Gemeenteraad 01-02-2005

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up

08-02-2005    

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring notulen

De notulen van de gemeenteraden van 7, 21 en 22 december werden zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

- Schrijven Ministerie van Landsverdediging: er bevinden zich geen militaire ondergrondse leidingen op het grondgebied van Zelzate.

- Verslag vergadering raad van bestuur van IVEG d.d. 25-11-2004:

* IVEG becijferde de éénmalige vergoeding die Zelzate krijgt voor overname van de netten voor openbare verlichting (zonder palen en armaturen) op 636.194 euro.
* Er komt een actie voor promotie voor de overgang van enkelvoudig naar tweevoudig uurtarief. Zo wordt een korting voorzien van 50 euro voor de vervanging van meter bij gewone klanten en 150 euro bij niet-beschermde klanten omdat deze gedropt zijn wegens wanbetaling. Overstap is pas interessant indien jaarverbruik van minimaal 3.000 kWh en vanaf 1/3 nachtverbruik.
Is hier promotie voor geweest in Zelzate? Antwoord burgemeester: de promotieactie komt er binnen enkele maanden.

- Verslag vergadering raad van bestuur van IVEG d.d. 22-12-2004:

* voor 31-12-2004 wordt aan Zelzate een voorschot op de winst van 150.000 euro uitbetaald.

- Verslag bijzondere algemene vergadering van IVEG d.d. 22-12-2004.

- Verslag vergadering raad van bestuur van VENECO d.d. 14-12-2004:

* Er is een onderhoud geweest tussen VENECO, het Gentse Autonoom Havenbedrijf en de gemeentebesturen van Evergem en Zelzate i.v.m. de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein Rieme-Noord. Ik maakte op uit het verslag dat de ontwikkeling hiervan volledig door het havenbedrijf zal gebeuren en dat Evergem en Zelzate redenen hebben om bezorgd te zijn om op structurele wijze betrokken te worden bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein. De CD&V-fractie vroeg en bekwam wat meer duidelijkheid hieromtrent.

- Verslag buitengewone algemene vergadering van VENECO d.d. 14-12-2004.

- Verslag algemene vergadering van Intercommunale Westlede d.d. 08-12-2004.

- Verslag vergadering raad van bestuur van Teveoost d.d. 01-10-2004.

- Verslag begeleidingscomité Parkeerbeleid d.d. 03-12-2004:

* Apcoa zal bijkomend worden belast met controle op het gebruik van het openbaar domein (terrassen, koopwaar, mobiele reclame,…) en controle op de aanwezige drijfkracht op tijdelijke werven. Deze materie komt later bij agendapunt 22 aan bod.

3. OCMW - meerjarenplan 2005-2007

De gemeenteraad keurt de beslissing van het OCMW-besluit d.d. 22 december 2004 goed waarbij het meerjarenplan 2005-2007 wordt bepaald. Het overlegcomité Gemeente-OCMW gaf in zitting van 16 december 2004 eenparig gunstig advies.

De gemeentelijke bijdrage wordt vastgesteld op 2.663.652,00 EUR (2005), 2.880.885,00 EUR (prognose 2006) en 3.011.356,00 EUR (prognose 2007). Voormelde bedragen zijn exclusief de 25% van het Gemeentefonds die rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort.

Bespreking van de beleidsnota en evaluatie van het meerjarenplan 2004-2006.

Tussenkomst van CD&V-raadslid Rik Laureys :

De beleidsnota bij het meerjarenplan van het OCMW leert ons dat het huidige OCMW-bestuur een zekere dynamiek ontwikkelt. Het OCMW-personeel levert goed werk en de diensten komen een stuk tegemoet aan de grote zorgvraag. De beleidsnota staat vol plannen en goede voornemens. Normaal zou er ook een zekere spanning moeten terug te vinden zijn tussen droom en werkelijkheid, tussen wat men wil en wat men kan, tussen de wens en wat realiseerbaar is. En in deze beleidsnota is deze spanning enorm klein.

De realiteit dwingt normaal tot keuzes en ik heb het gevoel dat hier geen keuzes worden gemaakt en dat men gewoon alle dromen en wensen wil realiseren zonder echt rekening te houden met wat onze gemeente financiëel aankan. Er worden blijkbaar geen limieten gesteld en de financiële gevolgen zijn er ook naar. De gemeentelijke bijdrage blijft fors stijgen van jaar op jaar en vraagt steeds een grotere hap van de gemeentefinanciën. De cijfers liegen er niet om. Het OCMW-budget stijgt sneller dan het gemeentebudget. De som van de gemeentelijke bijdrage + de 25% uit het gemeentefonds en de inkomsten van het ziekenvervoer bedraagt in 2005 om en bij de 3,4 miljoen euro en stijgt in 2006 door naar 3,7 miljoen euro. En hier wordt dan nog geen rekening gehouden met de bouw van het nieuwe rusthuis dat in de toekomst nog extra middelen zal vragen. Op die manier zal men zich in Zelzate financiëel vast rijden. En wat meer is, u als bestuur weet dat !! In de slotzinnen van de beleidsnota lezen we dat kiezen voor de voortzetting van dit beleid in belangrijke mate beslag legt op de budgettaire middelen van zelzate, waardoor aldus andere beleidsopties of projecten in andere beleidsdomeinen mogelijks niet meer haalbaar zijn. Met andere woorden: iemand heeft een droom om van zelzate één groot OCMW te maken. Dit gaat ons iets te ver. Daar haken wij af.

