Gemeenteraad 22-12-2004

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Up Next

28-12-2004     

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

19. Begroting 2004 gemeente:
- jaarverslag

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Dit jaarverslag zou ons in staat moeten stellen om na te gaan hoe de gemeente het voorbije jaar werd bestuurd en of het beleid in overeenstemming was met de in het verleden verklaarde intenties. Helaas is het te weinig gestoffeerd en onvolledig om die functie te kunnen vervullen. Ik geef het schepencollege de raad om eens het jaarverslag 2003 van ons eigen OCMW door te nemen want dit zeer interessant en overzichtelijk document is een prima voorbeeld van hoe het wel moet. Hier is werk aan de winkel. Een overzichtelijk jaarverslag is meteen zeer dankbare materie om te verwerken in de gemeentelijke website om aldus ook via het internet onze gemeente te promoten.

Onze fractie kan zich dus niet akkoord verklaren met voorliggend jaarverslag. Toch willen we een aantal zaken uit het verslag becommentariren, in de hoop dat hiermee in de toekomst wordt rekening gehouden. Bovendien houdt deze commentaar ook een aantal politieke beoordelingen in die toepasselijk zijn op de begroting 2005 die straks wordt besproken.

Openbaar bestuur: De onregelmatige vergaderingen van de gemeenteraad verraden een verregaand misprijzen voor dit orgaan. Dit is in tegenspraak met de algemene beleidsnota, goedgekeurd op de gemeenteraad van 04-09-2001 waarbij men een vaste vergaderdag en herwaardering van het gemeenteraadslid beloofde. Wij durven erop rekenen dat het schepencollege zich houdt aan de beloften die de burgemeester hieromtrent maakte vorige gemeenteraad.

Adviesraden: De gemeentelijke culturele raad levert, dank zij de vele aangesloten verenigingen, behoorlijk werk met een goede uitstraling voor de gemeente als gevolg. Het jaarverslag bevat terecht een beknopt overzicht van de werking. Maar hoe zit het met de werking van de overige adviesraden? Het jaarverslag bevat geen enkele feedback van jeugdraad, sportraad, feestcommissie, vzw Sportinstellingen, enz Nochtans krijgen deze organisaties heel wat werkingsmiddelen toegeschoven. Het lijkt me logisch dat verslag wordt uitgebracht van wat met dit geld is gebeurd.

Verbroederingscomit: de belangstelling voor deelname aan het bestuur taant. Wil de toekomst veilig worden gesteld dan zal moeten worden gestreefd naar een betere bekendmaking bij de bevolking. Het vijftigjarige verbroederingstreffen gaat in augustus 2005 door in onze gemeente. Laat ons dit gebeuren aangrijpen voor een nieuw elan.

Gemeentepersoneel: 19 vaste, 15 tijdelijke en 31 Geko's: totaal van 65 personeelsleden, een daling van 3 t.o.v. 2002 (1 administratie en 2 onderhoudspersoneel). Rekening houdend met een onbeschikbare boekhoudster in de financile dienst legde dit o.i. een gevoelige hypotheek op de werking van de administratie. De lopende aanwervingen betekenen gelukkig een stap in de goede richting.

Gemeentefinancin:
- Ik vraag me af waarom in het jaarverslag enkel de begrotingsgegevens en niet de rekeninggegevens van de belastingontvangsten worden vermeld. Omwille van de verbloemde begrotingen van de voorbije jaren geven deze cijfers voor veel posten geen enkele houvast.
- Inzake de gemeentelijke toelagen valt vooral de toename van de middelen voor feesten en plechtigheden op. Van 16,6 k naar 35 k op twee jaar tijd, wat neerkomt op meer dan een verdubbeling. Dit is absoluut niet in verhouding met de andere toelagen voor cultuur, jeugd en sport, waardoor we ons vragen durven stellen of het gemeentebestuur wel de juiste klemtonen legt.
- Wat de schuldenlast betreft valt de sterke stijging met 32% van de voorbije jaren op. Toch zit ik met een aantal vragen inzake de herkomst van deze cijfers. Deze komen immers niet overeen met de respectievelijke jaarrekeningen, noch begrotingen. Vanwaar de verschillen met het overzicht van de evolutie van de schuld in de begroting 2004?

Bevolking: het inwonersaantal blijft ons zorgen baren. Het kalfde de voorbije tien jaar stelselmatig af van bijna 12.400 naar 12.100, terwijl in Oost-Vlaanderen de bevolking sedert 1991 is toegenomen met 4,8%. En dit niettegenstaande het woningenbestand sterk is toegenomen. Het gemeentebestuur moet zich blijven ernstige vragen stellen over de aantrekkingskracht van onze gemeente voor nieuwe inwoners. Hier is dringend werk aan de winkel !

