Gemeenteraad 07-12-2004

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

08-12-2004     

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Om 19u00: halfuurtje van de burger.

Mevrouw Rita De Clercq uit de Lijsterlaan wees de gemeenteraad op de zeer slechte toestand van de voetpaden in de wijk Vogelzang: "Er is geen tien meter voetpad dat goed ligt". Zij haalde diverse concrete wantoestanden aan en deed ook haar beklag over het gebrekkig onderhoud van de groenzones in de wijk (snoeisel dat lange tijd blijft liggen, zwerfvuil wordt niet opgeruimd,...). Ze gaf burgmeester Schenkels de raad om eens meer op zijn fiets te springen en eens alle straten van de gemeente te verkennen.

Een mevrouw uit de Assenedesteenweg had het over de geplande wijzigingen aan het kruispunt van de Assenedesteenweg en beaamde de stelling van de eerste spreekster dat onze burgemeester eens meer zijn fiets moet gebruiken om zo een beter zicht te krijgen op de gebreken in de gemeente.

De burgemeester leek wat verbouwereerd door de felle kritiek. Voor fietsen had hij te weinig tijd, maar hij wees erop dat in Zelzate al 7 jaar jaarlijks 5 miljoen BEF werd geïnvesteerd in de renovatie van voetpaden. Hij beweerde dat Vogelzang nu aan de beurt komt. Waar hebben we dat nog gehoord?

           >>> zie artikel in nieuwsbrief Zelzate@rem N° 3.16 van 15 juni 2003 hieromtrent

           >>> zie tussenkomst van Martin Acke in de gemeenteraad van 4 september 2003 hieromtrent

1. Goedkeuring notulen

pro memorie

2. Mededelingen / Kennisgevingen

- Verslag van de Raad van Bestuur van IVEG d.d. 21 oktober 2004.
- Verslag van de Raad van Bestuur van VENECO d.d. 06 oktober 2004.
- Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van IDM d.d. 09 november 2004.
- Uittreksels uit de notulen van het Overlegcomité Gemeentebestuur-OCMW:

Rik Laureys vroeg namens de CD&V-fractie stand van zaken inzake de opmaak van het Lokaal Sociaal Beleidsplan. In onze gemeente bestaan heel wat organisaties die een grote bijdrage kunnen leveren in het sociaal beleid. Wij vragen dan ook aan het gemeentebestuur dat er bij de opmaak van het beleidsplan reeds in een vroeg stadium inbreng kan zijn van de lokale partners. Zoals u weet legden zowel de vroegere als de huidige Ministers van Welzijn een grote klemtoon op participatie bij de hervorming van het lokale sociale beleid.
De burgemeester stelde dat dit punt zal worden geagendeerd op de gemeenteraad van 21 of 22 december en hoopt een hogere bijdrage van het middenveld dan vroeger het geval was, bijv. bij het sociaal impulsfonds.

3. Strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone - jaarprogramma 2004

pro memorie

4. Vervangen vloerbedekking vergaderzaaltje bibliotheek - principebesluit - goedkeuring bestek

pro memorie

5. Geen KMO-­zone in de Denderdreve (op verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie

6. Verkeerssituatie Groenplein (op verzoek van de PVDA-fractie)

Het schepencollege heeft, op eigen houtje, in de omgeving van het Groenplein volgende verkeerssituatie ingevoerd.

Tussenkomst van de PVDA-fractie:

Op dit ogenblik verplicht de signalisatie om rond het Groenplein te rijden in tegenwijzerzin. Dit heeft een dubbel gevolg: de parkeerplaatsen langs de rijweg liggen links, terwijl het voetpad rechts ligt. Dit verhoogt de neiging om rechts op het voetpad te stationeren. Bij mijn weten is er noch over de rijrichting (met of tegenwijzerzin), noch over de toegang tot het Groenplein een beslissing getroffen door de gemeenteraad. Onze fractie vraagt om hierover een nieuwe hoorzitting te organiseren met de bewoners van het Groenplein en de omliggende straten omdat zij de eerste gebruikers zijn.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Ook de CD&V-fractie vindt dat elke permanente niet dringende aanpassing aan het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer eerst door de gemeenteraad moet kunnen worden besproken vooraleer de maatregel effectief wordt ingevoerd. Dit is trouwens zo voorzien in de wet, maar in Zelzate zondigt men hier permanent en erger nog, volledig bewust, tegen. De burgemeester zou beter moeten weten dat achteraf een politiereglement actualiseren niet volstaat om een wettelijke situatie te creëren.

De CD&V-fractie heeft al in 1997 de gemeenteraad gevraagd om éénrichtingsverkeer rond het Groenplein te onderzoeken. Niemand zag daar toen het nut van in, integendeel, maar dat was wellicht omdat het voorstel van de oppositie kwam. Het doet ons plezier dat men na al die jaren dan toch tot het inzicht komt dat éénrichtingsverkeer rond het Groenplein wel degelijk zinvol is.

De rijrichting in tegenwijzerzin, zoals nu trouwens van kracht, lijkt ons logisch omdat de bestuurder van de auto vanaf de zijde van de rijbaan een beter zicht heeft op het achterkomend verkeer en omdat het openen van het bestuurdersportier langs de zijde van het trottoir steeds de voetgangers zou hinderen. Het laten uitstappen van een passagier op het trottoir verloopt volgens ons bovendien ook gemakkelijker en veiliger met die rijrichting. Tot slot moet de situatie ook bekeken worden vanuit de algemene voorrang van rechtsregeling. In wijzerzin rond het Groenplein rijden betekent dat men steeds voorrang moet geven aan de wagens komende vanuit de zijstraten. Dit lijkt me de ideale maatregel om de snelheid binnen de perken te houden.

