Gemeenteraad 13-03-2007

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

13-03-2007;

In toepassing van artikel 20 van het Gemeentedecreet, 1ste en 2de alinea wordt de gemeenteraad samengeroepen in zitting van dinsdag 13 maart 2007 met aanvang om 19.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

AGENDA OP VOORSTEL VAN RAADSLEDEN DE WISPELAERE, VAN ACOLEYEN, GOEMAERE, ASMAN, SEGERS, TOLLENAERE , DE VUYST, ACKE, VAN BELLEGHEM EN LAUREYS

I. OPENBARE  ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

Pro memorie

 1. Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad

Pro memorie

 2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie

 3. Enkele dringende vragen aan college (op verzoek van de PVDA+-fractie)

Naar aanleiding van het collegeverslag d.d. 9 januari 2007

1. punt I.6 Waarom werd Zelzate niet geselecteerd in kader van sportbegeleidingstraject sportbeleidsplanning voor gemeenten?
2. punt I.9 Welke stappen denkt het college te ondernemen voor een uitweg achter de huizen van Kardinaal Mercierplein (noord¬west), nu de eigenaar van de aanpalende grond weigert een strook te verkopen?
3. punt III. 6 Betreft toezegging tot medewerking aan werkstraffen. Is het mogelijk dat gebruik wordt gemaakt van werkstraffen om een ziek personeelslid te vervangen? (punt 17)
4. punt III.10 Waarom werkt gemeente niet mee aan het project 'label gezonde gemeente'?
5. punt III. 32 Verzoek aan TMVW tot aanleg drinkwaterleiding in Ter Looverendreef. Gaat het over de huizen uit het oude stuk 'Kasteelstraat' ? Bestaat er voor die inwoners op middellange of zelfs korte termijn nog woonzekerheid ?
6. punt IV Stedenbouw 2 Reden van weigering stedenbouwkundige vergunning Kasteelstraat 89? Wat gebeurt er met dit perceel verder? Vermits onkruidwoekering (en zelfs ratten) die overslaat naar belendende percelen?
7. punt IV milieu Toelatingsattest containerpark In dit verband: hoe zit het met inwoners (niet-zelfstandigen) van Zelzate met bv een Nederlands paspoort die moeilijkheden ondervinden om gebruik te maken van containerpark?

 4. Beleidsprogramma - bespreking (op verzoek van de CD&V-fractie)

De CD&V-fractie wenst te weten welke de huidige stand van zaken is in verband met de opmaak van het beleidsprogramma en wanneer men dit aan de gemeenteraad zal voorleggen; wenst bespreking ervan mocht dit reeds beschikbaar zijn.

 5. Memorandum van de PVDA+ aan het nieuwe college (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie wenst een memorandum voor een vooruitstrevend, sociaal beleid 2007-2012, bestaande uit 29 programmapunten, aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de gemeenteraad voor te leggen naar aanleiding van de opmaak van het beleidsprogramma, de begroting 2007 en het financieel meerjarenplan.

 6. Gezien hoogdringendheid: stemming over de onroerende voorheffing: 1300 opcentiemen in 2007, later 1150 opcentiemen (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie vraagt bij hoogdringendheid (bij w~]ziging opcentiemen na 31 maart 2007 dient de gemeente mogelijks op te draaien voor de aanpassing van de programmatuur en voor de nieuwe verzending van de aanslagen) stemming over de opcentiemen op de onroerende voorheffing; men stelt voor deze voor 2007 vast te leggen op 1 300 opcentiemen en ze tijdens de legislatuur trapsgewijze te laten dalen tot 1 150 opcentiemen.

 7. Stemming reglement van orde van de gemeenteraad - voorstel PVDA+ (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie vraagt stemming over een voorstel van reglement van orde van de gemeenteraad.

 8. Aanpassing reglement van orde van de gemeenteraad - inzage register in- en uitgaande briefwisseling gemeente (op verzoek van de CD&V-fractie)

De CD&V-fractie vraagt dat het register van in- en uitgaande briefwisseling zonder voorafgaande aanvraag kan worden ingezien tijdens de diensturen van de gemeentelijke administratie (toevoegen als punt 8 bij artikel 6 par. 2 van het huidig reglement van orde van de gemeenteraad).

 9. Aanzet tot oprichting gemeentelijke ombudsdienst - voorstel tot indiening kandidatuur voor proefproject "Lokale ombud" (op verzoek van de CD&V-fractie)

De CD&V-fractie wenst dat het gemeentebestuur zich kandidaat stel t voor het proefproject "Lokale Ombud".

