Gemeenteraad 26-10-2004

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

30-11-2004     

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring notulen

Het verslag van de gemeenteraad van 06 juli 2004 wordt goedgekeurd

2. Mededelingen / Kennisgevingen

- Klacht van PvdA tegen goedkeuring exploitatierekening consessie Apcoa door de gemeenteraad:
        De gouverneur besliste dat de klacht ongegrond is.

- Verslag evaluatievergadering van 22-07-2004 i.v.m. de kleiduifschieting van 26 en 27-06-2004

- Deelname door de gemeente in de kosten voor de organisatie van de opening van de verkeerswisselaar R4-West:

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:
De gemeenteraad engageerde zich op 6 juli 2004 tot betaling van 25% van de totale kosten van de openingsplechtigheid en besliste daar bij de begrotingswijziging 8.000,00 euro budgetruimte voor te reserveren. Nadien bleek dat de totale uitgaven 18.000,00 euro bedroegen waarvan Cordeel en Van Wellen elk 5.000,00 euro hebben betaald. Bleef dus voor Zelzate 8.000,00 euro te betalen zijnde 44,4 % van het totaal. Het college keurde uiteindelijk de 8.000,00 euro goed. AWV bekostigde 12.500,00 euro voor de openingsreceptie, signalisatie, persmap, enz…
Onze fractie stond achter de deelname in de kosten voor de feestelijke opening van de verkeerswisselaar Zelzate-West. Collega Rik Laureys, ikzelf was op vakantie, heeft dit trouwens mee goedgekeurd. Nadien bleek echter, uit de briefwisseling rond de uiteindelijke afrekening en verdeling van de kosten, dat er op voorhand onvoldoende duidelijke afspraken zijn gemaakt over wie wat ten zijne laste zou nemen. Ik kan me voorstellen dat, zoals al vroeger is gebeurd, de burgemeester of het schepencollege toezeggingen doet waarvan op voorhand de draagwijdte onvoldoende werd ingeschat. Totaal onaanvaardbaar is echter dat de gemeenteraad wordt gevraagd om een regeling goed te keuren die daarna niet gerespecteerd wordt door het schepencollege. Men moest zich duidelijk in bochten wringen om toch gedane beloftes te kunnen nakomen. Dit kan niet met overheidsgeld en is niet anders te interpreteren dan onbehoorlijk bestuur. Ook het feit dat het schepencollege, zonder akkoord van de gemeenteraad, gratis pendelbussen inlegde met kosprijs 2.250,00 euro is niet goed te praten. Vondt het schepencollege het dan niet nodig om de gemeenteraad hiervoor akkoord te vragen?

- Dankbrief van de gemeentelijke basischool aan de gemeenteraad omwille van de ondersteuning van de school:

Tussenkomst van CD&V-fracieleider Martin Acke:
Proficiat aan directeur Alain Sedain en zijn leerkrachtenkorps met de wijze waarop zij de gemeenteschool runnen. Het feit dat de leerlingenaantallen elk jaar opnieuw stijgen bewijst dat de mensen vertrouwen hebben in de school.
In het verslag van de participatieraad van 21 juni 2004 las ik dat de directeur hoopt dat er op korte tijd voldoende middelen worden vrijgemaakt om van de speelplaats een veilige en kindvriendelijke speelplaats te maken, iets wat nu helemaal niet het geval is. Toch wil ik erop wijzen dat deze gemeenteraad de voorbije jaren voor het gemeentelijk onderwijs zeer belangrijke investeringen heeft goedgekeurd. Uit de inventaris die werd opgemaakt n.a.v. de risicoanalyse blijkt daarnaast dat de gemeentescholen in de Caluslaan en in de Schwarzenbeklaan een gans arsenaal speeltuigen ter beschikking heeft, waar vele andere scholen enkel jaloers op kunnen zijn. In de vrije scholen is het trouwens veelal het oudercomité dat de speeltuigen via hun activiteiten sponsort. De gemeentelijke middelen zijn uiteraard niet onbeperkt.

