Gemeenteraad 19-12-2007

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

19-12-2007;

Deze zitting van de gemeenteraad gaat door op woensdag 19 december 2007 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

 

 AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Goedkeuring notulen

Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 05 november 2007 dienen te worden goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie

3. Gemeentebegroting 2008 - voorlopige twaalfden

Aan de gemeenteraad wordt verzocht 3 voorlopige twaalfden goed te keuren.

4. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - hernieuwing

Voorstel: de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting blijft ongewijzigd op 8%.

5. Opcentiemen op de onroerende voorheffing - hernieuwing

Voorstel: de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd op 1 450 opcentiemen.

6. Belasting op de drijfkracht - hernieuwing

Voorstel: de belasting op de drijfkracht blijft ongewijzigd op 31,25 euro per eenheid en per breuk van KW; de vrijstellingen (o.a. voor de eerste 20 KW) blijven ongewijzigd.

7. Algemene gemeentebelasting op de bedrijven - hernieuwing

Voorstel: de algemene gemeentebelasting op de bedrijven blijft ongewijzigd met name:

De belasting wordt per vestiging als volgt vastgesteld:

A. voor alle belastingplichtigen (uitgezonderd de agrarische bedrijven) met een totale belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakte

a) tot 0,5 ha:

0,0306 EUR/m² gebouwde oppervlakte,
0,0153 EUR/m² ongebouwde oppervlakte,
met een minimum van 129,00 EUR

b) van meer dan 0,5 ha tot 1 ha:

0,123 EUR/m² gebouwde oppervlakte,
0,061 EUR/m² ongebouwde oppervlakte,

c) van meer dan 1 ha:

0,245 EUR/m² gebouwde oppervlakte,
0,123 EUR/m² ongebouwde oppervlakte,

Voor openluchtrecreatieve bedrijven wordt - naast de gewone taxatie voor de gebouwde oppervlakte - de ongebouwde oppervlakte belast tegen 0,01533 EUR/m², met dien verstande dat steeds de minimum­belasting van 129,00 EUR verschuldigd is.

Belastingplichtigen die door hun aard en voor de uitvoering van hun bedrijvigheid ook effectief teeltgronden en/of serres voor landbouw en/of tuinbouw gebruiken, worden - naast de gewone taxatie voor de andere belastbare gebouwde en/of ongebouwde oppervlakten - voor bedoeld areaal belast tegen het tarief voor agrarische bedrijven.

B. voor agrarische bedrijven:

- forfaitair: 129,00 EUR tot 20 ha landbouwoppervlakte en 5 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht en 3 000 m² tuinbouwoppervlakte in serres;

- meer dan 20 ha landbouwoppervlakte en/of 5 ha tuinbouwoppervlakte in open lucht en/of 3 000 m² tuinbouwoppervlakte in serres: 129,00 EUR, vermeerderd met:

·        9,19 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 20 ha landbouwoppervlakte;

·        27,57 EUR per bijkomende ha of gedeelte van ha boven de 5 ha tuinbouwoppervlakte in de open lucht;

·        0,055 EUR per bijkomende m² of gedeelte van m² boven de 3 000 m² tuinbouwoppervlakte in serres.

8. Belastingreglement op het vervoer van personen met een politievoertuig - hernieuwing

Voorstel: het belastingreglement op het vervoer van personen met een politievoertuig blijft ongewijzigd met name 100,00 euro per rit en per vervoerd persoon.

9. Belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen - aanpassing

Om de belastingplichtigen de kans te bieden nog tot 31 december 2007 een aanvraag tot belastingvermindering in te dienen, wordt de oorspronkelijk voorziene periode van aanvraag tot het bekomen van de vermindering (2 maanden na toezenden van het aanslagbiljet) verlengd tot 31 december 2007.

10. Gemeentelijke dotatie aan politiezone

De dotatie bedraagt 892 831,00 euro (+ 9%).

11. Sport – beleidsplan 2008-2014

Het sportbeleidsplan 2008-2014 dient te worden goedgekeurd.

12. Maaltijdcheques – wijziging modaliteiten toekenning

Voorgesteld wordt de berekening van de maaltijdcheques te wijzigen in deze zin dat het aantal maaltijdcheques dat men bekomt recht evenredig is met de prestatiebreuk.

13. Vernieuwing hardwarepark en datacommunicatie

Volgend materiaal dient te worden aangekocht:

1) datacommunicatiemateriaal voor een totaalprijs van ± 3 496,25 euro incl BTW

2) servers voor een totaalprijs van ± 18 619,06 euro incl. BTW

3) systeemsoftware voor een totaalprijs van ± 6 851,56 euro incl. BTW

4) uitbreiding van het geheugen van de nieuwe F/P-server incl. systeemsoftware voor een totaalprijs van ± 3 518;56 euro incl. BTW

5) noodstroomvoeding voor een totaalprijs van ± 933,43 euro incl. BTW

6) projectcoördinatie en migratie databases voor een totaalprijs van 2 119,05 euro incl. BTW.

