Gemeenteraad 30-11-2006

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

03-12-2006;

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraad van 17 oktober 2006 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

a) besluit van de Raad van 30 oktober 2006 waarbij uitspraak gedaan wordt over het bezwaar tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006:

- Er was klacht ingediend door Erick De Wispelaere en Frederik Uyttendaele van ZOW-ZVD. Beiden vroegen een volledige hertelling van de stembrieven dat er in de telbureaus een grote afwijking bestond in verband met het juiste aantal stembrieven. Voor deze onregelmatigheden werd door de voorzitters van de stemopnemingsbureaus een proces-verbaal opgesteld.
- De PVDA diende een memorie in waarbij zij cijfermatig stelde dat het bezwaar ongegrond was.
- Het verzoekschrift werd uiteindelijk ontvankelijk maar ongegrond verklaard. De raad stelde vast dat de aantallen in de kiezerslijsten aangestipte kiezers van de respectievelijke stembureaus licht verschillen van de in de pv's van dezelfde bureaus vermelde aantallen kiezers en van de in de stembussen door de stemopnemingsbureaus gevonden aantallen stembiljetten. Er zijn echter geen gegevens die een vergissing of onregelmatigheid in de telling door het stemopnemingsbureau waarschijnlijk maken. Er zijn ook geen fouten begaan bij de telling door het stemopnemingsbureau en er zijn geen concrete aanwijzingen zijn van fraude. Tot slot werden een aantal vastgestelde verschillen tussen de stembureaus 17 en 20 en de telbureaus verklaard.

b) Budgetwijziging 2006 nr. 1 van het OCMW:

Onthaalkosten, recepties en interne vergaderingen: + 1.000 euro en voedingswaren: + 2.800 euro. De CD&V heeft zich bij de stemming onthouden omdat deze uitgaven eigenlijk neerkomen op een vorm van verkiezingspropagenda op kosten van de gemeenschap.

c) Verslag raad van bestuur van Veneco van 07-09-2006:

d) Verslag raad van bestuur van Veneco van 19-10-2006:

e) Verslag raad van bestuur van IDM van 27 september 2006:

Ten opzichte van de begroting 2000 werd, ondanks de toename van het aantal taken en opdrachten van de intercommunale IDM, mede dankzij de invoering van DIFTAR, een gecumuleerd verschil van € 6.203.016 verwezenlijkt. Ook het sluiten van de verbrandingsoven in Lokeren is hiervoor een stuk verantwoordelijk. Voor 2007 ten opzichte van 2000 komt dit neer op een geraamd voordeel van 12 € per inwoner. Globaal werd aldus 60 € per inwoner minder uitgegeven. Een goede zaak in een periode waarbij de gemeenten financieel alsmaar meer onder druk komen te staan. CD&V vindt dat IDM goed bezig is.

f) Verslag regionaal directiecomité Centrum voor de zuiveringsactiviteit van TMVW van 31 augustus 2006:

Voor Zelzate werd ondermeer beslist tot de overname het rioleringsaandeel van Aquafin in onderstaande overeenkomsten:

     - Overstortleiding Groenstraat-Franz-Wittoucklaan;
     - Opmaak databank en modellering rioolbekkens Aquafin-project Zelzate-Linkeroever;
     - Aansluiting Suikerkaai

g) Verslag gewestelijk directiecomité Gent voor distributieaangelegenheden van TMVW van 6 september 2006:

h) Verslag gewestelijk directiecomité Gent voor distributieaangelegenheden van TMVW van 4 oktober 2006:

i) Verslag gewestelijk directiecomité voor secundaire diensten van TMVW van 20 juni 2006:

j) Verslag gewestelijk directiecomité financiering van TMVW van 14 juni 2006:

k) Verslag directiecomité van IVEG van 25 september 2006:

l) Verslag raad van bestuur van IVEG van 27 september 2006:

IVEG aanvaardt de gratis grondafstand door de gemeente van een perceel gemeentegrond aan de Cesenaticolaan met als doel er een administratief gebouw op te richten.

Commentaar van CD&V: dit verwondert ons. In de gemeenteraad van 4 oktober 2005 stelde Martin Acke de vraag wat de bedoeling is met de (IVEG?)-gebouwen/gronden op de hoek Cesenaticolaan/Verbroederingslaan en of de gronden reeds eigendom waren van IVEG. De burgemeester verklaarde toen dat gebouw en gronden in Cesenaticolaan / Verbroederingslaan al eigendom waren van IVEG. De burgemeester heeft dus verkeerde informatie gegeven.

