Gemeenteraad 03-07-2008

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

29-06-2008;

Deze zitting van de gemeenteraad gaat door op donderdag 03 juli 2008 met aanvang om 19.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

 AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

Pro memorie

1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 26 mei 2008 dienen te worden goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie

3. Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Assenede - advies

Het openbaar onderzoek inzake het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Assenede loopt van 30 april 2008 tot 28 juli 2008.

Het gemeentebestuur van Zelzate kan zijn opmerkingen / advies vertrekken.

Vastgesteld wordt dat er zich in het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geen problemen stellen inzake afstemming met de ruimtelijke opties vastgesteld in ons eigen gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; er zijn dezelfde visies inzake ontwikkeling van de AKMO-bedrijfszone en het uitbouwen van een gemeentegrensoverschrijdend bedrijfsgebied; idem voor de visie op de vervoersontsluiting (ondermeer i.v.m. onderzoek carpoollocaties, verbetering oversteek kanaal voor fietsers), ... Er zijn twee detailopmerkingen: ons gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is niet langer in ontwerpfase zoals vermeld maar al definitief goedgekeurd en het adres van CVBA Wonen is niet Kreekstraat 16 maar Marcel Mollelaan 17.

4. Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Parking CC De Brug / school en omgeving" - voorlopige vaststelling

Voorgesteld wordt dit ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast te stellen; opgemerkt dient te worden dat het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 3 juni 2008 heeft beslist om het ontwerp aan te passen overeenkomstig de opmerkingen geformuleerd in de 20e plenaire vergadering van 19 mei 2008 waarbij wordt afgestapt van het eerder ingenomen standpunt inzake de woning Assenedesteenweg 117; deze woning wordt nu geïntegreerd in de zone voor openbaar nut.

5. Goedkeuring jaarrekening 2007 en het bijhorende jaarverslag van de interlokale vereniging "Meetjeslandse burensportdienst"

Volgens de statuten van de interlokale vereniging "Meetjeslandse Burensportdienst” dient de rekening en het bijhorende jaarverslag van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en aan de provincieraad.

De rekening heeft een positief saldo van 3 618,29 euro.

6. Sociaal huurbesluit - opmaak lokaal toewijzingsreglement - principebeslissing

Er wordt principieel beslist dat er een toewijzingsreglement (kaderbesluit sociale huur) zal worden opgemaakt in overleg met het OCMW;

Doelgroep zijn de EGKS-woningen en de Domus Flandria-woningen op het grondgebied van de gemeente Zelzate. Voorgesteld wordt de uitwerking van deze regeling over te dragen aan de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA Wonen en dit in samenspraak met het OCMW Zelzate.

Het aldus uitgewerkt toewijzingsreglement zal nadien ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

7. Personeelsformatie - toevoeging betrekking duurzaamheidsambtenaar - Functieomschrijving en bijzondere aanwervingsvoorwaarden duurzaamheidsambtenaar

In het kader van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 op onderscheidingsniveau dient een duurzaamheidsambtenaar te worden aangeworven.

Voorgesteld wordt een duurzaamheidsambtenaar op B-niveau in het kader te voorzien (contractueel).

In acht genomen de subsidie van 30 000,00 euro is de kostprijs 7 096,61 euro.

Ook de bijzondere aanwervingsvoorwaarden alsook de functieomschrijving voor de werving van een duurzaamheidsambtenaar dienen te worden bepaald.

8. Retributiereglement op grafconcessies - wijziging

Voorgesteld wordt om de mogelijkheid te bieden na de gebruikelijke concessieduur (15 of 50 jaar) een verlenging mogelijk te maken voor 5 jaar, dit naast de mogelijkheid om te verlengen voor de oorspronkelijke duur van de concessie (15 of 50 jaar) .

9. Retributiereglement op aanvragen om uittreksels of opzoekingen voor genealogische doeleinden

Meer en meer wordt ons bestuur gevraagd opzoekingen te doen in verband met genealogische doeleinden.

Hiervoor wordt, naar analogie met meerdere besturen en teneinde juridische betwistingen te vermijden, een tarief voorgesteld van 5,50 euro per begonnen kwartier.

10. Openbare verlichting - investeringen

Volgende investeringen aan de openbare verlichting worden ter goedkeuring voorgelegd:

- bijplaatsen van openbare verlichting in de Vredekaai Geraamde kostprijs: 6 971,03 euro inclusief btw

- plaatsen en aansluiten van 10 aluminium openbare verlichtingspalen, lph 8m met armatuur Saffier 1 - 70W en plaatsen en aansluiten van openbaar verlichtingskastje in de Koningin Astridlaan ; Geraamde kostprijs: 12 313,32 euro inclusief btw

De uitgaven worden toegerekend op artikelnummer 426/735-60 van de buitengewone begroting 2008; Infrax wordt met de uitvoering der werken belast; financiering met een lening.

11. Politieverordening op de openbare rust en veiligheid - aanvulling i.v.m. aanplakken

Steeds vaker wordt vastgesteld dat niet-vergunde publiciteitsborden worden aangetroffen langsheen de gemeente- en gewestwegen; ook de aanplakkingen op de aanplakzuilen verlopen chaotisch en meermaals is sprake van overplakkingen e.d.

