Gemeenteraad 31-01-2007

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

23-01-2007;

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

1. Goedkeuring notulen

Pro memorie

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie

3. Gemeentebegroting 2007 bijkomend voorlopig twaalfde

Pro memorie

4. Huur informaticamateriaal

Pro memorie

5. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting hernieuwing

Pro memorie

6. Opcentiemen op de onroerende voorheffing hernieuwing

Pro memorie

7. Vertegenwoordiging in diverse verenigingen

Pro memorie

8. GSM-gebruik tussenkomst in kosten van abonnement en gesprekken

Pro memorie

9. GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) samenstelling

Pro memorie

10. Afsprakennota betreffende de samenwerking in de werkstructuur van het SRN Gentse Kanaalzone

Pro memorie

11. Milieuraad gewijzigde statuten

Pro memorie

12. Politiereglement betreffende de ophaling van huishoudelijk afval strekkende tot de beheersing van de huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen

Pro memorie

13. Inrichting groenbuffer en verkaveling / aanleg berm langsheen R4

Pro memorie

14. Gemeentelijk reglement met betrekking tot het overwelven van baangrachten

Pro memorie

15. Bijplaatsen openbare verlichting Tweede Gidsenlaan / Tunnellaan t.h.v. bushokje

Pro memorie

16. Bijzondere plannen van aanleg beslissing betreffende de herziening van alle bijzondere plannen van aanleg

Pro memorie

17. Eindejaarstoelage vastbenoemd brandweerpersoneel

Pro memorie

18. Aankoop divers elektriciteitsmateriaal

Pro memorie

19. Voorstel voor u-vormige schikking van de plaatsen van de gemeenteraadsleden tijdens openbare zitting gemeenteraad (agendapunt toegevoegd door de PVDA+-fractie)

Pro memorie

20. Definitief stopzetten betalend parkeren (agendapunt toegevoegd door de PVDA+-fractie)

Pro memorie

21. Onverwijld starten van de besprekingen met APCOA voor het opzeggen van de concessie (agendapunt toegevoegd door de PVDA+-fractie)

Pro memorie

22. Afspreken van de aanpak voor een debat over het parkeerbeleid in de gemeente, ter vervanging van het betalend parkeren (agendapunt toegevoegd door de PVDA+-fractie)

Pro memorie

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   2000-2014