Om de financiële leefbaarheid van onze gemeente en de haalbaarheid van het sociale beleid te garanderen zal meer nodig zijn dan investeren in gebouwen en het organiseren van diensten. Het huidige sociale beleid stoelt nog te veel op noodwendigheden uit het verleden. Ik zou het willen vergelijken met een auto, een Chevrolet oud model met vleugels op de achterflanken en veel chromé. Het oogt mooi, het blinkt fel, het heeft iets, maar het is niet meer van deze tijd, het hoort thuis in een museum. Ik heb het hier dan over een beleid dat lineair om aan de stijgende zorgvraag te voldoen enkel meer diensten organiseert en daar meer geld voor vraagt. Een beleid dat een aantal andere opties nog niet heeft aangeboord.

Maar er is hoop. In de beleidsnota vinden we een stuk “duiding”. Daarin vinden we toch enige opening naar een bredere aanpak van de zorgvraag. Het is geen geheim dat de zorgvraag zal stijgen, o.a. vanwege de veroudering van de bevolking. Maar het is ook zo dat momenteel in zelzate zo’n 10.000 toegewezen zorguren niet worden gebruikt.

We vinden hier ook de vermelding van het nieuwe decreet “Lokaal Sociaal Beleid”. In dit decreet wordt het zwaartepunt van de overheidsopdracht inzake sociaal beleid verlegd van het organiseren van eigen diensten naar het coordineren van alle zorgaanbieders en dit via participatie van het middenveld, de lokale actoren en de doelgroepen. Waarbij men bij het bepalen van het beleid niet vertrekt vanuit eigen diensten, maar vanuit de bestaande noden. Dit vergt een zeer open beleid waarbij de overheid (in dit geval OCMW en gemeente) een stuk van zijn dominantie moet afstaan en eerder moet optreden als bezieler en alle betrokkenen moet overtuigen om mee te werken aan het lokaal sociaal beleid. Hier zal de overheid eerder regisseur dan acteur moeten zijn of eerder trainer dan speler.

Hier valt enorm veel te realiseren zonder aanzienlijke bijkomende financiële middelen vanuit de gemeentekas. Want tal van die actoren krijgen hun middelen vanuit andere bronnen en via de coördinatieopdracht worden ook deze middelen toegevoegd aan het lokaal sociaal beleid. Op die manier vergroot men de hefboom van de lokale overheid. Zo’n beleid moet dan uiteindelijk uitmonden in de realisatie van wat men een “Sociaal Huis” noemt, waarmee niet direct een gebouw wordt bedoeld, maar een netwerk waarmee het mogelijk wordt de zorgvraag binnen onze gemeente volledig te kennen en er meteen een adequaat antwoord op te geven. Wij geloven sterk dat deze optie de beste keuze is om binnen de financiële mogelijkheden van onze gemeente toch tegemoet te komen aan de stijgende zorgvraag. De 10.000 resterende zorguren waarvan eerder sprake zijn het eerste wat in de weegschaal kan gelegd worden. Het versterken van de diensten zoals vermeld in de beleidsnota, evenals het gebruik van dienstencheques zal beter renderen als dit meteen binnen de context van een sociaal netwerk wordt gerealiseerd.

Zeg nu niet dat CD&V de OCMW-diensten wil privatiseren zoals wel eens wordt gesuggereerd. De actoren, de sociale organisaties, de zuilen zijn heden ten dage zover geëvolueerd dat zij door de opgelegde kwaliteitsnormen en werkwijzen en doorgedreven professionalisering grote gelijkenissen zijn gaan vertonen en nu semi-publieke organisaties worden genoemd en een verlengstuk van de overheid zijn geworden. Het is dan ook niet meer dan normaal dat zij in het lokale zorgaanbod worden opgenomen en gecoördineerd. Op die manier kunnen zij ook samen met de OCMW-diensten als één zorgpakket worden aangeboden. Omdat te realiseren zal er ook een meer intensieve samenwerking moeten gebeuren tussen OCMW en gemeente. Het opstellen van een Lokaal Sociaal Beleidplan en de opvolging ervan is een gezamelijke opdracht. Een opdracht woorvoor het wenselijk is dat deze raad een initiatief neemt omdat zij uiteindelijk ook de eindverantwoordelijkheid draagt.

4. OCMW - budget 2005

Kennisname van de goedkeuring van het budget 2005 door de OCMW-raad.

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

 Er waren geen sprekers. Aansluitend hiermee werden volgende personen gehuldigd:

* op rust gestelde personeelsleden:
     - Mevrouw Astrid De Tremmerie
     - De heer Marc Meyvaert
     - Mevrouw Marina Verdonck

* Eredeken van de arbeid:
     - De heer Antoine Baecke

Hierop werd de gemeenteraad geschorst voor een receptie.

