Gemeenteraad 26-04-2007

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

01-05-2007;

AGENDA

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

Pro memorie.

1. Goedkeuring notulen

Pro memorie.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie.

3. Jaarrekening 2006

Pro memorie.

4. Begroting 2007
Algemene bespreking

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Wij hebben de begroting 2007 getoetst aan de resultaten van de rekening van 2006 en niet aan die van de begroting 2006. Tussen begroting en rekening zijn immers vrij grote verschillen en die camoufleren voor een stuk de beleidskeuzes van het schepencollege.

De CD&V-fractie stemt tegen deze begroting en het bijbehorende financieel meerjarenplan om diverse redenen:

1) De paarse meerderheid doet niets aan de sanering van de gemeentelijke financiën. Niettegenstaande de nu al dramatische vooruitzichten zal de uitvoering van voorliggende begroting de toestand nog verergeren. De grafiek achteraan in het meerjarenplan toont duidelijk aan dat de paarse meerderheid de spaarpot van 6,7 M€ gewoon zal opsouperen tegen 2012. De uitgaven stijgen van 11,5 M€ naar 13,1 M€ = +13,9% terwijl de ontvangsten ‘slechts’ stijgen van 11,2 M€ naar 11,7 M€ = + 4,5%. Burgemeester Freddy De Vilder en zijn paars gevolg redeneren zoals Madame de Pompadour in haren tijd: “Après nous, le déluge”.

2) Erger is dat men helemaal niet snoeit op de uitgaven, integendeel. Men kiest voor de gemakkelijkheidsoplossing: de belastingen sterk verhogen. De zuiver gemeentelijke belastingen en retributies stijgen met ongeveer 600.000 euro en dat is maar liefst 70% meer dan vorig jaar! En dat terwijl VLD-raadslid Frank Bruggeman twee raden terug nog eiste dat de personenbelasting met een percent naar beneden moest. Met dergelijk toneelspel verliest hij samen met zijn VLD elke geloofwaardigheid.

3) Het gemeentebestuur voert naast een algemene indexering van 7 à 10% van de meeste gemeentelijke belastingtarieven een zogezegde milieubelasting in: een liniaire belasting van 80 of 50 euro per gezin naar gelang het sociaal statuut. Dit is geen milieubelasting maar een verkapte gezinsbelasting die indruist tegen het algemene principe dat “de vervuiler moet betalen”. De zogenaamde milieubelasting stijgt daarmee van 249 k€ naar 736 k€ waarmee de dekking van de werkelijke kosten voor huisvuil door de inwoners stijgt van 25% naar 77%, maar dan wel op een manier die alle inwoners straft in de plaats van diegenen die ons container misbruiken. Het is een publiek geheim dat in ons gratis containerpark veel afval wordt aangevoerd vanuit buurgemeenten en zelfs van over de grens. Dáár moet aan gewerkt worden. Mijn collega Carine van Belleghem zal hierover bij de behandeling van de belastingreglementen meer over vertellen.

4) Een aantal onrealistische inkomsten die al jaren meegesleurd werden om de begroting op te smukken worden terecht geschrapt, maar toch blijven er nog een aantal overdreven ramingen zoals de belasting op sluikstorten (5.500 euro terwijl vorig jaar amper 124 euro werd geïncasseerd). Ook dáár moet aan gewerkt worden.

5) Na een aantal Sinterklaasacties van OCMW-voorzitter Freddy De Vilder laat hij nu als burgemeester de uitgaven in het OCMW terug volop ontsporen met een stijging van maar liefst 353 k€ van de toelage van vorig jaar. Hierover geef ik het woord aan mijn collega Rik Laureys.

Tussenkomst van CD&V-raadslid Rik laureys:

We zien dat het OCMW-budget stijgt met bijna 10%. Dat is meer dan de normale indexering van de loonkost en stijgende werkingskosten. Toch is er geen opmerkelijke uitbreiding van activiteiten of diensten te bemerken in de beleidsnota.

