Gemeenteraad 02-08-2006

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

13-08-2006    

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op woensdag 02 augustus 2006 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd, tot de zitting van de gemeenteraad op donderdag 03 augustus 2006 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

1. Goedkeuring notulen

Het verslag van de gemeenteraadszitting van 09 mei 2006 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

a) Ontvangsten inzake het betalend parkeren in het Centrum:

In de maanden januari, februari en maart van dit jaar ontving de gemeente in totaal 43.982 euro inkomsten uit het betalend parkeren en betaalde 30.605 euro voorschot op de onkosten. Dat betekent een voorlopige brutowinst van 13.378 euro.

Op die drie maanden werden 12.137 euro aan ‘boetes’ betaald, dit is 27,6 % van de ontvangsten.Van de brutowinst is 97% of 12.976 euro voor de kas van de gemeente. Omgerekend op jaarbasis betekent dit amper 51.906 euro. Dit ligt in de lijn van de vorige periodes. Apcoa nam ook twee parkeerautomaten over voor een bedrag van 3.765,5 euro.

CD&V-fractieleider Martin Acke wees nog maar eens op de geringe ontvangsten en de nadelen van het betalend parkeren in het centrum.

b) Leerlingenaantallen gemeentelijk onderwijs:

Op 1 februari 2006 telde het gementelijk onderwijs in totaal 290 leerlingen: 133 voor de lagere school, 101 kleuters voor Zelzate-West en 56 kleuters voor Zelzate-Oost.In 2005 waren er 302 leerlingen, in 2004 289.

c) Verslag Provinciale Commissie Verkeersveiligheid – Zelzate d.d. 24 februari 2006:

1. Gevaarlijke punt: R4 x oprit E34:

Presentatie van het voorstel tot aanpassing.
Volgende ingrepen worden goedgekeurd:

- Volledig conflictvrije verkeerslichten: faseregeling in functie van de fietsbewegingen uit te werken.
- Fietsen naar bedrijven langs afrit via alternatieve route
- Geen dubbelrichtingsfietspad langs afrit E34.
- Opstelstroken op afrit N49/E34 worden verdubbeld.
- Op alle takken worden opstelstroken voor linksaffers van 150 m lengte voorzien.
- Knipperlicht vóór de brug met waarschuwing (A33) aan beide zijden van de weg
- Aanpassing van de verlichting onder het viaduct (24u/24u aan)

2. Gevaarlijk punt: R4 x Traktaatweg/Leegstraat:

Presentatie van het voorstel tot aanpassing.
De commissie is akkoord met het voorliggende plan, mits volgende aanpassingen:

- Komende van Nederland zal het 2 x I
- wegprofiel behouden blijven tot op het kruispunt
- Er wordt een bypass, buiten de lichtenregeling, voorzien voor de rechtsaffers R4 Kanaalstraat - R4 Pres. Kennedylaan.
- Tussen beide verkeerslichten komt het verkeer vanuit beide richtingen (R4 Kanaalstraat en Traktaatweg) naast elkaar terecht en wordt een weefzone gecreëerd voor verkeer dat de Leegstraat wil inrijden.

3. Gevaarlijk kruispunt: R4 x Stationsstraat:

Presentatie van het voorstel tot aanpassing.
De commissie is akkoord met het voorliggende plan, mits volgende toevoegingen:

- realisatie bijzonder overrijdbare busbedding op Kanaalstraat (richting brug)
- afschermen van de fietser d.m.v. berm
- voorzien snelheidsremmende maatregelen

De commissie is het er bovendien over eens dat de situatie ruimer bekeken dient te worden en kan met het principe van het voorstel van de gemeente Zelzate akkoord gaan dat:

- de Grote Markt van de R4 wordt afgesloten, waarbij de verkeerslichten aan de Grote Markt verdwijnen
- er lichten komen aan het kruispunt met de Westkade komen ter vervanging van de lichten aan de Grote Markt en ten gevolge van de grotere intensiteit door het afsluiten van de Stationsstraat van de R4