5. Straatnaamgeving

De cultuurraad stelde de naam "Roger Coolsstraat" voor.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke :

De CD&V-fractie heeft geen bezwaar tegen de naamkeuze van deze nieuwe straat maar vraagt zich in deze de noodzaak af van een nieuwe straatnaam. De voorliggende uitbreiding van de Matexiwijk ligt volledig in het verlengde van de Johannes Stobbaertstraat.en aangezien het over een doodlopend stuk wegenis gaat, lijkt het me aangewezen om gewoon de nummering van de Stobbaertstraat door te trekken i.p.v. een nieuwe straatnaam te kiezen. Ook voor de bereikbaarheid door de veiligheidsdiensten lijkt me dit duidelijker.

De burgemeester stelde dat dit initieel ook het idee van het schepencollege was maar dat in dat geval een hernummering van de bestaande huizen in de J. Stobbertstraat noodzakelijk was. De gemeenteraad aanvaardde daarop unaniem de voorgestelde naam.

6. Vervanging dienstvoertuig technische dienst

Er is een krediet van 10.000 euro voorzien voor de aankoop van een dienstvoertuig voor de gemeentelijke technische dienst, bij voorkeur nieuw, maar het mag een voertuig zijn van maximum 3 jaar oud.

7. Bijzonder plan van aanleg nr. 4 uitbreiding Wittouck - beslissing inzake de aanstelling van een ontwerper

De bestemming van watertoren en bijbehorende grond werd door de gemeenteraad enkele jaren terug gewijzigd van zone voor openbaar nut naar zone voor sociale woningbouw, om een herinrichting van de watertoren tot sociale koopflats mogelijk te maken. Dit kostte de gemeente ongeveer 7.500 euro. Uiteindelijk ging dit project van de huisvestingsmaatschappij cvba Wonen niet door vanwege te duur.Gevolg was dat de gemeente nu met een quasi onverkoopbare eigendom blijft zitten. Het is de bedoeling om de bestemming nu te wijzigen naar zo ruim mogelijke voorschriften met betrekking tot de bestemming, voor zover ze in overeenstemming zijn met de planologische voorschriften, zijnde woongebied.

De goedkoopste aanbieder van deze studieopdracht was Standaert Projecting, Weststraat 118, 9950 Waarschoot met als verantwoordelijke de heer Arthur Standaert. De gemeenteraad stelt deze aan voor de opdracht van de opmaak van de wijziging van het bijzonder plan van aanleg nr. 4 uitbreiding Wittouck voor een kostprijs van € 2.964,50.

8. Wegmarkeringen - principebeslissing

Er dienen heel wat wegmarkeringen worden vernieuwd:

- 550 zebrapaden in witte verf met afmetingen 0,5 x 3m;
- 30 m² arceringen in witte wegenverf op 40cm breedte;
- 10 gevaarsborden “aanwezigheid van kinderen” in witte wegenverf;
- 5-tal bushaltes in witte wegenverf;
- 25 haaietanden in witte wegenverf met afmetingen 50/70;
- 150 fietsblokken in witte wegenverf met afmetingen 50/50;
- 4.500 m doorlopende witte belijning dikte 0,15m;
- 2.500 lm onderbroken witte belijning dikte 0,15m;
- 3.500 lm onderbroken gele belijning dikte 0,15m;
- 35 parkeerplaatsen voor mindervaliden.

De geraamde kostprijs hiervoor is 20.000 euro.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke :

De CD&V-fractie vangt regelmatig op dat parkeerplaatsen voor mindervaliden gebruikt worden door niet gerechtigden, dat de afmetingen van deze parkeerplaatsen vanwege te smalle breedte soms voor uitstapproblemen zorgen en dat niet overal de wettelijke signalisatie wordt gevolgd.

Twee praktische voorbeelden:

- de 2 parkeerplaatsen langs de R4 tussen gemeentehuis en bruggewachtershuizen zijn te smal. Vraag om van 3 bestaande parkeerplaatsen twee voldoende brede te maken met voldoende tussenruimte.
- de parkeerplaats aan de ingang van KSLV: vraag om ontbrekend signalisatiebord E9a met aangepast onderbord te plaatsen.

De CD&V-fractie vraagt het gemeentebestuur om een screening te doen van alle parkeervoorzieningen voor personen met een handicap, ze te confronteren met de richtlijnen inzake afmetingen zoals aanbevolen door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. In de richtlijnen van deze instantie beveelt men ook het in blauw markeren van parkeerplaatsen aan, zodat ze meer opvallen en onbewust misbruik beter wordt voorkomen en controle vergemakkelijkt. We menen evenwel dat de blauwe kleur minder aangewezen is voor die plaatsen die speciaal ingericht worden aan de woning van inwoners, aangezien die in vele gevallen slechts een tijdelijk karakter hebben en de blauwe verf nadien moeilijk te verwijderen is.

De gemeenteraad ging in op de suggestie om beide aangehaalde problemen te verhelpen en om het blauw markeren van parkeerplaatsen als mogelijke optie te voorzien.