Volgens de burgemeester was er vergeten te vermelden dat het om reden van openbaar nut was waardoor registratiekosten zouden moeten worden betaald. Dit zorgde voor vertraging die is nu rechtgezet.

Wat zijn de concrete plannen en de timing?

Voorlopig blijft het bureel van IVEG in de Vredekaai nog. Zelzate-West wordt bediend door een mobiele kantoorbus. Op korte termijn is het echter de bedoeling dat er een gecombineerde magazijn- en bureelruimte wordt gebouwd aan de Cesenaticolaan.

Hoe reageerde IVEG op de vraag van CD&V om de omgeving van hun depot aan de Cesenaticolaan proper te maken?

Volgens de burgemeester werd beloofd dat dit in orde komt in de loop van 2007.

m) Verslag directiecomité van IVEG van 9 oktober 2006:

n) Verslag raad van bestuur van IVEG van 12 oktober 2006:

o) Verslag directiecomité van IVEG van 16 oktober 2006:

p) Verslag directiecomité van IVEG van 4 september 2006:

Het laagspanningsnet in de Emiel Caluslaan zal worden verzwaard. De kosten hiervan zijn 4.949,58 euro. De tussenkomst van de klant = 8.717,10 euro. Vraag van de CD&V: dat zou betekenen dat IVEG daarop een winst maakt van 3.767,52 euro. Hoe kan dit?

Er zal hierover meer informatie worden gevraagd bij TMVW.

q) Driemaandelijkse afrekeningsnota van Apcoa i.v.m. het parkeerbeheer voor april, mei, juni 2006:

Volgens de overeenkomst met Apcoa ontvangt de Gemeente Zelzate een jaarlijkse concessievergoeding ten belope van 97% van het batig saldo. Uit de de driemaandelijkse afrekeningsnota voor de tweede trimester van 2006 blijkt dat er slechts 28.575,15 € inkomsten waren tegenover een voorschot op de uitgaven van 30.604,53 €. Dit betekent een verlies van 1.968,50 €. Daarnaast dient ook een correctie te gebeuren van de dubbele storting van de opbrengsten van de eerste trimester: € 16.741,93. Het is niet de eerste keer dat APCOA administratieve fouten maakt.

r) Driemaandelijkse afrekeningsnota van Apcoa i.v.m. het parkeerbeheer voor juli, augustus, september 2006:

Uit de de driemaandelijkse afrekeningsnota voor de derde trimester van 2006 blijkt dat er 34.737,00 € inkomsten waren tegenover een voorschot op de uitgaven van 30.604,53 €. Dit betekent een batig saldo van 4.132,47 €, waarvan 97% voor Zelzate. CD&V blijft aandringen op zo snel mogelijk afschaffen van het betalend parkeren. De burgemeester antwoordde dat het huidig schepencollege de parkeermeters wenst te behouden om het mobiliteitsprobleem op de Grote Markt onder controle te houden.

 3. Begrotingswijziging 2006 nrs. 3 en 4

a) Begrotingswijziging Gewone Dienst nr. 3:

Receptiekosten: + 19.757 euro ten gevolge van een personeelsfeest (vereffening voormalige gemeenschappelijke sociale dienst gemeente-OCMW). Gecompenseerd door 4.100 euro van deelnemers die zelf dienen te betalen + de rest met een saldo afkomstig van de vereffening van de sociale dienst. Het personeel heeft voor zichzelf beslist om een feest te organiseren met het geld dat nog op de rekening staat van de vzw.

Overzicht van de begroting 2006 na deze wijziging

b) Begrotingswijziging Buitengewone Dienst nr. 4:

Aankoop van meubilair voor feesten en plechtigheden: + 14.520 euro (stoelen en tafels), gecompenseerd door lening van hetzelfde bedrag.  

 4. Aanstelling van ontwerper voor gedeeltelijke herziening BPA nr. 5 eerste wijziging

De gemeenteraad van 02 augustus 2006 besliste tot gedeeltelijke herziening van het bijzonder plan van aanleg nr. 5 Debbautshoek teneinde de stedenbouwkundige voorschriften aan te passen van de percelen waar de parking voor de basisschool Sint-Laurens en het cultureel centrum moet komen.