7. Aanpak probleem zwerfkatten (op verzoek van de PVDA­fractie)

pro memorie

8. Gasleiding Fluxys op het grondgebied Zelzate (op verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie

9. 50km-­snelheidsbeperking R4 kruispunt Assenedesteenweg-­Brug (op verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie

10. Motie 11-11-11 - "Water voor iedereen - stop GATS" (op verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie

11. Aankoop Parochiezaal Debbautshoek – stand van zaken (op verzoek van de CD&V-fractie)

Tussenkomst van CD&V-frractieleider Martin Acke:

In april 2001 startte het schepencollege de onderhandelingen tot aankoop van de Parochiezaal van Debbautshoek. Pas drie en een half jaar later, niettegenstaande eerdere andersluidende publieke verklaringen van leden van ons schepencollege, is de aankoopakte van de parochiezaal pas sedert gisteren getekend. Zowel het Comité van Aankoop als het schepencollege talmden mateloos bij de procedure voor aankoop/ruil van de parochiezaal en de pastorij. Ik kan slechts vermoeden dat dit bewust is gebeurd.

Al op 10 april 2001 kreeg schepen Tollenaere volmacht tot het onderhandelen over de aankoop van de Parochiezaal van Debbautshoek. Bijna een jaar later, op 5 februari 2002, besliste de gemeenteraad om de parochiezaal van Debbautshoek aan te kopen en op 7 februari 2002 werd het Eerste Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen verzocht een schattingsverslag op te maken en de onderhandelingen te voeren en de akte te verlijden..

Om onverklaarbare redenen treuzelde het Eerste Comité van Aankoop zeer lange tijd om met een schatting af te komen. Ook het schepencollege lag hier blijkbaar niet van wakker want het nam pas op 28 november 2003 een initiatief om de zaak terug in beweging te krijgen. Op 2 januari 2004, twee jaar na de opdracht, komt dan uiteindelijk toch een schatting van het Comité van Aankoop en wordt het Comité bij hoogdringendheid aangezocht om de akte voor ruil van parochiezaal tegen de pastorie van Debbautshoek (mits betaling door de gemeente van het verschil van ongeveer 140.000 euro tussen de beide schattingsbedragen) te verlijden. Eigenlijk hield toen niets meer de effectieve verkoop van de vzw Parochiale Werken aan de gemeente tegen.

Toch bleek het gemeentebestuur niet bereid om de akte te ondertekenen en met centen over de brug te komen. Deze lakse aanpak van het dossier is niet normaal en doet ons vermoeden dat het schepencollege misbruik maakte van de overeenkomst inzake het gebruiksrecht die op 26 september 2002 door de gemeenteraad werd goedgekeurd en waarbij de gemeente, in afwachting van het verlijden van de aankoopakte, vanaf 1 september 2002 het pand kan gebruiken voor € 500,00 per maand, bedrag dat echter in mindering komt van de uiteindelijke aankoopsom. In werkelijkheid werd deze overeenkomst uitgevoerd met gesloten beurs, wat betekent dat het gemeentebestuur al twee jaar de infrastructuur van de parochiezaal gebruikt zonder ook maar één frank huur te betalen. Intussen derfde de vzw Parochiale Werken intresten op de aankoopsom/huurgelden.

Bovendien getuigde het niet van behoorlijk bestuur wanneer het schepencollege e gemeenteraad op 6 juli 2004 een principebeslissing liet nemen tot het uitvoeren van aanpassingswerken aan de feestzaal ten belope van € 150.000,00 en ondertussen een ontwerpbureau aanstelde voor het ontwerpen van een aanbestedingsdossier voor aanpassingswerken en aanleg van een parking naast de parochiezaal.

Ik vind het onaanvaardbaar dat het schepencollege pas na politieke druk door de CD&V-fractie haar financiële verplichtingen nakomt. Het Comité van Aankoop mag dan nog pogen het schepencollege vrij te pleiten door in een e-mail te erkennen dat zij door gebrek aan middelen aan de basis liggen van de vertraging. Dit is larie en apekool. Uiteraard maakt het Comité van Aankoop geen prioriteit van dossiers wanneer het gemeentebestuur daar niet achter zit.

Dat het anders kan bewezen ze in Assenede met de verkoop van het Sint-Pietershof in de Sportstraat door de vzw Parochiale Werken aan de gemeente. Ik las een krantenartikel in Het Volk van 21-10-2004 dat de gemeenteraad in december 2003 zijn principieel akkoord gaf en de verkoopakte al einde oktober van 2004 werd verleden.

Ook al was de CD&V-fractie principieel gekant tegen de verkoop van de parochiezaal aan de gemeente, toch menen wij dat de gemaakte overeenkomsten uit het verleden door het gemeentebestuur zo spoedig mogelijk moeten worden nagekomen. De akte is nu getekend. De CD&V vraagt dat de gemeenteraad het schepencollege opdracht geeft om alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk over te gaan tot betaling van de verschuldigde som aan de vzw Parochiale Werken.

De burgemeester schoof de zwarte piet door naar het Comité van Aankoop dat onderbemand zou zijn.
 

12. Opheffing politiereglement van de burgemeester d.d. 15-06-2004 i.v.m. éénrichtingsverkeer in de Franz-Wittoucklaan (op verzoek van de CD&V-fractie)

Tussenkomst van Martin Acke (punt zou normaal op gemeenteraad van eind oktober behandeld zijn geweest):

Half april van dit jaar introduceerde burgemeester John Schenkels éénrichtingsverkeer in de Franz Wittoucklaan. Hij vergat dit echter wettelijk te regelen. Het is maar de vraag hoeveel automobilisten een boete hebben gekregen voor het overtreden van een verbod dat wettelijk niet bestond. Pas na aandringen van mezelf stelde de burgemeester op 15 juni een politiereglement op en liet hij dit op 6 juli door de gemeenteraad bekrachtigen. De foutieve signalisaties werden slechts gedeeltelijk in orde gebracht.