Het is misschien eerder een gebrek aan beleidsvisie die voor stijgende kosten zorgt. We vinden in de beleidsnota enkel een vrijblijvende aanduiding voor meer samenwerking met andere actoren. Terwijl het decreet verregaande structurele samenwerkingsverbanden vraagt. We wachten ook op de aanzet tot een degelijk lokaal sociaal beleidsplan dat die samenwerkingen coördineert en het uiteindelijk moet mogelijk maken om met dezelfde financiële middelen meer te kunnen doen. Pas dan kunt u weten welke middelen u nodig heeft en pas dan is het mogelijk om financiële ruimte te creëren voor de realisatie van een nieuw rusthuis, want ook dat staat ons nog te wachten.

Wij pleiten er in ieder geval voor om zo snel mogelijk en met participatie van zoveel mogelijk actoren te komen tot een daadwerkelijk Lokaal Sociaal Beleidsplan gefundeerd op een zo breed mogelijke basis met een brede participatie en een sterke coördinatie. Het bezorgt ons een grotere hefboom en daaruit volgt dan automatisch een sterker en toch betaalbaar sociaal beleid.

Vervolg tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

6) Wij hebben in deze begroting opgemerkt dat de leningkosten in 2007 stijgen met maar liefst 0,5 M€ van 1,9 naar 2,4 M€ omdat de afbetaling van diverse zware leningen van vroegere investeringen in 2007 beginnen te lopen. Zelzate heeft een totale schuldenlast van 14,8 M€ (leasing 2,2 M€ zwembad inbegrepen) en aflossingen en interesten kosten ons samen 2,4 M€ per jaar. Toch voorziet de begroting 2007 voor een bedrag van 3,1 M€ investeringen alsof er niets aan de hand is. Men vraagt zich niet af waarmee dat allemaal zal worden afbetaald. Het meerjarenplan houdt slechts rekening met 1 M€ investeringen per jaar. Ik ben benieuwd wat daar volgend jaar zal van overblijven. Er is de voorbije 18 jaar een gebrek aan visie geweest bij de paarse meerderheid. Het is ons nu al duidelijk dat dit nieuwe bestuur in hetzelfde bedje ziek is.

Er valt nog veel te zeggen over deze gevaarlijke begroting. Maar de enkele hier aangehaalde punten volstaan reeds om duidelijk aan te tonen dat ons socialistisch-liberaal gemeentebestuur een manifest gebrek heeft aan realisme en verantwoordelijkheidszin. De CD&V-fractie is sterk teleurgesteld in het huiswerk van het schepencollege en kan dan ook niet anders dan deze begroting afkeuren.

Facultatieve uitgaven

Pro memorie.

Financieel meerjarenplan

Pro memorie.

5. Belastingen

Het schepencollege stelt een algemene verhoging van de gemeentelijke belastingen voor. De uitgangspunten bij de belastingreglementen zijn de volgende:

- belastingtarieven die een ganse legislatuur of langer ongewijzigd zijn gebleven, worden aangepast aan de stijging van de levensduurte (tussen 1/1/2001 en 1/1/2006 is de index van de consumptieprijzen met 12,88% gestegen); voorgesteld wordt de meeste van deze belastingen niet met 12,88 % maar met gemiddeld ± 10% te verhogen;

- het invoeren van een vast recht in het belastingreglement op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen mits sociale correctie. .

a) Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2007
Zie nieuw belastingreglement
b) Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting

Zie nieuw belastingreglement

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Er worden voor de dienstjaren 2007 tot en met 2013 drieëntachtig (83) opcentiemen geheven op de heffing ingesteld door het Vlaams Gewest. Die belasting stijgt dus van 75 naar 83 opcentiemen.

De CD&V-fractie is principieel akkoord met de belasting van verkrotte, ongeschikt of ongezond verklaarde woningen, maar heeft een probleem met de gemeentelijke tarifering.

