Gemeenteraad 05-11-2007

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

04-11-2007;

Deze zitting van de gemeenteraad gaat door op maandag 05 november 2007 met aanvang om 19.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

 

 AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 27 augustus 2007 dienen te worden goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie.

3. Dading met betrekking tot de Vlaamse heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

Bij arrest van het Arbitragehof (nu het Grondwettelijk Hof) van 7 december 2005 (nummer 180/2005) werd het artikel 19 van het Vlaams decreet van 7 mei 2004 houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 en het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de bestrijding van de leegstand en verkrotting en onbewoonbaarheid van gebouwen en/of woningen, vernietigd. Bij arrest 41/2006 werd artikel 53 van het Vlaams decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005, vernietigd.

De door het Arbitragehof vernietigde bepalingen bepaalden een "stand¬still" van de gewestelijke leegstandsheffing voor de heffingsjaren 2002 en 2003 en een deel van 2004. Door deze stand-still konden steden en gemeenten niet de opcentiemen ontvangen die zij in 2002, 2003 en 2004 hadden geheven op de gewestelijke leegstandsheffing. Tevens konden de steden en gemeenten voor deze periode niet de vergoedingen ontvangen die normaliter aan hen zouden worden doorgestort om de administratiekosten te dekken die ze voor die jaren hebben moeten maken.

Het Arbitragehof stelde dat deze stand-still weliswaar gerechtvaardigd was maar stelde ook dat de decreetgever in een compensatiemechanisme had moeten voorzien voor de financiële inkomsten en de onkostenvergoeding die de betrokken steden en gemeenten door de bestreden bepalingen ontberen.

Om een voor alle partijen aanvaardbaar voorstel uit te werken werd een werkgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de Vlaamse regering en Vlaamse administratie enerzijds, en vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten(VVSG) als representatieve vertegenwoordiger van de lokale besturen anderzijds.

Bij het uitwerken van een compensatiemechanisme werd gestreefd naar criteria die voor alle gemeenten op dezelfde en eenduidige manier zouden worden gehanteerd bij de beoordeling van een eventuele aanspraak op schadevergoeding en bij de bepaling van de grootte van deze schadevergoeding.

Voor onze gemeente wordt een compensatiebedrag van 34 342,22 euro voorzien.

De uitkering van dit bedrag impliceert het afsluiten van een dading tussen de gemeente en de Vlaamse overheid. Door het afsluiten van deze dading wordt voorkomen dat steden en gemeenten gerechtelijke procedures zouden moeten opstarten om een passende vergoeding voor de gederfde opcentiemen en vergoedingen te bekomen. Het aanvaarden van dit minnelijk voorstel impliceert meteen ook dat de gemeente er zich toe verbindt geen gerechtelijke procedure op te starten teneinde een bijkomende compensatie te bekomen en eventuele reeds opgestarte procedures tot het bekomen van schadevergoeding te beëindigen.

4. Opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting - wijziging besluit d.d. 26 april 2007

Overeenkomstig artikel 37 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 en artikel 10 § 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, dient de gemeente die beslist op de Vlaamse heffing opcentiemen te heffen aan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst bij aangetekend schrijven een afschrift van het besluit van de gemeenteraad te bezorgen binnen de maand die volgt op de inwerkingtreding ervan.

Vanaf het heffingjaar 2008 worden geen besluiten meer aanvaard voor meerdere heffingsjaren. Het gemeentebestuur mag vanaf het heffingsjaar 2008 enkel en alleen per heffingsjaar opcentiemen goedkeuren, en dit elk jaar opnieuw (indien gewenst).

Aldus dient een nieuw besluit met enkel de opcentiemen voor 2008 te worden goedgekeurd en uiterlijk 31 januari 2008 aan het Agentschap van de Vlaamse Belastingsdienst te worden overgemaakt.

5. Contante belasting op de afgifte van administratieve stukken en inlichtingen - aanvulling van het bes1uit d.d. 26 april 2007

Het bestaande taksreglement d.d. 26 april 2007 wordt aangepast in deze zin dat ook voor het afleveren van tijdelijke milieuvergunningen een belasting wordt geheven; hiervoor was in het oorspronkelijk reglement niets opgenomen.

Gezien de behandelingstijd hiervan vergelijkbaar is met een milieuvergunning klasse 2 wordt een tarief voorgesteld gelijk aan dit voor het afleveren van een milieuvergunning klasse 2 (82,00 euro).