De gemeenteraad stelt Standaert projecting, Weststraat 118, 9950 Waarschoot aan voor de opmaak van de wijziging van het bijzonder plan van aanleg nr. 5 uitbreiding Wittouck op basis van zijn prijsofferte van € 3.000 exclusief BTW.

 5. Intercommunale Iveg - algemene vergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

Kurt Van Weynsberghe wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate voor de Algemene Vergadering van de Intercommunale Iveg d.d. 20 december 2006 met als plaatsvervanger Gino D’Haene en wordt gemandateerd tot goedkeuring van de geagendeerde punten.

 6. Intercommunale Veneco - algemene vergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger

Kurt Reynhout wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Zelzate voor de Algemene Vergadering van de Intercommunale Veneco d.d. 07 december 2006 met als plaatsvervanger Willy Leclercq en wordt gemandateerd tot goedkeuring van de geagendeerde punten.

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

Anton Van Bree (actief lid van de PVDA) klaagde een geval van geurhinder van het bedrijf Oleo aan. Hij kreeg van de overheid antwoord op zijn klacht. Hij vroeg of het gemeentebestuur er iets aan kan doen zodat de onderhoudswerken en de daarmee gepaard gaande geurhinder bij Oleo beperkt blijven. Hij vroeg of het over een schadelijk gas ging.

De burgemeester antwoordde dat Zelzate niet bevoegd is omdat het bedrijf niet op Zelzaats grondgebied ligt. De klacht zal echter verdere nazorg krijgen via het meldpunt.

 7. Ontwerp Strategisch plan Gentse Kanaalzone

Het “Ontwerp van Strategisch plan voor de Gentse kanaalzone” wordt positief geadviseerd.

De raad wenst echter volgende aanpassingen aan de ontwerptekst:

1. Algemene opmerking: het plan is niet detaillistisch genoeg wat het luik leefmilieu betreft; men erkent de hoge milieubelasting maar men verbindt er geen gevolgen aan (hoe verdere belasting van het milieu voorkomen? Welke activiteiten of uitbreiding ervan zijn waar nog mogelijk (of niet meer mogelijk) en onder welke condities? …)

2. Actie L-2: toevoegen van een punt 4: “aanpak geluidshinder R4-West te Zelzate tussen klaverblad R4/N49 en brug; nemen van effectgerichte maatregelen zoals herstelling wegdek, verlaging maximum toegelaten snelheid, aanleg geluidswal en/of –scherm, …) – op zeer korte termijn.

3. Actie I.3,3: “het reserveren van het aanleunend gedeelte van het bedrijventerrein Rieme-Noord voor wanneer op termijn nog bijkomende bergingsplaats noodzakelijk zou blijken te zijn “ staat haaks tegenover de gewenste ruimtelijke structuur zoals vermeld onder punt 9.1 (blz. 87) waar als standpunt wordt ingenomen: “zuinig ruimtegebruik wordt vooral gerealiseerd door een realistische omvang van interne reserves en door het stimuleren van tijdelijk gebruik ervan …. Een bijzonder aspect van zuinig ruimtegebruik betreft de baggerspecieberging aan Callemansputte waarvan het streefdoel is ze ondanks de verdere baggerwerken tot haar huidige omvang te beperken! (reserveruimte voor nu niet te voorziene omstandigheden wordt in Rieme-Noord voorzien)”. Is het voorzien van een reserveruimte waarvan men nu nog niet kan voorzien of ze ooit nodig zal zijn inpasbaar in het principe van het zuinig ruimtegebruik zoals hiervoor omschreven?

4. Actie I.14: - toevoegen punt 4: “uitbouw snelle verbinding tussen Zelzate en Gent” zkt kt - opmerking i.v.m. punt 1: men spreekt enkel over een verdere uitbreiding van het aandeel op de oostelijke dorpenroute; Zelzate-West dient echter ook van deze uitbreiding te kunnen genieten.

5. Actie R3: het vooropgestelde onderzoek naar uitbouw van de jachthaven(s) Zelzate-Noord is niet in overeenstemming met de voorzieningen in het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waarin wordt vermeld dat voor de jachthaven een lokaal ontwikkelingsperspectief wordt uitgewerkt zonder verdere uitbouw (enkel het behoud wordt vooropgesteld).