9. Oprichting columbarium 7de fase - principebeslissing

In 1999 maakte architectenbureau Van Acker, in opdracht van het College van Burgemeester, een ontwerp voor een colombarium waarin de inplanting van 15 muren elk bestaande uit 60 nissen was opgenomen. Er dient een 7de muur worden opgericht. De kostprijs wordt op € 44.621,00 geschat.

Aangezien de noodzaak van dit werk over het hoofd werd gezien bij de opmaak van de begroting 2005, zal het geld bij begrotingswijziging moeten worden voorzien.

10. Verkoop gemeentelijke bouwgrond aan CVBA Wonen

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke :

CVBA Wonen stelde zich kandidaat voor de aankoop van een perceel gemeentegrond gelegen aan het Groenplein, tegenover café "Ons Huis" teneinde er sociale huurwoningen op te richten. Het schepencollege stelt dat, gezien het doel van de aankoop (oprichten van sociale huurwoningen), het bestaande lastenboek voor het verkopen van gemeentelijke bouwgronden niet van toepassing is. Gaat het hier over appartementen of woningen en hoeveel? De burgemeester schat een 12-tal huurappartementen (gebouw van drie bouwlagen).

De CD&V heeft hier bedenkingen bij :

1) We moeten ons de vraag durven stellen of Zelzate al niet voldoende sociale huurwoningen heeft, zeker in de omgeving van het Groenplein. We menen dat het beter is om in die wijk naar een betere sociale mix te streven, wat zowel sociaal als economisch voordelen kan hebben.

Laat ons Zelzate eens van nabij bekijken :

Cvba Wonen beschikte eind 2003 in Zelzate over 539 eengezinswoningen en 106 appartementen. Daarnaast zijn er nog 76 eengezinswoningen en 64 appartementen in beheer van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. Samengevat beschikt Zelzate dus over 785 sociale huurwoningen op een totaal patrimonium van pakweg 5.200 woningen, dus ongeveer 15%. Dit terwijl het streefdoel voor Vlaanderen 5% is en men hiernaar streeft via integratie in verkavelingen.

En er staan nog verschillende sociale huurwoningprojecten in de steigers waaronder 12 appartementen aan de Stationsstraat (Maagd van Gent), 6 woningen in de Kerkstraat (vroegere gemeenteschool), 6 woningen en 2 appartementen in de Groenstraat 105, 4 appartementen op de Westkade (oud politiecommissariaat), enz...

We vragen ons af of dit niet een beetje te veel van het goede is. Dit beleid brengt niet alleen onze gemeente financieel in de moeilijkheden, maar zorgt er ook voor dat door de algemene daling van de koopkracht onze Zelzaatse handelsvoorzieningen sterk onder druk komen te staan.

2) We weten intussen dat er schrijnende toestanden zijn in de Zelzaatse huisvestingssector. De kwaliteit van vele huurwoningen is ondermaats. We zijn van oordeel dat de huisvestingsmaatschappij cvba Wonen in plaats van maximaal te streven naar uitbreiding van haar patrimonium, beter prioriteit zou geven aan renovatie en kwaliteitsverhoging van haar huurwoningen. Van waar moet het geld komen? Bijvoorbeeld van de verkoop van een deel van het eigen patrimonium. En dit bij voorkeur op plaatsen waar nu grote concentraties aan sociale huurwoningen zijn. Terug met diezelfde bedoeling om een betere sociale spreiding van de bevolking te bekomen. Om de sociale en financiële balans van Zelzate in evenwicht te houden moet er immers ook voldoende ruimte en woongelegenheid gegeven worden aan de middenklasse.

3) Tot slot heeft dit agendapunt ook een financieel aspect. Door het perceel gemeentegrond openbaar te verkopen kan de Zelzaatse gemeentekas rekenen op een hogere opbrengst. En dit is geen overbodige luxe wanneer we de structureel negatieve begroting van 2005 bekijken.

11. Kosteloze afstand van een strook voorgrond in de Eikelstraat

Er wordt in het kader van een verkaveling voor 4 woningen in de Eikelstraat een strook grond van 140 m2 kosteloos afgestaan aan de gemeente, teneinde er de wegzate van de Eikelstraat te verbreden.

12. Voormalige parochiezaal Assenedesteenweg - overdracht perceel grond voor aanleg parking

Op 16 maart 2004 keurde de gemeenteraad de akte van ruiling goed van de parochiezaal Debbautshoek (geschatte waarde 249 500,00 euro en eigendom van de vzw Parochiale Werken) tegen de pastorie van Debbautshoek (geschatte waarde 110 000,00 euro en eigendom van de gemeente Zelzate). De effectieve ondertekening van de akte liet echter abnormaal lang op zich wachten. De CD&V-fractie agendeerde dit uiteindelijk op de gemeenteraad van 7 december 2005. En ja… de druk hielp want wonder boven wonder werd de akte op 6 december, de dag voor de gemeenteraad, verleden. De voormalige parochiezaal van Debbautshoek is eindelijk eigendom van de gemeente. In ruil voor de polyvalente zaal ontvangt de vzw Parochiale Werken van de gemeente de pastorij van Debbautshoek en het verschil in waarde van 139.500 euro.

