Gemeenteraad 08-03-2006

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up

26-03-2006    

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Op woensdag 08 maart 2006 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

Pro memorie

1. Goedkeuring notulen

De verslagen van de zittingen van de gemeenteraad van 08, 20 en 22 december werden goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

SP.a-fractieleider Patricia De Meyer deelde mee dat vanaf heden de SP.a/Z.O.W.-fractie niet meer als één fractie in de gemeenteraad zal zetelen. De SP.a-fractie zal weer als afzonderlijke fractie zetelen. ZOW-verkozene Jeannine Verstraeten wordt opgenomen in de SP.a-fractie.

Z.O.W.-fractieleider Erick De Wispelaere stelde dat de Z.O.W.-fractie via de pers moest vernemen dat de sinds mei 2001 afgesloten alliantie met de SP.a door deze laatste eenzijdig werd opgezegd. Ook hij stelt dat de Z.O.W.-fractie vanaf heden als afzonderlijke fractie zal zetelen. Tevens werd de Z.O.W. ervan in kennis gesteld dat SP.a en VLD in april 2005 reeds een nieuwe bestuursovereenkomst afsloten om na de volgende gemeenteraadsverkiezingen een coalitie te vormen. De Z.O.W.-fractie zal de komende maanden in het belang van de gemeente een constructieve oppositie voeren.

Schepen Frederik Uyttendaele, VLD-VVD-verkozene, deelt mede dat hij vanaf heden zowel in het college als in de gemeenteraad zal zetelen als Zelfstandig Vrij Democraat en niet meer als VLD-er. Hij verwijst naar een brief van de provinciegouverneur waarin die stelde dat hij, ondanks het afnemen van zijn bevoegdheden als schepen, volwaardig lid blijft van het college en betrokken moet blijven bij iedere besluitvorming. Desalniettemin kan hij zich distantiëren van een collegebesluit en hoeft hij niet altijd de meerderheid van het college te volgen. Uyttendaele stelde dat dit hem niet zal beletten constructief mee te werken met het college en de gemeenteraad.

3. PV kasnazicht 4de kwartaal 2005

Het PV van kasnazicht 4de kwartaal 2005 wordt goedgekeurd met algemene stemmen.

4. Contractuele aanwerving van jobstudenten

Er zal tijdens de maanden juli en/of augustus worden overgegaan tot de contractuele aanwerving van studenten woonachtig in de gemeente. Voorwaarde: leeftijdscategorie van 16 en 17 jaar. Bij gebrek aan geschikte kandidaten kan voor de functie jobstudent-hoofdmonitor een student van buiten de gemeente worden aangeworven. De voormelde leeftijdsvoorwaarde geldt niet voor de tewerkstelling als jobstudent-hoofdmonitor speelpleinwerking.

De opdracht van de jongeren zal, naast hoofdmonitor speelpleinwerking, voornamelijk bestaan uit de opkuis van gemeentelijke terreinen onder begeleiding van gemeentepersoneel.

De tewerkstelling gebeurt voor maximum 1 maand (23 arbeidsdagen) en het loon bedraagt € 8,96/uur. Op het loon is enkel een solidariteitsbijdrage van 2,5 % voor de werknemer en 5 % voor de werkgever van toepassing gezien het vakantiewerk betreft. Met de tewerkgestelde zal een schriftelijke overeenkomst voor tewerkstelling van studenten worden afgesloten.

De bekendmaking van de aanwerving zal geschieden via de lokale advertentiebladen en de gemeentelijke website.

5. Automatisch toegangssysteem begraafplaats

Er komt een automatisch toegangssysteem op de gemeentelijke begraafplaats kant Koeiken. De opdracht zal worden gegund via onderhandelingsprocedure. De kosten worden geraamd op € 4 000,00.

6. Kerstverlichting - fase 2 - principebeslissing

De gemeente zal bijkomende kerstverlichting aankopen:

- 10 lichtgordijnen van 3m x 2,5m met elk 900 lampjes voor de 2 grote raampartijen van de voorgevel van het gemeentehuis;
- 2 bijkomende aluminiummasten zoals de reeds bestaande armaturen.