Standpunt CD&V: deze materie werd reeds behandeld in informatievergadering met de huidige en toekomstige raadsleden. Veel zaken die we nog niet wisten hebben we daar echter niet vernomen. De bemerkingen van CD&V werden op die vergadering gemaakt. CD&V kan zich vinden in het ontwerpbesluit dat aan de hand van de discussies werd opgemaakt.

 8. Openbare verlichting Leegstraat

Er wordt openbare verlichting voorzien op de nieuwe parking naast de gemeenschapsschool in de Leegstraat. Er komen 2 palen met een lichtpunthoogte van 8m. De uitgave wordt geraamd op 2 792,12 EUR inclusief btw en zal worden gefinancierd met een lening.

Tussenkomst van de CD&V:

Er heerst ongenoegen in de buurt van van de gemeenschapsschool in de Leegstraat n.a.v. het met ijzeren hekkens afsluiten van vijf parkeerplaatsen voor de oude schoolvleugel. Nadat de school beschikking krijgt over een nieuwe parking gefinancierd met gemeentelijk geld komt dit zeer ongepast over. We weten allemaal dat gelijk welke school tijdens de spitsuren behoorlijk wat hinder bezorgt aan de omwonenden. Het lijkt ons dan ook maar logisch dat de school zich ook tolerant opstelt naar de omwonenden toe.

De CD&V-fractie vraagt daarom dat het schepencollege met de gemeenschapsschool overlegt om die metalen hekkens te laten verwijderen of toch minstens in het weekend, op vrije dagen en in de vakanties neer te laten zodat de lokale bewoning van die parkeerplaatsen gebruik kan maken? Aangezien de nieuwe parking o.i. voldoende plaats voorziet voor de leerkrachten lijkt het me meer dan logisch dat die hekkens gewoon verdwijnen.

De burgemeester stelde dat de parkeerplaatsen op privaat terrein van de school liggen en dat reeds overleg is gepleegd met de schooldirectie. De plaatsen werden afgesloten omdat er volgens de directie al jaren een ongeschreven overeenkomst bestond dat de parkeerplaatsen gedurende de schooluren zouden worden vrijgehouden door de omwonenden. Sommig mensen blijken aan deze afspraak hun voeten te vegen zodat de directie tot afsluiten heeft beslist. Er is afgesproken dat de directie de vijf parkeerplaatsen na de oplevering van de nieuwe parking terug ter beschikking zal stellen van de inwoners (buiten de schooluren wel te verstaan).

 9. Proces-verbaal kasnazicht 2de + 3de kwartaal 2006

a) 2de kwartaal:

In kas: 3.415.409,61 EUR. (1ste kwartaal was 4.903.611,98 EUR) De voornaamste belegging van de gemeente bedroeg bij de kontrole ongeveer 4,0 miljoen euro in schatkistcertificaten via Dexia en brengt amper 2,4 à 2,5% intrest op. Pittig detail: Zelzate heeft 275.000 euro belegd in la ville de Liège. Als dat maar beter afloopt dan Charleroi. Als reden hiervan wordt de grotere opbrengst aangehaald.

b) 3de kwartaal:

Op het moment van de kontrole op 13 september was er 6.971.991,58 EUR in kas (dus nagenoeg het dubbele) en werd ongeveer 1,3 miljoen euro belegd in thesauriecertificaten van het Waalse gewest. Als reden van de sterk gewijzigde kastoestand wordt o.a. het doorstorten van belastingsinkomsten door de federale overheid genoemd.

10. Brandweer - inrichting persluchtlokaal

Er wordt overgegaan tot de inrichting van een persluchtlokaal (2 radiatoren, keukenkast, ontkalker wasmachine,...) voor de brandweer. Deze buitengewone uitgave wordt geraamd op 2.500 euro en zal worden gefinancierd met leninggelden. 

11. Brandweer - plaatsen van een hogedrukpomp en toebehoren op zware autopomp

Er zal een hogedrukpomp, -slang en bluspistool worden geplaatst op de zware autopomp van de brandweer. De kostprijs wordt geraamd op 40.300,00 EUR en werd voorzien op de buitengewone begroting van 2006. Deze aankoop zal worden gefinancierd met leningsgelden.