Daarom wordt geopteerd om in het politiereglement inzake openbare orde en veiligheid een artikel op te nemen in verband met aanplakkingen en publiciteitsborden.

Hierbij werd rekening gehouden met de voorziene regeling in de gemeenten behorend bij de politiezone Puyenbroeck.

Hoofdprincipes :

- publiciteitsborden langsheen de openbare weg dienen te worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Schepenen; zij mogen niet worden aangebracht op straatmeubilair, elektriciteitspalen e.d.;

- aanplakzuilen: enkel affiches voor socio-culturele activiteiten die op Zelzaats grondgebied plaatsvinden; 1 affiche van maximum 60 x 40 cm per zuil; geen overplakking van affiches in verband met activiteiten die nog moeten plaatsvinden;

- overtredingen: politiestraffen doch gemeentebestuur kan deze aanplakkingen of publiciteitsborden ook wegnemen aan tarieven bepaald in het besluit (aanrekening per zuil of per weg te nemen publiciteitsbord) .

12. Terbeschikkingstelling personeel voor onkruidbestrijding voetpaden / fietspaden / wegenis ... - bestek

Het bestek in verband met het terbeschikkingstellen van extern personeel voor onkruidbestrijding dient te worden goedgekeurd. Dit dient te worden gezien ter aanvulling op de openstelling van tijdelijke, contractuele betrekkingen (op heden lopende).

13. Evaluatie doorrijverbod Denderdreve uitgezonderd voor plaatselijk verkeer (op verzoek van de CD&V-fractie)

Op 09 mei 2006 voerde de gemeenteraad voor de Denderdreve een verbod in voor bestuurders van motorvoertuigen van meer dan twee wielen en motorfietsen uitgezonderd plaatselijk verkeer. De CD&V-fractie stemde toen tegen omdat zij er het nut niet van inzag, de maatregel onvoldoende werd gemotiveerd en omdat er veel tegenstand was van de inwoners van De Katte. Er werd toen beloofd om de situatie later te evalueren.

Een jaar later, op 7 juni 2007, vroeg de CD&V-fractie of de situatie intussen werd geëvalueerd. Toen antwoordde de burgemeester dat er door een technische fout van het snelheidsregistratieapparaat van de politie de meetresultaten niet te lezen waren. Hij beloofde dat er nieuwe tellingen zouden gebeuren en dat het college dit punt opnieuw agenderen van zodra er nieuwe tellingen beschikbaar zijn. De verkeerssituatie zou worden bekeken in het licht van de verkeerstoestand op de Katte, R4, …

We zijn nu terug een jaar later en onze fractie stelt helaas vast dat het schepencollege zijn beloften van vorig jaar nog niet is nagekomen. We vernamen wel dat er half mei door de politie snelheidsmetingen zijn uitgevoerd. Wat waren de bevindingen? Welke conclusies zijn daaruit te trekken?

Wij willen er de gemeenteraad op wijzen dat de meeste inwoners van De Katte deze maatregel nog steeds een slechte maatregel vinden. We wezen reeds eerder op een aantal zeer storende gevolgen. Indien men met de auto naar Sas van Gent of naar De Staak wil rijden moet men verplicht via het kruispunt Assenedesteenweg/ R4 met verkeerslichten en het kruispunt aan de brug met verkeerslichten passeren om dan uiteindelijk langs het douanekantoor naar Nederland of naar De Staak te kunnen rijden. Op zich is dit al een verspilling van tijd en brandstof en een overtollige belasting van het milieu. Maar daarbij nog eens de brug. Als men pech heeft dat de brug open staat en men in de file terechtkomt is men verplicht te wachten tot de brug terug dicht is en kan men dan langzaam mee aanschuiven tot men eindelijk kan afdraaien richting Nederland.

En groot aantal bewoners van de Katte wil dus duidelijk af van deze maatregel. Is er trouwens al één persoon beboet voor het onterecht doorrijden in de Denderdreve? Controle op snelheid is zinvoller als controle op oneigenlijk verkeer. Sommige inwoners van De Katte suggereren de invoering van een zone 30 als alternatief, maar wij hebben als CD&V-fractie toch sterke twijfels over de haalbaarheid hiervan. Voor ons is de enige goede maatregel de afschaffing van het doorrijverbod en regelmatige controles op snelheid. Zonder daarvoor vandaag al een stemming voor te eisen vragen wij het schepencollege om op korte termijn, in samenspraak met de politie, deze o.i. onzinnige maatregel af te schaffen.

14. Fouten bij de renovatie van voetpaden in de wijken Debbautshoek en Vogelzang (op voorstel van de CD&V-fractie)

In januari werd onze fractie een probleem gemeld in verband met de heraanleg van de voetpaden in de wijk Debbautshoek.

Probleem is hetvolgende: gewoonlijk wordt bij de aanleg van voetpaden ter hoogte van een oprit de boordsteen en het daarop aansluitend voetpad verlaagd om het op- en afrijden te vergemakkelijken. Bij het oorspronkelijk voetpad – voor de renovatie - was dat dan ook het geval.

