Gemeenteraad 19-12-2006

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Up Next

31-12-2006;

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

 1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 30 november 2006 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 2. Mededelingen / Kennisgevingen

a) Geldig verklaring van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen

b) Verslag Raad van Bestuur van IDM d.d. 08 november 2006

c) Aanpassing verslag Directiecomité IVEG d.d. 13-11-2006 

 3. Aankoop van een tweede industriële friteuse ten behoeve van de gemeentelijke basisschool De Krekel - principebeslissing

Er zal worden overgegaan tot aankoop van een tweede industriële friteuse ten behoeve van de gemeentelijke basisschool. De uitgave wordt geraamd op 2 285,00 euro en zal worden gegund via onderhandelingsprocedure. De uitgave zal worden gefinancierd met eigen middelen.

 4. Overeenkomst met VfT Belgium tot het verlenen van bijstand bij ongevallen op de openbare weg waarbij scheikundige producten afkomstig van of bestemd voor VfT Belgium betrokken zijn

De brandweerleiding heeft met de directie van VfT onderhandeld in verband met de tussenkomst van laatstgenoemd bedrijf bij ongevallen op de openbare en binnen het bevoegdheidsgebied van de brandweer Zelzate waarbij scheikundige producten afkomstig van of bestemd voor VfT zijn betrokken. Dit heeft geleid tot een overeenkomst tot verlening van bijstand door het bedrijf. De gemeenteraad keurt deze overeenkomst goed.

CD&V-fractieleider Martin Acke stelt deze samenwerking een goede zaak te vinden. Hij meent te weten dat de brandweer nog over geen scenario’s of draaiboeken beschikt om een interventie met vrachtwagens met chemische producten aan te pakken en vroeg of de opmaak hiervan niet aan te raden is, vooral voor de producten die voor VfT vaak worden getransporteerd? De burgemeester stelt dat de brandweer wel degelijk over dergelijke scenario’s beschikt, maar bij aanvullende vragen naar details komt dit weinig overtuigend over.

 5. Gemeentelijke dotatie aan de politiezone

De politiebegroting 2007 zal op 19 december 2006 aan de politieraad van de politiezone Regio Puyenbroeck worden voorgelegd. Daarin staat voor Zelzate een gemeentelijke financiële bijdrage van in totaal 819.118,00 EUR ingeschreven. De gemeenteraad keurt deze dotatie goed en kent ze toe aan de politiezone Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke, Zelzate.

 6. Plaatsing draadafsluiting (ballenvanger) en hekken op sportterrein in Burgemeester J. Chalmetlaan (multifunctioneel sportterrein)

Er zal op het terrein van het voormalig open zwembad in de Chalmetlaan een draadafsluiting van ongeveer 25 meter breed en 5 meter hoog worden geplaatst langsheen het multifunctioneel sportterrein. Er dient tevens een hekken van een drietal meter breed worden voorzien voor de toegang van het Rode Kruislokaal. De uitgave wordt geraamd op 15.500,00 euro en zal worden gegund bij onderhandelingsprocedure. Deze aankoop zal worden gefinancierd met eigen middelen.

 7. Sociaal huis - uitstel

De gemeenteraad keurde op 20 december 2005 het ‘Lokaal Sociaal Beleidsplan 2006 – 2007’ goed. Het decreet van 19 maart 2004 betreffende het Lokaal Sociaal Beleid bepaalt dat ieder lokaal bestuur een Sociaal Huis dient te realiseren tegen 1 januari 2007 maar dat er echter wel een uitstel kan bekomen worden voor de realisatie tot uiterlijk 22 mei 2009.

Met de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen en de nakende bestuurswissel leek het logisch dat hieromtrent nog geen debat ten gronde werd gevoerd over het concept ‘Sociaal Huis’ binnen onze gemeente. Daarnaast bleef ook de participatie en inbreng door de lokale actoren tot op heden te beperkt om over voldoende informatie te beschikken om het lokaal sociaal beleidsplan in het algemeen, en het concept van het Sociaal Huis in het bijzonder, op afdoende wijze verder uit te werken.

Het lokaal bestuur meent dat 01 januari 2009 een redelijke richtdatum is om over te gaan tot de realisatie van dit Sociaal Huis. Het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur van Zelzate verzoeken daarom de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Inge Vervotte om uitstel te verlenen voor de oprichting van een Sociaal Huis in Zelzate. Na het aantreden van de nieuwe besturen in gemeente en OCMW zal de eerder goedgekeurde algemene planning zoals vervat in het Lokaal Sociaal Beleidsplan geëvalueerd en aangepast worden.