6. Projectvereniging Comeet - verlenging deelname / gemeentelijke bijdrage

Voorgesteld wordt om voor de periode 2008-2013 de deelname aan Comeet (Cultuuroverleg Meetjesland) te verlengen en hiervoor jaarlijks 0,30 euro per inwoner te voorzien.

7. Huis van het Nederlands - betoelaging

Op vraag van het provinciebestuur of het gemeentebestuur bereidt is de werking van het Huis van het Nederlands financieel te ondersteunen, wordt voorgesteld de in de begroting 2007 voorziene financiële ondersteuning

(1 000,00 euro te behouden, dit naast de logistieke steun (lokaal, telefoon, ... ) gezien in het gemeentehuis een loket van de antenne Meetjesland is ingericht.

8. Eenmalige toelage aan KWC Rust Roest voor de organisatie van het Belgisch kampioenschap veldrijden voor aspiranten

Op 18 november 2007 organiseert KWC Rust Roest het Belgisch kampioenschap veldrijden voor aspiranten.

De gemeenteraad wordt verzocht dit evenement te betoelagen met 500,00 euro.

9. Toelage aan verenigingen die 50 jaar bestaan - wijziging modaliteiten

Voorgesteld wordt om volgende wijzigingen aan te brengen aan de regeling zoals gestemd in de raad van 16 april 2007:

a) verenigingen die 50 jaar bestaan of langer komen onmiddellijk in aanmerking voor deze éénmalige subsidie (men moet dus niet wachten tot het 75, 100, .. .jarig bestaan)

b) de toelage wordt uitbetaald op het jaar volgend op de ontvankelijk verklaarde aanvraag n.a.v. de 21 juliviering: de aanwezigheid van een delegatie op deze viering is een voorwaarde tot verkrijgen van de toelage.

10. Finiwo - verkoop resterende aandelen

De Raad van Bestuur van Finiwo stelt voor om de nog resterende aandelen Telenet te verkopen op de beurs, nadat echter eerst tot een kapitaalsvergoeding van 6,00 euro in de vorm van een kapitaalsvermindering is overgegaan.

Men verwacht dat het aandeel hierop in koers zal dalen.

Om aldus een winstgevende situatie te blijven behouden, wordt voor de verkoop een "floor" en een "bottem" bepaald.

De floor bedraagt 22,00 euro, m.a.w. de aandelen zullen worden verkocht als de prijs boven de 22,00 euro gaat. Om zich echter te verzekeren tegen verder beursverlies wordt eveneens bepaald dat bij daling van de prijs onder de bottem (20,50 euro) de aandelen niet meer worden verkocht (de aandelen zijn origineel voor 19,44 euro in de boeken opgenomen via warranten 13,33 euro).

De aandelen zullen dus met winst worden verkocht.

De rechten verbonden aan de gouden aandelen (= bijzondere rechten toegekend voor beslissingen in de domeinen van het algemeen belang met name het analoge aanbod dat verdeeld wordt en de prijs van het abonnement voor dit aanbod) blijven gelden.

11. Sportdienst - financieel verslag 2006

Artikel 5,7°b van het decreet van 05 april 1998 stelt als erkenningvoorwaarde dat de organiserende overheid jaarlijks een financieel verslag moet indienen.

Het financieel verslag 2006 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

12. Intercommunale Veneco2 - buitengewone algemene vergadering

Op 11 december 2007 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats van Veneco2•

Agenda:

1) Akteneming verslag 47ste Jaarvergadering d.d. 27 juni 2007;

2) Begroting, de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2008;

3) Aanvaarding nieuwe vennoten;

4) Benoeming van bestuurder(s);

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger aan te duiden en deze te mandateren tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

13. Intercommunale Westlede - algemene vergadering

Op 05 december 2007 vindt een algemene vergadering plaats van de intercommunale Westlede.

Agenda:

1) Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 13 juni 2007;

2) Begroting 2008;

3) Activiteiten en strategie

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger aan te duiden en deze te mandateren tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

14. Intercommunale Durme-Moervaart - buitengewone algemene vergadering

Op 11 december 2007 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats van de intercommunale Durme-Moervaart.