12. Brandweer - plaatsen van een sproeisysteem op tankwagen voor het reinigen van de openbare weg

Het schepencollege stelt voor om over te gaan tot het plaatsen van een sproeisysteem op de tankwagen van de brandweer voor het reinigen van de openbare weg. Dit omvat:

- montage achteraan het voertuig van een sproeibalk in RVS inclusief 6 individueel afsluitbare sproeikoppen, aangesloten op de vrije uitgang van de hogedrukpomp d.m.v. een pneumatisch bediende kogelafsluiter in RVS met bediening in de cabine van het voertuig;
- de hogedrukpomp moet inschakelbaar zijn in rijstand d.m.v. de noodbedieningssleutel;
- een in inox uitgevoerde zeeppatroonhouder in de toevoerleiding zorgt voor de mogelijkheid tot het toevoegen van zeepproduct aan het water. - een drieweg-keuzekraan maakt het mogelijk te kiezen voor werken met of zonder zeep;
- in optie wordt tevens een prijs gevraagd voor het voorzien van een regelbaar en automatisch werkend mengsysteem voor vloeibare detergenten en toebehoren voor opslag van voldoende vloeibaar detergent.

De kostprijs wordt geraamd op 6 000,00 euro en is voorzien in de buitengewone begroting 2006. De aankoop zal worden gefinancierd met leningsgelden.

De burgemeester stelde dat de karweiwagen alover een dergelijk sproeisysteem beschikt. Het is echter belangrijk dat ook de tankwagen daarover beschikt. 

13. Wegen- en rioleringswerken Sint-Stevenstraat - meerwerken - goedkeuring

Bij de wegen- en rioleringswerken van de Sint-Stevenstraat werden een aantal niet voorziene meerwerken uitgevoerd:

- aanleg van 98,75 m² opritten in de Vissersverkorting ten bedrage van 3.844,74 euro;
- bijkomende signalisatie ten bedrage van 5 166,7 euro;
- voorafgaand aan de werken is de waterleiding vernieuwd en hierbij werden er meer sleutelpotten geplaatst. Deze dienden bij aanleg van de verharding aangepast te worden aan de peilen van de nieuwe verharding (meerkost van 611,05 euro);
- afvoer van teerhoudend asfalt (30.210,7 euro);
- voor de bescherming van de zijbermen werd geopteerd voor de plaatsing van schampblokken in plaats van de voorziene paaltjes (784,08 euro). Dit komt neer op een totale meerkost van maar liefst 40.617,27 euro of 12% van het initiële aannemingsbedsrag van 344 737,70.

Commentaar van CD&V:

- Meest in het oog springende meerwerken zijn de 30.000 euro voor afvoer van het teerhoudend asfalt evenals de 3.845 euro voor opritten. Deze konden beide worden voorzien. Het is eigenlijk onaanvaardbaar dat op een voorziene kost van 60.851 euro voor de post voorbereidende werken en grondwerken achteraf een meerkost van 30.000 euro wordt verrekend. Dit is niet alleen een grove fout van de ontwerper. Het wordt dringend tijd dat er ook vanuit de gemeente deskundig toezicht komt op de juistheid van de bestekken en een goede opvolging van de uitvoering van de openbare werken. Een gemeentelijk deskundig ambtenaar verdient zijn eigen dubbel en dik terug wanneer er daarvan ernstig werk wordt gemaakt.

- De website van OVAM vermeldt dat teerhoudend afval eenvoudig van teervrij afval kan onderscheiden worden. De meest praktische én voldoende nauwkeurige test is de spuitbusteertest. Ik dring aan dat de gemeente dergelijke spuitbussen aanschaft en voortaan zelf steekproeven doet. Dit zal verrassingen en misbruiken voorkomen.

- Hoever staat het met de herstelling van het muurtje op het adres Sint-Stevenstraat 46 dat door een kraan van de aannemer per ongeluk werd omver getrokken? Ook het bezetwerk van de schouw zou beschadigd zijn geraakt door de werken. Ik ben voor die zaak intussen al meerdere keren, ook schriftelijk, voor tussengekomen maar een reactie blijft uit en betrokken inwoner blijft al meer dan een jaar in de kou staan. Waar wringt het schoentje? De CD&V vraag bij deze formeel het schepencollege om een oplossing uit te werken en zo nodig te bemiddelen tussen de aannemer en de inwoner. De burgemeester stelde dat dit vorige week uitgepraat is tussen de aannemer en de eigenaar. De eigenaar zou zelf nog een persoonlijk aandeel van € 100,00 in de herstelling hebben en daarmee kunnen leven. 