- Melding van TMVW dat de prijs van het abonnementsgeld voor drinkwater vanaf 01 oktober 2004 opgetrokken wordt naar 39,00 euro per jaar en per woongelegenheid.

- Verslag vergadering Lokale Economische Raad van 07 oktober 2004.

- Voorstel voor gratis stadsbus in Zelzate: reisweg en uurregeling:
          Het voorstel zal worden besproken op de eerstvolgende commissie "Openbare Werken, Gebouwen en Verkeer".


             

- Kennisname uittreksels notulen overlegcomité Gemeente-OCMW d.d. 28-06-2004

- Overzicht van beloofde geld en werkelijk ontvangen geld voor transactie Telenet

- Weigering door Ministerie van uitbreiding afbakening bebouwde kom met een stuk van de R4 teneinde de daar parkerende vrachtwagens te vermijden. Er kan evenwel plaatselijk een parkeerverbod worden ingesteld.

- Afkeuring aanvullend politiereglement naar aanleiding van Kattekermis dat werd aangenomen door de gemeenteraad van 06 juli 2004.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:
Dit politiereglement werd afgekeurd omdat de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers en de kermisbezoekers niet gegarandeerd is op een doorgangsweg en omwille van de passage van de buslijn 96-97 op deze gewestweg. Deze afkeuring pleit voor een tijdige opmaak van aanvullende politiereglementen bij gekende manifestaties. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad die telkens opnieuw wordt gebypasseerd door de burgemeester die oneigenlijk gebruik maakt van uitzonderingsmaatregelen voorzien in de gemeentewet.

- Verslag van de Raad van Bestuur van IDM d.d. 29 september 2004.

- Verslag van de Algemene Vergadering van Inter-Regies d.d.17 juni 2004.

- Verslag van de Algemene Vergadering van Intercommunale Westlede d.d. 09 juni 2004.

- Verslagen van het Gewestelijk Directiecomité voor distributieaangelegenheden Gent van TMVW.

- Verslag van de Raad van Bestuur van IVEG d.d. 24 juni 2004.

- Verslag van het Directiecomité van IVEG d.d. 21 juni 2004.

- Verslag van het Directiecomité van IVEG d.d. 06 september 2004.

- Verslag van de Raad van Bestuur van IVEG d.d. 15 juli 2004.

- Verslag van de Raad van Bestuur van IVEG d.d. 16 september 2004.
 

3. Kerkfabriek Sint-Laurentius - begrotingswijziging nr. 1

Bij de goedkeuring van de begroting 2004 werd een gewone gemeentelijke toelage van € 14.275,00 vooropgesteld. Deze begrotingswijziging voorziet een gewone gemeentelijke toelage van € 13.950,00 en een buitengewone toelage van € 152.520,00.

Reden voor de buitengewone toelage zijn de geplande omgevingswerken rond de Sint-Laurentiuskerk. De kerkfabriek dient ook herstellingen te doen aan het binnen- en buitenverfwerk t.w.v. van € 81.600,00. Voor deze werken kan men rekenen op € 7.330,00 Provinciale en € 70.190,00 Vlaamse subsidies.

4. Kerkfabriek Sint-Laurentius - begroting 2005

De begroting dient nog te worden bijgestuurd. Dit agendapunt wordt in samenspraak met de kerkfabriek teruggetrokken.

5. Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - begroting 2005

De begroting voor 2005 voorziet € 8.409,00 gewone en € 3.729,00 buitengewone ontvangsten.
Langs de uitgavenzijde gaat het over € 6.515,00 uitgaven voor de eredienst, € 5.623,00 gewone uitgaven en geen buitengewone uitgaven. De begroting is in evenwicht (geraamde ontvangsten = geraamde uitgaven = 12.138,00). Er is een gewone gemeentelijke toelage voorzien van € 5.017,50 (in 2003 was dit € 9.751,52).