De werkloosheid lijkt behoorlijk wat afgenomen t.o.v. 2003 maar dat was dan ook een recordjaar. Toch blijft Zelzate met 497 werklozen op 1 september 2004 slecht scoren t.o.v. het gemiddelde uit de regio. Wij detecteren geen structurele maatregelen om dit fenomeen aan te helpen pakken. Een aantal bedrijfsgebouwen in onze industriezones staan al lange tijd leeg. Het belastingregime in onze gemeente maakt het bovendien onze middenstand niet gemakkelijk.

Het aantal vreemdelingen blijft de voorbije jaren stabiel rond de 600. Het grootste deel daarvan zijn Nederlanders, Fransen en Italianen. Van een overspoeling met Oost-Europese vluchtelingen, is volgens de cijfers absoluut geen sprake. Vanwaar de roep vanuit het OCMW om meer middelen om asielzoekers op te vangen? Dit komt niet tot uiting in de cijfers, waarvan ik toch durf veronderstellen dat ze correct zijn..

Investeringen :
Inzake uitgevoerde werken lag de klemtoon in Zelzate het voorbije jaar, maar ook de jaren daarvoor, vooral op het eigen gemeentelijk patrimonium. De schoolgebouwen, het gemeentehuis en de gebouwen van de brandweer en de technische dienst gingen met flink wat geld lopen, terwijl broodnodige herstellingen van een aantal voetpaden en diverse geplande wegen- en rioleringswerken nog maar eens werden uitgesteld.

Jeugd - cultuur - sport en recreatie :
Tevergeefs ging ik op zoek naar een overzicht van gegevens die de goede of slechte werking van het gemeentebestuur op deze beleidsdomeinen kunnen aan het licht brengen. Hecht men dan zo weinig belang aan de respons vanwege de inwoners? De bibliotheek doet regelmatig inspanningen om in de "picture" te komen. Dat is een goede zaak. Toch blijkt uit de cijfers dat die culturele optredens weinig extra lezers en uitleningen opleveren. Richt men zich niet tot het verkeerde publiek? Alhoewel men zich uiteraard steeds de vraag kan stellen hoe het zonder die activiteiten zou zijn.

OCMW :
Ik heb mijn bedenkingen bij de juistheid der vermelde toelagen. Van waar komen vermelde bedragen?
Ook op andere posten komen getallen voor waarvan ik de juistheid in twijfel durf trekken.

Algemeen : dit jaarverslag schiet tekort om een beeld te geven over het beheer en de toestand van de gemeentezaken. Het is duidelijk dat dit louter beschouwd wordt als een wettelijk verplicht nummertje en niet de intentie heeft om de gemeenteraad, laat staan de inwoner degelijk in te lichten. En dat is een gemiste kans om onze gemeente beter te "verkopen" aan de omgeving. De CD&V-fractie zal het dan ook niet goedkeuren.

- algemene bespreking van de begroting 2005

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke :

1. Overzichtstabel Gewone Dienst

Terugblik naar de begroting 2004: de laatste begrotingswijziging van 2004 gebeurde nog maar pas, maar toch blijken er al serieuze bijsturingen nodig te zijn. De ontvangsten blijken 403.000 euro minder dan verwacht, in hoofdzaak door het niet kunnen innen in 2004 van de bedrijvenbelasting en de belasting op de reclamebladen. Doordat hierdoor het resultaat van de begroting 2004 ongeveer 1 M verlies is, blijft er uiteindelijk een geraamd overschot van 4,9 M of 202 MBEF over waarmee we 2005 kunnen inzetten. We merken hierbij op dat er al een flink pak van de 7,5 M van de verkoop van ons elektriciteits- en gasnet opgesoupeerd is o.a. voor het opvullen van de vroeger gemaakte putten.

2. Overzichtstabel Buitengewone Dienst

Terugblik naar de begroting 2004: zoals steeds zien we dat slechts een zeer beperkt deel van de voor 2004 aangekondigde investeringen daadwerkelijk werden uitgevoerd. Maar liefst 4,5 van de aangekondigde 6,6 M worden geschrapt, waarmee te kennen wordt gegeven dat slechts 32% van de investeringen werden gerealiseerd: een dikke buis voor ons schepencollege.

Welke aangekondigde investeringen werden niet uitgevoerd in 2004: dakbedekking gemeentehuis, aanpassingswerken en aanleg parking van de feestzaal Debbautshoek, communicatiemateriaal voor de brandweer, wegen- en rioleringswerken in de Kleine Landeigendomlaan, Wachtebekestraat, Sint-Sebastiaanstraat, Leegstraat-Oost, Havenlaan en Sint-Stevenstraat, de aanleg van de overstortleiding Groenstraat Franz Wittoucklaan, aanleg fietspad Denderdreve, aanleg parking gemeenschapsonderwijs, aanpassing containerpark, enzDie 4,5 M niet uitgevoerde investeringen verschuiven naar de begroting van 2005. Leuk, want dan kan ons college er voor hetzelfde geld nogmaals mee uitpakken naar de pers.