Agenda:

1) Goedkeuring beleidsplan 2008

2) Goedkeuring begroting 2008

3) Goedkeuring verhoging presentiegelden

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger aan te duiden en deze te mandateren tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

15. Iveg - buitengewone algemene vergaderingen / statutenwijziging

Op 19 december 2007 vinden twee buitengewone algemene vergaderingen plaats van de intercommunale Iveg met als agenda:

Buitengewone Algemene Vergadering 1:

1) Samenstelling bureau;

2) Statutenwijziging

Buitengewone Algemene Vergadering 2:

1) Samenstelling bureau;

2) Goedkeuring van het verslag van de jaarvergadering van 31 mei 2007

3) Mededelingen

4) Begroting - investeringsprogramma en strategie 2008

5) Vervanging bestuurders

6) Rondvraag

De gemeenteraad dient de gewijzigde statuten goed te keuren, een vertegenwoordiger aan te duiden en deze te mandateren tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

16. FINIWO - buitengewone algemene vergadering

Op 17 december 2007 vindt een buitengewone algemene vergadering plaats van de intercommunale Finiwo.

Agenda:

1) Begroting over het boekjaar 2008 en meerjarenbegroting;

2) Strategie voor het boekjaar 2008;

3) Beheer Telenetaandelen;

4) Statutaire benoemingen.

De gemeenteraad dient een vertegenwoordiger aan te duiden en deze te mandateren tot al of niet goedkeuring van voormelde agenda.

17. TMVW - statutenwijziging

Pro memorie.

18. Renovatie traphal gemeentehuis

In het oorspronkelijk goedgekeurd voorstel (gemeenteraad 19 september 2006) was voorzien om de bestaande vloertegels en fundering te vervangen door nieuwe keramische vloertegels op een chape van zandcement; door deze uitvoering zouden echter meerdere gemeentediensten tijdelijk onbereikbaar zijn en moeten worden verhuisd; ondertussen is echter een kwalitatief evenwaardig alternatief ter beschikking zijnde een vloerbedekking in kunsthars die op de bestaande vloertegels wordt aangebracht en welke wordt afgewerkt met een toplaag in kleur naar keuze.

Voordeel van deze werkwijze is de kortere uitvoeringstermijn waardoor de diensten weinig of geen hinder zullen ondervinden van de werken. De kosten worden geraamd op 19 360,00 euro inclusief btw; te betalen met een lening; kredieten zijn voorzien op artikelnummer 10401/724-51/2006 van de begroting 2007.

19. Aanpassing branddetectie diverse gebouwen - meerwerken

De branddetectieapparaten in de sporthal dienden te worden voorzien van beschermkorven (27 beschermkorven detectoren / 6 beschermkorven drukknoppen).

Deze meerwerken t.b.v. 3 021,73 euro inclusief btw dienen te worden goedgekeurd. Facturen werden toegerekend op artikelnummer 124 01/724-60 van de buitengewone begroting 2006 met uitzondering van een restbedrag (22,00 euro) dat is voorzien in de begroting 2007, vorige dienstjaren via begrotingswijziging.

20. Afbraak woning hoek Assenedesteenweg / Denderdreve – meerwerk

Verschillende meerwerken dienen te worden goedgekeurd.

Voor 7 500,00 euro aan bijkredieten worden voorzien onder artikelnummer 124 02/725-60/2006 van de buitengewone begroting 2007 (vorige dienstjaren) .

21. Herstellen dak lijkhuisje - meerwerk

Bij het vervangen van de dakbedekking werd vastgesteld dat ook de houten dakconstructie diende te worden vervangen.

De meerprijs bedraagt 3 475,58 euro (gunningbedrag: 10 769,97 euro).

Een bijkrediet van 3 600,00 euro wordt voorzien onder artikelnummer 790/724-54/2006 van de buitengewone begroting 2007 (vorige dienstjaren) .

22. Wegmarkeringen 2006 - meerwerken

In de gemeenteraad van 19 september en 30 november 2006 werden reeds meerwerken goedgekeurd ten belope van respectievelijk 3 221,27 euro en 319,32 euro.

Na 30 november 2006 werden nog volgende meerwerken goedgekeurd: 3 zebrapaden 0,50 x 3m;

 • 19 haaietanden 50/70;

 • 798lm doorlopende belijning 15cm breedte; 42lm traceren;

 • 4 parkeerplaatsen mindervaliden; 208,40m2 arceringen 40cm; 13,80m2 zandstralen;

 • 51,10m2 blauwe vlakken;

 • 13,16m2 pijlen;

 • 6st symbool verboden parkeren - rood; 6 st letter P.

 • De kostprijs van deze meerwerken bedraagt 4 777,09 euro inclusief btw. Onder artikelnummer 421 03/735-60/2006 van de buitengewone begroting 2007 (vorige dienstjaren) wordt 4 778,00 euro extra voorzien.

  23. Uitvoeren wegmarkeringen - principebeslissing

  Zoals elk jaar dienen ook dit jaar diverse wegmarkeringen te worden herschilderd.