6. Politiereglement i.v.m. wielerwedstrijd Suikerkaai

De Zelzaatse wielerclub "Rust Roest" organiseert op zaterdag 20 november 2004 tussen 10u00 en 19u00 een wielerwedstrijd en maakt gebruik van de gemeentewegen Suikerkaai (gedeelte vanaf Sint-Jan-Baptist) en de Broeder Leopoldlaan.

De gemeenteraad vaardigt een politiereglement uit te vaardigen voor regeling van het verkeer. Van 10u00 tot 19u00 wordt op voornoemde wegen stilstaand en parkeerverbod ingevoerd en tussen 11u00 en 19u00 wordt alle doorgaand verkeer tussen Post 2 van Sidmar en de Suikerkaai in beide richtingen verboden.

7. onderwijs - lestijdenpakket 2004­2005

Het lestijdenpakket van een schooljaar wordt berekend op basis van de genoteerde inschrijvingen op 1 februari van het vorige schooljaar (01-02-2004):

Kleuteronderwijs:
Het totaal van 152 leerlingen, 89 kleuters in Caluslaan en 63 in de Schwarzenbecklaan, geeft recht op 186 lestijden. Hiermee heeft de school recht op 7,75 ambten of 7 voltijdse ambten en 18 restlestijden. Daarvan worden 5 lestijden aan het lager onderwijs getransfereerd, zodat er 11 restlestijden overblijven.
Bijkomend in te richten: 15/24 bewegingsopvoeding, 6/24 gelijke onderwijskansen en 12/32 kinderverzorging.

Lager onderwijs:
128 ingeschreven leerlingen in de Caluslaan geven recht op 167 lestijden, waarvan 164 aan te wenden. De school heeft daarmee recht op 6,95 ambten of 6 voltijdse ambten en 11 restlestijden + . Omdat van het kleuteronderwijs 5 resttijden worden getransfereerd naar het lager onderwijs kan men hier 16 lestijden inrichten.
Bijkomend in te richten: 8/24 Rooms-Katholieke godsdienst, 8/24 niet-confessionele zedenleer, 2/24 Protestantse godsdienst (onder voorbehoud), 6/36 (klokuren) ICT, 12/24 gelijke onderwijskansen, 10/36 (klokuren) zorgcoördinator (voor KO en LO) en 22/36 administratieve ondersteuning.

Aangezien de school meer dan 180 leerlingen telt wordt een ambt van directeur buiten het pakket toegekend.

8. Onderwijs - schoolreglement

Het bestaande schoolreglement van 08 oktober 2002 wordt opgeheven en vervangen door een nieuw. Het pedagogisch project en de afsprakennota maken integraal deel uit van het schoolreglement. Het schepencollege wordt gemandateerd om de afsprakennota van elke school goed te keuren na overleg in de participatieraad. De CD&V-fractie was slechts bereid deze delegatie goed te keuren op voorwaarde dat het schepencollege elke wijziging aan de afsprakennota onverwijld ter kennis brengt aan de gemeenteraad.

9. Onderwijs - participatieraad

Het schepencollege stelt de gemeenteraad voor om de huidige mandaten van de participatieraad die afliepen op 31 mei 2004 te verlengen tot 31 maart 2005.