De burgemeester verantwoordde de invoering van het éénrichtingsverkeer omdat in de Franz Wittoucklaan werken waren aangevat waarbij een mobiele torenkraan op de rijbaan diende te worden geplaatst en omdat de straat door de plaatsing van deze torenkraan en werf een minimale doorgang zou bieden voor het doorgaand verkeer en hierdoor problemen kunnen ontstaan bij het handhaven van beide rijrichtingen. Ik verwijs hierbij naar de notulen van de gemeenteraad van 6 juli 2004.

We waren op vorige gemeenteraad drie maanden verder en de torenkraan was al een tijdje verdwenen. Waarom het éénrichtingsverkeer toen gehandhaafd bleef was ons echter een raadsel. De lange omleiding via de Kerkstraat veroorzaakte immers niet alleen ongenoegen bij de weggebruikers, maar zorgde ook voor onveilige toestanden in de Kerkstraat, een schoolomgeving met veel zwakke weggebruikers. Het was volgens ons dan ook hoog tijd om het éénrichtingsverkeer in de Franz Wittoucklaan op te heffen.

Blijkbaar deelden ook anderen onze mening. In het verslag van de lokale economische raad van 7 oktober 2004 las ik dat ook de vertegenwoordiger van Dekenij Centrum de herinvoering van tweerichtingenverkeer vroeg omwille van de belemmering voor het verkeer en het weg zijn van kraan en werfkeet.

Om die reden stelde de CD&V-fractie vorige maand de gemeenteraad voor om het politiereglement van de burgemeester d.d. 15 juni 2004 i.v.m. éénrichtingsverkeer in de Franz Wittoucklaan op te heffen. Door de zware agenda werd dit punt echter niet behandeld.

Wat deed de burgemeester? Een paar dagen nadat dit punt door Martin Acke op de agenda van vorige gemeenteraad werd gezet trok burgemeester Schenkels zijn eigen politiereglement in voordat dit kon besproken worden op de gemeenteraad. Hij negeerde daarbij de wetgeving. De burgemeester mag volgens de wet alleen in hoogdringende gevallen een politiereglement uitvaardigen dat dan op de eerste gemeenteraad dient bekrachtigd te worden. Eens dit is bekrachtigd door de gemeenteraad, dan kan alleen de gemeenteraad dit terug opheffen. Toch dreef de burgemeester zijn zinnetje door: hij weigerde de gemeenteraad te laten stemmen over het geagendeerde punt van de CD&V-fractie maar vroeg integendeel zijn eigen besluit van 22 oktober 2004 tot intrekking van het politiereglement goed te keuren. Wat de gemeenteraad ook deed.

Besluit: het resultaat is hetzelfde, onder druk van de CD&V werd het eenrichtingsverkeer in de Franz Wittoucklaan terug afgeschaft, maar door de onnozele, kinderachtige streken van John Schenkels op een onwettige manier.

13. Wegenwerken Sint-Stevenstraat – stand van zaken dossier (op verzoek van de CD&V-fractie)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Op 7 mei 2003 besliste de gemeenteraad om over te gaan tot een grondige renovatie van de Sint-Stevenstraat. Men voorzag hiervoor echter amper 100.000 euro. De CD&V-fractie voorspelde toen al dat het voorziene krediet ontoereikend zou zijn, maar deze opmerking werd als onterecht weggewuifd door de burgemeester.

Het college stelde IRTAS uit Beveren aan als ontwerper. Uit het ontwerp bleek al vlug dat de werken ongeveer 500.000 euro zouden kosten. Toen het bestek op de gemeenteraad van 18 november 2003 stond geagendeerd vroeg het college om het punt uit te stellen omdat de prijsopgaven veel hoger waren uitgevallen dan verwacht en het schepencollege de opdracht wou wijzigen naar een gedeeltelijke en dus goedkopere herstelling. De CD&V-fractie verzette zich tegen het op de lange baan schuiven van de herstelling en ging uiteindelijk slechts akkoord om de zaak één gemeenteraad uit te stellen.

Op de volgende gemeenteraad van 16 december 2003, keurde de gemeenteraad een aangepast bestek goed voor een degelijke renovatie van een gedeelte van de Sint-Stevenstraat, namelijk het stuk tussen de Karnemelkstraat en de Vissersverkorting. Het deel tussen de afslag naar de Vissersverkorting en de Tractaatweg werd uit het eerste bestek gelicht. Het bestek voor de wegen- en rioleringswerken omvatte in hoofdzaak de opbraakwerken van de verharding en de riolering, de aanleg van riolering met huisaansluiting en straatkolken, de aanleg van de rijweg met KWS-verharding, de aanleg van weggoten, kantstroken en trottoirbanden, de aanleg van stoepen in betontegels en opritten in betonstraatstenen. Er werd een krediet voorzien van 120.000 euro en de uitvoeringstermijn werd vastgelegd op 60 werkdagen. Belangrijk detail: volgens mijn inschatting kostte deze wijziging van de visie van het schepencollege de gemeente een kleine 5.000 euro verloren ontwerpkosten voor het stuk weg dat uit het bestek werd gelicht !

Het strafste is echter dat het schepencollege blijkbaar weigert om ook deze beslissing van de gemeenteraad uit te voeren. Ik stelde immers vast dat het college (nog maar eens) verzaakt aan grondige aanpak en deze zomer aan een aannemer opdracht heeft gegeven voor het gewoon herstellen van de grootste putten in het wegdek.

Het verleden heeft aangetoond dat dit in de Sint-Stevenstraat kosten op het sterfhuis zijn. Een camera-onderzoek van de riolering heeft immers aangetoond dat tal van rioolaansluitingen in het verleden slecht werden uitgevoerd en oorzaak zijn van talrijke verzakkingen. Bovendien is de fundering van de weg niet aangepast voor het vrachtverkeer van het industrieterrein Karnemelkpolder. Een degelijke aanpak is dus nodig. Ook de inwoners van de Sint-Stevenstraat betalen gemeentebelastingen !