Uit artikel 36 van het reglement voor de Vlaamse heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen blijkt dat de aanslagen worden berekend aan de hand van een formule waarin het geïndexeerde KI de belangrijkste bepalende factor is.

Toegepaste formules: (KI + M) x (P+1) voor verkrotting of (KI + M) x (P-2) voor leegstand – KI is geïndexeerd Kadastrazal Inkomen - M is afronding naar minimum KI van 990 euro – P is een tijdsfactor)

De gemeentelijke opcentiemen op deze overheidsbelasting houden dus reeds (vanaf een bepaald bedrag toch) een indexaanpassing in. Toch stelt het schepencollege daar bovenop nog eens een bijkomende indexering met 10% extra voor.

Dat is in tegenstrijd met het gestelde algemeen principe dat de bestaande gemeentelijke tarieven geïndexeerd worden.

De burgemeester diende deze fout te erkennen maar hij antwoordde lakoniek dat zij toch tegen de leegstand blijven en hij vroeg de gemeenteraad het voorliggende reglement toch goed te keuren, wat de gemeenteraad ook deed, uitgezonderd de drie CD&V-raadsleden die zich omwille van voorgaande redenering onthielden.

c) Algemene gemeentebelasting op de bedrijven voor het dienstjaar 2007

Zie nieuw belastingreglement

d) Belasting op drijfkracht voor het dienstjaar 2007

Zie nieuw belastingreglement

e) Belasting op mobiele tuigen voor publiciteitsdoeleinden

Zie nieuw belastingreglement

f) Belasting op reclameborden

Zie nieuw belastingreglement

g) Belasting op bank- en daarmee gelijkgestelde inrichtingen

Zie nieuw belastingreglement

h) Belasting op drankslijterijen open na het sluitingsuur

Zie nieuw belastingreglement

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Via een hernieuwing / aanpassing van een gemeentebelastingsreglement stelt het college de raad voor om een zaak van openbare orde te regelen. De CD&V-fractie is met deze werkwijze niet akkoord. De meerderheid moet de moed hebben om in het openbaar een maatschappelijke discussie te houden over de redenen waarom en de gevolgen van het beperken van het uitgangsuur tot 03u00.

De CD&V-fractie stelt daarom voor om de goedkeuring van deze belasting uit te stellen tot wanneer de gemeenteraad dergelijk debat heeft gevoerd.

De gemeenteraad weigerde op voorstel van de burgemeester hierop in te gaan en keurde het reglement goed. De CD&V-fractie heeft zich omwille van voorgaande redenen onthouden. Opmerkelijk is dat de burgemeester de gemeenteraad eerst het reglement laat goedkeuren en pas volgende week op 2 mei een overlegvergadering met de café-uitbaters plant.

i) Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten

Zie nieuw belastingreglement

j) Belasting op de eerste aanleg van trottoirs en opritten behorende tot de openbare weg

Zie nieuw belastingreglement

k) Belasting op de tweede verblijven

Zie nieuw belastingreglement

l) Belasting op markten en kermissen

Zie nieuw belastingreglement

m) Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein

Zie nieuw belastingreglement

n) Belasting op het (oneigenlijk) gebruik van het openbaar domein

Zie nieuw belastingreglement

o) Belasting op het gebruik van het openbaar domein

Zie nieuw belastingreglement

p) Retributie op het parkeren

Zie nieuw belastingreglement

q) Retributie op het parkeren in blauwe zone

Zie nieuw belastingreglement

r) Belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen

Zie nieuw belastingreglement

Tussenkomst van CD&V-raadslid Carine van Belleghem:

De CD&V-fractie is tegen de forfaitaire belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen zoals die hier wordt voorgesteld.