De uitgave wordt geraamd op € 5 000,00.

7. Onderhoud van perken - goedkeuring bestek - principebeslissing

De raad keurde het bestek en ontwerp inzake het onderhoud van perken, opgemaakt door de gemeentelijke technische dienst, goed. De kostprijs van de werken wordt geraamd op € 75 000,00.

8. Onderhoud van wegbermen - goedkeuring bestek - principebeslissing

De gemeenteraad keurde het bestek inzake het maaien van wegbermen zoals opgemaakt door de gemeentelijke technische dienst goed. De kostprijs van de werken wordt geraamd op € 20 000,00.

9. Wegmarkeringen - principebeslissing

De gemeenteraad keurde het bestek goed voor de uitvoering van wegmarkeringen in wegenverf en thermoplastiek. De kostprijs van de werken wordt geraamd op € 25 000,00.

10. Onderzoek naar de kwaliteit van de restgronden gelegen op de gemeentelijke gronden aan de Suikerkaai

Er zal worden overgegaan tot het uitvoeren van een onderzoek naar de kwaliteit van de restgronden gelegen op de gemeentelijke terreinen aan de Suikerkaai.

11. Parking aan COC De Brug - goedkeuring bestek

Het bestek en de plannen voor de parrking zoals opgemaakt door Atelier 4 worden goedgekeurd. De opdracht zal worden gegund via openbare aanbesteding. De uitgave wordt geraamd op € 96 750,00.

12. Parking Leegstraat - goedkeuring bestek

Het aangepaste bestek zoals opgemaakt door studiebureau Lesaffre wordt goedgekeurd. De opdracht zal worden gegund via een openbare aanbesteding. De uitgave wordt geraamd op € 95 357,68.

13. Aanleg fietspad Denderdreve

De gemeenteraad stemde principieel in met een grondige wijziging van het ontwerp van het fietspad Denderdreve. Het fietspad zal aangelegd worden vanaf de fietsertunnel Kasteelstraat tot aan de spoorwegbedding Denderdreve om zo te passen binnen het provinciaal Fietsroutenetwerk. De nodige kredieten zijn voorzien in de buitengewone begroting van 2006 en worden deels gefinancierd met leningsgelden en deels met een provinciale subsidie, waarvan voorlopig € 55 733,21 is toegezegd. Het college wordt aangesteld om de ontwerper opdracht te geven tot aanpassing van het ontwerp.

14. TMVW - aanduiding vertegenwoordigers S-divisie

Rony Schatteman (SP.a) en Frank Bruggeman (VLD) worden voorgedragen als lid van het directiecomité voor de secundaire diensten van TMVW.

15. Openbare verlichting - investeringen

De gemeenteraad keurde volgende investeringen inzake openbare verlichting goed:

a) Verplaatsen openbare verlichtingspaal in de Assenedesteenweg ter hoogte van nummer 108. Kostprijs € 697,78.

b) Bijplaatsen van 3 verlichtingspalen in de Kasteelstraat ter hoogte van de fietsertunnel. De uitgave wordt geraamd op € 1 645,21

c) Plaatsen en aansluiten van 18 Al-verlichtingspalen voor het gerenoveerde deel van de Laeegstraat-Oost. De uitgave wordt geraamd op € 19 230,58

d) Vervanging van een defecte openbare verlichtingspaal in de Kortestraat. De uitgave wordt geraamd op € 1 266,31 EUR

e) Bijkomende verlichting van de parking van het Groenplein. 2 aluminium palen met schijnwerpers ter hoogte van de parking, 2 verlichtingstoestellen ter hoogte van de hoogspanningspost (nabijheid fietsenstalling) e, het herschilderen van 9 bestaande palen. De uitgave wordt geraamd op € 6 463,55.