De CD&V-fractie vraagt:

- om welke reden de beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2003 voor renovatie van een deel van de Sint-Stevenstraat niet werd uitgevoerd?
     Antwoord burgemeester: die beslissing wordt uitgevoerd, maar later.

- hoeveel verloren ontwerpkosten bracht de wijziging van de visie van het schepencollege met het uit het bestek lichten van een stuk Sint-Stevenstraat met zich mee?
     Antwoord burgemeester: geen, want ook dat uit het bestek gelicht deel wordt later uitgevoerd.

- wie en met welk mandaat heeft deze zomer opdracht gegeven tot de herstelling van de wegverzakkingen.
     Antwoord burgemeester: het schepencollege meende dat omwille van de vertragingen door de grondbank niet kon
       gewacht worden op voorlopige herstelling.

- hoeveel hebben die (voorlopige ?) herstellingen van de Sint-Stevenstraat gekost?
     Antwoord burgemeester: ik weet het niet, dat zal wel blijken uit de afrekeningen van de aannemer op het einde van het jaar.

Hieruit concludeerde Martin Acke dat er vanuit het gemeentebestuur een manifest gebrek aan technische en financiële opvolging van de werken door aannemers is.

De CD&V-fractie drong aan op spoedige renovatie van de Sint-Stevenstraat op de wijze waarop de gemeenteraad dit heeft beslist.

14. Gemeentelijke dotatie aan de politiezone

 Zelzate voorziet voor 2005 een gemeentelijk dotatie ten bedrage van € 803 057,00 euro voor inbreng in de politiebegroting 2005.

15. Meerwerk "uitbreiding herinrichting kruispunt Assenedesteenweg met paaltjes"

Vorige gemeenteraad kwam er heel wat kritiek vanwege de oppositepartijen CD&V en PVDA op de voorgestelde oplossing voor het verbetreren van de veiligheid aan het kruispunt Assenedesteenweg met de Veldbrugstraat. Vooral de groene kunststofpaaltjes en het verdwijnen van veel parkeergelegenheid werden negatief onthaald.   Zie discussie op gemeenteraad 26 oktober 2004.

De gemeenteraad gaf om die reden opdracht aan het schepencollege om aan de ontwerper van het Groenplein om een nieuw voorstel te vragen. Het ontwerpbureau Irtas deed twee voorstellen. De gemeenteraad dient hieruit een keuze te maken. Aangezien dit werk als een gevolg van de werken aan het Groenplein kan worden beschouwd, wordt dit om praktische redenen als meerwerk meegenomen.

De twee mogelijkheden:

Voorstel 1: rijweg blijft behouden zoals nu, accentuering van de kruispunten met de De Keyserstraat en Veldbrugstraat met grijze kunststoflaag (simulatie verkeersplateau), rode accentuering van de bestaande fietstroken, afscheiding van de fietstroken van de rijweg door overrijdbare scheidingsbalken. Kostprijs is 47 258,97 euro (btw incl.).

Voorstel 2: rijweg wordt aangepast met middenberm ter hoogte van het bushokje, rode accentuering van de bestaande fietstroken, afscheiding van de fietstroken van de rijweg door overrijdbare scheidingsbalken, verplaatsing bushokje. De bus dient halt te houden op de rijbaan zelf. Kostprijs is 72.121,86 euro (btw incl.).

        
voorstel 1                                      voorstel 2
(klik op de plannetjes voor een grotere weergave)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V-fractie steunt voorstel 1. Wij zijn van mening dat dit ontwerp de snelheid voldoende zal remmen, de fietsers worden voldoende beschermd via de verhoogde en reflecterende tussenstroken, er verdwijnen geen parkeerplaatsen en het ontwerp is esthetisch veel beter verantwoord dan het voorstel van vorige gemeenteraad. Wij schrokken echter wel van het prijskaartje. Vorig ontwerp kostte slechts 22.000 euro.

Een groot deel van de meerprijs van ongeveer 25.000 euro van ontwerp 1 zit hem hoofdzakelijk in de simulatie van verkeersplateau's op de kruispunten van de De Keyserstraat en Veldbrugstraat door middel van een grijze tweecomponenten kunststoflaag (10.000 euro). Blijkbaar zal dit de veiligheid ten goede komen. We vrezen echter dat deze kunststoflaag snel verslijt  op plaatsen waar veel autoverkeer passeert, zodat rekening moet gehouden worden met een onderhoudskost naar de toekomst toe.

De PVDA: had vooraf een beperkte enquëte gehouden in die buurt. Daaruit bleek dat 4 personen voor voorstel 1 en 6 personen voor voorstel 2 hadden gekozen. Om diverse redenen waren zij toch eerder geneigd om ook voorstel 1 te kiezen. Zij drongen aan op een extra hoorzitting bij de bevolking omdat zij zich niet geroepen voelden om in plaats van de inwoners te beslissen. De burgmeester wenste het dossier echter niet verder uit te stellen omdat de aannemer van het Groenplein daar weldra gedaan heeft en dan de prijzen als meerwerk niet meer zal kunnen handhaven.

Ook de CD&V wenste eveneens geen verder uitstel en gaat ervan uit dat een verkozen gemeenteraadslid wel namens de bevolking kan beslissen. Voor een goede beslissing dient men goed geïnformeerd te zijn en de mening van het grootste deel van de inwoners goed kunnen inschatten.

De gemeenteraad koos uiteindelijk om voorstel 1 zo snel mogelijk uit te voeren.

16. TMVW - voordracht kandidaat-commissaris in het college van commissarissen

Punt werd teruggetrokken.