Wegens de noodzaak om de situatie ruimer te bekijken heeft het gemeentebestuur van Zelzate beslist om het dossier van het kruispunt R4 x Stationsstraat voorlopig in de ijskast te steken. Het volgend bestuur zal hierover uitspraak moeten doen.

d) Verslag TMVW - Directiecomité Financiering d.d. 26-01-2006 en 20-04-2006:

e) Verslag TMVW - Directiecomité Secundaire diensten d.d. 21-02-2006 en 16-05-2006:

TMVW stuurde het schepencollege een tarievenlijst toe voor ons zwembad ter advies. Zelzate heeft nog geen advies uitgebracht.

CD&V-fractieleider Martin Acke vroeg zich af waarom het schepencollege de tarievenbepaling op zijn eentje heeft afgehandeld zonder enige inspraak van de gemeenteraad.  De tarieven zijn intussen goedgekeurd met ingang van 1 januari 2006, maar de gemeenteraad heeft hiervan nog geen kennis kunnen nemen.

De burgemeester wijt de gang van zaken aan de overdracht van de uitbating van het zwembad aan TMVW maar beloofde dat de nieuwe tarieven zullen worden verspreid aan de gemeenteraadsleden (wat intussen is gebeurd).

Zie nieuwe tarieven zwembad Eurohal.

 f) Verslag TMVW – Gezamenlijke zitting van de Raad van Bestuur en de Directiecomités d.d. 16-03-2006.

g) Verslag TMVW – Regionaal Directiecomité voor de zuiveringsactiviteit d.d. 02-03-2006, 13-04-2006 en 01-06-2006.

h) Verslag TMVW – Gewestelijk Directiecomité voor distributieaangelegenheden d.d. 05-04-2006, 03-05-2006 en 07-06-2006.

i) Verslag Iveg – Directiecomité d.d. 03-04-2006, 24-04-2006, 15-05-2006, 29-05-2006; 12-06-2006.

j) Verslag Iveg – Raad van Bestuur d.d. 27-04-2006, 31-05-2006.

De te verdelen winst voor de gas- en elektriciteitsdistributie bedraagt voor 2005 voor Zelzate 379.541 euro (266.829 voor elektriciteit en 112.712 voor gas).

CD&V-fractieleider Martin Acke wees op de zeer sterke daling van de winst. Dit heeft zeer veel te maken met de verkoop van het elektriciteitsnet aan IVEG. Dit bewijst nogmaals dat die verkoop een zware beleidsfout is geweest van het schepencollege dat volgens hem de kip met goude eieren te vroeg geslacht heeft. Zie ook agendapunt 7

k) Verslag Veneco – Raad van Bestuur d.d. 17-05-2006.

l) Verslag IDM – Algemene Vergadering d.d. 19-05-2006.

m) Verslag IDM – Raad van Bestuur d.d. 22-06-2006.

n) Kennisname besluit Provinciegouverneur betreffende vaststelling van de jaarrekening 2004 en verslag d.d. 27 april 2006 van de externe auditcommissie van het OCMW betreffende de jaarrekening 2004:

o) Verslag vergadering Economische Raad:

CD&V-fractieleider Martin Acke vroeg hoever het staat het met de beloofde enquête inzake het al of niet afsluiten van de Grote Markt van de R4. De burgemeester stelde dat dergelijke enquête geen zin heeft omdat het dossier in de ijskast zit. Na de veerkiezingen moet het nieuwe gemeentebestuur hierin de keuze maken.

Martin Acke wees ook op de slecht communicatie van schepen Schatteman inzake Groenplein Kermis. Waarom werden de activiteiten niet gepubliceerd in gemeentelijke berichtgeving? De schepen stelde dat hij verwacht had dat er een duidelijk initiatief zou komen van een plaatselijke feestcommissie. Dit is echter geen succes geworden. Om die reden werd op het laatste moment nog een toelating verleend aan enkele plaatselijke middenstanders om enkele attracties te plaatsen. De CD&V wees erop dat Groenplein kermis meer aandacht van het gemeentebestuur verdient.

p) Onderwijsschepen Paul Tollenaere meldde dat er een visietekst inzake drugpreventie zal worden gericht aan de Zelzaatse scholen. De scholen zullen worden gevraagd om deze tekst te ondertekeken en het is de bedoeling om deze nadien aan de ouders van de leerlingen te bezorgen.