De parochiezaal wordt sedert de ingebruikneming door de gemeente door veel meer verenigingen gebruikt, waardoor de parkeerhinder op de Assenedesteenweg is toegenomen. De aanleg van een parking bij de zaal is dus geen overbodige luxe. Bovendien heeft de parochiezaal momenteel geen vluchtweg bij brand op eigen domein.

De Broeders van Liefde zijn bereid om een perceel grond van 1.543 m2 gelegen in de Hans Kochlaan af te staan en de VZW Parochiale Werken is bereid om een perceel grond van 1.166 m² gelegen in de Assenedesteenweg af te staan om aldus de aanleg van een parking mogelijk te maken.

Deze parking heeft zowel nut voor het Cultureel Ontmoetingscentrum als voor de vrije basisschool Sint-Laurens. Hij kan worden gebruikt om op een veilige manier, zonder verdere hinder voor het courante verkeer, de leerlingen naar en van school te brengen.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke :

De CD&V-fractie zal deze operatie goedkeuren om volgende redenen:

- De Broeders van Liefde en de vzw Parochiale Werken doen samen gratis afstand van 2.709 m2 grond voor de parking. Dit vertegenwoordigt een grote waarde, waarvoor de gemeente dankbaar moet zijn. In ruil zullen de leerkrachten van de basisschool Sint-Laurens kunnen gebruik maken van een door de gemeente aangelegde parking. Dit gebruiksrecht is echter niet exclusief voorbehouden aan de school en dit is ook niet nodig gezien het ruime aanbod aan parkeerplaatsen.

- Deze parking heeft echter in de eerste plaats een openbaar nut: hij zal ter beschikking staan van de gebruikers van het gemeentelijk cultureel ontmoetingscentrum "De Brug", biedt de mogelijkheid tot een vluchtweg via eigen terrein en kan een ontlasting betekenen voor de verkeersproblemen op de Assenedesteenweg en de Europaprijslaan bij het begin en het einde van de schooltijd.

- Gezien de ligging van de parking, het ommetje dat de ouders daarvoor moeten maken, en de vrij smalle Hans Kochlaan, geloof ik echter niet dat veel ouders van deze mogelijkheid gebruik zullen maken. We vrezen dat de ouders toch hun kinderen bij voorkeur zullen blijven afzetten aan de hoofdingang van de school. Het succes van de parking zal ondermeer afhangen van de goede doorstroommogelijkheid van het verkeer (kiss-and-ride zone). Ik vraag dan ook hiermee rekening te houden bij het ontwerp van de parking.

- Aangezien de gemeenteraad de ontwerper van de parking opdracht geeft om schetsontwerp B verder uit te werken, vragen wij om hierbij rekening te houden met de aanleg van een drietal brede parkeerplaatsen voor mensen met een handicap in de omgeving van de zaal. Het zou eveneens goed zijn een rechtstreekse doorgangsmogelijk naar de school te voorzien zodat leerkrachten, ouders en kinderen zich niet via de openbare weg naar de hoofdingang van de school in de Europaprijslaan moeten begeven.

13. Parking Leegstraat - kosteloze grondafstand / aanpassing bestek

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke :

De CD&V-fractie zal tegen stemmen om de hierna vermelde redenen:

Alhoewel het hier eveneens over een kosteloze grondoverdracht in ruil voor aanleg van een parking gaat, is dit dossier totaal verschillend van het vorige. Terwijl bij het vorige agendapunt de grondoverdracht duidelijk als doel had een openbare parking met 71 plaatsen te creëren aan een gemeentelijk cultureel centrum, heeft de kosteloze overdracht door het gemeenschapsonderwijs van 1.000 m2 grond in ruil voor de aanleg van een semi-privé parking van 27 plaatsen in de Leegstraat weinig toegevoegde waarde voor het openbaar nut.

Ten eerste koppelt de gemeenschapsschool de kosteloze overdracht aan het exclusief gebruik van de parking voor haar leerkrachten tijdens de schooluren. Daarenboven moet de gemeente instaan voor de omheining en moet een ontsluiting worden voorzien naar de "Hof van Billiet", het privé-terrein van de school. Ter vergelijking: de parking aan de voormalige parochiezaal van Debbautshoek zal ook gebruikt kunnen worden door het personeel van de school, maar er is geen sprake van exclusieve reservatie tijdens de schooluren. Het wordt dus zonder meer een openbare parking.

Ten tweede bestaat er aan de lagere school van het gemeenschapsonderwijs in de Leegstraat geen behoefte aan nachtelijke parkeerplaatsen. Enkel op zaterdag en tijdens de schoolvakanties zou de parking enige toegevoegde waarde kunnen betekenen voor de handelszaken in de Franz-Wittoucklaan en Leegstraat en een alternatief bieden voor wie betalend parkeren op de Grote Markt niet ziet zitten. Als men het betalend parkeren volgend jaar echter volledig afschaft, en wij houden er rekening mee dat dit juist voor de verkiezingen zal gebeuren, dan is er zelfs geen enkel openbaar nut voor de 27 parkeerplaatsen meer aantoonbaar.