10. Afbraak krotwoning op hoek Denderdreve met Assenedesteenweg - stand van zaken (op verzoek van de ZOW-ZVD-fractie)

De ZOW-ZVD-fractie wenst te vernemen welke de stand van zaken is in verband met de afbraak van de woning op de hoek Denderdreve / Assenedesteenweg (inclusief verleggen nutsleidingen) en welke bestemming zal worden gegeven aan de vrijgekomen gronden.

11. Plaatsen van een afsluiting tussen speelplein Karperstraat en de R4 (op verzoek van de CD&V-fractie)

De CD&V-fractie vraagt de stemming over de gunning via onderhandelingsprocedure van de opdracht tot het plaatsen van een draadafsluiting op het speelplein Karperstraat langsheen de R4; vermoedelijke kostprijs ± 2 700 euro inclusief btw; financiering met eigen middelen; aanplanten van klimplanten uit te voeren door eigen personeel.

12. Bespreking van de exploitatierekening van APCOA voor het betalend parkeren in 2006. Verslag van het gesprek van het college met APCOA op 16/02/2007 (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA+-fractie vraagt: - bespreking van de exploitatierekening betalend parkeren 2006 - verslag van het gesprek met Apoca welke doorging op 16 februari 2007

13. Verwijderen snelheidsremmende obstakels in de wijk Vogelzang - bespreking (op verzoek van de ZOW-ZVD-fractie)

De ZOW-ZVD-fractie wenst te weten welke aanpassingen zullen worden uitgevoerd aan de snelheidsremmende obstakels in de wijk Vogelzang.

14. Aanleg van een doorsteek voor fietsers in de De Keyserstraat ter hoogte van het Groenplein (op verzoek van de CD&V-fractie)

 Situatie nu: alle fietsers die, komende uit de richting van de Tunnellaan, via de De Keyserstraat naar de Assenedesteenweg willen rijden, moeten rondrijden via het Groenplein. Men rijdt daar op de smalle rijweg want er is geen fietspad. Men stelt echter vast dat nu heel wat fietsers gewoon rechtdoor rijden wat een gevaarlijke situatie voor zowel fietsers als automobilisten creëert.

De CD&V-fractie vraagt goedkeuring door de gemeenteraad van het principe om een verharde fietsdoorsteek aan te leggen in de groenzone van het Groenplein, ter hoogte van de De Keyserstraat. Het schepencollege dient opdracht te worden gegeven hiervoor een ontwerp te laten maken, hetzij door de eigen technische dienst, hetzij door een ontwerpbureau.

15. Voorstel om de verwittigingsborden voor "Zelzate brug gesloten" vroeger te activeren (op verzoek van de PVDA+-fractie)

Vastgesteld wordt dat het meermaals gebeurt dat ondanks het feit dat geen bericht was verschenen in verband met een gesloten brug, men toch voor de brug komt te staan. Dit zou kunnen worden vermeden door de melding een 5-tal minuten voorafgaand aan de effectieve sluiting te doen zodat rekening wordt gehouden met de dode tijd tussen het voorbijrijden van het bord en het aankomen aan de brug.

16. Problemen met fontein op het Groenplein - bespreking (op verzoek van de ZOW-ZVD-fractie)

De fontein op het Groenplein is opnieuw buiten dienst. Bij een defect bleek in het verleden de herstelperiode zeer lang. De ZOW¬ZVD-fractie wenst te vernemen wat de reden is van het uit dienst zijn van de fontein en welke maatregelen zijn of worden genomen om de fontein terug in werking te stellen.

17. Vraag naar een fuivenbeleid in Zelzate (op verzoek van de CD&V-¬fractie)

De CD&V-fractie vraagt:

1. het oprichten van een werkgroep omtrent het fuivenbeleid waarin zijn opgenomen vertegenwoordigers uit horeca, jeugddienst, jeugdraad, fuiforganisatoren, politie ...
2. de opmaak van een gemeentelijk fuivenreglement in overleg met alle betrokken partijen.
Doel is te komen tot een fuifbeleid dat veel meer beoogt dan alleen veiligheid en bestrijden van overlast in de woonkernen maar dat er bovendien voor zorgt dat organisatoren alle mogelijke faciliteiten krijgen om een fuif te organiseren (positieve benadering van het gegeven fuiven). Het fuifbeleid dient de organisator van een fuifoptreden, .. , echter ook te wijzen op zijn/haar verantwoordelijkheden.

18. Voorstel om waarschuwingsbordjes en een hondentoilet op het Europaplein te plaatsen (op verzoek van de PVDA+-fractie)

De PVDA-fractie vraagt:

- Het plaatsen van verwittigingbordjes op het Europaplein zoals die bijvoorbeeld ook geplaatst werden op het speelpleintje op de hoek van de Europaprijslaan en het Hoogbouwplein.
- Een hondentoilet te voorzien vlakbij de appartementen van het Europaplein.