17. Buitengewone Algemene Vergadering Veneco d.d. 14 december 2004

pro memorie

18. Buitengewone Algemene Vergadering IVEG d.d. 22 december 2004

pro memorie

19. Algemene Vergadering intercommunale Westlede d.d. 08 december 2004

pro memorie

20. Aankoop manifestatiehokjes

Het gemeentebestuur van Izegem stelde 25 manifestatiehokjes te koop (3m breed, 3 meter diep en 2,75 meter hoog) . Zij zijn drie jaar oud, in goede staat en kostten initieel 1.000,00 euro per stuk. Het gemeentebestuur kan alle 25 de hokjes uiteindelijk kopen voor 350,00 euro per stuk. De totaalkost van 8.750 euro dient pas volgend jaar worden betaald.

Deze manifestatiehokjes zullen worden gebruikt naar aanleiding van diverse gemeentelijke manifestaties doch kunnen ook worden uitgeleend aan verenigingen en privé-personen. Er zal hiervoor een borg van 50,00 euro moeten worden betaald. De huurprijs wordt 25,00 per week voor de erkende verenigingen, 100,00 euro per week voor de Zelzaatse inwoners en 200,00 euro per week voor alle andere gebruikers.

21. Gemeentelijke basisschool - aanpassen verlichting speelplaats

pro memorie

22. Gemeentelijke basisschool - aankoop klasmeubilair

pro memorie

23. Gemeentelijke basisschool - aankoop klasmeubilair voor kleuterrefter

pro memorie

24. Gemeentelijke basisschool - aankoop van bijkomend klasmeubilair ten behoeve van het basisonderwijs

pro memorie

25. Gemeentelijke basisschool - aankoop kindveilige kapstokken

pro memorie

26. Kerkfabriek Sint Laurentius - begroting 2005

pro memorie

27. Sportdienst - financieel verslag 2003

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

 

2001

2002

2003

Gewone uitgaven gemeente

319.691,29

370.945,40

385.098,00

  personeel

70.025,13

65.110,10

75.473,94

  werkingskosten

42.117,30

40.041,02

22.752,11

  overdrachten

207.548,86

265.794,28

286.871,95

  schuld

0,00

0,00

0,00

Gewone ontvangsten gemeente

95.630,46

80.829,43

57.661,45

  prestaties

27.681,65

22.652,27

17.620,06

  overdrachten

59.435,08

58.177,16

40.041,38

  schuld

8.513,73

0,00

0,00

Saldo voor gemeente

-224.060,83

-290.115,97

-327.436,55

 

 

 

 

buitengewone uitgaven gemeente

0,00

78.859,41

0,00

buitengewone ontvangsten gemeente

0,00

0,00

0,00

Saldo voor de gemeente

0,00

-78.859,41

0,00

 

 

 

 

Gewone uitgaven vzw Sportinstellingen

507.280,29

495.632,76

547.264,08

  personeel

352.655,00

359.225,43

367.677,54

  werkingskosten

132.455,83

123.154,84

172.002,70

  overdrachten (naar gemeente)

5.658,29

0,00

0,00

  schuld

16.511,17

13.252,49

7.583,84

Gewone ontvangsten vzw Sportinstellingen

495.638,22

506.555,85

513.936,74

  prestaties

264.760,10

247.293,79

227.152,51

  overdrachten

230.878,12

259.262,06

286.784,23

  schuld

0,00

0,00

0,00

Saldo voor vzw Sportinstellingen

-11.642,07

10.923,09

-33.327,34

 

 

 

 

buitengewone uitgaven vzw Sportinstellingen

0,00

0,00

0,00

buitengewone ontvangsten vzw Sportinstellingen

0,00

0,00

0,00

Saldo voor de vzw Sportinstellingen

0,00

0,00

0,00

De CD&V-fractie zal dit werkingsverslag slechts met weinig overtuiging goedkeuren omdat wij de toekenning van de overheidssubsidies niet willen tegenhouden. Nochtans maken wij bij dit verslag op meerdere punten ernstig voorbehoud.

De gemeentelijke uitgaven voor sport stegen de voorbije 3 jaar zeer snel: van 320.000 euro  in 2001 via 371.000 euro in 2002 naar een bedrag van 386.000 euro in 2003. Daarnaast daalden de gemeentelijke ontvangsten van 96.000 euro via 81.000 euro naar 58.000 euro. Het resultaat is dat het netto besteed bedrag aan sport steeg van 224.000 euro in 2001 naar 290.000 euro in 2002 naar een recordbedrag van 327.000 euro in 2003. Ten opzichte van vorig jaar betekent dit 13% meeruitgaven, op zich al een fors bedrag, maar tegenover twee jaar terug maar liefst een stijging van 46%.

Wat met het tekort van 33.000 euro van de vzw in 2003? Waaraan ligt dit? Wordt er zoveel meer aan sportactiviteiten gedaan? Helaas neen.

Vooral de toelage aan de vzw Zelzaatse Sportinstellingen ligt aan de oorzaak van de kostentoename. De overdrachten voor sport stegen van 208.000 euro in 2001 naar 266.000 euro in 2002 tot 287.000 euro in 2003, hetzij 38% op twee jaar tijd. Deze sterk verhoogde toelage is nodig om de het failliet van de vzw Sportinstellingen te voorkomen.

De CD&V-fractie trekt al jaren aan de bel door te stellen dat de uitbating van zwembad en sporthall de verkeerde kant uitging. Steeds werd dit door de directie van het zwembad en het schepencollege ontkend maar voorliggende cijfers liegen niet. De uitgaven van de vzw stegen op twee jaar tijd met 8% van 507.000 euro naar 547.000 euro. Dit is op het eerste zicht nog menselijk, ware het niet dat dit vooral door toename van de werkingskosten met 30% is, terwijl de personeelskost slechts 4% steeg. Anderzijds stegen de ontvangsten met 3,6% van 496.000 euro naar 514.000 euro, maar dan uitsluitend omwille van de fors toegenomen gemeentelijke toelage. Wanneer we immers de ontvangsten uit prestaties bekijken (inkomgelden zwembad – huurgelden sporthal) dan valt een scherpe terugval van 265.000 euro naar 227.000 euro (-14%) op.

