zitting van 27 augustus 2007 door de gemeenteraad goedgekeurd nadat binnen de wettelijk voorziene periode voor adviesverstrekking door het ministerie geen opmerkingen werden ontvangen. Nadien werden alsnog opmerkingen gemaakt. De aan deze opmerkingen aangepaste tekst wordt ter goedkeuring voorgelegd.

11. Aankoop Astridradio's en pagers via raamovereenkomst

Voor de gunning van 10 Astridradio's en 95 pagers met opties (laders, tasjes en ketting) zal worden gebruik gemaakt van de raamovereenkomsten afgesloten door de NV A.S.T.R.I.D. (raamcontract R-E-0053 met enkele leveranciers van draagbare radio's en raamcontract CD-MP-00-8 met enkele leveranciers van POCSAG-paging-eindapparatuur).

De uitgave wordt geraamd op 7 700,00 euro inclusief btw voor wat de 10 Astridradio's betreft en 26 549,00 euro inclusief btw voor wat de 95 pagers en toebehoren betreft.

De uitgave wordt toegerekend op artikelnummers 35107/744-51 en 35108/744-51 van de buitengewone begroting 2008 en zal worden gefinancierd met een lening.

12.Upgrade alarmeringssysteem RAD naar een ASTRID-gekeurd Fire Basic systeem

De kost van deze noodzakelijke upgrade wordt geraamd op 19 001,62 euro inclusief btw; de opdracht zal, in toepassing van artikel 17§2 punt f van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten, worden gegund aan de leverancier van de bestaande hardware; de uitgave wordt toegerekend op artikelnummer 35107/744-51 van de buitengewone begroting 2008 en betaald met eigen middelen.

13. Materiaal brandweerkazerne - 2 automatische segmentpoorten ambulances - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Twee bestaande poorten dienen te worden gedemonteerd en vervangen door automatische segmentpoorten met elektrische aandrijving.

De kostenraming bedraagt 7 000,00 euro inclusief btw; gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; te betalen met een lening en aan te rekenen op artikelnummer 351/724-53 van de buitengewone begroting 2008.

14. Brandweer - autopomp - meerwerken

De PTO (krachtafnemer) op de autopomp is ongeschikt, niet alleen voor de nieuwe pompgroep die is besteld maar tevens voor de origineel in het voertuig ingebouwde pomp.

De huidige PTO met een toelaatbaar koppel van maximum 217Nm moet worden vervangen door een PTO met een toelaatbaar koppel van 530 Nm.

Kostprijs: 4 950,00 euro inclusief btw; financiering via een lening; kredieten te voorzien in de buitengewone begroting 2009 onder vorige dienstjaren.

15. Leveren van vrachtwagen met containersysteem en kraan goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 2008/100 en de raming voor de opdracht met als voorwerp "leveren van vrachtwagen met containersysteem en kraan”, opgesteld door de technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming bedraagt 170 610,00 EURO inclusief btw; gunning via algemene offerteaanvraag; te betalen met een lening en aan te rekenen op artikelnummer 421/743-53 van de buitengewone begroting 2008.

16. Speeltuigen lagere school Debbautshoek De Krekel - goedkeuring raming en gunningwijze

Er wordt overgegaan tot de aankoop van speeltuigen voor de lagere school Debbautshoek; gunning via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; kostenraming bedraagt 9 995,00 euro inclusief btw; te betalen met eigen middelen en aan te rekenen op artikelnummer 722/744-51.

17. Speeltuigen voor speelpleinen Karperstraat en Duivenlaan goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Er wordt overgegaan tot de aankoop van een combinatietoestel (Karperstraat) en een schommel (Duivenlaan); gunning via onder-handelingsprocedure zonder bekendmaking; kostenraming bedraagt 12 500,00 inclusief btw; te betalen met eigen middelen en aan te rekenen op artikelnummer 761/744-51.

18. Reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen

Het reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen wordt ter goedkeuring voorgelegd; positief geadviseerd in de sportraad d.d. 29 september 2008; besproken in de gemeenteraadscommissie van 2 oktober 2008.

19. Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen

Het reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen wordt ter goedkeuring voorgelegd; positief geadviseerd in de sportraad d.d. 29 september 2008; besproken in de gemeenteraadscommissie van 2 oktober 2008.

20. Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting - bepaling van het aantal opcentiemen

Deze opcentiemen blijven voor 2009 behouden op het huidig niveau, met name 83 opcentiemen.

21. Jeugdbeleid - wijziging subsidiereglement

Het subsidiereglement zoals gestemd in zitting van 21 december 2004 behorend bij het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 wordt opgeheven en vervangen door een nieuw subsidiereglement dat uitvoering geeft aan het jeugdbeleidsplan 2008-2010.

Dit subsidiereglement werd unaniem goedgekeurd in de jeugdraad van 17 september 2008.

22. Gemeentelijke seniorenraad - erkenning als adviesraad / statuten / huishoudelijk reglement / afsprakennota

Er wordt overgegaan tot de oprichting van een gemeentelijke seniorenraad die tevens wordt erkend als gemeentelijke adviesraad. Het ontwerp van statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota wordt goedgekeurd onder voorbehoud van latere bekrachtiging door de nog op te richten seniorenraad.

23. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Parking CC De Brug / school en omgeving" - definitieve vaststelling

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft de adviezen, opmerkingen en bezwaren die werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek behandeld en gebundeld in haar vergadering van 22 oktober 2008. De gemeenteraad dient binnen de 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek het plan definitief vast te stellen. Daarna wordt het plan ter goedkeuring overgemaakt aan de deputatie.

24. Snelheidsremmende maatregelen in de Schepen René De Deckerlaan (op verzoek van de PVDA+-fractie)

Gevraagd wordt om in deze straat snelheidsbeperkende maatregelen te nemen; in de gemeenteraad van 26 mei 2008 werd als mogelijkheid het aanleggen van verkeerskussens geopperd.

De PVDA+-fractie verzoekt om tot effectieve aanleg ervan over te gaan.

25. Evaluatie van het marktgebeuren op het Groenplein (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie vraagt een evaluatie te maken van het marktgebeuren op het Groenplein. Terzake hebben zij enkele vragen aan het college:

1. Wat is het respectieve aandeel van de maandagmarkt op de Grote Markt en van de maandrnarkt op het Groenplein in de voorziene daling van plaatsingsrechten?

2. Wat is de evolutie van het aantal kramen per marktdag op het Groenplein?

Welke factoren spelen hierin een rol (weer? aantrek¬kingsaktiviteit zoals een optreden? .. )

3. Welke soorten kramen staan regelmatig op het Groenplein?

4. Is er gepeild naar de reacties van de marktkramers?

Welke conclusies zijn daaruit te trekken?

5. Is er gepeild naar de reacties en de verwachtingen van de marktbezoekers? Welke conclusies zijn daaruit te trekken?

6. Is er gepeild naar de reacties van de plaatselijke middenstand? Welke conclusies zijn daaruit te trekken?

7. Beantwoorden de resultaten van de beoordeling aan de verwachtingen? Zoniet, aan welke initiatieven denkt het college om de markt van het Groenplein meer leven in te blazen?

26. Aanvullend politiereglement op het wegverkeer aanpassing (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie vraagt een aanpassing aan het aanvullend politiereglement op het wegverkeer waarbij steeds minimum 1,2 m vrije en beschermde voetgangersdoorgang wordt opgelegd indien door bouwwerkzaamheden het voetpad of een deel van de openbare weg wordt ingenomen door kramen of andere werktoestellen.

27. Plaatsen van beugels en wegneembare staalkabels waarop doeken kunnen worden aangebracht in de Sint-Laurentiuskerk (op verzoek van de heer Marc Uyttendaele)

Raadslid Marc Uyttendaele verzoekt om bespreking van zijn voorstel om beugels en wegneembare staalkabels waarop doeken kunnen worden aangebracht te plaatsen in de Sint-Laurentiuskerk om aldus de akoestiek in de kerk Sint-Laurentius te verbeteren .

28. Vervangen zwaar beschadigde speeltoestellen (op verzoek van de heer Marc Uyttendaele)

Raadslid Marc Uyttendaele verzoekt om bespreking van zijn volgende voorstellen:

1) vervangen zwaar beschadigde speeltoestellen op speelplaats gemeentelijke kleuterschool Wittouck;

2) vervangen zwaar beschadigde speeltoestellen op speelplaats gemeentelijke basisschool Debbautshoek.

29. Bespreking van de inkomsten voor de gemeente van het betalend parkeren voor het 2e en 3e kwartaal van 2008. Verzoek tot spoedig bijeenroepen van de ad-hoc commissie parkeerbeleid (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie vraagt bespreking van de inkomsten van het betalend parkeren voor het 2e en 3e kwartaal 2008. Tevens verzoek de PVDA+-fractie de adhoc commissie parkeerbeleid dringend samen te roepen.

30. Steunmotie voor de zowat 15 000 families van werknemers in de Gentse Kanaalzone die hetzij in vast dienstverband (4 000), hetzij als externen/contractant (± 11 500) betrokken zijn bij de maatregelen van economische werkloosheid van ArcelorMittal Gent (Sidmar) (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie wenst stemming over een motie waarin steun wordt uitgesproken aan zowat 15 000 families van werknemers in de Gentse Kanaalzone die hetzij in vast dienstverband (4000), hetzij als externen/contractant (+/-11.500) betrokken zijn bij de maatregelen van Economische Werkloosheid van ArcelorMittal Gent (Sidmar).  

II. GEHEIME ZITTING

1. Lokaal economische adviesraad - wijziging samenstelling

Raadslid Marc Uyttendaele blijft in de lokaal economische adviesraad zetelen als zelfstandig ondernemer gezien het oprichtingsbesluit van de lokaal economische adviesraad niet verbiedt dat een gemeenteraadslid zou zetelen als zelfstandig ondernemer; de heer Erick De Wispelaere kan niet langer lid zijn gezien hij geen lid meer is van de gemeenteraad; de heer Marc Standaert heeft zijn ontslag ingediend en wordt als vertegenwoordiger van de dekenij Centrum vervangen door mevrouw Ria Van Hoecke.

2. Lokaal overleg kinderopvang - wijziging samenstelling

De heer Bert Van de Steene vervangt mevrouw Nele Vandenbrande als vertegenwoordiger van Kind en Gezin in het lokaal overleg kinderopvang.

3. Brandweerpersoneel - bevorderingen

Bij bevordering zijn volgende betrekkingen te begeven:

2 betrekkingen van korporaal

1 betrekking van sergeant

1 betrekking van adjudant

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014