2. AGENDAPUNTEN TOEGEVOEGD DOOR DE VOORZITTER VAN DE GEMEENTERAAD:

I. OPENBARE ZITTING

19. Gemeentebegroting 2007 - bijkomend voorlopig twaalfde

De gemeentebegroting 2007 zal vermoedelijk voor eind maart 2007 niet ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd; voorgesteld wordt een vierde voorlopige twaalfde goed te keuren.

20. Vrijgave waarborg gemeenteontvanger

Ingevolge de inwerkingtreding van het gemeentedecreet worden onder andere de artikels 55 en 57 van de Nieuwe Gemeentewet opgeheven; hierdoor verdwijnt de verplichting tot zekerheidsstelling door de gemeenteontvanger.

21. Reglement klachtenregistratie en klachtenbehandeling

Ingevolge artikel 197 van het Gemeentedecreet dient de gemeenteraad bij reglement een systeem van klachtenbehandeling te organiseren.

22. Recht van opstal aan OCMW (in verband met nieuwbouw kinderopvang)

De ontwerpen van akte ter zake het verlenen van een recht van opstal door de gemeente Zelzate aan het OCMW van Zelzate betreffende de percelen enerzijds aan de Burgemeester Jozef Chalmetlaan en anderzijds aan het Hoogbouwplein - Europaprijslaan, zoals opgemaakt door notaris Sintobin (Zelzate) dienen te worden goedgekeurd.

23. 0vername wegenis (verkaveling Bostoen)

De wegenis in de verkaveling "Trekweg" (NV Villabouw Bostoen) wordt overgenomen teneinde deze in de openbare wegenis op te nemen.

24. Bestek onderhoud groenzones - goedkeuring

Het bestek dient te worden goedgekeurd; de opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
de kostprijs wordt geraamd op 75 000 euro inclusief btw; toerekening op de gewone begroting artikelnummer 766/124-06;
financiering met eigen middelen.

25. Bestek wegen- en rioleringswerken Kleine Landeigendomlaan goedkeuring

Het bestek dient te worden goedgekeurd;
Aquario treedt op als opdrachtgevend bestuur; de opdracht wordt gegund via onderhandelingsprocedure met bekendmaking;
het luik wegenisverkeer (gemeentebegroting) wordt geraamd op 158 935,74 euro inclusief btw; het luik rioleringswerken (budget Aquario) wordt geraamd op 246 217,00 euro inclusief btw;
het luik wegeniswerken wordt gefinancierd met een lening.

26. 0rganiek reglement brandweer - wijziging

Betreft de uitbreiding van het officierenkader en herneming van de bepalingen in verband met de mogelijke verlenging van de stageper iode.

27. Verzoekschrift ingediend door de heer Frederik Uyttendaele, Westkade 57 01/01 in verband met mobiliteitsplan

De heer Frederik Uyttendaele verzoekt om herwerking van het mobiliteitsplan alvorens dit uit te voeren gezien meerdere zaken welke zijn opgenomen in dit beleidsplan ondertussen zijn gewijzigd.

28. Gemeentelijke vertegenwoordigers in diverse verenigingen

De algemene vergaderingen in diverse intercommunales ter aanduiding van de nieuwe bestuursorganen zijn op korte termijn gepland. Zo dienen de gemeentelijke vertegenwoordigers te worden voorgedragen in IDM, Iveg, Veneco2, Westlede , Teveoost, Interregies, Fineg, VVSG, OVSG, provinciale brandweerschool, CEVI, Dexia Gemeentelijke Holding, TMVW, CVBA Wonen, overlegcomité met OCMW, ERSV, ...

29. Dringende maatregelen ter beveiliging kruispunt Leegstraat-R4-Traktaatweg (op verzoek van de PVDA+-fractie).

Pro memorie

30. Vraag om 3 500 euro als voorschot op de gemeentelijke toelage voor het gemeentelijk feestcomité voor het organiseren van het paashazenspel en de namiddag der gepensioneerden (verzoek van mevrouw Andrea Wolfaert namens de sp.a-fractie)

Pro memorie

II. GEHEIME ZITTING

 1. Gemeentelijke vertegenwoordigers in diverse verenigingen

Waar de aan te duiden vertegenwoordigers geen politieke mandatarissen zijn, dient de aanduiding in geheime zitting te geschieden (PWA, Raad van Beheer bibliotheek, verbroederingscomité, ... )

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014