Wanneer we vaststellen dat op twee jaar tijd de werkingskosten toegenomen zijn met 40.000 euro, terwijl de inkomgelden en huurgelden in diezelfde periode afnamen met bijna hetzelfde bedrag, dan mag het duidelijk zijn dat de Eurohal op een faillissement afstevent. De overname door de gemeente komt dus juist op tijd. Wat niet betekent dat het gemakkelijk zal zijn om het tij te doen keren.

Sportbeleid mag voor de CD&V-fractie geld kosten. Sport komt zowel het geestelijk welzijn als de gezondheid van de mensen ten goede. Helaas bevestigen deze cijfers nogmaals de ernstige bedenkingen die de CD&V-fractie destijds maakte bij de prestigieuze renovatie van het zwembad.

De SP.a-VLD-meerderheid stelde in de periode 1996-97 bij het nemen van die beslissing dat de investering op termijn zou teruggewonnen worden door een grotere aantrekkelijkheid van het zwembad, met verhoging van de inkomsten en een lagere werkingstoelage tot gevolg. De cijfers van 2003 geven nogmaals aan dat dit een foutieve veronderstelling was en dat hier een zware beleidsfout werd gemaakt die mede aan de oorzaak ligt van de precaire gemeentelijke financiën. Dit is één van de redenen waarvoor men vandaag in Zelzate hoge belastingen moet innen.

De uitgaven voor sportpromotie lagen in 2003 gevoelig lager dan in 2002 (29.000 euro t.o.v. 43.000 euro). Men heeft vooral gespaard op auteursrechten (2.000 euro SABAM), technische benodigdheden (4.000 euro), prestaties van derden (3.000 euro), huur en onderhoudskosten (3.000 euro) en kosten voor schoolreizen en uitstappen (1.000 euro).
Deze cijfers doen vermoeden dat er ofwel in 2001 overdreven geld werd besteed, of dat er in 2003 te weinig aan sportpromotie werd gedaan.

De uitgaven voor de diverse vormen van sportpromotie geven een indicatie van de resultaten inzake sportbeleid, maar een nog belangrijker parameter waarmee we het succes kunnen meten is het aantal deelnemers. Ik dank sportdienst en schepencollege dat die getallen nu wel keurig vermeld staan in de bijlagen. Die deelnamecijfers duiden op een serieuze terugloop van de deelnemersaantallen aan de initiatieven ingericht door de sportdienst. In 2003 slechts 274 deelnemers aan de diverse sportkampen t.o.v. 345 in 2001 (-21%) en slechts 759 deelnemers aan de diverse andere activiteiten t.o.v. 1.105 het jaar ervoor (-31%). Gelukkig geven de cijfers voor 2004 een hoopvolle ommekeer aan. Volgend jaar rond deze tijd komen we hier ongetwijfeld op terug.

De gemeenteraad keurde uiteindelijk het financieel plan unaniem goed.

28. Sportdienst - sportpromotieplan 2005

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

In tegenstelling tot vorig jaar zal de CD&V-fractie het sportpromotieplan nu wel goedkeuren omdat er duidelijk een trendbreuk is te merken in een aantal elementen.

1) Vernieuwende initiatieven:
In de loop van dit jaar werden, alhoewel niet aangekondigd in het sportpromotieplan 2004, een aantal nieuwe initiatieven gestart die, afgaande op de cijfers, een behoorlijk succes hadden. In het sportpromotieplan 2005 bouwt men hierop verder. Zo appreciëren we de inrichting van initiaties in Tai Chi, snorkelen, Hydrobic en volwassenengym, ook al omdat deze sporttakken een ruime leeftijdswaaier kunnen aanspreken. We vragen ons wel af waar eventueel geïnteresseerden na de initiatie in de buurt terecht kunnen. Zou de beschikbaarheid van een sportclub in de directe omgeving niet een element moeten vormen bij de keuze van de initiaties door onze sportdienst? We steunen ook het idee van de jongerensportbeurs.

2) Realistischer budgetinschattingen:
We waarderen dat, na onze kritiek van vorig jaar, meer aandacht werd besteed aan een realistischer budgetinschatting voor de diverse activiteiten. Het budget van 2004 was duidelijk niet realistisch en werd trouwens niet gevolgd aangezien diverse nieuwe intiatiatieven onaangekondigd werden ingericht. We hebben echter geen moeite met enige creativiteit in de budgetbesteding wanneer dit de sportpromotie ten goede komt.

Toch hebben we hieromtrent ook een aantal kanttekeningen:

- Het sporttreffen tussen Gemeente en OCMW is een prima initiatief waar ik met veel plezier aan heb deelgenomen, maar een budget van 1.239,46 euro vind ik onwaarschijnlijk hoog voor 30 deelnemende personen. Hoe komt men aan dit toch wel fors bedrag?     Antwoord schepen: optreden muzikale groep bij de prijsuitrijking.

- Discozwemmen is een mooi en blijkbaar succesvol initiatief maar gaat met een zeer groot budget lopen: bijna 5.000 euro op een totaal van 42.700 euro, of 12% van het totaal budget voor sportpromotie. Ook al hoopt men daarmee in 3 keer 1000 jongeren te kunnen aantrekken, toch vind ik een sponsoring van 5 euro per persoon voor één avond wat van het goede te veel. Iets minder royaal omgaan met gratis voorzieningen zal m.i. geen grote invloed hebben op het deelnemersaantal. Het geld dat hierdoor vrijkomt kan beter besteed worden aan andere sportinitiatieven.    
     Antwoord schepen: hij had geen zicht op de details. Zal worden onderzocht.