3. Politiereglement n.a.v. Kattekermis

- Gedurende de volledige duurtijd van de kermis (vrijdag 04 augustus 2006 vanaf 16.00 uur tot dinsdag 08 augustus 2006 om 24.00 uur) wordt een snelheidsbeperking tot 30 km/uur ingevoerd op de Assenedesteenweg tussen het kruispunt Molenstraat en Denderdreve;

- Gedurende de volledige duurtijd van de kermis wordt een inhaalverbod ingevoerd over dezelfde afstand voorzien in artikel 1;

- Ter hoogte van de versmalde doorgang op de Assenedesteenweg zal vanaf woensdag 02 augustus 2006 om 17.00 uur tot en met woensdag 09 augustus 2006 om 12.00 uur het verkeer geregeld worden door driekleurige verkeerslichten;.

- Op hiernavermelde tijdstippen geldt een volledig verkeersverbod op de Assenedesteenweg tussen het kruispunt van de Assenedesteenweg met de Molenstraat en het kruispunt van de Assenedesteenweg met de Kasteelstraat:

vrijdag 04 augustus 2006: tussen 12.00 uur en 22.00 uur (wielerwedstrijd)
zondag 06 augustus 2006: tussen 12.00 uur en 24.00 uur (stoet)
maandag 07 augustus 2006: tussen 12.00 uur en 22.00 uur (wielerwedstrijd)

- Op de andere tijdstippen tijdens de Kattekermis geldt op voormeld traject van de Assenedesteenweg een verkeersverbod voor niet-plaatselijke verkeer;

- Ter hoogte van de kramen zal over de ganse afstand een afbakening worden aangebracht voorzien van signalisatielampen.

4. Politiereglement n.a.v. Wittouckkermis

- Het gedeelte van de Verbroederingslaan tussen Cesenaticolaan en Boerenstraat wordt afgesloten voor alle verkeer vanaf vrijdag 25 augustus 2006 tot en met maandag 28 augustus 2006 om 12.00 uur.

- Het verkeer wordt plaatselijk omgelegd in beide richtingen via strook bezijden de Verbroederingslaan.

- Het afsluiten van de rijbaan wordt aangeduid door nadar met bord C3 en signalisatielampen.

- Een parkeerverbod wordt ingevoerd in het afgesloten gedeelte vanaf 25 augustus 2006 om 09.00 uur tot maandag 28 augustus 2006 om 12.00 uur.

5. Retributiereglement voor de niet-verplichte tussenkomsten van de gemeentelijke vrijwillige brandweer - aanpassingen

Aan het retributiereglement op de niet-verplichte brandweerprestaties wordt een artikel “Vrijstellingen” toegevoegd:

a) diensten aangevraagd door jeugdgroeperingen of instanties van de eigen gemeente of de beschermde gemeenten die zich uitsluitend met jeugdwerking bezighouden;
b) diensten aangevraagd door onderwijsinstellingen van de eigen gemeente of de beschermde gemeenten voor zover de manifestatie louter gericht is op de schoolactiviteiten;
c) diensten n.a.v. circusvoorstellingen in de eigen gemeente of de beschermde gemeenten;
d) diensten aangevraagd door de door de eigen gemeente en de beschermde gemeenten erkende of betoelaagde raden/verenigingen in het kader van hun werking; De bewijslast van erkenning of betoelaging ligt bij de aanvragende vereniging. Minimaal moet een belofte van toelage vanwege het College van Burgemeester en Schepenen worden voorgelegd of een bewijs van erkenning door het College van Burgemeester en Schepenen.
e) diensten aangevraagd door de organisatoren van buurt-, wijk-, dekenij- en/of straatfeesten van de eigen gemeente of de beschermde gemeenten welke specifiek kaderen in hun werking;
f) diensten aangevraagd of bevolen door de gemeente Zelzate of de beschermde gemeenten indien het voor het eigen patrimonium is of voor eigen manifestaties van niet-commercieel belang;
g) diensten aangevraagd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Huisvesting en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen;
h) diensten aangevraagd door het OCMW van de eigen gemeente en door de OCMW’s van de beschermde gemeenten en de instellingen die eronder ressorteren;
i) het leveren van water aan particulieren voor zover dit geschiedt tijdens de oefeningen (exclusief prijs geleverde water);
j) brandpreventieverslagen.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V-fractie kan zich akkoord verklaren met toevoeging van voornoemde vrijstellingen in het retributiereglement van de brandweer. In de praktijk gebeuren de meeste van deze diensten van de brandweer al jaren gratis. En dat mag voor ons voor zover de dienstverlening een algemeen maatschappelijk nut heeft. Minder correct was dat dit tot nu toe niet reglementair gebeurde en dat deze dienstverlening meestal gebeurde in opdracht van de burgemeester, slechts in een zeer beperkt aantal gevallen ondersteund door een besluit van het college van burgemeester en schepenen. Daardoor kregen verenigingen en of inwoners vaak de indruk dat de burgemeester hen een persoonlijke dienst bewees. Politiek is dit niet correct. We vinden het daarom positief dat dit nu ook duidelijk wordt geregeld.

Wie zich afvraagt waarom deze wettelijke regeling er pas nu komt, kan ik het volgende antwoorden. Begin juli vernam ik dat de vrijwillige brandweerdienst van Zelzate regelmatig van de burgemeester opdrachten kreeg tot het vullen van privé-zwembaden aan woningen. Dat is een taak die moeilijk beschouwd kan worden als een opdracht met algemeen maatschappelijk nut. De gemeenteraad, noch het schepencollege heeft ooit beslist tot dergelijke dienstverlening.

Op 15 juli vroeg ik via een brief aan het schepencollege volgende inlichtingen:

- een overzicht van de eigenaars van de zwembaden die de voorbije drie maanden door de Zelzaatse brandweerdienst werden gevuld.
- een overzicht van alle kosten (voertuigen, manuren, leidingwater) die deze interventies hebben teweeggebracht en de budgetpost(en) waarop dit wordt ingebracht.
- wanneer het schepencollege tot deze dienst verlening besliste en om welke redenen.
- wie de uiteindelijke opdracht gaf aan de brandweerdienst voor het uitvoeren van deze interventies?

zie brief d.d. 15 juli 2006 van Martin Acke aan het schepencollege

Deze brief heeft blijkbaar een paniekreactie bij het schepencollege veroorzaakt. Een antwoord op mijn vragen heb ik nog steeds niet gekregen maar het schepencollege is blijkbaar wel zeer vlug om de gemeenteraad de zaak te laten regulariseren teneinde deze wanpraktijk te vergoeilijken. Men stelt deze dienstverlening voor als een oefening van de brandweer. Sta ons toe sterke twijfels hebben bij de didactische waarde van het ledigen van een tankwagen van 8 kubieke meters drinkwater in een zwembad. Het reglement stelt voor om de kostprijs van het drinkwater toch te factureren: 8 m3 aan 3,3 euro/m3 betekent toch 25 euro. Artikel 85, tweede lid van de wet van 24 december 1976 verplicht de gemeente hiertoe. Willen we wedden dat het college zal wachten tot na 8 oktober om dit te doen?

Besluit: De CD&V-fractie vindt dat dergelijke vriendendiensten vanuit de socialistisch-liberale meerderheid op kosten van de Zelzaatse belastingbetaler niet kunnen. Zeker met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht is hier geen enkel excuus voor. Anderzijds zijn wij blij dat onze tussenkomst uiteindelijk heeft geleid tot het deftig regelen van brandweerinterventies met openbaar nut. Alle inwoners gelijk voor de wet.