Tollenaere Paul - Geleding schoolbestuur - schepen van onderwijs
Bruggeman Frank - Geleding schoolbestuur - gemeenteraadslid
Leroux Clairette - Geleding leerkrachten
Roets Sabine - Geleding leerkrachten
De Vent Rene - Geleding ouders
Fermont Dirk - Geleding ouders
Tack Bertrand - Gecoöpteerde leden
Huybrechts Roger - Gecoöpteerde leden
Sedeyn Alain - voorzitter

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:
De CD&V-fractie zal dit voorstel goedkeuren maar wenst dit te motiveren.
Deze gang van zaken is niet conform met het decreet van 23 oktober 1991 dat stelt dat de participatieraad om de vier jaar verkozen wordt en uiterlijk op 31 mei wordt geïnstalleerd. Ik stel vast dat onze schepen van onderwijs Paul Tollenaere ons ook op dit vlak zwaar teleurstelt door zijn bevoegdheden onvoldoende op te volgen.
Alhoewel deze mogelijkheid wettelijk niet is voorzien gaat onze fractie toch akkoord om het mandaat van de huidige participatieraad te verlengen, omdat we niet wensen dat dit de werking van de school zou belemmeren. We gaan er echter van uit dat de procedure tot hernieuwing zonder uitstel wordt opgestart.

Burgemeester Schenkels bleef dit voor de micro ontkennen, terwijl de argumentatie van het raadsbesluit dit wel correct vermeldt en bevoegd schepen van onderwijs Paul Tollenaere dit via zijn lichaamstaal duidelijk toegaf. Wou de burgemeester de aanwezige toeschouwers en pers misleiden?

10. Onderwijs - Goedkeuring van de vorming van een scholengemeenschap voor het schooljaar 2003-2004

De gemeentebesturen van Assenede, Lovendegem, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate en het Provicniebestuur van Oost-Vlaanderen sluiten een samenwerkingsverband af onder vorm van een interlokale vereniging, voor de vorming van een scholengemeenschap basisonderwijs voor het schooljaar 2004-2005.

CD&V-fractieleider Martin Acke wijst erop dat de vermelding naar het positieve advies van de participatieraad van 11 mei 2004 niet opgaat want het adviesorgaan was wettelijk opgeheven en was bovendien niet in aantal. Er waren slechts 4 van de 9 leden aanwezig en de geleding van het schoolbestuur, bestaande uit schepen Paul Tollenaere en Frank Bruggeman, was niet aanwezig omwille van een gemeenteraadszitting. Martin Acke pleitte voor een betere planning van de gemeentelijke vergaderingen en het respecteren van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad dat stelt dat de gemeenteraad in principe de eerste dinsdag van elke maand vergadert. Dat maakt het ook makkelijker voor andere organen om zich hierop uit te lijnen.

Burgemeester Schenkels antwoordde dat enkel het schepencollege bevoegd is voor het bepalen van de datum van vergaderen.

Onderbreking van de gemeenteraad voor het halfuurtje van de burger.

Tijdens het halfuurtje van de burger doet Philip Dierick zijn beklag over de negatief evoluerende toestand van de wijk Klein Rusland niettegenstaande een aantal gedane beloftes vanuit het gemeentebestuur. Hij kaartte een aantal blijvende wantoestanden aan. De wijk voelt zich in de steek gelaten.
            Zie tekst van zijn tussenkomst:

11. Onderwijs - verlofregeling schooljaar 2004-2005

De gemeenteraad stelt volgende vakantie en verlofdagen in het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2004 2005 vast:

Hervatting van de lessen: woensdag 01 september 2004
Herfstvakantie: vanaf maandag 01 november 2004 t.e.m. zondag 07 november 2004
Wapenstilstand: donderdag 11 november 2004
Kerstvakantie: vanaf maandag 27 december 2004 t.e.m. zondag 09 januari 2005
Krokusvakantie: vanaf maandag 07 februari 2005 t.e.m. zondag 13 februari 2005
Paasvakantie: vanaf maandag 28 maart 2005 t.e.m. zondag 10 april 2005
Hemelvaart: donderdag 05 mei 2005 t.e.m. zondag 08 mei 2005
Pinkstermaandag: maandag 16 mei 2005
Facultatieve dagen: woensdag 04 mei 2005, dinsdag 17 mei 2005, woensdag 18 mei 2005
Begin zomervakantie: vrijdag 01 juli 2005

De CD&V keurt dit goed maar met een aantal dezelfde opmerkingen dan vorig punt. Het advies van de participatieraad van 11 mei is ongeldig wegens niet conforme samenstelling van de vergadering. Dit besluit komt bovendien veel te laat omdat de gemeenteraad in bijna vier maanden niet is samengekomen.