14. Herstellen dak lijkhuisje kerkhof

Het pannendak met inbegrip van houtwerk en zinkwerk van het oude lijkenhuisje op het kerkhof dient te worden vervangen. Van het recenter gedeelte met plat dak dient de dakbekleding en het zinkwerk te worden vernieuwd met EPDM-rubber. De herstelling wordt geraamd op 10.462,87 euro en zal worden gefinancierd met een lening. 

15. Wegmarkeringen – meerwerken

De opdracht tot het jaarlijks herschilderen van de wegmarkeringen voor het dienstjaar 2006 werd in maart door het schepencollege toegewezen aan de firma NV De Grootte G. uit Merelbeke voor een totaal bedrag van 21.737,65 euro. Er werden een aantal bijkomende opdrachten gegeven (1 nieuwe parkeerplaats mindervalide, 45 lopende meter arceringen 40 cm, 10,20 m² blauwe vlakken (voorbehouden parkeerplaatsen), waarvoor een factuur voor een totaal bedrag van 319,32 euro werd gepresenteerd. Om in de toekomst te vermijden dat dergelijke kleine meerwerken op de gemeenteraad moeten worden gebracht, zal men in het vervolg met een bestek op basis van vermoedelijke hoeveelheden werken. 

16. Leegstraat - afbraak woningen

In de Leegstraat zullen naast de Sint-Sebastiaanstraat de twee krotwoningen nr. 60 en 62 (gezamenlijke oppervlakte 360 m2) worden afgebroken. Die woningen werden in 2003 aangekocht door de gemeente Zelzate voor 40.000 euro van Paul Vermeersch. De CD&V-fractie stemde toen tegen omdat de kosten van aankoop en afbraak veel te hoog zouden oplopen.

Door architectenbureau Acke–Van Wynsberghe werd nu voor de afbraak een bestek opgemaakt (kostprijs 2.500 euro) dat de gemeenteraad dient goed te keuren. De afbrazak wordt geraamd op 29.000 euro en zal worden gefinancierd met een lening.

De CD&V-fractie heeft in 2003 tegen de aankoop van deze krotwoningen gestemd omdat ze veel te duur betaald werden. Het verleden is wat het is. Nu stemmen we voor de afbraak. Wij willen dat die kankervlekken zo snel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen en hopen alleen maar dat vlug zal gebeuren en geen lijdensweg wordt zoals de afbraak van de woning op de hoek van Denderdreve en Assenedesteenweg op De Katte. Ook daar willen we snel vanaf. Daar zou nu sprake zijn van opgave van een abnormaal lage prijs. 

17. Scholengemeenschap Meetjesland - jaarverslag 2005-2006

Het jaarverslag 2005-2006 van de Scholengemeenschap Meetjesland wordt goedgekeurd. 

18. Sportdienst - financieel verslag 2005

Het financieel verslag 2005 werd besproken en positief geadviseerd in de sportraad van 24 oktober 2006. De gemeenteraad keurt het verslag goed.

Tussenkomst CD&V:

De gemeentelijke sportraad heeft het financieel verslag van 2005 en het sportpromotieplan van 2007 positief geadviseerd. Onze fractie vindt het heel spijtig in het verslag te moeten lezen dat de sportfunctionaris op dergelijke belangrijke vergadering niet aanwezig is. De reactie van de mensen van de sportraad doen ons vermoeden dat er onvoldoende communicatie is vanuit de sportfunctionaris naar de sportraad toe. Dat is onaanvaardbaar. Anderzijds was schepen van sport Schatteman aanwezig. Blijkbaar kon die ook niet de gepaste toelichting geven. Zeker wat de begrotingsposten rond de subsidies betreft zou ook hij antwoord moeten hebben kunnen verstrekken. De vrijwilligers van de sportraad verdienen meer respect.

Wegens de opheffing van de vzw Sportinstellingen dienen we de vergelijking te maken met de gezamenlijke uitgaven en ontvangsten van gemeente en de vroegere vzw om de evolutie te kunnen volgen. Bovendien moeten we een correctie toepassen van de schuldlasten van de vroegere vzw. Ik raam ze op +/- 11.000 euro zoals vorig jaar.