Ten derde: deze semi-privé investering zal de gemeente 56.000 euro kosten. Dit is 4,62 euro per inwoner.

De CD&V-fractie herhaalt haar standpunt van vroeger dat wij slechts akkoord kunnen gaan met een gereduceerde grondoverdracht van ongeveer 250 m2 in ruil voor de aanleg van een "kiss-and-ride" strook op kosten van het gemeentebestuur. Daarbij is wel degelijk sprake van openbaar nut omdat dit een veiliger verkeerstoestand creëert in het begin van de Leegstraat tijdens de spitsuren en het brengen en afzetten van kinderen in de Gemeenschapsschool in veilige omstandigheden toelaat. Dit zou de kosten voor de gemeente kunnen beperken tot ongeveer 14.000 euro i.p.v. de nu voorziene 56.000 euro. Wil de gemeenschapsschool toch een exclusieve personeelsparking, dan kan zij hierop inspelen door hem zelf te realiseren op eigen grond en hem te laten aansluiten op de “kiss and ride”-strook die dan openbaar domein is.

14. Vernieuwing inkomborden F43

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke :

De CD&V-fractie gaat hiermee akkoord. De wet laat immers sponsoring van de borden F43 toe. De oranje borden die de gemeentegrenzen aanduiden zullen kosteloos worden vervangen door de BVBA Idetech, in ruil voor het recht om er voor een termijn van 7 jaar reclameboodschappen op aan te brengen.

De overeenkomst zegt echter niets over het tussentijds vervangen van bijvoorbeeld een beschadigd bord. Moet dit dan op eigen kosten gebeuren. Om die reden heeft de gemeente er belang bij om de overeenkomst na 7 jaar te beëindigen?. Na de termijn van 7 jaar wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor eenzelfde termijn, tenzij 3 maanden op voorhand wordt opgezegd. In dat geval blijven de borden eigendom van de gemeente. Op welke manier zal het gemeentebestuur borgen dat deze opzeg gebeurt?

15. Vernieuwing van voetpaden en opritten op het Zelzaats grondgebied - pro memorie - principebeslissing - goedkeuring bestek

Met het budget van 125.000 euro van vorig jaar zouden de voetpaden en opritten in o.a. de Burgemeester C. Leynlaan, Boerenstraat, Kerkstraat, Ooievaarslaan, Assenedesteenweg, Delfzijllaan en de wijk Vogelzang worden aangepakt. Helaas hebben we daar nog niet al te veel van gemerkt.

De begroting 2005 voorziet terug 125.000 euro voor de aanleg en herstelling van voetpaden en opritten. Nu zouden o.a. Delfzijllaan (beide zijden tussen Suikerkaai en Verbroederingslaan), de verbinding tussen Delfzijllaan en Boerenstraat, Assenedesteenweg (beide zijden tussen Veldbrugstraat en 2de Gidsenlaan 2de Gidsenlaan), wijk Vogelzang en wijk Bloemenbos aan de beurt komen.

De gemeenteraad dient het bestek hiervoor goed te keuren, waarna de opdracht zal worden gegund via openbare aanbesteding.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke :

De CD&V zal dit punt goedkeuren, ook al oordelen we dat er te weinig prioriteit wordt gegeven aan de renovatie van de voetpaden in de gemeente(zie onze vraag op de GR van 22-12-2004 voor meer financiële middelen hiertoe).

Ik merk dat in het bestek voor de werken het rooien van bomen in toegevoegd.Waarvoor mijn dank. Ik vermoed dat dit is naar aanleiding van mijn brief aan het schepencollege van 15 januari 2005, waarbij ik het college wees op mijn vaststelling dat voor het rooien en heraanplanten van de laanbomen geen middelen voorzien zijn in de begroting.

Ik kwam hieropuit nadat inwoners van de wijk Vogelzang me hun bekommernis meedeelden inzake de slechte toestand van een aantal bomen in bijv. de Lijsterlaan en hun vraag tot heraanplant gelijktijdig met de renovatie van de voetpaden. Ook inzake boomkeuze vraagt men een ander type dan de huidige aanwezige appelsoort waarvan de afvallende vruchten zorgen voor vervuiling van wegdek, trottoirs en schoenzolen.

Bij een plaatsbezoek merkte ik dat, ondermeer in de Lijsterstraat, reeds veel van de oorspronkelijke bomen weg zijn. De nog aanwezige bomen staan vrij onregelmatig verspreid en zijn ook qua vorm in geen al te beste staat meer. Zij zouden bovendien aangetast zijn doorbacterievuur, een besmettelijke ziekte. Beide zaken verantwoorden vervanging door nieuwe bomen. Het zou bovendien geen zicht zijn om nieuwe en jonge boompjes tussen de oude gedrochten te plaatsen. Dit geldt wellicht ook voor de andere aan te pakken straten van de wijk.

De CD&V-fractie vraagt daarom volledige vervanging van de laanbeplanting door een aangepast type.