Volgens de CD&V-fractie is het invoeren van een forfaitaire milieubelasting, zonder hierbij rekening te houden met de samenstelling van het gezin en het gezinsinkomen, sociaal oneerlijk. Zo’n forfaitaire belasting bevat bovendien geen stimulans om minder afval te produceren. Of je nu veel of weinig afval naar het containerpark brengt of produceert, het bedrag blijft hetzelfde. Door de invoering van deze belasting wordt de kost voor afvalverwerking dus op een zeer oneerlijke manier op de burger verhaald en niet volgens het principe “de vervuiler betaalt”.

Bovendien is deze maatregel volledig in strijd met het Vlaams afvalbeleid. De Vlaamse regering keurde principieel op 18 juli 2003 op voorstel van,  jawel, toenmalige sp.a-boegbeeld Steve Stevaert, een voorontwerp van decreet goed over de afschaffing van deze forfaitaire belasting op afval. Ik citeer de sp.a website “omtrent standpunten betreffende rechtvaardige belasting”:

“Welke pestbelastingen moeten we prioritair afschaffen? We concentreren ons op de afschaffing van forfaitaire huisvuilbelastingen... Forfaitaire huisvuilbelastingen zijn niet alleen sociaal onrechtvaardig, maar ook strijdig met het ‘vervuiler betaalt’ principe. Een forfaitaire belasting houdt geen enkele stimulans in om minder afval te produceren, of om afval te sorteren. Het ‘vervuiler betaalt’ principe is net een van de drijvende principes van het leefmilieubeleid. Wij willen een onmiddellijk verbod op het heffen van nieuwe forfaitaire huisvuilbelastingen. Tegen eind 2007 moeten alle bestaande forfaitaire huisvuilbelastingen uit de wereld zijn. “

De MiNaraad Vlaanderen stelde daarom voor een tarifering voor afvalfracties en afvalaanvoer bij containerparken door te voeren. Volgens de Vlaamse MinaRaad moet de toegang tot het containerpark gratis zijn, maar kan voor bepaalde fracties betaald worden. Daarbij wordt gedacht aan de fracties grofvuil, inert afval, groenafval, houtafval en fracties met hoge verwijderingskost. Daar adviseert men een “progressieve tarifering”: Je betaalt voor de hoeveelheid afval die je brengt of volgens een aantal beurten.

CD&V-Zelzate is van mening dat vooraleer een lineaire belasting van 80 euro in te voeren men beter eerst een discussie in de gemeenteraad had kunnen openen betreffende het Zelzaats afvalbeleid. Er werd hier voor een gemakshalve oplossing gekozen: een milieubelasting. Men had beter nagedacht over een systeem dat de vervuiler laat betalen en misbruiken voorkomt. Het is immers alom bekend in de regio dat op het containerpark van Zelzate gratis bouw- en sloopafval kan worden afgeleverd en we weten allemaal dat daar gretig misbruik van wordt gemaakt. Dit ontwijkgedrag zou misschien kunnen worden tegengegaan door het geven van een beperkt aantal gratis containerbeurten voor die fracties.

Conclusie: De wijze raad van de sp.a en de Vlaamse MiNa Raad indachtig en gegeven het feit dat ook het huidig Vlaams afvalbeleid nog steeds pleit voor een doorgedreven doorvoering van het principe “de vervuiler betaalt" stellen we als CD&V tot onze verbazing vast dat onze huidige meerderheidspartijen die juist gaan invoeren. Een gemakshalve oplossing om financiële middelen te genereren, zonder intellectuele denkoefening om juist het gemeentelijk afvalbeleid beter uit te werken.