3. Detail van de begroting 2005 gewone dienst (structurele inkomsten en uitgaven)

U rekent voor 2005 in de gewone dienst op 11,8 M ontvangsten en 12,4 M uitgaven, zodat een tekort van 600 k overblijft. Rekening houdend met een overschot op de overgedragen ontvangsten van 2004 en vroeger zou dit neerkomen op een globaal negatief resultaat van 242.389 euro. Het jaar 2005 zou aldus moeten afsluiten met een spaarpot van 4.668.724 euro. Dit lijkt me een ambitieuze, zelfs onmogelijke uitdaging.

Uitgaven

Langs uitgavenzijde vallen ten opzichte van vorig jaar volgende hoofdzaken op :

- 122 k meer uitgaven voor schuld
- 335 k minder uitgaven op de post belastingen (toelagen milieubelasting vallen weg door verdwijnen belasting zelf)
- 53 k minder uitgaven voor de algemene administratie
- 26 k minder uitgaven voor de brandweer
- 52 k meer uitgaven voor verkeer-wegen-waterlopen
- 14 k meer uitgaven voor primair onderwijs
- 141 k meer uitgaven voor volksontwikkeling en kunst
- 285 k meer uitgaven voor sociale zekerheid en bijstand
- 29 k meer uitgaven voor huisvesting en stedebouw

In totaal betekent dit een toename van de uitgaven met 227 k of 1,9% t.o.v. vorig jaar. Op het eerste zicht is dit een structureel verdedigbare verhoging, ware het niet dat er in de daarnet opgesomde posten toch een aantal overdreven verhogingen zijn, waardoor men elders moet gaan bezuinigen en ware het niet dat de ontvangsten deze tendens niet volgen.

De werkingsbijdrage aan het OCMW stijgt met maar liefst 13% van 2,4 M naar 2,7 M. Ik weet dat dit bedrag past binnen het vorig jaar gepresenteerde meerjarenplan, maar onze kritiek van vorig jaar blijft gelden dat deze stijging absoluut niet in verhouding is met de stijging van de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. De discrepantie is zelfs nog met 0,2% gestegen t.o.v. vorig jaar doordat de gemeentelijke uitgaven 150 k lager liggen dan vorig jaar gepland, maar ook de ontvangsten zijn gedaald. Deze toestand is op termijn onhoudbaar, temeer omdat uit de beleidsnota van het OCMW af te leiden is dat in de toekomst nog meer middelen zullen worden gevraagd voor toekomstige investeringen zoals het nieuw bejaardenhuis. Zie onderstaande tabel en grafiek.

 

Gemeentelijke uitgaven

Toelage gemeente aan OCMW

25% aandeel van Gemeentefonds

Ziekenvervoer (raming)

Totale OCMW-toelage

Ratio

2000

9.785.920,76

1.624.543,14

552.754,69

108.238,10

2.285.535,93

23,4%

2001

10.325.645,28

1.672.525,42

557.406,31

106.594,22

2.336.525,95

22,6%

2002

10.853.112,83

2.218.082,99

557.406,31

180.962,27

2.956.451,58

27,2%

2003

10.760.316,97

2.179.468,00

566.711,00

157.273,82

3.091.647,82

28,7%

2004

12.154.456,00

2.352.319,98

588.268,33

157.273,82

3.097.862,13

25,5%

2005

12.381.470,00

2.663.652,79

603.926,00

157.273,82

3.438.203,61

27,8%

2006

12.771.278,00

2.880.885,00

646.011,00

157.273,82

3.684.169,82

28,8%

Het personeelsbestand wordt met de overname van de vzw Zelzaatse Sportinstellingen grondig gereorganiseerd. Om de door de wet vereiste verhoudingen tussen statutair en contractueel personeel te respecteren komt er een herziening van het organogram.Volgens het schepencollege zal deze reorganisatie gepaard gaan met 220 k extra personeelsuitgaven (een stijging van 6,1%).

De werkingskosten stijgen met 137 k of 8,5%, eveneens hoofdzakelijk door de overname van vzw Sportinstellingen.

Ontvangsten

Langs ontvangstenzijde vallen vooral volgende wijzigingen t.o.v. vorig jaar op:

- 12 k meer algemene ontvangsten
- 152 k meer ontvangsten uit fondsen
- 173 k meer ontvangsten uit belastingen en retributies
- 75 k meer ontvangsten uit brandweer
- 445 k minder ontvangsten uit handel en nijverheid
- 24 k meer ontvangsten uit primair onderwijs
- 10 k minder ontvangst uit onderwijs gehandicapten
- 16 k minder ontvangsten uit bibliotheek
- 132 k minder ontvangsten uit volksontwikkeling en kunst
- 11 k minder ontvangsten uit voeding en water

In totaal betekent dit een afname van 179 k of 1,5% van de ontvangsten t.o.v. vorig jaar. Rekening houdend met de 227 k meeruitgaven van daarnet, komen we dus uit op een resultaat dat 406 k negatiever is dan het al negatieve resultaat van vorig jaar. Vooral de 1,3 M minontvangsten uit schuld liggen hiervan aan de oorzaak (sterk verlaagd dividend IVEG). Die worden gecompenseerd door 241 k verhoging van de prestaties (overname vzw Sportinstellingen) en 885 k overdrachten (Elia-heffing is minstens overraamd maar bovendien nog onzeker).