De gemeentelijke uitgaven voor sport stegen de voorbije 4 jaar zeer snel, maar daar is nu een stevige kentering in gekomen. Het netto besteed bedrag aan sport steeg van 279.000 euro in 2002 naar een recordbedrag van 468.000 euro in 2004 om dan in 2005 terug te zakken naar 402.000 euro. Het opdoeken van de vzw Zelzaatse Sportinstellingen is dus financieel een goede beslissing geweest. Het slechte management werd helaas jarenlang gedoogd door het gemeentebestuur en heeft de gemeente een pak geld gekost. Maar laat ons naar de toekomst kijken.

Het decreet stelt dat de kosten voor sportpromotie minstens even groot moeten zijn dan de Bloso-subsidie van het vorig jaar. Voor 2004 was dit 22.855,07 euro. We komen daar aan, niettegenstaande we slechts ong. 27.000 euro van de in het sportpromotieplan van 2005 budget van 42.000 euro hebben aangewend (amper 64% is dus gebruikt). De subsidie is dus verworven.

Anderzijds lijken een aantal uitgaven ons onredelijk hoog voor het beperkt aantal deelnemers dat wordt bereikt. Voorbeelden zijn het sportief treffen: 42,50 euro p/p en de tennisinitiatie 42,50 euro p/p, waarbij de vraag kan worden gesteld of een wekelijkse activiteit gedurende het ganse jaar nog wel als initiatie kan worden beschouwd.

Het is duidelijk dat het budget voor 2005 in eind 2004 niet realistisch was opgesteld. Laat ons stellen dat dit een overgangsverschijnsel was door de opheffing van de vzw. Vanaf nu zal de CD&V-fractie deze zaak nauwlettend opvolgen. 

19. Sportdienst - Sportpromotieplan 2007

Het sportpromotieplan 2007 werd besproken en positief geadviseerd in de sportraad van 24 oktober 2006. De gemeenteraad keurt het verslag goed.

Tussenkomst van de CD&V:

CD&V keurt het sportpromotieplan goed maar heeft toch enkele bemerkingen bij volgende activiteiten:

- Sportief treffen tussen het gemeente- en OCMW-personeel: 2.000 euro voor 50 te bereiken mensen. De randactiviteiten (muziekgroep,...) kunnen eenvoudiger en goedkoper. Reserveer het budget voor echte sportpromotie.
- Tennisinitiatie (?): 4.250 euro om 50 deelnemers wekelijks te laten spelen. Dit is geen initiatie meer maar reguliere clubwerking.
- Tai Chi-initiatie (?): 3.718,39 euro om 30 deelnemers twee keer per week te laten deelnemen. Dit is nu geen initiatie meer maar reguliere werking van en sportvereniging.
- Hoe zit het met de aquajogging? Vanaf september is hier nog geen beweging in te zien. De activiteit straat nochtans voor elke maandag aangekondigd op de gemeentelijke website.

De schepen van sport antwoordde dat er een probleem is om een lesgever te vinden.

Wat de budgetten voor de activiteiten betreft stellen we toch een aantal anomalieën inzake subsidiëring vast. Bijv. tennis wordt gepromoot met 4.250 euro per jaar voor 50 deelnemers per week en hydrobics of aquajogging met nog geen 500 euro per jaar voor 30 deelnemers per week. Zijn de onkosten dan zo verschillend?

Het sportpromotieplan blijft vrij vaag i.v.m. de subsidiëring van de jeugdsport. Wat zijn de concrete plannen?

Schepen van sport Rony Schatteman antwoordde dat men dezelfde formule en hetzelfde budget behoudt zoals vorig jaar. De infrastructuur-subsidie was éénmalig.

Wat zijn de plannen om de nieuwe openluchtsportinfrastructuur in de Chalmetlaan te laten renderen? Wij vinden hiervoor geen concrete acties in het sportpromotieplan. Die investering heeft zeer veel geld gekost en moet op en positieve manier gebruikt worden.

De schepen van sport draaide lang rond de pot maar gaf uiteindelijk toe dat er geen activiteiten zijn gepland rond deze nieuwe infrastructuur. Ze kan door iedereen gebruikt worden. We halen er de kinderen mee van straat, ook dat is sportpromotie stelde hij.

Hoe zit het met het aantal bezoekers van het gemeentelijk zwembad en wat gaat de sportdienst er in 2007 aan doen om dit te verbeteren? De schepen van sport antwoordde dat ze daar nog mee bezig zijn. De evaluatie van de cijfers is volgens hem zo goed als rond.