Aangezien in de wijk Vogelzang de bomen veelal midden in het voetpad zijn geïntegreerd, moet bij de aanleg van de voetpaden al rekening worden gehouden met de nieuwe aanplant (openingen in trottoir te voorzien). Met een beetje geluk kunnen na de aanleg van de nieuwe voetpaden de nieuwe bomen nog in het voorjaar worden geplant, zoniet volgende winter.

Voor wat het rooien betreft zal het nieuwe bestek 2005 een oplossing geven. Wat de heraanplant betreft meen ik dat bij begrotingswijziging een financiële regeling kan worden getroffen.

Graag vernemen wij het standpunt van de gemeenteraad hieromtrent. De burgemeester stelde dat er in de residentiële wijken zoals Vogelzang voortaan geen nieuwe laanbeplanting meer komt. Hij stelt dat er bij de inwoners evenveel voor- als tegenstanders van nieuwe bomen zijn en dat in residentiële wijken de inwoners zelf bomen in hun tuin kunnen planten.

Enige tijd geleden heb ik in de gemeenteraadscommissie gevraagd of er een prioriteitenlijst bestond inzake vervanging van de voetpaden. De burgemeester bevestigde het bestaan van dergelijke lijst en beloofde die te bezorgen. Tot op heden heb ik ze nog niet ontvangen. Graag kreeg ik dit alsnog bezorgd. Deze lijst zal worden bezorgd.

Eén concrete vraag vandaag: in welk tijdsbestek ziet het college de renovatie van de voetpaden van de Kleine Landeigendomlaan te gebeuren? Dit is een apart dossier aangezien gebleken is dat de volledige riolering is weggerot en moet worden vervangen. Dit is volgens de burgemeester één van de oudste rioleringen van Zelzate (+/- 40 jaar). Het ontwerp voor renovatie van riolering (en meteen ook de voetpaden) is in opmaak. De werken zouden nog dit jaar worden uitgevoerd.

16. Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen - aanpassing besluit van de gemeenteraad van 16 juni 2000

 Op 1 oktober heeft de Vlaamse regering een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afwaterwater en hemelwater goedgekeurd. Die verordening is van kracht vanaf 1 februari 2005. De gemeentelijke verordening wat betreft het luik met betrekking tot de afkoppeling en herbruik van het hemelwater is niet in overeenstemming is met het besluit van de Vlaamse Regering en dient te worden aangepast.

Naast het in overeenstemming brengen met bovenvermelde verordening wordt de gemeentelijke verordening vereenvoudigd. Zo wordt het luik over de hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en vertraagde afvoer van hemelwater geschrapt aangezien deze materie vanaf 1 februari 2005 geregeld wordt in het voormeld besluit van de Vlaamse regering

De gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen zoals gestemd in zitting van de gemeenteraad van 16 juni 2000 wordt opgeheven en vervangen door een nieuwe verordening.

    >>> zie tekst nieuwe verordening

17. Reglement op het gebruik van zalen en materialen

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke :

Dit reglement werd op een vorige gemeenteraad teruggetrokken met als motivatie dat het eerst nog moest besproken worden met de officiële raden. De CD&V-fractie keurt dit reglement goed, ervan uitgaande dat cultuurraad, jeugdraad en sportraad hierover uitvoerig zijn geconsulteerd, rekening werd gehouden met hun opmerkingen en een positief advies werd gegeven.

Wij merkten op dat art. 3. "Het College van Burgemeester en Schepenen kan hierop een uitzondering toestaan voor bijzondere manifestaties die een meerwaarde betekenen op cultureel, sociaal of sportief vlak" op het allerlaatste moment door het schepencollege is toegevoegd, waardoor de cultuurraad hierover geen advies heeft kunnen uitbrengen. De wijziging betekent dat de zaal in sommige gevallen meer dan 30 dagen op voorhand kan worden vastgelegd aan een niet erkende vereniging en dat dit het gebruik door de erkende verenigingen kan beknotten. De CD&V-fractie rekent erop dat het college hiervan slechts hoogst uitzonderlijk gebruik van maakt. De burgemeester zegde dit toe.

     >>> zie tekst nieuw reglement

18. Naamgeving aan voormalige parochiezaal Assenedesteenweg

De voormalige parochiezaal van Debbautshoek zal voortaan "het cultureel ontmoetingscentrum De Brug" genoemd worden.

19. Tsunami - bepaling gemeentelijke bijdrage / bestemming gelden

Na hiervoor door de burgemeester te zijn gecontacteerd nam de Rode Kruisafdeling van Zelzate de coördinatie op zich om in samenwerking met diverse verenigingen op zaterdag 08 januari 2005 een geldinzamelingsactie op Zelzaats grondgebied georganiseerd. Dit initiatief werd gemeld aan de Vlaamse infolijn en geregistreerd onder nummer 1 32674865 Tsunami 12-12.