6. Forfaitaire bijdrage andere gemeenten in kosten brandweer (2003 en 2004) - advies

De gemeenten Wachtebeke en Moerbeke worden bediend door de brandweer van Zelzate en dienen daarvoor een deel in de kosten te dragen. De provinciegouverneur stelt dat Zelzate voor beide gemeenten samen recht heeft op een tussenkomst van 318.121,00 euro voor 2003 en van 351.789,00 euro voor 2004. De gemeenteraad dient dit voorstel te adviseren.

Als gevolg hiervan worden de voorziene bedragen uit de jaarrekening 2003 en 2004 bijgestuurd: 31.200,00 euro minontvangst voor 2003 en meerontvangst van 121.789,00 euro voor 2004.

7. Opdrachthoudende vereniging Iveg - aanpassing jaarrekening 2005

Naar aanleiding van een gewijzigd standpunt van de toezichthoudende overheid over de afschrijvingspolitiek m.b.t. het boekjaar 2005 heeft de raad van bestuur van Iveg besliste om zijn afschrijvingsregels aan te passen. Dit heeft tot gevolg dat de winst van Iveg voor 2005 verhoogt met 1.059.207 euro.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Het uit te keren dividend voor de gemeente Zelzate stijgt daardoor met 45.685 euro van 333.856 euro naar 379.541 euro. Maar toch is de daling van de dividenden t.o.v. vroeger enorm en procentueel gezien veel groter dan in andere gemeenten. Ten tijde van VEM ontving Zelzate op momenten circa 77 miljoen BEF, nu nog amper 15,3 miljoen BEF of één vijfde. Uit het verslag van de vergadering van het directiecomité van IVEG op 5 maart 2006 blijkt dat zelfs burgemeester Schenkels zijn teleurstelling hierover niet kon verbergen.

Uiteraard heeft dit voor een groot stuk te maken met de beslissing van onze meerderheid om het elektriciteits- en gasnet te verkopen voor een hele hoop geld dat echter momenteel amper 2,5% intrest opbrengt. Dit blijven we een slechte beslissing vinden. O.i. heeft men de kip met de gouden eieren geslacht terwijl daar absoluut nog geen reden toe was.

8. Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - begrotingswijziging dienstjaar 2006

Er komt een éénmalige buitengewone toelage van de gemeente van 10.000 euro omwille van een dringende herstelling aan het klokmechanisme en de noodzaak tot het plaatsen van vogelgaas teneinde toekomstige bevuiling en beschadiging van de klokkentoren van de kerk Sint-Antonius van Padua te voorkomen.

9. Aanduiding van de gemeente Niel als overheid bevoegd tot het voeren van de overheidsopdracht m.b.t. het aanduiden van een leverancier voor gas en elektriciteit

De wet laat toe dat openbare besturen zich groeperen bij het voeren van overheidsopdrachten. Van een gezamenlijke opdracht kan er redelijkerwijze een gunstigere prijs verwacht worden dan wanneer elk bestuur zelf een overheidsopdracht uitschrijft

Het gemeentebestuur Niel wordt aangeduid om in naam en voor rekening van de gemeente Zelzate op te treden met betrekking tot de overheidsopdracht strekkende tot het aanduiden van een leverancier voor elektriciteit en voor gas voor de periode van één jaar, met optie tot verlenging voor maximaal tweemaal de periode van één jaar.

Nadien zal de gemeente Zelzate zelf instaan voor het eventuele opzeggen van de huidige leverancier en het bekendmaken van de keuze van de nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder. De gemeente Zelzate zal nadien ook zelf instaan voor de uitvoering van de voor haar rekening aangegane verbintenissen m.b.t. voormelde overheidsopdracht en zal daartoe met de aangeduide leverancier, voor wat de eigen afnamepunten betreft, een deelovereenkomst afsluiten.