Commentaar bij de belastingen:

- Afschaffing van de milieubelasting:
In 2001 besliste de gemeenteraad om de milieubelasting stelselmatig van 20 euro per jaar en per gezin met 5 euro te verminderen om ze volledig af te schaffen in 2006. De CD&V-fractie heeft zich vorig jaar onthouden bij de goedkeuring van deze belasting omdat wij twijfelden aan de rendabiliteit van het innen van een belasting van 10 euro. Het verheugt ons dat het schepencollege ons standpunt nu blijkbaar volgt en de belasting i.p.v. zoals gepland naar 5 euro te brengen, nu volledig afschaft. Dit betekent een minontvangst van ongeveer 25 k. Dit betekent echter ook dat het toelagereglement moet aangepast worden!

- Belasting op de reclamebladen daalt van 186 k naar 100 k : Reden daling?

- Belasting op stortplaatsen stijgt van 37,5 naar 60 k : Op welke ramingen gebaseerd?

- Belasting op parkeren :
Op welke ramingen baseert het schepencollege zich om 80.000 euro ontvangsten in te schrijven terwijl het duidelijk is dat men sedert de inperking van het betalend parkeren met verlies werkt. Als de meerderheid dan toch blijft beweren dat het betalend parkeren omwille van de verbetering van de mobiliteit geld mag kosten, dan moet hiervoor in de begroting een uitgavepost worden voorzien. Zie toegevoegd punt van de CD&V-fractie hieromtrent.

- Algemene gemeentebelasting op de bedrijven :
Op welke ramingen gebaseerd? Niettegenstaande mijn vragen hieromtrent heb ik nog steeds geen simulatie van de opbrengst van deze belasting gezien.

- Retributie op de werken aan nutsvoorzieningen :
Tot nog toe hebben bij mijn weten alle nutsbedrijven zich tegen betaling verzet. Hoeveel heeft men hiervoor vorig jaar effectief ontvangen? Nul euro. De hiervoor voorziene 25 k zijn o.i. niet realistisch.

- Nieuwe belasting op het (oneigenlijk) gebruik van het openbaar domein van 125 euro per dag vergunning of overtreding : 12.500 euro.
Op welke ramingen gebaseerd? Komt voor een stuk ter vervanging van belasting op werken aan nutsvoorzieningen. Het reglement komt later aan bod.

De onroerende voorheffing blijft op 1450 opcentiemen en de aanvullende personenbelasting blijft 8%. We mogen echter niet vergeten dat Zelzate met deze tarieven bij de fiscaal onvriendelijkste gemeenten van de regio behoort.

Evolutie belastingen in Zelzate (rood is verhoogde geraamde ontvangst groen is verlaagde geraamde ontvangst)
 

Belastingen

Rekening 2000

Rekening 2001

Rekening 2002

Rekening 2003

Begroting 2004

Begroting 2005

Administratieve prestaties:

Belasting op afgifte van milieuvergunningen

3.322

3.371

2.107

1.918

3.000

2.000

Belasting op afgifte van administratieve documenten

16.628

23.821

30.618

23.533

30.000

30.000

Verhaalbelastingen:

Belasting op leggen van trottoirs

17.109

14.030

10.935

9.722

10.000

10.000

Prestaties van openbare hygine:

Belasting op sluikstorten

1.116

75

372

1.364

15.000

15.000

Belasting op afgifte van huisvuilzakken (restafval en PMD)

110.926

53.535

12.843

15.033

14.000

15.000

Milieubelasting

137.464

217.891

326.106

319.494

286.000

261.000

Belastingen op nijverheid, handel, landbouw:

Belasting op drijfkracht

75.855

74.770

188.933

168.584

190.000

190.000

Belasting op het openblijven van cafs na het sluitingsuur

7.343

6.366

6.400

6.155

7.000

3.500

Belasting op reclameborden

5.007

3.582

2.778

2.570

8.000

8.000

Belasting op verspreiden reclame

0

0

28.706

0

185.597

100.000

Verblijfsbelasting

2.307

409

0

0

0

0

Belasting op banken en financiringsinstellingen

11.341

9.445

9.205

8.833

9.500

9.500

Belasting op stortplaatsen

96.074

151.602

97.704

234

37.500

60.000

Belasting op ondernemingen en vennootschappen

167.508

0

179.611

183.593

210.900

210.900

Gebruik van het openbaar domein:

Belasting op plaatsrecht openbare markt

89.382

80.485

78.766

72.374

100.000

100.000

Belasting op kermissen

5.481

5.767

5.381

5.362

5.500

5.500

Belasting op parkeren

3.795

3.027

2.806

81.771

80.000

80.000

Belasting op frituren

8.056

7.623

7.802

6.338

8.500

8.500

Retributie op werken nutsvoorzieningen openbaar domein

0

0

0

0

27.578

40.000

Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen

1.901

0

0

0

0

0

Belastingen i.v.m. het openbaar patrimonium:

Belasting op tweede verblijven

2.603

1.983

1.984

1.984

2.000

2.000

Belasting op krotwoningen, onbew. of onafgew. gebouwen

0

476

0

0

0

0

Diverse belastingen:

Belasting op jacht- en wapenvergunningen

397

496

297

174

100

100

Algemene gemeentebelasting op de gezinnen

0

0

0

707.565

0

0

Belasting op vervoer van dronken personen

0

0

0

0

1.500

1.000

Totaal gemeentebelastingen en -retributies

763.615

658.753

964.648

1.616.601

1.231.675

1.152.000

 

 

 

 

 

 

 

GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN

Aanvullende belasting op onroerende voorheffing

911.489

1.463.538

1.715.510

1.911.093

1.857.781

1.987.210

Aanvullende personenbelasting

2.292.562

1.902.431

2.323.560

2.451.014

2.823.321

2.852.603

Aanvullende belasting op motorrijtuigen

104.223

116.783

116.936

123.503

123.612

131.284

Aanvullende belasting op leegstand en verwaarlozing    

0

0

4.347

9.928

10.000

10.000

Totaal gemeentelijke opcentiemen

3.308.274

3.482.751

4.160.353

4.495.539

4.814.714

4.981.097

 

 

 

 

 

 

 

Totaal belastingontvangst in euro

4.071.889

4.141.505

5.125.001

6.112.140

6.046.389

6.133.097

4. Detail van de begroting 2005 buitengewone dienst

Het schepencollege pakt voor 2005 uit met 5,6 M investeringen. Rekening houdend met hetgeen doorgeschoven werd van 2004 en vroegere jaren is er slechts sprake van 1,2 M nieuwe initiatieven. De bijzondere ontvangsten van het vorige n het eigen dienstjaar zouden samen 421.658 lager liggen dan de uitgaven, waardoor het overschot van 2004 op 47.123 euro na zal weggewerkt zijn.

Ontvangsten

Men voorziet de opname van 3,9 M leningen en men rekent op in totaal op 1,2 M overheidssubsidies voor de Leegstraat, het fietspad Denderdreve, het overstort Groenstraat en de aanpassingen aan het milieupark).
Voor de verkoop van het oude politiekantoor aan de huisvestingsmaatschappij "Wonen" staat 149 k ingeschreven (al van 1999).

Investeringen

Lijst van de voornaamste investeringen (met kostprijs vanaf 10.000 euro = 10 k). Al eerder beloofde en dus investeringen die werden herbegroot kan u herkennen aan het jaartal tussen haakjes:

60 k : vervanging dakbedekking gemeentehuis (2003)
15 k : opfrissen trouwzaal gemeentehuis
25 k : sanitair gemeentehuis
25 k : vervanging meubilair gemeenteraadszaal
200 k : aanpassingswerken feestzaal Debbautshoek
60 k : parking feestzaal Debbautshoek (2004)
25 k : herstelling/vervanging centrale verwarming Feestzaal Debbautshoek (2004)
20 k : onderhoudswerken aan diverse gebouwen (schrijnwerk schilderwerk elektriciteit loodgieterij)
10 k : herstelling dak burelen technische dienst
44 k : communicatiemateriaal brandweerdienst
11 k : materiaal voor ambulancedienst
16 k : reddingsmateriaal voor brandweerdienst
14 k : persluchtmateriaal brandweerdienst
50 k : diverse materialen voor de brandweerdienst
10 k : laadvloer atelier technische dienst
160 k : wegen- en rioleringswerken Kleine Landeigendomlaan (2004)
25 k : fietspaden fase 3 erelonen ontwerp
200 k : (onvoldoende!): wegen- en rioleringswerk Wachtebekestraat en Sint-Sebastiaanstraat (2003)
255 k : overstortleiding Franz-Wittoucklaan Groenstraat (2003)
13 k : ontsluiting Marguerite Ottestraat (2004)
60 k : parking met toegangsweg gemeenschapsonderwijs (2003)
900 k : wegen- en rioleringswerken Havenlaan (2004)
553 k : fietspad Denderdreve (2002)
1.255 k : (onvoldoende!): wegen- en rioleringswerken Leegstraat-Oost (2004)
125 k : buitengewoon herstel voetpaden
125 k : buitengewoon herstel wegenis en riolering
88 k : herstelling wegenis Klein Rusland (voetpaden wegdek)
150 k : (onvoldoende!) heraanleg stuk Sint-Stevenstraat van Karmelkstraat tot Vissersverkorting ( 2003)
20 k : wegmarkeringen
10 k : vervanging dienstvoertuigen technische dienst
11 k : onkruidbrander
70 k : autobus
13 k : vervanging straatnaamborden
60 k : aanleg/herstelling openbare verlichting
25 k : vervanging centrale verwarming kleuterschool Debbautshoek
10 k : vernieuwing klasmeubilair kleuterschool Debbautshoek
20 k : voorziening speelplein in park aan ingang van Klein Rusland
13 k : aanschaf speeltuigen
125 k : diverse infrastructuur sportverenigingen
13 k : aanpassingen in kader van brandveiligheid aan bibliotheekgebouw
10 k : binnenschilderwerken en werken aan orgel Sint-Laurentiuskerk
510 k : aanpassingswerken aan milieupark (2002)