We stellen vast dat bij de heraanleg van het voetpad werd geen verlaging werd voorzien, enkel de boordsteen werd schuin geplaatst. De hoogte die men dient te overbruggen om oprit op- en af te rijden is daardoor onaanvaardbaar want dit geeft aanleiding tot beschadiging van voertuigen en is bovendien gevaarlijk voor fietsers.

Onze fractie stuurde in januari een mail naar het college van burgemeester en schepenen met de vraag de situatie te willen rechtzetten. In maart kregen we een antwoord van het college dat eind maart de situatie zou worden rechtgezet. Volgens de brief had, ik citeer, “De aannemer de werken uitgevoerd zoals voorzien in het bestek. Het verlagen van de opritten moet dus worden aanzien als een bijkomende opdracht die ten laste van de gemeente zal worden uitgevoerd. De aannemer heeft hiervoor opdracht gekregen, de werken zullen uitgevoerd zijn tegen eind maart 2008.”

Tot op heden is dit slechts op 2 adressen gebeurd, uiteraard tot groot ongenoegen van de andere buurtbewoners (het gaat hierbij om de Kastanjenstraat en Europaprijslaan).

We willen hierbij nogmaals aandringen op een spoedige rechtzetting.

Inmiddels werd ons hetzelfde probleem gesignaleerd van bewoners uit de wijk Vogelzang. Het spreekt voor zich dat de CD&V fractie wil dat ook voor die bewoners de toestand wordt rechtgezet. Bovendien wenst onze fractie dat in de toekomst dergelijke vermijdbare zaken zich niet meer zouden herhalen.

15. Voorstellen tot opfrissing en verfraaiing van de buurt van het autobusstation (op voorstel van de CD&V-fractie)

Zwerfvuil is een bron van heel wat ergernis. Uit opiniepeilingen blijkt dat mensen willen dat lokale besturen prioriteit geven aan een nette leefomgeving. Gevraagd naar hun grootste ergernis of zorg, staat properheid (in al z'n facetten) boven aan op hun lijstje.

Daarom deed onze fractie reeds een aantal concrete voorstellen voor een proper Zelzate. Wij pleitten ondermeer voor de in dienst name van een door de Vlaamse Overheid gesubsidieerde duurzaamheids-ambtenaar die zich o.a. met het zwerfvuilprobleem kan inlaten en wij drongen aan op deelname aan de actie 'indevuilbak'. Wij zijn tevreden dat het gemeentebestuur niet volledig doof bleef voor onze oproepen, maar toch vindt CD&V-Zelzate dat op dit punt het huidig Zelzaats beleid tekort schiet. Onze verzuchtingen zijn die van vele inwoners. Wij willen samen-werken aan een propere gemeente. Wij willen ijveren voor opgefriste en verfraaide buurten waar mensen weer buiten komen. Wij willen werk maken van propere straten en speelpleinen, aangename zithoekjes, goed onderhouden fietspaden, nette bushokjes,...

Op 18 april voerde een 15-tal CD&V-ers een symbolische opkuisactie aan het Zelzaats busstation. Waarom op die plaats? Omdat wij een duidelijk signaal wilden geven dat dit plein een serieuze opfrisbeurt nodig heeft. Het busstation zou immers een visitekaartje voor onze gemeente moeten zijn: hier komen mensen toe om te winkelen, werken, sporten, uit te gaan… Meteen wilden wij ook het geheugen van de meerderheidspartijen Sp.a en Open VLD opfrissen, die de Zelzatenaar vóór de verkiezingen een propere gemeente hebben beloofd. Belofte maakt schuld.

In een paar uren tijd werd de omgeving opgeruimd, het zwerfvuil en onkruid verwijderd in de boomspiegels en fietstegels en de omgevende plantsoenen. Daarnaast werden de schuilhuisjes en het gemeenteplan gereinigd. De gebruikers van het busstation en een aantal buren wisten onze inspanning best te waarderen. Het resultaat na een toch vrij bescheiden inspanning was zeer duidelijk zichtbaar. Helaas blijkt de boodschap bij het gemeentebestuur in dovemansoren te vallen. Vandaag is de toestand terug niet veel beter dan voor onze actie.

Wij willen daarom dat er een aantal structurele maatregelen worden genomen die niet alleen het regelmatig onderhoud van de buurt kunnen garanderen maar tevens de omgeving optillen naar een hoger kwaliteitsniveau.

Zowel naar het gemeentebestuur als naar De Lijn hebben we in maart de vraag gesteld wie voor wat verantwoordelijk is. Geen van beide partijen had de beleefdheid een antwoord te geven, zelfs niet na een beleefde herinnering. Weten zij het zelf wel? Wij dringen in elk geval aan dat het gemeentebestuur samen met De Lijn de nodige stappen neemt tot een verfraaiing van de omgeving.  Onderstaande actiefiche geeft een overzicht van de voornaamste vaststellingen die we op 18 maart van dit jaar hebben gedaan en de maatregelen die ons inziens dienen te worden genomen.

We vernamen graag van het schepencollege welke concrete stappen hieromtrent zullen worden ondernomen

.

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014