CD&V-fractieleider Martin Acke merkte op dat uit het dossier voor de gemeenteraadsleden bleek dat ook de kerkfabriek van Sint-Laurentius en het OCMW van Zelzate hieraan meededen. Hij vroeg hoe het zat met de kerkfabiek van Sint-Antonius? Hij vermoedde ook dat het zwembad, dat nu gerund wordt door TMVW, voortaan buiten de opdracht valt? De burgemeester stelde dat de kerkfabriek van Sint-Antonius later nog zullen instappen maar dat het kerkraadsbesluit te laat werd genomen. TMVW zal inderdaad zelf een gegroepeerde offerteaanvraag organiseren.

10. Brandweer - aankoop tweedehands zakontvangers

De brandweer van de gemeente Terneuzen biedt enkele zakontvangers (pagers of alarmontvangers) van hetzelfde type als gebruikt bij de gemeentelijke vrijwillige brandweer te koop aanbiedt voor de prijs van 50,00 euro per stuk.

Er werd nog geen geld vrijgemaakt voor vervanging van de oude zakontvangers door nieuwe toestellen werkend binnen het Astridnetwerk. Wegens hun lange gebruiksduur moeten die oude ontvangers geregeld in herstelling, waarbij de gemiddelde herstellingskost merkelijk hoger ligt dan de vraagprijs van de gemeente Terneuzen. Daarom mag Brandweer Zelzate 10 tweedehands zakontvangers met lader aan te kopen voor de prijs van 500,00 euro.

11. Brandweer - herstelling korf van de ladderwagen en defecte motor ambulance

De korf van de ladderwagen moet hersteld worden. De horizontaalstelling van de korf die ervoor moet zorgen dat het personeel rechtop in de korf kan staan bleek defect, met de nodige risico’s voor brandweermensen en slachtoffers. Een nieuwe hydraulisch werkende korfbesturing is aangewezen. De kostprijs wordt geraamd op 23 594,00 euro. Momenteel heeft de brandweer een ladderwagen in bruikleen van Brandweer Gent.

De motor van het ambulancevoertuig is defect. Er zal een ruilmotor worden gekocht waarvan de kostprijs wordt geraamd op 5 115,78 euro.

12. Brandweer - inrichting snelle hulpwagen

De snelle hulpwagen van de brandweer zal extra worden ingericht met materiaal geleverd met middelen van het Sevesofonds. De werken omvatten het inbouwen van een mobiele uitrusting, het plaatsen van legborden, het plaatsen van bijkomende elektrische voorzieningen en het plaatsen van bevestigingsmateriaal en opbergvakken. De kostprijs wordt geraamd op 8 057,37 euro.

Ter compensatie worden de uitgaven voor de aankoop van een ladderpakket voor autopomp Z2 (6.500,00 euro) en 1 560,00 van de 2 700,00 euro voorzien voor de aankoop van een aanhangwagen geschrapt.

13. Herverkoop perceel grond - machtiging

Pro memorie.

14. Bijzonder plan van aanleg nr. 5  Debbautshoek 1ste wijziging - beslissing betreffende de gedeeltelijke herzieningstelling

Om de aanleg van de parking aan het cultureel ontmoetingscentrum De Brug mogelijk te maken is het noodzakelijk is om de stedenbouwkundige voorschriften van het B.P.A. Debbautshoek te wijzigen naar voorschriften die bouwwerken in functie van het openbaar nut toelaten. Momenteel omvat dit zones voor gesloten bebouwing, voortuinstrook, moestuin, zone voor ambachten en zone voor bijgebouwen.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Eigenlijk illustreert dit dossier perfect hoe onbekwaam ons schepencollege is.

- Er is al lang sprake van een transactie van gronden waarbij het gemeentebestuur van de Broeders van Liefde gronden krijgt mits het engagement er binnen het jaar een parking op te richten die tijdens de schooluren kan gebruikt worden door het onderwijzend personeel van de Sint-Laurensschool maar daarnaast een groot nut heeft als parking voor het gemeentelijk cultureel centrum De Brug. Een win-win-situatie voor beide partijen dus.