  Het betreft:

 • 550 zebrapaden in witte verf met afmetingen 0,5 x 3m;

 • 50 zebrapaden in witte thermoplastische verf met afmetingen 0,5 x 3m; 200 m2 arceringen in witte wegenverf;

 • 10 gevaarsborden "aanwezigheid van kinderen" in witte wegenverf; 2-tal bushaltes in witte wegenverf;

 • 20 haaientanden in witte wegenverf met afmetingen 50/70; 50 fietsblokken in witte wegenverf met afmetingen 50/50; 6 000 lm doorlopende witte belijning dikte 0,15m;

 • 3 500 lm onderbroken witte belijning dikte 0,15m;

 • 2 500 lm gele belijning dikte 0.15m (aan te brengen op vlakke ondergrond);

 • 2 500 lm gele belijning dikte 0.15m (aan te brengen op boordstenen in opstand van ± 10 à 15 cm, waarbij de bovenzijde en de afstaande zijde te schilderen zijn);

 • 30 bestaande parkeerplaatsen mindervaliden; 5 nieuwe parkeerplaatsen mindervaliden; 50m2 thermoplastische markeringen in kleur.

 • De kostprijs hiervan wordt geraamd op 35 000 euro inclusief btw, toe te rekenen op artikelnummer 421 03/735-60 van de buitengewone begroting 2007. De opdracht zal worden gegund via onderhandelingsprocedure. Financiering met eigen middelen.

  24. Openbare verlichting - investeringen

  In de Polderstraat dient te worden overgegaan tot het plaatsen en aanwerken van 10 alu. verlichtingspalen LPH Sm met een armatuur Saffier 1 met lamp SON-T 70 Watt en 1 OV-kastje en het afbreken van 9 oude armaturen.

  Kostprijs = 12 499,00 euro inclusief btw.

  Toe te rekenen op artikelnummer 426/735-60 van de buitengewone begroting 2007 en te financieren met een lening.

  Infrax, Antwerpsesteenweg 260, te 2660 Antwerpen wordt gelast met de uitvoering van de werken.

  25. Prijsbepaling nieuwe sportmanifestaties ingericht door de gemeentelijke sportdienst

  Volgende nieuwe initiatieven worden georganiseerd + voorgestelde tarieven: voor deelname aan dance-aerobic voor volwassenen: 5,00 euro per les; 40,00 euro voor 10-beurtenkaart

  voor deelname aan salsa-initiatie voor volwassenen: idem

  voor deelname aan kleutergymnastiek: 3,00 euro per les; 20,00 euro voor 10-beurtenkaart

  26. Brandweer - hulpverleningsovereenkomst zone Centrum - wijziging

  Binnen elke hulpverleningszone dient een hulpverleningsovereenkomst te worden afgesloten. Deze overeenkomsten werden bij Ministerieel Besluit voor drie jaar goedgekeurd welke termijn ondertussen verstreken is. Er dient dus een nieuwe overeenkomst te worden afgesloten. De nieuwe overeenkomst dient ook rekening te houden met de uitvoering van het Koninklijk besluit van 16 februari 2006 op de nood- en interventieplanning.

  De provinciegouverneur heeft een door zijn diensten herwerkte overeenkomst ter goedkeuring aan de gemeenteraad overgemaakt.

  27. Brandweer - openstelling van 2 betrekkingen van onderluitenant bij bevordering

  In het kader zijn 3 van de 5 betrekkingen van onderluitenant/luitenant bij de vrijwillige brandweer ingenomen.

  Binnen het korps zijn kandidaten beschikbaar om de nog 2 resterende betrekkingen in te nemen waardoor wordt geopteerd om 2 betrekkingen van onderluitenant open te stellen bij bevordering.

  De benoembaarheids- en bevorderingsvoorwaarden zijn bepaald bij Koninklijk Besluit van 19 april 1999.

  28. Brandweer - openstelling van 8 betrekkingen van brandweerman-vrijwilliger Van de 55 betrekkingen van brandweerman zijn er nog 8 betrekkingen te begeven.

  De kandidaten dienen te voldoen aan de aanwervingvoorwaarden vermeld onder artikel 10 van het grondreglement.

  De gemeenteraad zal in een latere zitting uit de lijst van de kandidaten die zijn geslaagd voor de proeven (artikel 10, 8° en 9°) degenen kiezen die worden toegelaten tot de stage.

  29. Afvalwater - bepaling gebieden met collectieve of individuele sanering (zoneringsplan) - goedkeuring

  Het ontwerp van zoneringsplan wordt ter goedkeuring voorgelegd.