De nodige kredieten zijn voorzien onder artikelnummer 10401/74253 van de buitengewone begroting 2007 (43 510,00 euro); voor de installatiekosten zal bij eventuele ontoereikendheid in de begroting 2008 onder vorige dienstjaren een bijkrediet worden voorzien.

De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure; financiering via een lening.

14. Kerkfabriek Sint-Laurentius

Het financieel meerjarenplan 2008-2013 wordt goedgekeurd.

Van het budget 2008 wordt kennis genomen

15. Verkavelingreglement TMVW

Het ontwerp van verkavelingreglement met betrekking tot de aanleg van het rioleringnet zoals opgemaakt door TMVW en positief geadviseerd door de regionale directiecomités van de zuiveringsdivisie van TMVW wordt ter goedkeuring voorgelegd.

16. Aankoop 4 klascontainers - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

De lokalen in de school Debbautshoek zijn sinds de komst van het Provinciaal BLO volledig ingenomen; ten behoeve van de buitenschoolse opvang werd een tijdelijke oplossing gezocht in de vorm van het huren van 4 klascontainers op jaarbasis; gezien het verblijf van het Provinciaal BLO langer duurt dan oorspronkelijk gepland, wordt geopteerd om de klascontainers aan te kopen voor 18 500,00 euro incl. BTW

Kredieten te voorzien in de buitengewone begroting 2008 onder artikelnummer 722/723-52 en te financieren via een lening.

17. Lokaal Sociaal Beleidsplan

Het Lokaal Sociaal Beleidsplan zoals goedgekeurd in de OCMW-raad op 27 november laatstleden wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

18. Terugvordering lonen en werkgeversbijdragen mandatarissen n.a.v. politiek verlof

Op een recente parlementaire vraag terzake werd geantwoord door minister Keulen dat de lonen en werkgeversbijdragen (beperkt) moeten teruggevorderd worden; niettemin bestaat er heel wat discussie terzake; o.a. de VVSG stelt in een recente mail dat terugvordering niet moet. Het OCMW-bestuur heeft in zitting van 24 april 2007 al beslist niet terug te vorderen.

19. Aankoop van speeltoestellen t.b.v. de jeugddienst - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Voorgesteld wordt enkele speeltoestellen voor kinderen tussen 0 en 5 jaar aan te kopen (onderhandelingsprocedure); geraamde kostprijs bedraagt 12 500,00 euro incl. BTW.

Kredieten voorzien onder artikelnummer 761/744-51 van de buitengewone begroting 2007.

Betaling met eigen middelen.

20. Bibliotheek – beleidsplan 2008-2013

Het bibliotheekbeleidsplan 2008-2013 dient te worden goedgekeurd.

21. Jeugd – beleidsplan 2008-2010

Het jeugdbeleidsplan 2008-2010 dient te worden goedgekeurd.

22. Omheining sportterrein / skatepark - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Voorgesteld wordt een omheining te plaatsen tussen enerzijds het sportterrein en de terreinen van de FC Zelzate en tussen de nieuw op te richten kinderopvang en de sportterreinen anderzijds. De opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; geraamde kostprijs bedraagt 15 500,00 euro incl. BTW; kredieten voorzien onder artikelnummer 764/725-60 van de buitengewone begroting , betaling met lening.
De vernieuwing van de omheining ter hoogte van het petanqueterrein wordt voorzien in de begroting van 2008.

23. Speelplein Karperstraat (afsluiting, beugels) - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningwijze

Voorgesteld wordt om een draadafsluiting te plaatsen aan het speelplein in de Karperstraat; de kostprijs wordt geraamd op 10 000,00 euro incl. BTW; gunning via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; krediet is voorzien op de buitengewone begroting onder artikelnummer 761/125-60; financiering met een lening.

24. KWS toplaag wijk Vogelzang – fase 2 – principe + goedkeuring bestek

De 2e fase van de vervanging wordt voorzien (Merellaan, Spreeuwelaan, Pelikaanlaan, Leeuwerikenlaan).

Geraamde kostprijs = 125 000,00 euro incl. BTW; gunning via openbare aanbesteding; kredieten voorzien onder artikelnummer 42102/735-60 van de buitengewone begroting 2007; financiering met een lening.

25. Herstel voetpaden – fase 11 - principe + goedkeuring bestek

De 11de fase van de herstelling van voetpaden wordt ter goedkeuring voorgelegd; een krediet van 185 000,00 euro incl. BTW wordt voorzien onder artikelnummer 421/735-60 van de buitengewone begroting 2007; gunning via openbare aanbesteding.