3) Geplande uitbreidingen van de sportinfrastructuur:
We vinden de voorziene aanleg van de openlucht-sportinfrastructuur een positieve zaak. We zagen dit echter liever op een andere plaats dan de terreinen van het voormalige zwembad. De CD&V-fractie lanceerde al vele jaren terug de idee om op die plaats in de toekomst een betaalbaar cultureel centrum met aanleunend jeugdontmoetingscentrum op te richten. Tot op vandaag lijkt ons dit een prima te verdedigen optie: goed bereikbaar, optimale ligging dichtbij het centrum, behoorlijke afstand t.o.v. de bewoning, ruime parkeermogelijkheden en bundeling van diverse gemeentelijke diensten (brandweerkazerne, Rode Kruisgebouw, kinderdagverblijf, bibliotheek, sportinfrastructuur). Het zou goed zijn mocht het in opmaak zijnde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ook met deze mogelijkheid rekening houden.

Anderzijds garandeert de aanleg van de sportinfrastructuur dat het terrein, op korte termijn althans, niet zal worden verkaveld voor woningbouw. Naar de toekomst is onze optie voor een cultuurcentrum/annex jeugdontmoetingscentrum op die plaats dus niet uitgesloten. Alhoewel dat een investering van 110.000 euro toch minimaal 10 jaar zou moeten kunnen renderen.

4) Promotie van de jeugdsport:
Vorig jaar stond 8.354 euro ingeschreven voor het Contract Jeugdsport met de Vlaamse overheid. Minister Anciaux heeft beslist het Contract JeugdSport in 2005 niet verder te zetten. Een spijtige zaak. Extra geld voor topsport is OK, maar dit zou niet mogen gebeuren op de kap van onze jeugd. Sensibilisatie van de jeugd voor sport is belangrijk en het is vooral via de scholen dat het eerste contact wordt gelegd.
Vorig jaar stelde ik dat de CD&V-fractie van mening is dat men de beste sportpromotie bekomt door stimulering van de werking van de sportverenigingen en niet door het in hoofdzaak zelf willen organiseren van allerlei activiteiten door de gemeentelijke sportdienst. Dit laatste is niet altijd de beste formule en zeker niet de financieel meest interessante. Het verheugt ons dat het gemeentebestuur blijkbaar oren heeft naar dit voorstel. In het sportpromotieplan 2005 staat te lezen dat er een subsidiebeleid voor de jeugdwerking in de sportclubs zal worden ingevoerd. Wij steunen deze piste.

5) Omvorming van de vzw Zelzaatse Sportinstellingen tot gemeentelijke dienst:
Wij hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat de wij het de voorbije jaren moeilijk hadden met de werking van de vzw, niet alleen inzake openheid maar ook qua efficiëntie en resultaten. We beseffen dat omvorming tot een zuiver gemeentelijke dienst geen garanties biedt op een beter sportbeleid, maar de zaak zal in elk geval doorzichtiger en beter onder controle zijn dan nu.
Aangezien aldus ook dat de link met de Sportraad wegvalt, meent onze fractie - en ik herhaal hier het CD&V-voorstel van vorige gemeenteraad - dat in de schoot van de gemeenteraad een Commissie Sport wordt opgericht waarin het beleid en dagelijks bestuur van de sportinrichtingen wordt opgevolgd en gestuurd. Hierin zouden zowel de schepen van sport, de sportfunctionaris als geïnteresseerde gemeenteraadsleden kunnen zetelen, en wellicht ook een aantal afgevaardigden van de Sportraad.

     Dit idee voor een sportcommissie werd sceptisch onthaald door de burgemeester.

De vijf voorgaande elementen laten ons toe om het sportpromotieplan 2005 met overtuiging goed te keuren. Een pluim voor de schepen van sport.

De gemeenteraad keurde uiteindelijk het sportpromotieplan 2005 goed.

29. Brandweer - aankoop ademluchtcilinderbatterij + toebehoren

pro memorie

30. Brandweer - aankoop aanpassingsset voor bestaande ademluchtmaskers

pro memorie

31. Brandweer - aankoop ademluchtregistratiebord

pro memorie

32. Brandweer - aankoop van een droogkast voor het drogen van ademluchtmaskers, ademluchttoestellen en specifieke kledij

pro memorie

33. Brandweer - plaatsing van nieuwe TL armaturen in de brandweerkazerne

pro memorie

34. Brandweer - aankoop pagers en toebehoren

pro memorie

35. Brandweer - aankoop van een personenbewakingssysteem voor persluchtmaskerdragers

pro memorie

36. Brandweer - aankoop van persluchtflessen

pro memorie

37. Brandweer - aankoop ademluchttoestellen en reserve ademluchtflessen

pro memorie

38. Brandweer - aankoop telecommunicatie

pro memorie

39. Brandweer - aankoop reinigingsapparaat voor ademluchtmaskers

pro memorie

40. Jeugdwerkbeleidsplan - subsidiereglement - aanpassing

pro memorie

41. Multisport en skateterrein

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Het schepencollege stelt de gemeenteraad voor om 110.000 euro te investeren in de combinatie van een multisportterrein en een skatepark. De CD&V-fractie staat achter het principe voor enkele extra sportvoorzieningen voor openlucht, maar vraagt zich af of het noodzakelijk is om de waardevolle terreinen van het open zwembad hiervoor te gebruiken? Het gaat hem tenslotte over bouwgrond. De CD&V-fractie is van mening dat het gemeentebestuur deze terreinen beter zou reserveren voor de bouw van een betaalbaar cultureel centrum met aanleunend jongerenontmoetingscentrum.

Waar kunnen de sportterreinen dan wel komen? Heeft het gemeentebestuur dan nooit het idee opgevat om met het Vlaams Gewest te gaan praten om in het groot park wat recreatie- en of sportvoorzieningen te mogen voorzien? De reuzegrote zandbak van het park is voldoende groot om twee permanente beachvolleyterreinen in te richten. Het volstaat om een aantal voorzieningen aan te kopen voor de netten en de afbakening. De kostprijs zou verwaarloosbaar zijn.