  30. Lokaal overlegorgaan kinderopvang - erkenning als adviesraad / samenstelling / goedkeuring statuten

  Het lokaal overleg kinderopvang dient te worden erkend als gemeentelijke adviesraad voor de bestuursperiode 2007-2012.

  De statuten worden ter goedkeuring voorgelegd.

  De samenstelling van het lokaal overleg kinderopvang wordt bepaald.

  31. Gemeentelijk onderwijs - lestijdenpakket 2007-2008

  Het lestijdenpakket voor het schooljaar 2007-2008 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

  32. Gemeentelijk onderwijs - verlofregeling 2007-2008

  De verlofregeling voor het schooljaar 2007-2008 wordt ter goedkeuring voorgelegd.

  33. Gemeentelijk onderwijs - convenant

  In het basisonderwijs werd in de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007 een tijdelijk project georganiseerd waarbij projectscholen een eigen beleid konden invoeren betreffende vervangingen van korte afwezigheden van personeelsleden aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel in functie van eigen lokale noden en prioriteiten. Dit tijdelijk project wordt verlengd voor het schooljaar 2007-2008.

  De vervangingseenheden kunnen enkel worden aangewend indien ze worden samengelegd in een samenwerkingsverband, bijvoorbeeld een scholengemeenschap.

  Hiertoe dient een convenant te worden ondertekend.

  De convenant, zoals opgemaakt door de scholengemeenschap Meetjesland, wordt ter goedkeuring voorgelegd.

  34. Aanvullend gemeentereglement op de politie van het wegverkeer – wijziging

  Periodiek wordt dit reglement ter wijziging aan de gemeenteraad voorgelegd.

  Thans betreft het aanpassingen tengevolge van het aanbrengen of wegnemen van parkeerplaatsen voor mindervaliden, het aanbrengen van zebrapaden, het voorzien van parkeerverbod over bepaalde afstanden, het aanduiden van een doodlopende straat, ...

  35. Afstand zonder beding van prijs - goedkeuring aktes

  Twee aktes afstand van grond zonder beding van prijs worden ter goedkeuring voorgelegd, enerzijds betreffende percelen grond gelegen in Lappersfort teneinde de wegenis aldaar te kunnen vernieuwen en anderzijds betreffende de wegenis en het openbaar groen van de verkaveling "Trekweg" teneinde deze in het openbaar domein op te nemen (René Vermandeistraat).

  36. Budgetwijziging 2007 (1 en 2)

  De budgetwijzigingen 1 en 2 worden ter goedkeuring voorgelegd.

  37. Frituren - concessie voor vaste standplaats

  De frituren op de Grote Markt wordt de kans geboden een concessieovereenkomst af te sluiten voor een periode van 6 jaar (tot 6 november 2013) dit om te vermijden dat zij onder de toepassing van de wet op de ambulante handel vallen.

  De concessieovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd.

  Belangrijkste bepalingen:

  1) prijs = 2300,00 euro per jaar, indexeerbaar (identiek aan de op heden betaalde prijs);

  2) belangrijkste voorwaarden:

  De juiste standplaats voor de frituur wordt aangeduid door het college van burgemeester en schepenen, dat op elk ogenblik de plaats zal mogen wijzigen zo de noodzakelijkheid zich voordoet, zonder rekenschap te geven aan de concessiehouder. In di t geval zal deze een andere passende standplaats worden toegewezen.

  De verwijdering van de frituur als gevolg van werken op het openbaar domein of van andere gebeurtenissen kan geboden worden door het college van burgemeester en schepenen zonder dat het bestuur hiervoor schadeloosstelling dient te betalen.

  Door de concessiehouder moeten alle voorwaarden worden vervuld op gebied van veiligheid, gezondheid, reinheid, sociale wetgeving, belastingen en de wettelijke bepalingen voor de ambulante handel. Muziekinstrumenten en/of luidsprekers worden aan de buitenkant van de inrichting niet toegelaten. Geen reclame wordt toegelaten bij de inrichting; De concessiehouder zal er ook zorg voor dragen dat er zich in de onmiddellijke nabijheid van de frituur, zijnde een omtrek van 20 m, geen papier en/of frieten op de openbare weg en op het marktplein bevinden. De opkuis hiervan dient minstens elke avond te geschieden. Een vuilnisrecipiënt dient steeds aanwezig te zijn in de onmiddellijke nabijheid van de frituur. Het plaatsen van tafels en stoelen buiten de frituur is enkel toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen; de eventuele taksen op de plaatsing ervan vallen buiten de concessievergoeding.