12. Onderwijs - toetreding tot vervangingspool

Ingevolge het lerarentekort is het vervangen van tijdelijk afwezige leerkrachten steeds een probleem. Het principe van de vervangingspool tracht hieraan een oplossing te geven. De gemeenteraad beslist tot verlenging van dit stelsel.

13. Openbare verlichting - investeringen

- IVEG krijgt opdracht tot verplaatsing van een verlichtingspaal ter hoogte van een nieuwbouw in de Assenedesteenweg 118B. Kostprijs: 566,28 euro.
- IVEG krijgt opdracht tot verplaatsing van een verlichtingspaal ter hoogte van een nieuwbouw in de Leegstraat 41. Kostprijs: 1.319,43 euro.
- IVEG krijgt opdracht tot vervanging van een verlichtingspaal ter hoogte van de Ooievaarslaan 45. Kostprijs: 1.143,06 euro.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V zal dit goedkeuren maar heeft toch een aantal bedenkingen.

Sedert dit jaar worden wij meer dan vroeger geconfronteerd met verplaatsing van elektriciteitspalen. Waarschijnlijk gebeurde dit in de tijd van VEM ook al buiten de openbaarheid en kan dit nu niet meer. Maar wellicht betekende de goedkeuring door de gemeenteraad van 6 juli 2004 van de verplaatsing van een paal op kosten van de gemeente een precedent, dat op termijn behoorlijke financiële gevolgen kan hebben. Raadslid De Meyer heeft dit precedent zelf goed aangewend om al de dag na de beslissing van de gemeenteraad namens cvba Wonen een aanvraag tot gratis verplaatsing van de paal in de Leegstraat 41 in te dienen.

Ik meen daarom dat het van belang is dat de gemeenteraad (en ook het schepencollege bij hun principiële instemming onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad) bij dergelijke beslissingen een gedetailleerde motivatie moet formuleren, al was het maar om te vermijden dat we in de toekomst om de haverklap geconfronteerd worden met onterechte aanvragen van inwoners of maatschappijen.

Het is m.i. noodzakelijk dat het gemeentebestuur een reglement of handleiding opstelt met de criteria waarbij dergelijke gratis verplaatsing kan en wanneer niet. Ik kan me voorstellen dat het feit dat een elektriciteitspaal voor een raam staat onvoldoende reden vormt voor gratis verplaatsing terwijl dit wel het geval is wanneer die halfweg een oprit komt. We kunnen ons wel afvragen of gratis verplaatsing logisch is wanneer bij de verbouwing van een bestaande woning geen rekening wordt gehouden met de aanwezige infrastructuur. De beslissing van een inwoner om enkel zijn voordeur te verplaatsen zou aldus een zware onkost voor de gemeente kunnen genereren. Ik denk niet dat dit de bedoeling kan zijn.

Op de gemeenteraad van 6 juli 2004 stelde de burgemeester " Indien het gemeentebestuur een bouwvergunning toestaat dan moet ze ook de gevolgen hiervan dragen." Dit is een ferme uitspraak, die de eigenaars van betwiste overdekte terrassen op de Grote Markt wrang in de oren zal klinken. De burgemeester stelde ook dat het gemeentebestuur tot op heden de kosten voor de verplaatsing nog nooit heeft aangerekend." Alvast voor één dossier klopt dat niet: bij de verkoop van een perceel wegenis aan NV Jolie in de Industriezone Rostijne eind 1999 moest de firma zelf instaan voor verplaatsing van een openbare verlichtingspaal.