De CD&V-fractie uit de wens dat de nieuwe OCMW- en gemeentebesturen werk zullen maken van een sterk geïntegreerd lokaal sociaal beleid, in samenwerking met de vele betrokkenen. Ook al zijn er een paar overlegvergaderingen geweest, toch hebben de derde partijen nog weinig gelegenheid tot inbreng gehad.

 8. PV kasnazicht 4de kwartaal 2006

Het PV van kasnazicht van het 4de kwartaal 2006 wordt goedgekeurd.

 9. Gemeentebegroting 2007 - voorlopige twaalfden

De gemeentebegroting voor het dienstjaar 2007 zal niet voor 31 december 2006 aan de goedkeuring van de gemeenteraad worden voorgelegd.

Met het oog op de vereffening van de gewone verplichte uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 2007 worden twee voorlopige twaalfden van de gewone begroting goedgekeurd op basis van de begroting 2006.

10. OCMW - kennisname jaarrekening 2005

Op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn werd op 11 december 2006 de jaarrekening van het OCWM 2005 met als bijlage het jaarverslag 2005 vastgesteld. De gemeenteraad neemt kennis van de dienstjaarrekening en de balans op 31 december 2005 en het jaarverslag 2005.

De CD&V-fractie verwees naar het feit dat het aantal gepresteerde uren voor thuiszorg sterk is gedaald. Dat komt neer op besparen door een stille afbouw van de dienstverlening. Dit mag voor CD&V niet de bedoeling zijn. De totale gepresteerde hulp aan thuiszorg moet in Zelzate minstens gehandhaafd worden en kan zelfs bij gemeentelijke besparingen nog verhogen door het meer betrekken van de semi-publieke instellingen bij de thuiszorg.

11. Verzoek tot verlengen parkeerzone tot voor woning Assenedesteenweg 52 (verzoek van de PVDA-fractie)

De PVDA vroeg om de parkeerzone in de Assenedesteenweg (Debbautshoek) door te trekken tot voor de woning nr. 52, ter hoogte van de Velbrugstraat. De burgemeester ziet geen reden om af te wijken van het eerder ingenomen standpunt van het schepencollege om dit niet te doen. Betrokken inwoner heeft een garage en dus de mogelijkheid om zijn wagen hierin te parkeren, zoniet moet hij zich parkeren op straat (links van het fietspad en de nummerplaat op zijn poort aanbrengen).

II. GEHEIME ZITTING

 1. Technisch personeel - ontslag om reden van pensioen

De gemeenteraad aanvaardt met ingang van 1 december 2007 het ontslag van Paul Poppe, vastbenoemd technisch medewerker. Hij kan vanaf 1 december 2007 zijn aanspraak laten gelden op een rustpensioen.

 2. Brandweerpersoneel - effectieve indienstnemingen brandweermannen

Eric Van Kerkhove, Jean Pierre Villeneuve en Kevin Vleurinck worden na een positieve evaluatie van hun stageperiode met ingang van 01 juli 2006 definitief in dienst genomen als brandweerman-vrijwilliger.

 3. Brandweerpersoneel - ontslag

Het vrijwillig ontslag ingediend door Patrick Melkebeke wordt aanvaard.

III. OPENBARE ZITTING

1. Bedanking

 Burgemeester John Schenkels dankt elk van de raadsleden voor de jarenlange positieve samenwerking. Hij stelt dat het spel tussen meerderheid en oppositie soms al eens hard werd gespeeld maar dat hij iedereen recht in de ogen is kunnen blijven kijken.

Op hun beurt danken en eren schepen Paul Tollenaere en raadsleden Frank Bruggeman, Frans Van Acoleyen, Martin Acke en Erick De Wispelaere burgemeester John Schenkels namens hun fracties. Zijn politieke loopbaan eindigt per 31 december 2006.

2. Goedkeuring notulen van de vergadering

Tijdens een schorsing van de gemeenteraad wordt het verslag van de vergadering opgemaakt. Het verslag van de zitting van deze vergadering wordt staande de vergadering goedgekeurd. 

Na de raadszitting wordt een receptie aangeboden ter afsluiting van de gemeentelijke legislatuur 2001-2006 waarbij een bijzondere hulde werd gebracht aan de aftredende gemeenteraadsleden. 

 

Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014