Antwoord burgemeester: de kantine van de Sint-Sebastiaangilde is een uitzonderlijk geval geweest; de diensten van het Vlaamse Gewest afdeling Bos en Groen weigeren elke inplanting van infrastructuur in het park. Op mijn vraag of voor bovenstaand voorstel concreet de vraag was gesteld moest hij evenwel negatief antwoorden. Hij gaat ervan uit dat het toch geweigerd zal worden.

Ook een skatepark zou daar perfect een plaatsje kunnen vinden, evenals de overige voorgestelde voorzieningen. Alhoewel het niet direct de bedoeling is om een parkgebied in te richten voor actieve recreatie, laat de bestemming "parkgebied" o.i. wettelijke wel zulke zaken toe. Bovendien gebeuren deze sportactiviteiten dan in de buurt van de Eurohal, waardoor groepen of ploegen die regelmatig van de opnluchtinfrastructuur gebruik zouden maken, ook van de sanitaire en horeca-faciliteiten van de Eurohal zouden kunnen gebruik maken.

Naast deze algemene bedenking hebben we het om diverse redenen nog moeilijk met voorgesteld project:

1) Het ruimtebeslag:
Het ontwerp gaat kwistig om met waardevolle ruimte: er wordt een zone van 70 op 60 meter of bijna 4.000 m2 voor een totaal nuttig sportoppervlak van 1.323 m2, ook al maakt de oprit van het Rode Kruisgebouwtje hier deel van uit.

Antwoord schepen: niet alle op het ontwerp getekende zaken worden al gerealiseerd: enkel het multifunctioneel sportterein van 28 x 15 meter, het skatepark en een kleine Finse looppiste.

2) We hebben het gevoel dat het gepresenteerde prefab-ontwerp van sportpark een dure optie is: bijna 57.500 euro voor één multifunctioneel terrein van 15 x 28 meter, zonder fundering is een aanzienlijk bedrag. Maar we vrezen dat ook herstellingen nadien hoge kosten zullen genereren. Men moet immers rekening houden met schade door vandalisme. Herstelling van klassieke materialen is m.i. veel goedkoper dan speciale voorzieningen.

Antwoord schepen: materiaal is quasi onverwoestbaar.

3) Een skatepark produceert nogal wat geluid. De aanleg van het skatepark direct naast de bibliotheek zal ongetwijfeld de nodige sereniteit in de bibliotheek storen, temeer dat beide voorzieningen veelal op dezelfde ogenblikken zullen worden gebruikt. Mocht de inrichting van een een skatepark in het centraal park op problemen stuiten, dan kan dit o.i. wel op de terreinen van het open zwembad, maar dan eerder langs de zijde van de kinderopvang, die buiten de daguren (behalve de woensdag misschien) niet bevolkt is. Door een vakkundige inplanting hoeft dit de toekomstige inrichting van een cultuurcentrum niet te hypothekeren.

Antwoord schepen Uyttendaele: 's middags moeten de kindjes in kinderopvang kunnen slapen. Wat geluidshinder kan voor de bibliotheekbezoekers minder kwaad.

3) Beachvolley mag dan wel een mooie sport zijn, maar met ons klimaat betwijfel ik of een apart terrein hiervoor een goede investering is. De officiële terreinmaat is 16 x 8 meter. Ik veronderstel dat het voorstel uitgaat van twee terreinen. Wegens de aanwezigheid van zand, zullen deze terreinen zeer veel onderhoud vergen. Vandaar onze vraag of dit beter niet wordt gecombineerd met een bestaande zandbak, bijvoorbeeld in het centraal park.

De CD&V-fractie stelt de gemeenteraad voor om de beslissing tot het inrichten van een multisport- en skateterrein uit te stellen tot er meer zicht is op de mogelijkheden om dit te doen binnen het groot park. De winterperiode staat nu toch voor de deur. Openluchtsportterreinen worden in die periode sowieso minder gebruikt. Op een paar maanden zal het hem niet steken.

De gemeenteraad stemde op voorstel van de burgemeester tegen het CD&V-voorstel om de zaak nog wat uit te stellen voor verder onderzoek van de mogelijkheden en besliste tot aanleg van het sportterrein zoals voorgesteld. De CD&V stemde tegen de aanleg van de sportinfrastructuur op die plaats.

42. Provinciale Brandweerschool van Oost Vlaanderen - goedkeuring statutenwijziging

pro memorie

43. OCMW - jaarrekening 2003 - aktename

pro memorie

44. Overdracht netten openbare verlichting

pro memorie

45. Bespreking reglement van orde van de gemeenteraad van Zelzate (verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie
 

II. GEHEIME ZITTING

1. Brandweerpersoneel - vrijwillige ontslagen

pro memorie

2 .Onderwijs ­ tijdelijke aanstellingen schooljaar 2004-2005

pro memorie

3. Onderwijs - waarnemende aanstellingen

pro memorie

4. Onderwijs - terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden

pro memorie

5. Onderwijs - verlof voor verminderde prestaties

pro memorie

6. Onderwijs ­ loopbaanhalvering

pro memorie

7. Onderwijs ­ tijdelijke aanstellingen poolopdracht ankerschool

pro memorie

8. Machtiging rechtszaken

pro memorie

9. Vervanging lid van de gemeenteraadscommissie "Financiën" (op verzoek van de CD&V­fractie)

CD&V-gemeenteraadslid Rik Laureys wordt als lid van de gemeenteraadscommissie "Financiën"aangeduid ter vervanging van Marleen Van den Abbeele, die eerder ontslag nam als gemeenteraadslid.

10. Brandweerpersoneel - aanstelling stagiairs

pro memorie

11. Gemeentelijke economische adviesraad - vertegenwoordigers

pro memorie

12. Zaak Herremerre - stand van zaken dossier

pro memorie

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014