Besluit: De CD&V-fractie heeft in voorliggende gevallen geen redenen om te twijfelen aan de gegrondheid waarvoor de hier besproken verlichtingspalen worden verplaatst, maar dringt aan op uitbreiding van de argumentatie van deze besluiten en vraagt opmaak van een reglement of handleiding om ongegronde aanvragen te kunnen weigeren.

De burgemeester had geen oren naar dit voorstel.

14. Personeel - openstelling 3 betrekkingen statutair administratief medewerker

Er worden drie voltijdse statutaire betrekkingen van administratief medewerker niveau C opengesteld.

Tot op heden voorzag het statuut van het gemeentepersoneel, ter bescherming van de lagere diploma's, dat voor een bepaalde functie geen kandidaten met hoger diploma mochten deelnemen aan de examens. Via een uitspraak van de Raad van State zou dit discriminerend zijn. Deze uitspraak van de Raad van State zou kunnen worden aangewend door geweigerde kandidaten om de uiteindelijke latere aanduiding van kandidaten te bestrijden. Om die reden gaat de gemeenteraad akkoord om voornoemde beperking uit het statuut te schrappen.

De functies worden statutair uitgeschreven omdat het gemeentebestuur anders financiële sancties riskeert wegens het niet respecteren van de minimale verhouding statutair/contractueel personeel.

15. Contract reprobel

De wetgeving voorziet een vergoeding aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van hun werk. De vennootschap Reprobel kreeg van de overheid opdracht om de vergoedingen hiervoor te innen. De gemeente sluit hiervoor met Reprobel een overeenkomst af voor de algemene administratie, de bibliotheek en het gemeentelijk onderwijs.

16. VZW Zelzaatse Sportinstellingen - overname

De gemeenteraad beslist:

- over te gaan tot het overnemen van de activiteiten van de VZW Zelzaatse Sportinstellingen vanaf 01 januari 2005;
- de per 01 januari 2005 bij de VZW Sportinstellingen indienstzijnde personeelsleden contractueel in dienst te nemen;
- de formatie van het statutair personeel uit te breiden rekening houdend met het feit dat de contractuele betrekkingen op termijn zullen worden omgezet in statutaire betrekkingen;
- in de loop van het kalenderjaar 2005 over te gaan tot vaststelling van de definitieve afrekening van de vereffening na inning van alle lopende vorderingen en betaling van alle lopende schulden.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V-fractie is principieel akkoord om de activiteiten en het personee van de VZW Zelzaatse Sportinstellingen over te nemen. Ik som een paar redenen op:

- De financiële cijfers van de voorbije jaren geven aan dat de prognoses die destijds werden vooropgesteld bij de renovatie van het zwembad geenszins worden gehaald. Er zijn acties nodig om de schade te beperken.
- De werking van de vzw is momenteel voor ons totaal ondoorzichtig. De raad van bestuur communiceert slechts zeer beperkt met de algemene vergadering.
- Wij hebben niet de indruk dat er voldoende inspanningen worden geleverd naar promotie van zwembad en sporthal. Quantifiëren in cijfers is moeilijk want deze worden niet vrijgegeven. Jarenlang werd aangedrongen op jaarverslagen met relevante cijfers waaruit de dienstverlening aan de bevolking kon worden afgeleid. Dat kwam er, op een enkele keer na, nooit.
- De overname geeft weliswaar geen garanties dat de Eurohal als gemeentelijke dienst beter zal functioneren maar we zullen er tenminste een betere controle op hebben.

De CD&V-fractie vraagt zich af of het niet zinvol is in de schoot van de gemeenteraad een Commissie Sport op te richten waarin het beleid en dagelijks bestuur van de sportinrichtingen wordt opgevolgd en gestuurd. Hierin zouden zowel de schepen van sport, de sportfunctionaris als geïnteresseerde gemeenteraadsleden kunnen zetelen.