- Gedurende lange tijd schuift het schepencollege de transactie op de lange baan en verspreidt zelfs de leugen dat de CD&V-fractie dit dossier zou tegenhouden. Uiteindelijk komt er dank zij de druk van de CD&V-fractie toch schot in de zaak en worden de grondtransacties uitgevoerd en keurt de gemeenteraad het bestek tot aanleg van een parking in de Hans Kochlaan goed.

- Het schepencollege lanceert een prijsvraag en gunt uiteindelijk het werk voor de prijs van 79.937,89 euro aan de firma Wulteputte Boudewijn BVBA uit Lokeren.

- Pas toen het schepencollege zichzelf een stedenbouwkundige vergunning voor aanleg van de parking moest toekennen, viel hun frank. De aanleg van de parking op die plaats was niet mogelijk zonder wijziging van het BPA Debbautshoek.

- We weten uit ervaring hoelang zelfs een beperkte wijziging van een BPA kan duren. De omvorming van de bestemming van onze watertoren duurde van 26 oktober 2004 tot 9 mei 2006, anderhalf jaar dus. Trekken we dit door dan betekent dit dat er geen parking komt voor eind 2007.

- De CD&V-fractie vindt dit erg. Een organisatie schenkt de gemeente gratis grond voor een gemeenschappelijk belang en het gemeentebestuur slaagt er niet in om haar engagement waar te maken. Door deze onbekwaamheid zet het schepencollege veel mensen in de zak: de Broeders van Liefde als schenkers van de grond; de werking van de school, de gebruikers van het cultureel centrum, de omwonenden, aannemer Wulteputte (schadeclaims?),...

De CD&V-fractie zal dit voorstel goedkeuren, weliswaar met schaamtegevoel wat de werkwijze van het schepencollege betreft. Maar los van voornoemde maatregel vindt de CD&V-fractie dat het BPA Debbautshoek zo snel mogelijk volledig moet worden herzien. De inwoners hebben daar recht op. Al jaren ondervinden inwoners en eigenaars daar problemen omwille van de zeer strikte en inmiddels achterhaalde stendenbouwkundige voorschriften. Verbouwingen en renovaties, tuinhuizen,... niets anders of miserie in die wijk. Toch blijft het schepencollege maar aanmodderen. Het wordt hoog tijd dat daar iets aan gedaan wordt.

REST VAN HET VERSLAG WORDT LATER NOG AANGEVULD

15. Wijziging administratief statuut - bijzondere aanwervingsvoorwaarden en functieomschrijving technisch beambte kassierster en redder/sportpromotor

Pro memorie

16. Toekenning titel van ere-schepen

Pro memorie

17. Huisvesting - gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie - wijziging

Pro memorie

18. Openbare verlichting - investeringen

Pro memorie

19. Gemeentelijk onderwijs - verlofregeling schooljaar 2006-2007

Pro memorie

20. Schilderen turnzaal De Krekel

Pro memorie

21. Schilderen COC De Brug

Pro memorie

22. Aanpassingswerken COC De Brug - meerkost

Pro memorie

23. Vernieuwing van voetpaden en opritten op het Zelzaats grondgebied - principebeslissing - goedkeuring bestek

Pro memorie

24. Brandveiligheid diverse gebouwen

Pro memorie

25. Aankoop mobiel parkeerverbod - aanpassing

Pro memorie

26. Reglement van orde van de gemeenteraad - wijzigingen

Pro memorie

27. Herplaatsen verkeerstekens die blauwe zone aanduiden op Groenplein (verzoek van de PVDA-fractie)

Pro memorie

II. GEHEIME ZITTING

1. Machtiging rechtszaken

Pro memorie

2. GECORO - wijziging samenstelling

Pro memorie

3. Brandweerpersoneel - ontslagen

Pro memorie

4. Brandweerpersoneel - effectieve indienstneming

Pro memorie

5. Brandweerpersoneel - vernieuwing dienstnemingcontracten officieren

Pro memorie

6. Toekenning titel van ereburger

Pro memorie

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014