Gemeenteraad 06-07-2004

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

02-08-2004     

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

op dinsdag 06 juli 2004 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

1. Goedkeuring notulen

pro memorie

2. Mededelingen / Kennisgevingen

pro memorie

3. Ontslag van OCMW raadslid / opvolging

pro memorie

4. Jaarrekening 2003

pro memorie

5. PV kasnazicht 2de kwartaal 2003

pro memorie

6. Overeenkomst met Kruispuntbank

pro memorie

7. Politiereglement naar aanleiding van Kattekermis

pro memorie

8. Aanleg parkeerstrook Verbroederingslaan - principebeslissing - goedkeuring ontwerpdossier

pro memorie

9. Uitvoeren van wegen en rioleringswerken Verbindingsstraat - principebeslissing

pro memorie

10. Vernieuwing van voetpaden en opritten op het Zelzaats grondgebied - principebeslissing - goedkeuring bestek

pro memorie

11. Aquafin-project aansluiting Suikerkaai - gemeentelijk aandeel - goedkeuring voorontwerp

pro memorie

12. Vervangen vloerbedekking overig gedeelte kleutergebouw Debbautshoek - principebeslissing - goedkeuring bestek

pro memorie

13. VZW Watersportvereniging Zelzate - statutenwijziging

Op 10 augustus 1993 besliste de gemeenteraad tot toetreding tot de VZW Watersportvereniging Zelzate. Op 03 augustus 1999 werden de statuten goedgekeurd. De algemene ledenvergadering van de VZW besliste op 18 mei 2004 tot aanpassing van de statuten. De gemeenteraad keurt de statutenwijziging goed.

                  zie tekst nieuwe statuten

14. Verkoop uitbraakmateriaal - prijsaanpassing

pro memorie

15. Bouwverordening d.d. 26 juni 1974 met betrekking tot het vellen van hoogstammige bomen - opheffing

De hierna volgende achterhaalde verordening wordt opgeheven: Bouwverordening d.d. 26 juni 1974

16. Bouwverordening d.d. 14 juli 1980 met betrekking tot het vellen van hoogstammige bomen - opheffing

De hierna volgende achterhaalde verordening wordt opgeheven: Bouwverordening d.d. 14 juli 1980

17. Zelzaats ondernemend speelplein - intern reglement

De gemeenteraad keurt inzake het project “Zelzaats Ondernemend Speelplein” volgende documenten goed:

     - de deontologische code waaraan de medewerkers zich dienen te houden;
     - de taak- en functieomschrijving van de medewerkers (hoofdanimator, animator, stagiair, vliegende monitor, jeugdconsulent);
     - het werkingsreglement

               zie volledige tekst reglement

18. Vestiging erfdienstbaarheid op perceel grond gelegen te Zelzate, Maisstraat

pro memorie

19. Vennootschapsbelasting - terugbetaling

pro memorie

20. Verkoop voormalig politiekantoor - goedkeuring akte

pro memorie

21. Verbouwing brandweerkazerne - goedkeuring meerwerken

pro memorie

22. Vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen

De gemeenteraad keurt, op voorstel van het beheerscomité van de brandweerzone Centrum, waartoe Zelzate behoort, een nieuw politiereglement goed. De verplichtingen van dit reglement gelden vanaf 01/01/2005.

               zie integrale tekst nieuw politiereglement

23. Aanpassingen aan speeltuigen ingevolge risicoanalyse fase II - principebeslissing - goedkeuring bestek

pro memorie

24. Aanpassingswerken feestzaal Debbautshoek - principebeslissing

pro memorie

25. VZW Kiepietiezie - toekenning eenmalige toelage

pro memorie

26. Jeugdwerkbeleidsplan - werkingsverslag 2003

pro memorie

27. Vervanging dakbedekking gemeentehuis - goedkeuring bestek

pro memorie

28. Onderschrijving A aandelen bij IVEG

pro memorie

29. Politiereglement van de burgemeester d.d. 15 juni 2004 i.v.m. éénrichtingsverkeer in de Franz Wittoucklaan - bekrachtiging