17. Meerwerk "uitbreiding herinrichting kruispunt Assenedesteenweg met paaltjes"

De onveilige toestand van de bocht en het kruispunt van de Assenedesteenweg en de Veldbrugstraat werd al in september 2002 door de oppositie aan de aandacht van de gemeenteraad gebracht. Intussen kwam dit meerdere keren ter sprake en werden diverse ontwerpschetjes gemaakt.

     Het huidige voorstel van het schepencollege: (klik op figuur voor grote weergave)  

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V-fractie wenst voorliggend ontwerp niet goed te keuren.

De werken uit voorliggend ontwerp zullen ongeveer 22.000 euro kosten en worden beschouwd als meerwerk van de heraanleg van het Groenplein. Via de plaatsing van groen-witte kunststofpaaltjes tussen rijbaan en fietsstroken en door de opvallend rode markering van de fietspaden wordt het kruispunt vooral voor de fietsers veiliger gemaakt. Door de visuele versmalling van de rijbaan valt inderdaad te verwachten dat de snelheid van de auto's zal dalen. Alhoewel we niet twijfelen aan de efficiëntie vindt de CD&V-fractie dit ontwerp estetisch weinig geslaagd, ja lelijk zelfs.

Voor ons was het schetsontwerp 2 dat op de gemeenteraad van 11 mei 2004 bij de mededelingen werd gepresenteerd beter en wellicht niet zoveel duurder als dit. De nadelen van dit ontwerp t.o.v. het vorige zijn:

- De combinatie van groen-witte kunststofpaaltjes en de rode fietstroken is estetisch lelijk en de paaltjes geven een plastiekerig effect.
- Vorig ontwerp voorzag de aanplant van een 11-tal bomen die het geheel het aspect van een parkje gaven.
- Er verdwijnen twee stroken parkeerruimte van respectievelijk 30 en 40 meter, waardoor ongeveer 14 parkeerplaatsen verloren gaan. Nochtans bevinden we ons in de nabijheid van verschillende handelszaken.
- Te smalle uitgang voor het verkeer dat vanuit de Veldbrugstraat komt, vooral voor vrachtwagens.

     Het vorige voorstel van het schepencollege: (klik op figuur voor grote weergave)  

Ook de PVDA-fractie, die aan de basis lag van de vraag om dit kruispunt veiliger te maken, kan zich niet akkoord verklaren met het ontwerp en dringt aan op een voorafgaande hoorzitting waarop de inwoners hun mening kunnen geven. De burgemeester geeft hier uiteindelijk aan toe en zal de ontwerper opdracht geven tot een herbekijken van de situatie.

18. Omgevingswerken / verfraaiingswerken t.h.v. elektriciteitscabine Grote Markt - principebesluit - goedkeuring bestek

Het pleintje op de Grote Markt tegenover het gemeentehuis wordt verfraaid. Men wil de beschikbare ruimte rond de elektriciteitscabine vergroten, zodat het opstellen van tenten en podia voor feestelijkheden vlotter kan gebeuren. De aanpassingswerken bestaan in hoofdzaak uit het verwijderen van 5 platanen en het plaatsen van 6 vlaggemasten (1 voor elke verbroederingsgemeente). Daarnaast worden 3 zitbanken, 2 afvalbakken, 3 bloembakken en 2 fietsrekken aangeschaft die gemakkelijk verplaatsbaar zijn. De kosten worden geraamd op 29.000 euro.

In de omgeving van de eletriciteitskabine komt binnenkort ook een elektronisch infobord om allerlei informatie en activiteiten aan te kondigen.

19. Asbestverwijdering gebouw Burgemeester J. Chalmetlaan 52 - meerwerken

Het OCMW vroeg om het verwijderen van asbest rond de verwarmingsinstallatie van de kinderopvang naast de brandweerkazerne in het weekend uit te voeren. Dit betekent echter een meerprijs van 1.150,99 euro.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V-fractie zal tegen deze meerkosten stemmen omdat ze onverantwoord zijn.