Opmerkingen:

- De meerwerken aan het kruispunt Assenedesteenweg-Veldbrugstraat uit vorig dienstjaar kosten slechts 47.000 euro. Daardoor kan 25.000 euro nieuwe investeringruimte worden gecreerd.
- Investering Leegstraat 421-09-731-60 t.w.v. 1.254.963 houdt geen rekening met de gisteren goedgekeurde meerwerken (98.314,86 euro). Budget te verhogen.
- Voor de heraanleg van de Sint-Stevensstraat is slechts 150.000 euro ingeschreven op 421-09-735-60 terwijl we gisteren het bestek goedkeurden t.w.v. 372.910,98 euro. Budget te verhogen.
- Voor de heraanleg van de Sint-Sebastiaanstraat alleen al werd het bestek goedgekeurd t.w.v. 179.267,56 euro, terwijl er slechts een budget van 200.000 euro is opgenomen. Budget te verhogen.

Het is uiteraard belangrijk dat het gemeentelijk patrimonium wordt onderhouden en dat de diensten vlot moeten kunnen werken. Maar er zijn een aantal zaken waarbij de inwoners prioriteit moeten krijgen t.o.v. de gemeentelijke diensten. En van die prioriteiten is de herstelling van voetpaden. In sommige delen van onze gemeente, niet alleen in Vogelzang) is de toestand gewoon schandalig en onaanvaardbaar. De CD&V-fractie vroeg in de commissie-vergadering de prioriteitenlijst van het schepencollege op en zal deze lijst evalueren. Wij dringen evenwel aan om op dit vlak voor 2005 een bijzondere inspanning te doen, noem het een inhaaloperatie. De CD&V-fracie stelt daarom voor om volgende investeringen te schrappen of uit te stellen en het geld daarvooruit te geven aan herstelling en vernieuwing van voetpaden :

15 k: opfrissen trouwzaal gemeentehuis
25 k: vervanging meubilair gemeenteraadszaal
60 k: parking met toegangsweg voor het gemeenschapsonderwijs
70 k: aankoop van een autobus

Hiermee komt reeds 170 k vrij waardoor de voorziene inspanning van 125 k voor de voetpaden meer dan verdubbeld kan worden. Maar ook in de gewone dienst valt geld te rapen, waarmee we een lening kunnen aflossen :

- 900 euro voor updaten van de gemeentelijke website
- 50.000 euro werkingskosten en onderhoud voor het gratis openbaar vervoer. Dit project is te duur :
     investering bus 70 k + werkingsmiddelen 50 k + personeelskost (25 k?)
- 800 euro voor sinterklaas- en paasgeschenk voor gemeentelijk onderwijs :

* 721/124-21 verhoogd van 758 euro in 2003 naar 1.350 euro (sinterklaasgeschenken voor de gemeentelijke kleuterschool)
* 722/124-21- verhoogd van 644 euro in 2003 naar 1.850 euro (Paas- Sinterklaas- en andere geschenken voor de gemeentelijke lagere school)
Frank Bruggeman klaagde blijkbaar in de participatieraad i.v.m. de vele geldinzamelacties in de gemeenteschool en was nadien tevreden dat ondanks de afschaffing van de sinterklaastombola alle kinderen toch een leuk geschenk kregen. Blijkt dat die geschenken nu gewoon uit de gemeentekas wordt betaald. Dit mag wettelijk niet, tenzij de gemeente dit voor alle scholen voorziet. De gemeente mag geen specifiek onderwijsnet bevoordelen. Het is de taak van het beschermcomit van de school om te zorgen voor de financiering van deze extraatjes, net zoals dit bij de andere scholen gebeurt. Ik spreek hier duidelijk niet voor de normale kosten i.v.m. prijsuitreiking e.d. zoals die vorige jaren werden betaald. De 800 euro mindering gaat hem over de verhoging buiten vroeger.