26. Fietspad Poelstraat – principebeslissing verwerven gronden

Het aankoopcomité wordt verzocht de aankoopwaarde te bepalen van de te verwerven gronden voor het doortrekken van het fietspad in de Poelstraat; het aankoopcomité wordt aangesteld om de onderhandelingen tot aankoop van de gronden te voeren, het gemeentebestuur te vertegenwoordigen en de akten te verlijden, dit onder voorbehoud van latere goedkeuring door de gemeenteraad.

Mevrouw/mijnheer de commissaris van het Aankoopcomité Gent1 vertegenwoordigt hierbij het gemeentebestuur krachtens artikel 61§1 van de programmawet van 6 juli 1989.

De onderhandelingen worden opgestart uitgaande van de veronderstelling dat de overdrachten in der minne kunnen worden geregeld. Indien noodzakelijk zal het gemeentebestuur overgaan tot het aanvragen van een onteigeningsbesluit; de nodige kredieten zullen in de buitengewone begroting 2008 worden voorzien zodra de schatting van het Aankoopcomité Gent1 zal zijn ontvangen.

27. Vastlegging van de feestdag Hemelvaartsdag voor 2008

Hemelvaartsdag valt samen met een andere feestdag, 1 mei. Voorgesteld wordt Hemelvaartsdag te recupereren op 2 mei.

28. Ziekenwagen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Een bestek voor het leveren van een ziekenwagen t.b.v. de brandweer wordt ter goedkeuring voorgelegd; de kostprijs wordt geraamd op 130 000,00 euro incl. btw; kredieten zijn voorzien onder artikelnummer 351/743-52 van de buitengewone begroting 2007; financiering via een lening; gunning via een algemene offerteaanvraag.

29. Bespreking van de inkomsten van het 1e, 2de en 3de  kwartaal van 2007 van het betalend parkeren

De heer provinciegouverneur heeft zich uitgesproken i.v.m. de vraag of behandeling in de gemeenteraad van de kwartaalafrekeningen het verdere verloop van het gerechtelijk onderzoek zou kunnen hypothekeren; hij meent dat dit niet het geval is; aldus verzoekt het College van Burgemeester en Schepenen de door de PVDA+-fractie in het verleden geagendeerde en niet besproken punten i.v.m. de afrekening van de eerste 3 kwartalen 2007 en de stand van zaken in verband met de besprekingen met Apcoa in verband met de beëindiging van het betalend parkeren in bespreking te nemen.

30. Stand van de besprekingen met Apcoa i.v.m. het beëindigen van het betalend parkeren

Zie punt 29.

31. Sint-Stevenstraat – bespreking situatie (op verzoek van de PVDA+-fractie)

Sint-Stevenstraat: er wordt veel te snel gereden (gevaarlijk, schade)

Vragen PVDA+-fractie:

a) Wanneer wordt de Tractaatweg afgesloten? Indien dit niet voor onmiddellijk is, vraagt men het plaatsen van een vluchtheuvel;

b) De bewoners van het laatste huis ondervinden niet alleen veel schade en hinder maar vragen ook wanneer de gracht naast hun woning zal worden gekuist.

32. Beschadiging wegdek (KWS) Denderdreve t.h.v. woning nr. 32 (op verzoek van de ZOW-ZVD-fractie)

Verzoek aan het schepencollege om hetr beschadigde wegdek ter hoogte van woning nr. 32 grondiger te herstellen.

33. Herstellen van de fontein op het Groenplein (op verzoek van de ZOW-ZVD-fractie)

Reeds in het voorjaar liet de ZWO-ZVD zijn bezorgdheid kennen i.v.m. de werking en herstelling van de fontein op het Groenplein; de fractie wenst te vernemen wat er in de voorbije maanden werd ondernomen om de fontein terug in werking te stellen; wat is er waar van de geruchten dat de fontein uit dienst zou worden genomen en de kuip zou worden gebruikt om er bloemen in te planten?

34. Preventie van baarmoederhalskanker (op verzoek van de PVDA+-fractie)

1. Alle meisjes, inwoner van Zelzate, die dit jaar 15 jaar worden of geworden zijn, aanschrijven met de oproep om zich te laten vaccineren tegen het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt.

2. Het remgeld voor de vaccinatie (30,80 euro) voor de meisjes van 15 jaar ten laste nemen.

 

II. GEHEIME ZITTING

1. Gemeentelijke economische adviesraad

Pro memorie

2. Brandweerpersoneel – aanwerving/ontslag stagiairs

Pro memorie

3. Brandweerpersoneel – definitieve aanwerving brandweermannen

Pro memorie

4. Samenstelling begeleidingscommissie VfT.

Pro memorie

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014