  38. Brandweer - buitengewone uitgaven

  Diverse beslissingen worden genomen in verband met buitengewone uitgaven betreffende de brandweerdienst:

  Omschrijving

  Artikelnummer

  Raming

  Financiering

  Type prijsvraag

  bestek

  Vervangen van bestaande lagedrukpomp door lage- en hogedrukpomp met toebehoren op een zware autopomp

  35102/745-98

  30 000

  lening

  Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

  ja

  Revisie van de autopomp van de Zebra 2

  351/745-53

  25 000

  lening

  Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

  neen

  Aankoop hydraulische schaar

  35101/744-51

  5 600

  lening

  Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

  neen

  Aankoop divers reddingsmateriaal

  35101/744-51

  7 500

  lening

  Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

  neen

  Aankoop diverse watervoerende armaturen

  35105/7 44-51

  10 000

  lening

  Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

  neen

  Plaatsen van een hydraulisch bediend ladderlaadsysteem op bestaande autopomp

  35101/475-98

  18 250

  lening

  Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

  neen

  Aankoop 2 stroomaggregaten 5 KVA

  351/745-98

  13 900

  lening

  Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

  neen

  39. Leningen: Actief schuldbeheer / indekken renterisico L.483 (Leasing zwembad) e.a. / keuze "rentestructuur"

  Contractueel wordt de rentevoet van een aantal lopende leningen en kredietopeningen (o.a. L.483: Leasing zwembad) eerstdaags herzien. Op basis van de huidige rentecurve zal deze rentevoet stijgen, en deze verhoogde rentevoet wordt opnieuw voor een nieuwe termijn (5 of 3 jaar) vastgelegd.

  Om te anticiperen op deze rentestijging biedt DEXIA bank - binnen het kader van een actief schuldbeheer - een tweetal alternatieven aan (zgn.”rentestructuur”), waaruit, indien gewenst, de gemeenteraad een keuze kan maken.

  40. Ontwerp uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen

  Het ontwerp uitvoeringsplan milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen bevat de planning inzake preventie, selectieve inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen. Door een integrale aanpak vanaf de productie van materialen en goederen tot en met de verwerking van huishoudelijk afval, wil men de hoeveelheid afval beheren. Het uitvoeringsplan is opgebouwd rond plandoelstellingen, die het vertaalt in actieprogramma's. Dit plan is op heden het onderwerp van een openbaar onderzoek dat loopt van 11 september 2007 tot en met 10 november 2007. Tijdens deze periode kan het gemeentebestuur advies uitbrengen.

  Aan de raad wordt zijn advies gevraagd.

  41. Heraanleg wegenis Denderdreve - aansluiting met Assenedesteenweg - principebeslissing

  De toegang van de Denderdreve tot de Assenedesteenweg dient te worden heringericht ingevolge de afbraak van de hoekwoning.

  Een ontwerper dient te worden aangesteld.

  Kredieten te voorzien in de buitengewone begroting 200'.

  42. Maatregelen om de energiefactuur te verlichten voor de gemeente en de inwoners (op verzoek van de PVDA+-fractie)

  Voorstel voor een motie betreffende de prijsverhogingen voor elektriciteit en gas.

  Vraag naar stand van zaken inzake voorstel voor opnemen van contact met verbruikersvereniging OIVO

  - Men wenst volgende gewijzigde motie (t.o.v. de gemeenteraad van 27 augustus 2007) aan de gemeenteraad voor te leggen:

  "De Zelzaatse gemeenteraad neemt met verontwaardiging kennis van de verhoging van de aardgasprijs en de elektriciteitsprijs, opgelegd door Electrabel, nadien gevolgd door Luminus. Ook andere prijsverhogingen worden in het vooruitzicht gesteld. De Zelzaatse gemeenteraad eist van de regering dat zij onmiddellijk een blokkering oplegt van de energieprijzen zoals geëist in syndicale middens en in een wetsvoorstel dat werd neergelegd in de kamer.”

  - Men wenst te weten of ondertussen contact werd genomen met de verbruiksvereniging OIVO en of het schepencollege van oordeel is of het project Power4You voordelen en mogelijkheden biedt inzake maatregelen om de energie factuur voor gemeente en bewoners te verlichten

  43. Vraag naar uitleg over aangekondigde prijsstijgingen van de DNB's (Distributienetbeheerders) voor de energieprijzen (op verzoek van de PVDA+-fractie)

  Distributienetbeheerder Eandis heeft reeds laten weten zijn prijzen te zullen verhogen; de fractie wenst te weten:

  of ook Infrax zinnens is een prijsverhoging aan te rekenen. Wat de eventuele impact van die beslissing op de gemeentelijke dividenden is.

  wat het standpunt van het college is over deze problematiek. of de directeur van Iveg/Infrax uitleg kan komen geven over deze problematiek op een GR of op een gemeentelijke commissie?