- 3.000 euro projecttoelagen aan de scholen in het kader van het jeugdwerkbeleidsplan
- 4.000 euro voor toelage menginitis-vaccinatie (wordt toch niet aangewend)

Met deze 58.700 euro uitgespaarde reguliere kosten, stellen we voor een lening aan te gaan voor 300 k extra inspanningen voor voetpadrenovatie (jaarlijkse kost van ong. 30.000 euro) en het saldo te gebruiken voor vermindering van het begrotingstekort.

In totaal wil de CD&V in 2005 voor een inhaaloperatie voor herstelling/heraanleg van voetpaden dus 595 k besteden in plaats van de voorgestelde 125 k.

Besluit:

CD&V stemt tegen deze begroting :
- omdat ze structureel niet evenwichtig is door

* diverse overraamde ontvangsten (belastingen overdrachten,)
* diverse onderraamde buitengewone budgettten

- een sterk negatief jaarresultaat op de gewone dienst waardoor de spaarpot die opgebouwd werd door de verkoop van het elektriciteits- en gasnet wordt opgesoupeerd.

- omwille van de onhoudbare verhouding tussen de stijging van de OCMW-toelage en de globale gemeentelijke uitgaven.

- omdat een aantal verkeerde prioriteiten worden gelegd inzake buitengewone uitgaven.

De CD&V stelt voor om de eerder geciteerde gewone en buitengewone uitgaven te schrappen en deze middelen aan te wenden voor:

- een doorgedreven inhaaloperatie inzake herstelling van voetpaden over het ganse grondgebied van onze gemeente. De prioriteit moet worden gegeven aan de slechtste voetpaden.
- aanvulling van de eerder geciteerde te kleine budgetten voor wegen- en rioleringswerken
- het verminderen van het negatieve begrotingsresultaat.
 

- buitengewone uitgaven

pro memorie

- facultatieve uitgaven

pro memorie

20. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Er wordt voor het dienstjaar 2005 een aanvullende belasting op de personenbelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dit dienstjaar. De belasting wordt vastgesteld op 8% van het gedeelte van de personenbelasting die aan het Rijk verschuldigd is voor hetzelfde dienstjaar. De belasting blijft daarmee op hetzelfde peil dan vorig jaar.

          Zie volledige tekst van het belastingreglement

21. Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Voor het dienstjaar 2005 worden er, ten bate van de gemeente, 1450 opcentiemen op de onroerende voorheffing ingevoerd. De belasting blijft daarmee op hetzelfde peil dan vorig jaar.

          Zie volledige tekst van het belastingreglement

22. Belasting op de drijfkracht

Er wordt voor het dienstjaar 2005 een gemeentebelasting van 28,50 EUR per eenheid en per breuk van kilowatt gevestigd op de motoren waarover men beschikt voor de uitbating van een nijverheids-, landbouw- en handelsbedrijf evenals op de motoren waarover een uitoefenaar van een vrij beroep in de uitoefening van zijn beroep beschikt, ongeacht de krachtbron welke deze motoren in beweging brengt. De belasting blijft daarmee op hetzelfde peil dan vorig jaar.

          Zie volledige tekst van het belastingreglement

23. Algemene gemeentebelasting op de bedrijven

De CD&V-fractie is niet a-priori tegen een billijke bedrijvenbelasting gezien iedereen zijn steentje moet
bijdragen. Martin Acke stelde dat de CD&V echter betreurt dat er niet met de bedrijfswereld op voorhand werd overlegd, ook niet via de lokale economische raad.

Hij wees tevens op het niet tijdig versturen van de aangifteformulieren van de bedrijvenbelasting 2004, waarvan het reglement werd goedgekeurd op 28-10-2004. De aangiften moesten tegen eind december binnen zijn. Door de vertraging kan het reglement niet meer worden gerespecteerd, wat de rechtszekerheid in het gedrang kan brengen.

Niettegenstaande zijn eerdere vragen hieromtrent beschikt het gemeentebestuur nog niet over een overzicht van wat dit de belastingsplichtigen uiteindelijk gaat kosten. Dit maakt het onmogelijk om de billijkheid van deze belasting in te schatten. Om die reden onthield de CD&V zich bij de stemming.

          Zie volledige tekst van het belastingreglement

24. Belastingreglement op (oneigenlijk) gebruik openbaar domein

Met ingang van 1 januari 2005 en voor een termijn eindigend op 31 december 2006 wordt een belasting ingevoerd op het (oneigenlijk) gebruik van het openbaar domein, waarbij wordt uitgegaan van volgende principes:

- Het gebruik van het openbaar domein conform de door het College van Burgemeester en Schepenen opgelegde voorwaarden is gratis behalve voor navermeld gebruik:

1) het gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van constructies groter dan 2m bestemd of aangewend voor het dragen van reclame;
2) het gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van/rijden met mobiele tuigen voor publiciteitsdoeleinden, al dan niet voorzien van luidsprekers;
3) het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van de wekelijkse markt en de kermissen alsook voor de plaatsing van gebakkramen;
4) het gebruik van het openbaar domein voor het aanleggen van nutsleidingen;
5) het ononderbroken en in tijd beperkt gebruik van het openbaar domein voor de uitoefening van een commercile activiteit, onder andere naar aanleiding van verbouwingswerken;
6) het gebruik van het openbaar domein om er te parkeren binnen welbepaalde zones voor welk gebruik afzonderlijke belastingreglementen zijn gestemd.