Het verbaast ons zeer mijnheer de burgemeester dat u dergelijk oneerlijk systeem invoert, een principe dat bovendien door uw partij niet wordt ondersteund. Of heeft u de duimen moeten leggen voor onze VLD-bestuurders, die in volle verkiezingsperiode aankondigden enkele in coalitie te stappen indien de belastingen zouden verlagen en nu zelfs een nieuwe belasting invoeren. Dubbel kiezersbedrog dus!

s) Retributiereglement op de huis-aan-huis inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Zie nieuw belastingreglement

t) Retributiereglement op het storten van afval door KMO's en ZO's op het containerpark

Zie nieuw belastingreglement

Tussenkomst van CD&V-raadslid Carine van Belleghem:

Het KMO-afvalplan stelt dat gemeenten bedrijfsafval mogen inzamelen, maar hiervoor de reële kostprijs moeten aanrekenen; dit houdt een impliciete aanbeveling in om een aparte tariefregeling uit te werken. Het KMO-plan hanteert het basisprincipe dat de volledige kost moet aangerekend worden; de gemeente moet immers op eerlijke voet concurreren met de privé inzameling.

Precies om die reden verbaast het ons dat in voorgesteld retributiereglement puin, beperkt tot 1m3, gratis kan worden aangeboden. Kostprijs voor de verwerking van bouw en sloopafval is immers 0.03 € per kg.

Aan de andere kant stellen we vast dat de fracties papier en karton en bont glas, waarvoor men een vergoeding ontvangt van FOST Plus, tegen betaling dienen te worden gedeponeerd. Het lijkt ons m.a.w. logischer geld te vragen voor fracties die de gemeente geld kosten.

Wat is bovendien de logica achter de gevraagde retributies?

Uit het voorontwerp "Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Afvalstoffen" maken wij op dat bijv. de verwerkingskost van vlak glas en hout vergelijkbaar is: resp. 0.05 € per kg en 0.07€ per kg. We stellen echter vast dat voor vlakglas een retributie van 45 € / m3 wordt gevraagd en voor hout slechts 14 € / m3 Plastiek heeft een verwerkingskost van 0.17 € / kg, heel wat hoger dus en daar vraagt men “slechts” 2.80 € / m3!

Een laatste opmerking betreffende dit reglement: Op de website van de gemeente Zelzate staat een lijst van wat wel en niet op het containerpark mag worden afgeleverd en tegen welke retributie voor KMO’s:

In het retributiereglement voor “aanvoer door KMO’s” zoals het hier voorligt staan slechts enkele zaken hieruit opgesomd. Zou men in het retributiereglement dan niet beter àl die fracties (zoals die op de website staan) vermelden, ook al zijn ze gratis . Nu staan bijv. ‘puin’ en PMD wel in het reglement, maar kringloopgoederen, textiel, bloempotjes, plastic verpakkingsfolies, AEEA,... niet!

Bovendien staat in de opsomming van wat men kan aanbieden op het containerpark op de website ‘bouw en sloopafval’, terwijl in het retributiereglement staat ‘puin’. Bouw en sloopafval is veel ruimer en omvat gemengd bouw en sloopafval, zuiver puin, roofing, eternit.

Conclusie: We zijn er voorstander van dat dit reglement eerst grondig wordt aangepast vooraleer het ter stemming wordt voorgelegd.

u) Contante belasting op het weghalen van niet-reglementair gestort afval

Zie nieuw belastingreglement

v) Belasting op aanvraag milieuvergunningen

Is opgenomen in de belasting op de afgifte van administratieve stukken en inlichtingen (zie punt w)

w) Belasting op de afgifte van administratieve stukken en inlichtingen

Zie nieuw belastingreglement

x) Belasting op het storten van slib op het Zelzaats grondgebied

Zie nieuw belastingreglement

y) Retributie afgifte huisvuilzakken

Zie nieuw belastingreglement

z) Retributie brandweerprestaties

Zie nieuw belastingreglement

aa) Belasting op de afgifte van inlichtingen

Is opgenomen in de belasting op de afgifte van administratieve stukken en inlichtingen (zie punt w)

bb) Belasting op de afgifte van inlichtingen op het vlak van stedenbouw en milieu

Is opgenomen in de belasting op de afgifte van administratieve stukken en inlichtingen (zie punt w)

cc) Belasting op het huwelijksceremonieel

Zie nieuw belastingreglement

dd) Retributie voor grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats

Zie nieuw belastingreglement

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014