16. Algemene administratie - aankoop ISA-server

Er wordt een nieuwe ISA-server angekocht voor de algemene administratie. De uitgaven voor hard- en software hiervoor wordt geraamd op €  8 900,00 euro.

17. Aankoop van speeltoestellen ten behoeve van de jeugddienst

Er worden 2 voetbaldoeltjes aangekocht voor de jeugddienst. De kostprijs wordt geraamd op € 1 487,00.

18. Spelotheek - goedkeuring reglement

Het reglement tot gebruik van de spelotheek "Pietoeke" wordt goedgekeurd. De spelotheek is gevestigd in de Gemeentelijke openbare bibliotheek,  Burgemeester J. Chalmetlaan 50 te 9060 Zelzate - tel: 09/342 38 30.

     >>> Zie volledige tekst van dit reglement

19. Draadafsluiting kleuterschool Debbautshoek en speelplaats school Wittouck

Op de kleuterschool Debbautshoek en op school Wittouck wordt een draadafsluiting voorzien rond de zandbak. De meerkost hiervan ten opzichte van de oorspronkelijk geplande werken bedraagt ± € 580,00 euro inclusief btw (per school).

20. Overeenkomst tot het oprichten van het medezeggenschapscollege - overeenkomst tussen het beheerscomité van de scholengemeenschap en het medezeggenschapscollege - goedkeuring

Volgende overeenkomsten worden goedgekeurd:

De overeenkomst tot het oprichten van het medezeggenschapscollege;
De overeenkomst tussen het beheerscomité van de scholengemeenschap en het medezeggenschapscollege.

21. Toetreding tot Waterschap "Moervaart en Gentse Binnenwateren"

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de oprichtingsovereenkomst, met het oog op de vorming van het Waterschap 'Moervaart en Gentse Binnenwateren' onder de coördinatie van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de deelname van de gemeente in het Waterschap 'Moervaart en Gentse Binnenwateren' onder de coördinatie van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

Burgemeester John Schenkels werd aangeduid om de gemeente als effectief lid te vertegenwoordigen in de stuurgroep van het Waterschap 'Moervaart en Gentse Binnenwateren' met als vervanger gemeenteraadslid Kurt Reynhout.

22. Toetreding tot Waterschap "Krekenland"

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de oprichtingsovereenkomst, met het oog op de vorming van het Waterschap 'Krekenland' onder de coördinatie van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de deelname van de gemeente in het Waterschap 'Krekenland' onder de coördinatie van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

Gemeenteraadslid Kurt Reynhout werd aangeduid om de gemeente als effectief lid te vertegenwoordigen in de stuurgroep van het Waterschap 'Moervaart en Gentse Binnenwateren' met als vervanger burgemeester John Schenkels.

23. CVBA Wonen - gratis gebruik voor onbepaalde duur van een perceel grond teneinde er carports op te richten

Er wordt ingestemd met het gratis gebruik voor onbepaalde duur van een perceel grond door de CVBA Wonen teneinde er carports op te richten behorend bij het in oprichting zijnde sociaal appartementsgebouw "De Maagd van Gent". Dit akkoord is onder voorbehoud van instemming door de NMBS.

24. Exploitatierekening Apcoa

De exploitatierekening 2005 wordt goedgekeurd.

Opbrengsten: 167 942,37 euro
Kosten: 118 714,73 euro
Winst: 49 227,64 euro

Verdeling van de winst: 97% aan gemeente = 47 750,81 euro en 3% aan Apcoa = 1 476,83 euro

25. Vragen bij de berichten over tijdelijke maatregelen om de R4 door Zelzate veiliger en geluidsarmer te maken (op verzoek van de PVDA-fractie)

Bespreking zonder stemming. De besproken punten waren:

- overdracht R4 vanaf kruispunt Leegstraat tot kruispunt Assenedesteenweg: stand van zaken (aanpassingswerken, snelheidsremmende maatregelen, …)
- herinrichting kruispunt R4 met Tractaatweg en Leegstraat
- maatregelen rond doorgaand vrachtvervoer

 

Back Up

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014