Al op 14 januari besliste de gemeenteraad dat het asbest moest verwijderd worden aan de verwarmingsinstallatie in de kelder van het kinderdagverblijf. Dit werk werd door het schepencollege al op 2 maart gegund aan de firma Asbestos Removal NV uit Gent voor een bedrag van 2.761,22 euro. Gezien het veiligheidsaspect verwondert het me dan ook sterk dat deze werken na 8 maanden nog steeds niet uitgevoerd zijn. Waarom komt men nu pas af met het idee dat de asbestverwijdering best in het weekend wordt uitgevoerd en dat hieraan, logischerwijze, meer kosten zijn.

Toch zijn deze extra 1.150,99 euro zotte kosten. Wat stipuleerde de initiële prijsopgave?

- het verwijderen van isolatie rond 16 lm sanitaire leidingen ø 20cm;
- het verwijderen van isolatie rond boiler 1,8m x ø 80cm;
- het verwijderen van alle stof in de volledige kelderruimte met een oppervlakte van 80m²;
- het in onderdruk plaatsen van de volledige kelderruimte t.o.v. het gelijkvloers zodat geen stof kan vrijkomen.

Precies dit laatste dient om alle besmettingsrisico's uit te sluiten. Dit verklaart trouwens voor een stuk de hoge prijs voor dergelijk werk. De werken naar het weekend verschuiven verhoogt de veiligheid niet, maar enkel het comfort. Voor één dag verminderd comfort vind ik 1.150 euro niet verantwoord. Moest onze OCMW-voorzitter dit uit eigen zak moeten betalen, dan zou zijn keuze rap gemaakt zijn.

Na deze tussenkomst bekende de burgemeester dat deze werken al uitgevoerd waren.

20. Herstellen dakbedekking leszaal en radiokamer brandweerkazerne

De kostprijs van de vernieuwing van roofing, tapbuizen, muurprofielen en balast wordt geraamd op 10.000 euro.

21. Vervangen schrijnwerk leszaal brandweerkazerne

De kostprijs voor vervanging van 8 ramen en dubbele buitendeur wordt geraamd op 7.000 euro.

22. Snoeien van bomen in de Verbroederingslaan, Cesenaticolaan en Burgemeester C. Leynlaan

De bestaande Italiaanse populieren langs de Verbroederingslaan, Cesenaticolaan, Burg. Camille Leynlaan en Schwarzenbeklaan moeten gesnoeid worden. Ten onrechte dacht men eerst dat de bomen ziek waren en dus moesten gerooid worden. De bomen zullen worden afgetopt om 6 meter hoogte. De kostprijs wordt geraamd op 23.000 euro.

23. Vervangen toegangspoort school Debbautshoek - akteneming collegebesluit

De toegangspoort werd al vervangen om veiligheidsredenen. Kostprijs: 1.226,94 euro.

24. Herstelling van draadafsluiting gemeentelijke terreinen Verbroederingslaan, Cesenaticolaan ­ principe en goedkeuring bestek

Er dient 240 meter draadafsluiting te worden vervangen. Kostprijs: 7000 euro. De CD&V-fractie dringt vooral aan op een goede afsluiting rond het speelplein.

De recente persberichten rond verhuis van de sportterreinen naar het gebied tussen de Sint-Stevenstraat en de Kennedylaan ontokten bij de CD&V de vraag of deze investering nog de moeite is. Zoals verwacht, stelde de burgemeester dat een dergelijke verhuis op korte termijn (zeker niet de eerste vijf jaar) niet aan de orde is.

25. Aankoop mobiele geluidsinstallatie

pro memorie

26. Aankoop minigraafmachine

pro memorie

27. Bijzonder plan van aanleg nr. 4 uitbreiding Wittouck -­ beslissing betreffende de gedeeltelijke herzieningstelling

pro memorie

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014