  44. De cijfers van de opbrengst van het betalend parkeren van het 3e kwartaal 2007 (op verzoek van de PVDA+-fractie)

  men wenst inzage van de resultaten van het 3e kwartaal + bespreking ervan op de gemeenteraad

  verder wenst de fractie de klachten te bespreken die hun zijn overgemaakt in verband met het gedrag van de (nieuwe) parkeerwacht(st)ers

  45. Stand van zaken rond stopzetting concessie met APCOA (op verzoek van de PVDA+-fractie)

  Men wenst geïnformeerd te worden over de stand van zaken inzake de opzegging van de concessie.

  46. Fijnmazig gezondheidsonderzoek in de kanaaldorpen en Zelzate (op verzoek van de PVDA+-fractie)

  tijdens de laatste gemeenteraad heeft de PVDA+-fractie aangeboden bij te dragen aan een gemotiveerd verzoek voor een fijnmazig gezondheidsonderzoek in Zelzate; dit onderzoek is opgenomen in het strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone; het steunpunt Milieu en Gezondheid heeft om dit gemotiveerd verzoek gevraagd.

  de fractie vraagt dat de gemeenteraad zich uitspreekt of hij al dan niet een fijnmazig gezondheidsonderzoek in Zelzate wenst, en zo ja, dat van het uitwerken van dit verzoek snel werk gemaakt wordt.

  47. Begeleidingscommissie VFT (op verzoek van de PVDA+-fractie)

  de fractie stelt uit de verslaggeving vast dat de aanwezigheid van de Zelzaatse vertegenwoordiging in deze commissie ondermaats is; in het verslag van de commissie van 25 april 2007 staat "de samenstelling van het schepencollege en de milieuraad m.b.t. de opvolgingscommissie is niet gewijzigd"; nochtans zijn het schepencollege en de milieuraad in deze legislatuur grondig verschillend van de vorige samenstelling en dient de gemeentelijke inbreng in de commissie de Zelzaatse bevolking te vertegenwoordigen.

  de fractie vraagt dat voor de nieuwe legislatuur de 4 vertegenwoordigers van de gemeente Zelzate worden aangeduid door de gemeenteraad tijdens de volgende gemeenteraadszitting: 3 via de gemeenteraad en 1 via de milieuraad. Deze adviesraad heeft deze aanduiding geagendeerd voor 14 november 2007.

  Het lijkt ook logisch dat leden van deze belangrijke commissie de vergaderingen effectief zullen bijwonen.

  48. Bespreking enkele knelpunten Zelzaatse verkeerssituatie (op verzoek van de PVDA+-fractie)

  1. De R4 door Zelzate:

  - voor wanneer de invoering van de gecontroleerde snelheidsbeperking van 50 km, die ook vorig jaar aan de inwoners werd beloofd?

  - voor wanneer de herstelling van het wegdek. Er wordt altijd beweerd dat daar geen budget voor is, maar deze zomer werd het wegdek van de binnenring tussen gemeentehuis en Leegstraat van een nieuwe deklaag voorzien, terwijl dit toch niet het grootste knelpunt was?

  - voor wanneer de omvorming van de R4 van Leegstraat tot Assenedesteenweg tot een lokale gemeentelijke weg waar doorgaand vrachtverkeer kan verboden worden?

  - zijn er nog andere geluidswerende maatregelen voorzien ?

  2. Kruispunt R4 / Tractaatweg / Leegstraat

  Er werden ondertussen voorlopige en ruim ontoereikende maatregelen genomen; het onaangepast zijn van het kruispunt blijft echter het belangrijkste aspect in deze zaak. De fractie heeft volgende vragen:

  * hoever staat het daarmee?

  * moet deze gevaarlijke situatie, die vroeg of laat opnieuw slachtoffers gaat eisen niet opnieuw met kracht op de tafel van de nieuwe minister worden gelegd?

  * moet niet duidelijk worden gemaakt dat bij een volgend ongeval de gemeente de slachtoffers juridisch zal bijspringen om schadevergoeding te eisen wegens verregaande nalatigheid, weliswaar in de wetenschap dat menselijk leed moeilijk echt kan vergoed worden?

  3. Assenedesteenweg richting spoorweg

  - de burgemeester verklaarde n.a.v. de heropening van de scholen dat in de schoolomgeving een zone 30 zou komen. Onze vraag : voor wanneer en in welke vorm is deze zone 30 voorzien?

