Gemeenteraad 21-10-2008

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

16-10-2008;

Deze zitting van de gemeenteraad gaat door op dinsdag 21 oktober 2008 met aanvang om 20.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

 AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

Pro memorie

1. Gemeenteraadslid - ontslag / aanstelling en beëdiging opvolger / wijziging rangorde

De heer Evert Persoon, Stokerijstraat 59 te 9000 Gent neemt bij schrijven d.d. 10 september 2008 ontslag als gemeenteraadslid. Na kennisname van dit ontslag zal worden overgegaan tot de aanstelling en beëdiging van de heer Luc Van Waesberghe, Schwarzenbeklaan 14 te 9060 Zelzate (2e opvolger sp.a) die als eerste geroepen is om de heer Evert Persoon op te volgen.

2. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 20 augustus 2008 dienen te worden goedgekeurd.

3. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie

4. Verzoekschrift tot de gemeenteraad

Verzoekschrift van de heer Joseph Leys, Blende 12 te 9060 Zelzate:

1. Door de bouw van een flatgebouw op de Assenedesteenweg tussen huisnummers 95 en 103 zal het trottoir/de gelijkgrondse berm bijna een vol jaar niet toegankelijk zijn voor voetgangers en door het kriskras parkeren van voertuigen van aannemers zal de doorgang voor fietsers eveneens problematisch zijn. Deze weg wordt tevens druk gebruikt door leerlingen van de vrije basisscholen die zich geregeld dienen te verplaatsen van de Koningin Astridlaan naar de Europaprijslaan. Daarom verzoekt de heer Leys langs de even nummers van de Assenedesteenweg een volle witte streep aan te brengen vanaf de Koningin Astridlaan tot aan het kruispunt van de R4 om de maximale veiligheid voor alle voetgangers te waarborgen.

2. De heer Leys verzoekt om de besluiten genomen in openbare zitting d.d. 26 mei 2008 naar aanleiding van een door hem eerder ingediend verzoekschrift te evalueren, in casu artikel 1 punt b. waarin werd bepaald dat een inventaris van eventuele knelpunten zou worden opgemaakt waarna ter hoogte van deze knelpunten een plaatselijk parkeerverbod zou worden ingevoerd en waarbij tevens op verzoek van een raadslid werd beslist om de toestand tussen de bakkerij Van Vlaenderen en De Keyserstraat op de Assenedesteenweg opnieuw te bekijken.

3. De heer Leys verzoekt om, rekening houdend met het drukke voetgangersverkeer (twee scholen, een feestzaal en twee bushaltes) tussen Europaprijslaan en het kruispunt van de R4, een volle witte streep aan te brengen op 1 meter van de voorgevels of voortuinen, zodat de voertuigen niet kriskras door elkaar kunnen parkeren en er bijgevolg een veilige doorgang voor alle voetgangers ontstaat (herhaling eerder verzoek).

5. OCMW-budget 2008 - kennisneming

Er dient kennis te worden genomen van de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 30 september 2008 houdende goedkeuring van het budget 2008.

De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald op 2 433 000,00 EUR, zijnde het bedrag dat in het gemeentelijk budget is voorzien.

6. OCMW - jaarrekening en jaarverslag 2007 - kennisneming

Er dient kennis te worden genomen van de OCMW-dienstjaarrekening 2007 en de balans op 31 december 2007 alsook van het jaarverslag 2007.

De geconsolideerde jaarrekening 2007 sluit met een overschot van 302 726,00 EUR; de gemeentelijke bijdrage exclusief de rechtstreekse storting uit het gemeentefonds bedroeg 2 280 878,84 EUR.

7. Gemeentebudget 2008 - wijziging

Het voorstel van budgetwijziging werd met de agenda meegezonden.

Uitslag:

Gewone dienst:

algemeen begrotingsresultaat vóór begrotingswijziging 4 704 301,00 EUR

algemeen begrotingsresultaat na begrotingswijziging 4 887 605,00 EUR

Buitengewone dienst:

algemeen begrotingsresultaat vóór begrotingswijziging 505 207,85 EUR

algemeen begrotingsresultaat na begrotingswijziging 116 668,00 EUR

8. Lokaal sociaal beleidsplan - advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang

De gemeenteraad wordt verzocht akte te nemen van het positief advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang d.d. 5 maart 2008 en het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 nogmaals goed te keuren in ongewijzigde vorm ten opzichte van het besluit van 19 december 2007.

9. Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wachtebeke - advies

De gemeenteraad wordt verzocht gunstig advies te verlenen over het ontwerp van ruimtelijk structuurplan van het gemeentebestuur Wachtebeke.

Er stelt zich geen probleem van afstemming met de ruimtelijke opties zoals vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zelzate vastgesteld door de Bestendige Deputatie in zitting van 11 oktober 2007.

Als detailopmerking kan worden meegegeven dat in het informatief deel op pag. 73 (3.2.7.) dient te worden vermeld dat de gemeente Zelzate beschikt over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (besluit bestendige deputatie d.d. 11 oktober 2007, BS d.d. 24 oktober 2007) in plaats van een ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

10. IDM - Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 21 november 2008

Agenda/mandatering + aanduiding van vertegenwoordiger

Op 21 november 2008 zal een buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Durme-Moervaart plaatsvinden.

Agenda:

1. Goedkeuring beleidsplan 2009;
2. Goedkeuring begroting 2009;
3. Aanstelling "nieuwe" bestuurders na ontslagname "oude" bestuurders.

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger aan te duiden en deze te mandateren tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

11. Openbare verlichting - investeringen

De volgende investeringen aan de openbare verlichting worden ter goedkeuring voorgelegd:

- bijplaatsen van openbare verlichting in de Wachtebekestraat; geraamde kostprijs: 7 140,16 EUR incl. BTW;

- plaatsen en aansluiten van 7 aluminium openbare verlichtingspalen, 1ph 8m met armatuur Saffier 1 SON-T-70W en plaatsen en aansluiten van openbaar verlichtingskastje in de Assenedesteenweg-Denderdreve;

geraamde kostprijs: 9 656,80 EUR incl. BTW.

De uitgaven worden toegerekend op artikelnummer 426/735-60 van de buitengewone begroting 2008; Infrax wordt met de uitvoering van de werken belast; financiering met een lening.

12. Oprichten colurnbariurnrnuur nr. 8 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Er wordt voorgesteld om over te gaan tot de oprichting van een 8ste muur van het columbarium.

De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

De uitgave wordt geraamd op 50 000,00 EUR incl. BTW en zal worden toegerekend op artikelnummer 87801/723-60 van de buitengewone begroting.

De financiering gebeurt met een lening.

13. Kerkfabriek Sint-Laurentius - wijziging financieel meerjarenplan 2008-2013, wijziging budget 2008, budget 2009
a) Wijziging meerjarenplan 2008-2013:

Het gewijzigd meerjarenplan 2008-2013 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Evolutie gemeentelijke toelage:

                                    2008     2009      2010      2011      2012      2013

exploitatietoelage          16.140   14.545   14.790   16.215   15.730   16.185

investeringstoelage        80.500       -         3.000     3.000    24.600      -

b) Wijziging budget 2008:

Er wordt kennis genomen van het gewijzigd budget 2008 waarvan de exploitatietoelage en de investeringstoelage binnen de grenzen blijven van het zopas goedgekeurd gewijzigd meerjarenplan 2008-2013.

c) Budget 2009:

Er wordt kennis genomen van het budget 2009 waarvan de exploitatietoelage en de investeringstoelage binnen de grenzen blijven van het zopas goedgekeurd gewijzigd meerjarenplan 2008-2013.

14. Aanpassing centrale verwarming gemeenteschool Wittouck - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

De volgende werken dienen te worden uitgevoerd:

- leveren en plaatsen van nieuwe voedingsleidingen in opbouw, in stalen buis met voldoende diameter in functie van de te plaatsen radiatoren, inclusief circulatiepompen. De nieuwe leidingen dienen te worden geplaatst in 2 circuits (schoolgedeelte en opvanggedeelte), zodat in de schoolvakanties enkel het opvanggedeelte kan worden gevoed;

- leveren en plaatsen van 2 klokthermostaten met minstens 7 programma's;

- leveren en plaatsen van voldoende plaatstalen radiatoren in functie van de afmetingen en comforteisen van elk lokaal.