Deze actie resulteerde in een opbrengst van 14 423,85 euro. Het college stelde dit bedrag te willen aanzuiveren tot 20.000 euro. De gemeenteraad stemt in tot het voorzien van een bijkomende gemeentelijke bijdrage van 5 576,15 euro en vraagt deze opbrengst te besteden aan hulp bij wederopbouw van Talarambe (Sri Lanka).

20. Problematiek zwerfkatten

Na eerdere bespreking van het probleem van de zwerfkatten op de gemeenteraad werd een vergadering belegd met de plaatselijke dierenartsen teneinde een oplossing te zoeken in de richting van het vangen en steriliseren/castreren van de zwerfkatten om deze daarna terug uit te zetten.

Uit talrijke reacties n.a.v. de persartikelen die hieromtrent zijn verschenen blijkt dat voormelde oplossing het diervriendelijkst is maar duur en meestal inefficiënt omdat wel de voortplanting van de zwerfkat wordt aangepakt maar niet het probleem van de dakloosheid van het dier. Aangezien de kat opnieuw wordt uitgezet en als zwerfkat op zoek moet naar eten en schuilplaats brengt dit mogelijks nieuwe hinder voor de bevolking.

Na een gesprek met een vertegenwoordiging van de Dierenbescherming Meetjesland (afdeling Evergem) beek dat een samenwerking mogelijk is op basis van volgende voorwaarden:

- de Dierenbescherming gaat over tot het vangen van zwerfkatten na een voorafgaandelijke schriftelijke verwittiging van de buurtbewoners door het gemeentebestuur, teneinde de vangst van huiskatten te vermijden;
- de gevangen katten worden afgevoerd om afhankelijk van hun fysieke toestand pijnloos te worden ingeslapen of geplaatst in een dierenasiel;
- het gemeentebestuur vergoedt de Dierenbescherming voor vervoerkosten en gemaakte kosten (25,00 euro per verplaatsing en 5,00 euro per gevangen kat).

De gemeenteraad is akkoord met het voorstel van het schepencollege om hiermee akkoord te gaan.

21. Retributie op het parkeren - aanpassing

Het gemeentebestuur krijgt steeds terug vragen voor vrijstelling van parkeerbelasting voor bedrijfsvoertuigen die onmisbaar zijn bij de uitvoering van tijdelijke werken aan woningen of bedrijfsruimtes binnen de zones zone waar een beperking van parkeertijd voor voertuigen is voorzien. Het College van Burgemeester en Schepenen verzoekt de gemeenteraad de bevoegdheid te verkrijgen tot het afgeven van een tijdelijke vergunning tot gratis parkeren in dergelijke situaties.

De CD&V-fractie zal dit goedkeuren omdat dit één van de nadelen van de invoering van het het betalend parkeren oplost. Tegelijkertijd maken wij echter de link met de al eerder gestelde vragen naar vrijstelling van parkeergeld voor de hulpverleners, in het bijzonder wat de spoedoproepen van de dokters betreft. Onze fractie vraagt dan ook aan de geneesheren die daar om verzoeken een permanente vergunning voor dringende oproepen af te leveren en hiervoor aan het reglement een artikel 14 tertio toe te voegen. Antwoord burgemeester: voor de dokters is er een gedoogbeleid; voor de andere hulpverleners niet.
 

22. Betalend parkeren - addendum aan de concessieovereenkomst

Op 24 september 2002 bepaalde de gemeenteraad de voorwaarden inzake een concessieovereenkomst voor het betalend parkeerbeleid op Zelzaats grondgebied. Het College van Burgemeester en Schepenen wees op 06 februari 2003 de concessie toe aan NV Apcoa Belgium en op 14 maart werd een schriftelijke overeenkomst ondertekend.

Het schepencollege stelt de gemeenteraad voor om deze overeenkomst uit te breiden met een aantal extra opdrachten:

- controle op het gebruik van het openbaar domein (terrassen, koopwaar, mobiele, reclame, containers…)
- controle op de aanwezige drijfkracht op tijdelijke werven.
- controle op de wekelijkse markt

Dit zal de gemeente dit jaar 51.270,00 euro kosten, een bedrag dat jaarlijks zal aangepast worden aan de index.

Het punt werd door het schepencollege afgevoerd van de agenda omdat is gebleken dat dieze werkwijze niet strookt met de wetgeving op de overheidsopdrachten.

23. Mondelinge toelichting door schepen Paul Tollenaere in verband met de projecten Comeet en ELZA

Dit punt werd omwille van tijdsgebrek door schepen Tollenaere teruggetrokken en verschoven naar de volgende gemeenteraad.

24. Gouverneur geeft PVDA-fractie gelijk inzake onrechtmatig geboekte vandalismekosten door de gemeente ten voordele van Apcoa (verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie

25. Bespreking van de exploitatierekening van Apcoa voor het jaar 2004 (verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie

 

II. GEHEIME ZITTING

1. Onderwijs - waarnemende aanstellingen

pro memorie

2. Onderwijs - terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen

pro memorie

3. Rechtszaak - vennootschapsbelasting - voorstel minnelijke schikking

pro memorie

4. Stand van het onderzoek naar de opsporing van de daders van het vandalisme aan de parkeermeters (verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie

 

Back Up

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014