  - er worden nu een aantal maatregelen genomen om een voetgangerszone af te bakenen. O.a. collegebesluit i.v.m. 1,5 meter te voorzien voor voetgangers daar waar ook auto's parkeren.

  - moeten de voetpaden tussen de Koningin Astridlaan en kruispunt R4 in de loop van de volgende jaren niet op een structurele manier worden aangepakt ?

  - fietssluis voorzien bij oversteek R4

  - de betonstroken naast de rijweg hebben niet het statuut van fietspad, hebben we op de verkeerscommissie vernomen. De PVDA+-fractie stelt voor dat daarin een duidelijke keuze wordt gemaakt en dat deze keuze ook visueel duidelijk wordt. Nu is het zeer verwarrend: enerzijds de betonstrook die niet afgebakend is, anderzijds de bocht in de omgeving van de Veldbrugstraat waar een rode strook duidelijk is afgebakend en die visueel het statuut van fietspad heeft.

  4. Assenedesteenweg richting Assenede

  - Enerzijds moet deze weg op termijn ontlast worden van doorgaand (vracht) verkeer (parallelweg wanneer?). Anderzijds moet de parkeerproblematiek een oplossing krijgen.

  49. Wil de bestendige deputatie onze gemeente doodknijpen? (op verzoek van de PVDA+-fractie)

  De fractie wenst een overzicht van de afgewezen punten uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Op basis van de via krantenartikelen gekende afwijzingen meent de fractie dat dit zou neerkomen op het doodknijpen van de gemeente met de hoogste bevolkingsdichtheid van de provincie maar die niet erkend wordt als kleinstedelijk gebied. De fractie vraagt zich af hoe men bedrijven kan aantrekken als de mogelijkheid voor toekomstige bedrijvenzone wordt afgesneden, hoe men nieuwe dynamische gezinnen kan aantrekken als de mogelijkheid voor woninguitbreiding wordt uitgesloten.

  De PVDA+-fractie stelt dan ook voor om vanuit de gemeenteraad een eensgezinde motie te laten vertrekken om de bestendige deputatie op haar beslissing te laten terugkeren en om de Bestendige Deputatie duidelijk te laten verklaren dat Zelzate een gemeente is en blijft met toekomst.

  50. Vragen bij eindrapport studie wijk 'Klein Rusland' (op verzoek van de PVDA+-fractie)

  Op 13 augustus werd dit eindrapport door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd.

  De PVDA+-fractie stelt vast dat dit plan over vele zaken uitspraak doet behalve over de essentiële kwestie namelijk nieuwbouw of renovatie. Men stelt ondanks verschillende maatregelen vast dat de verkrotting toeneemt. Drie jaar na de aankondiging van de nieuwbouw van 124 woningen vreest men een verborgen agenda om de wijk te laten doodbloeden. De fractie wenst dan ook te weten wat de benaderende timing is voor een definitief plan voor deze wijk en hoe de wijkbewoners daarbij zullen worden betrokken.

  51. Problemen Verbindingstraat (op verzoek van de PVDA+-fractie)

  Vastgesteld wordt dat de nieuwe aangelegde straat bij de eerste serieuze regenval blank komt te staan. Deze problemen werden door de fractie gemeld aan de bevoegde schepen. De fractie wenst te weten wat het onderzoek heeft opgeleverd, of de verantwoordelijkheden zijn bepaald en welke maatregelen werden genomen. Ook wenst men te weten of het college kennis heeft van parkeerproblemen op sommige plaatsen ln de straat en zo ja, welke oplossing wordt voorzien.

   

  II. GEHEIME ZITTING

  1. Brandweerpersoneel - ontslagen

  Twee leden van de brandweer die reeds meerdere jaren afwezig bleven (waarvan 1 wegens verhuis naar het buitenland) worden van rechtswege ontslagen.

  2. Brandweerpersoneel - eervol ontslag

  De heer Walter Buysse, ambulancier-vrijwilliger, krijgt eervol ontslag wegens het bereiken van de leeftijdsgrens.

  3. Brandweerpersoneel - indienstneming stagiair-ambulanciers

  De heren Lars De la Ruelle, Bart Hosten en Jean Marc Hosten worden met ingang van 17 september 2007 (startdatum cursus DGH) in dienst genomen als stagiair-ambulancier.

   

  Back Up Next

   

  pagehits sedert 04-11-2000:

  website Martin Acke

   martin.acke@telenet.be   © 2000-2014