Er wordt voorgesteld om de werken te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; de kosten worden geraamd op 10 000,00 EUR incl. BTW te betalen met het krediet voorzien op artikelnummer 721/724-52 van de buitengewone begroting. De financiering gebeurt met een lening.

15. Multifunctioneel 4 x 4 terreinvoertuig - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het bestek met als voorwerp 'Multifunctioneel 4 x 4 terreinvoertuig ten behoeve van de brandweer' wordt ter goedkeuring voorgelegd.

De werken zullen worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; de kosten worden geraamd op
49 000,00 EUR incl. BTW te betalen met het krediet voorzien op artikelnummer 35101/743-52 van de buitengewone begroting.

De financiering gebeurt met een lening.

16. Onkruid- en groenbeheer in het kader van de mina-werking - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Het bestek met als voorwerp 'Onkruid- en groenbeheer in het kader van de mina-werking' wordt ter goedkeuring voorgelegd.

De werken zullen worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; de kosten worden geraamd op
36 800,00 EUR incl. BTW; de uitgave- en ontvangstkredieten zullen worden voorzien in het budget 2009.

De financiering gebeurt met subsidies (24 800,00 EUR incl. BTW) en met eigen middelen (12 000,00 EUR incl. BTW).

17. Sportdienst - financieel verslag 2007

Het financieel verslag 2007 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

18. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - aanpassing (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie verzoekt om door middel van een aanpassing van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer een oplossing te bieden aan het aanslepende (parkeer)probleem in de Brazekestraat.

Bedoeling is om een parkeerverbod in te voeren tegenover de garagepoorten van de mensen die geregeld hinder ondervinden en tegenover de verlichtingspalen (deze oplossing werd ook gesuggereerd door de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen naar aanleiding van een klacht door een inwoner).

19. Parkeerprobleem in de Verbindingsstraat (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+ vraagt uitleg over het feit dat:

1. (nog) geen éénrichtingsverkeer werd gerealiseerd ondanks formele aankondiging op de hoorzitting;

2. een gekend en erkend probleem wordt aangepakt met de politie erop af te sturen en selectief te beboeten;

3. het parkeerprobleem nog steeds niet werd aangepakt.

20. Bespreking van de resultaten van het betalend parkeren door Apcoa voor het 3e kwartaal van 2008 (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie wenst te vernemen of de exploitatierekening 2007 ondertussen door Apcoa werd afgeleverd. Tegelijkertijd vraagt de PVDA+-fractie of de begeleidingscommissie in 2008 is bijeengekomen en om de verslagen / notulen van deze bijeenkornst(en) ter beschikking te stellen indien mogelijk.

21. Uitnodigen van gemeenteraadsleden (op verzoek van de Open VLD-fractie)

Voorstel van de Open VLD-fractie om naar analogie met het OCMW alle gemeenteraadsleden uit te nodigen voor alle activiteiten die door de gemeente en haar diensten worden georganiseerd.

22. Naleven van gemeentelijk politiereglement houdende ophalen fractie metaal (op verzoek van de Open VLD-fractie)

Bij de laatste omhaling van het grofvuil hebben particulieren en/of ijzerhandelaars massaal metaal ingezameld. De Open VLD-fractie verzoekt om naleving van het gemeentelijk politiereglement en om in de toekomst overtreders te beboeten.

II. GEHEIME ZITTING

1. Vrijwillige brandweer - bevorderingen

De volgende bevorderingen worden ter goedkeuring voorgelegd:

- 2 bevorderingen tot de graad van luitenant;
- 1 bevordering tot de graad van adjudant;
- 1 bevordering tot de graad van sergeant;
- 2 bevorderingen tot de graad van korporaal.

2. Klacht door brandweerman (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie wenst een klacht ingediend door een brandweerman naar aanleiding van het bevorderingsexamen van korporaal d.d. 21 september 2008 te bespreken.

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014