- Bij ander gebruik van het openbaar domein dan hiervoor vermeld en zonder vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen of niet conform de voorwaarden gesteld in de vergunning afgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen wordt een forfaitaire belasting van 125,00 euro per dag aangerekend.

De CD&V-fractie stemde tegen dit reglement omdat het hoge bedrag voor kleinere overtredingen (bijv. reclamepaneel op voetpad) niet in verantwoord is en omwille van de rechtsonzekerheid van deze vorm van belasting.

          Zie volledige tekst van het belastingreglement

25. Situatie Emiel Caluslaan (op verzoek van de VLD-VVD-fractie)

pro memorie

26. Betalend parkeren - bespreking financile verliezen - beslissing tot afschaffing (op verzoek van de CD&V-fractie)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

CD&V-Zelzate heeft zich in het verleden steeds tegen het betalend parkeren verzet om allerlei verkeerstechnische, fiscale en economische redenen.

Op de gemeenteraad van 16 maart 2003 verklaarde ik dat de CD&V-fractie zich verheugde in het inkrimpen van het betalend parkeren tot de Grote Markt en het Pierets De Colvenaerplein. Anderzijds wees ik er de gemeenteraad op dat de begroting 2004 geen rekening hield met de te verwachten minontvangsten, meer nog dat het schepencollege geen enkel zicht had op de financile gevolgen van deze maatregel. De CD&V-fractie maakte ook een balans op van de te verwachten positieve effecten en de overblijvende negatieve effecten van het ingeperkte betalend parkeren in het hart van de gemeente en kwam tot de slotsom dat het sop de kool niet meer waard was.

Ik rekende de gemeenteraad voor dat we in die situatie met een structurele jaaronkost van 141.000 euro zouden blijven zitten, terwijl de parkeerontvangsten zouden dalen tot maximaal 185.440, maar wellicht 121.600 euro. Dat liet toe te besluiten dat de exploitatierekening aan de ingeperkte parkeersituatie nooit meer dan 44.000 euro zou overhouden, maar meer dan waarschijnlijk minimaal 20.000 euro verlies zou hebben.

De afrekening van APCOA van de maanden april tot en met september geven ons alvast gelijk. In die periode werden door APCOA 85.158,49 euro ontvangsten genoteerd en 93.154,77 euro onkosten aangerekend. Resultaat: een verlies van iets minder dan 8.000 euro op 6 maanden tijd, dus 16.000 euro op jaarbasis.

Bovendien laten de meest recent beschikbare resultaten van augustus en september vermoeden dat het te verwachten jaarverlies zelfs dubbel zo hoog zal oplopen. Het is echter wachten op de resultaten van de laatste trimester van 2004 om deze tendens te kunnen bevestigen.

Daarom herhaalt de CD&V-fractie vandaag met nog meer klem haar voorstel om het betalend parkeren in Zelzate volledig af te schaffen en enkel een blauwe zone in te voeren op de Grote Markt en het Pierets De Colvenaerplein. Uitgaande van de nieuwe financile gegevens van APCOA vraagt de CD&V-fractie de gemeenteraad om akkoord te gaan met volgende principes via een aparte stemming per punt:

- afschaffing van het betalend parkeren over het volledige grondgebied van Zelzate;
- invoering van de blauwe zone op de Grote Markt en het Pierets De Colvenaerplein.

Tot slot nog enkele vragen:

Vraag 1: de begroting 2005 vermeldt een overschot van 80.000 euro parkeerinkomsten, terwijl ik daarnet aantoonde dat verlies in huidige omstandigheden onvermijdelijk is. Heeft het schepencollege maatregelen in gedachten om het betalend parkeren terug uit te breiden, teneinde de ingeschreven ontvangst toch te realiseren?

Vraag 2: Ik merkte in de afrekeningsnota van 2 december dat, zoals contractueel trouwens vastgelegd, voor het tweede trimester slechts 97% van het verlies ten laste van de gemeente kwam, terwijl voor het derde trimester het volledig negatief saldo zal worden verrekend met de volgende afrekening. In het eerste geval ging het over een klein bedrag van slechts 38,79 euro, in het tweede geval over 7.956,29 euro. In beide gevallen moet het contract gerespecteerd worden. Zijn er met APCOA afwijkende afspraken gemaakt i.v.m. de verwerking van het negatieve saldo?
 

II. GEHEIME ZITTING

1. Machtiging rechtszaken

pro memorie

 

Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   2000-2014