Gemeenteraad 21-12-2004

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

28-12-2004     

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Mededelingen / Kennisgevingen

- Verslag Raad van Bestuur van IDM d.d. 24-11-2004

2. OCMW - budgetwijziging 2004 nr. 1

Toelichting door OCMW-voorzitter Freddy De Vilder.
De budgetwijziging heeft geen enkele invloed op de toelage.

3. Jeugdwerkbeleidsplan - subsidiereglement - aanpassing

Er werd, tegen het advies van de jeugdraad in, een nieuw hoofdstuk "Projectsubsidie aan derden" toegevoegd waarbij een budget van 3.000 euro wordt voorzien waarmee projecten voor erkende verenigingen, Zelzaatse jongeren tussen 18 en 25 jaar en scholen worden beoogd. Max. 500 euro per project.

Vorig jaar werd al 1.000 euro voor dit doel overgeboekt uit de werkingstoelage van de jeugd. In het verleden kwamen dergelijke subsidies steeds ten goede aan projecten voor het gemeenschapsonderwijs. Sschepen Tollenaere zat als schepen en personeelslid van het gemeenschapsonderwijs voor deze subsidies aan de bron en aan de monding. Martin Acke pleitte voor actieve communicatie van deze mogelijkheid naar alle scholen toe.

Halfuurtje van de burger.

Niemand vroeg het woord.

4. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - aanpassingen

Algemene opmerking dat CD&V-fractie niet akkoord is met invoering van belangrijke aanpassingen, andere dan kortstondige tijdelijke aanpassingen, zonder dat deze eerst ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Bovendien vroeg de CD&V consequente toepassing van de gemeentewet die vereist dat de situaties waarbij de burgemeester hoogdringende beslissingen heeft genomen in het kader van art. 134 van de NGW, dit steeds wordt gemeld aan de eerstvolgende gemeenteraad. Martin Acke verwees naar de invoering van het alternerend verkeer in Schepen De Deckerlaan, het ťťnrichtingsverkeer in de Franz Wittoucklaan, het ťťnrichtingsverkeer aan Groenplein en omgeving, aanpassingen aan diverse blauwe zones, die door de burgemeester zonder voorafgaand akkoord van de gemeenteraad werden ingevoerd.

Martin Acke verheugde zich anderzijds in het feit dat de gemeenteraad inging op de vraag van CD&V tot het herinvoeren van de blauwe zones in de Kerkstraat-Zuid en de Franz-Wittoucklaan-Oost.

5. Forfaitaire bijdrage andere gemeenten in kosten brandweer (2002) - advies

pro memorie

6. Proces-verbaal kasnazicht 3 de en 4 de kwartaal 2004

De CD&V-fractie dringt erop aan om de processen-verbaal, zoals wettelijk voorzien, regelmatig en tijdig voor te leggen aan de goedkeuring van de gemeenteraad. In deze diende de schepen van financiŽn het verslag aan de gemeenteraad van 26 oktober voor te leggen. Schepen van financiŽn Paul Tollenaere bekende schuld en beloofde hier meer aandacht voor te hebben.

7. Aquario

pro memorie

8. Aquafinproject Suikerkaai - samenwerkingsovereenkomst + addendum - goedkeuring

Uitvoering van dit project wordt pas voorzien in 2007.

9. Aquafinproject overstortleiding Groenstraat - F. Wittoucklaan - addendum bij samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring

Dit dossier is in volle voorbereiding en wordt wellicht aanbesteed voor het bouwverlof zomer 2005. Uitvoering vanaf november 2005.

10. Wegen- en rioleringswerken Sint-Sebastiaanstraat - goedkeuring bestek

pro memorie

11. Wegen- en rioleringswerken Leegstraat - aanpassing bestek

Teneinde grote vertraging omwille van betwistingen inzake inname van de openbare weg door particulieren te vermijden wordt de ligging van wegzate en fietspad licht aangepast. Er worden ook enkele technische aanpassingen aangebracht. Voor elke woning worden in het kader van scheiding van regenwater en afvalwater twee aansluitputjes voorzien.

Teneinde niet geco,nfronteerd te worden met vervallen van toegezegde subsidies dient het werk in juni 2006 uitgevoerd te zijn. Aanvang van de werken is voorzien in april-mei 2005.

12. Wegen- en rioleringswerken Sint-Stevenstraat - goedkeuring bestek

Aanpassing van het bestek teneinde minder afvoer van grond te hebben. Dit betekent een kostenbesparing van ongeveer 20.000 euro t.o.v. het eerder goedgekeurde bestek.

13. Onderhoudswerken wegen en rioleringen - goedkeuring bestek

pro memorie

14. Wegmarkeringen principebeslissing

pro memorie

15. Oprichten schoolraad gemeentelijk basisonderwijs:
- principebeslissing

pro memorie

- verkiezingsreglement geleding ouders

pro memorie

- verkiezingsreglement geleding personeel

pro memorie

16. Schoolwerkplan - goedkeuring

pro memorie

17. Gebruik gemeentelijke zalen en materialen

Dit agendapunt werd teruggetrokken aangezien het reglement nog een aantal aanpassingen moet krijgen naar aanleiding van een vergadering met de verenigingen. Er dient daarnaast advies te worden gevraagd aan de diverse adviesraden.

18. Toetreding tot opdrachthoudende vereniging NIBIS (netinfrastructuur Beheersinformatie Systeem) - overlegorgaan

De TMVW nodigt haar toevoer-vennoten binnen het Vlaamse gewest uit om toe te treden tot een overlegorgaan, en dit met het oog op de oprichting van een opdrachthoudende vereniging NIBIS ofwel Netinfrastructuur Beheersinformatie Systeem. Deze vereniging heeft als doel het beheer, de coŲrdinatie en de exploitatie van netdata op intergemeentelijk vlak te organiseren.

De agenda wordt verder afgehandeld op de  gemeenteraadszitting van 22-12-2004

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014