Wij zijn altijd voorstander geweest van een Finse looppiste, maar die moet dan wel op een veilige plaats liggen en goed onderhouden worden. CD&V stelt voor dat met de mensen die het groot park beheren onderhandeld wordt om daar een looppiste te mogen aanleggen.

De schepen leek niet zinnens om op dit voorstel in te gaan.

20. Aankoop meubilair

Het gemeentebestuur kreeg de mogelijkheid om onder financieel gunstige voorwaarden bijkomende tafels en stoelen voor de uitleendienst aan te kopen. Er zullen 160 tafels en 640 stapelbare stoelen worden aangekocht ten behoeve van de uitleendienst voor een totaal bedrag van 14.520 euro. 

21. Verbod zwaar vervoer +7,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer en traag vervoer in zone Leegstraat - Sint-Stevenstraat - Akker – Oudenburgse Sluis - Zeestraat

De wegen- en rioleringswerken in de Leegstraat-Oost zijn inmiddels afgewerkt. De Leegstraat en aangrenzende straten Akker, Zeestraat, Sint-Stevenstraat zijn gelegen binnen de bebouwde kom. Sedert de renovatiewerken begint het probleem van sluipverkeer van zwaar vrachtvervoer van en naar Wachtebeke terug de kop op te steken.

Voornoemde wegen zijn omwille van hun inrichting en breedte niet geschikt voor doorgaand zwaar vrachtvervoer. Daarom wordt een verbod op zwaar vervoer + 7,5 ton (uitgezonderd plaatselijk verkeer en traag vervoer) ingevoerd in volgende straten:

- Leegstraat deel tussen R4 en Oudenburgse Sluis
- Sint-Stevenstraat tussen de R4 en de Leegstraat
- Zeestraat
- Akker
- Oudenburse Sluis

22. Motie voor behoud postkantoor Zelzate-West (verzoek van de PVDA-fractie)

De PVDA stelde de gemeenteraad voor om een motie voor het behoud van het postkantoor in Debbautshoek goed te keuren. De meerderheid heeft het altijd moeilijk met het goedkeuren van voorstellen van de oppositie en stelde een alternatieve eigen versie voor. Nadat die van de PVDA werd afgekeurd werd die van de meerderheid uiteindelijk unaniem goedgekeurd.

23. Signalisatie blauwe zone Groenplein blijft onvoldoende (verzoek van de PVDA-fractie)

De PVDA vraagt meer aandacht voor een betere signalering van de blauwe zone rond het Groenplein.

24. Stand van zaken over de uitweg aan de achterzijde van het Kardinaal Mercierplein (verzoek van de PVDA-fractie)

De PVDA vroeg stand van zaken van de ontsluitingsweg aan de achterkant van het Kardinaal Merchierplein. De burgemeester stelde dat de gemeenteraad gestemd had om daar een weg aan te leggen. Er is reeds een afbakeningsplan en een schattingsverslag voor de benodigde grond opgemaakt. Er is een bericht gestuurd aan de eigenaar (niet de huurder) met het voorstel. Als die akkoord is dan kan de weg aangelegd worden.

25. Bespreking van de erg tegenvallende resultaten van de opbrengsten van het betalend parkeren voor de eerste 9 maanden van 2006, en vraag om toelichting bij de nieuwe boekhoudkundige blunders van APCOA (verzoek van de PVDA-fractie)

Pro memorie 

II. GEHEIME ZITTING

 1. Brandweerpersoneel - vrijwillig ontslag ambulancier

Ann Van De Velde nam ontslag als ambulancier-vrijwilliger.

 2. Brandweerpersoneel - aanstelling stagiair-brandweerlui

Nico Berwouts, Eric De Bock, Stevie D’Hont en Sven Van Hecke worden met ingang van 01 januari 2007 in dienst genomen als stagiair-brandweerman. De stage vangt aan per 01 januari 2007 en duurt 12 maanden.

 3. Machtiging rechtszaken

Pro memorie

 4. Aanduiding milieutoezichtsambtenaren

Anne Bunneghem, Greet Persoon en Nancy Deklerck worden aangesteld als toezichthoudend ambtenaar voor het toezicht op de inrichtingen van klasse 2 en 3 zoals bedoeld in art. 58, 1° en voor de technische controles bedoeld in art. 62 van het besluit van de Vlaamse regering van 06 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem).

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014