DE RAAD:

OVERWEGING/MOTIVATIE

- Gelet op de politieverordening d.d. 15 juni 2004 van de burgemeester luidende als volgt:

TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT VAN DE BURGEMEESTER I.V.M. FRANZ WITTOUCKLAAN OOST

Wij, John SCHENKELS, burgemeester van de gemeente ZELZATE,

OVERWEGING/MOTIVATIE:

- Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het Koninklijk Besluit d.d. 16 maart 1968;

- Gelet op het Koninklijk Besluit d.d. 01 december 1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;

- Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 11 oktober 1976 en wijzigingen, waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

- Gelet op artikel 119 van de Nieuwe gemeentewet;

- Gezien het een doorlopende plicht is van het gemeentebestuur om via haar waakzaamheid en manifeste wil elk verantwoord initiatief te nemen dat de veiligheid, vlotheid en gebruiksvriendelijkheid van het verkeer behartigt en optimaal verzekert;

- Overwegende dat werken zijn aangevat in de Franz Wittoucklaan-Oost waarbij een mobiele torenkraan dient geplaatst op de rijbaan;

- Overwegende dat er vergunning werd verleend aan de firma BVBA D’Hondt te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg nr. 298;

- Overwegende dat deze werken zullen duren tot eind december 2004;

- Overwegende dat de Franz Wittoucklaan een belangrijke verbindingsweg is tussen het handelscentrum van Zelzate, Grote Markt enerzijds en scholenzone (Leegstraat), aanpalende wijken anderzijds;

- Overwegende dat de Franz Wittoucklaan door de plaatsing van de torenkraan en werf een minimale doorgang zal bieden voor het verkeer en hierdoor problemen kunnen ontstaan indien beide rijrichtingen gehandhaafd blijven.

BESLUIT:

ARTIKEL 1: - In de Franz Wittoucklaan-Oost zal een éénrichtingsverkeer worden ingevoerd uitgezonderd fietsers en bromfietsers. De rijrichting voor het voertuigenverkeer zal geschieden vanaf de Grote Markt naar de Leegstraat. Het verkeer komende uit het smal gedeelte Onteigeningsstraat zal rechtsaf dienen te slaan uitgezonderd fietsers en bromfietsers.

ARTIKEL 2: - Deze maatregel zal kenbaar gemaakt worden door het verkeersbord F19 met onderbord “M5” en C1 met onderbord “M5”. Ter hoogte van de werf zal een voorrangsregeling aangduid worden door de borden B19 en B21. In de Onteigeningsstraat zal het verkeersbord C31 worden geplaatst met onderbord “M3”.

ARTIKEL 3: - Het voertuigenverkeer uit richting Leegstraat wordt omgelegd via de Kerkstraat richting R4.

ARTIKEL 4: - Dit politiereglement zal worden bekendgemaakt op de wijze voorgeschreven door artikel 112 van de nieuwe gemeentewet.

ARTIKEL 5: - Afschrift van huidig politiereglement zal worden overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen, de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, de griffie van de politierechtbank, de vrederechter, het ministerie van verkeer en infrastructuur en aan de lokale politie.

ARTIKEL 6: - Dit politiereglement zal onverwijld ter kennis gebracht worden aan de gemeenteraad op haar eerstvolgende zitting.

- Overwegende dat voormelde politieverordening werd genomen in toepassing van artikel 134§1 van de nieuwe gemeentewet en dat de politieverordening aldus door de gemeenteraad dient te worden bekrachtigd.

 - Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 134§1, artikel 119 en artikel 117.

BESLUIT:

In openbare zitting
Met 20 ja-stemmen bij 1 onthouding:

Artikel 1: - De voormelde politieverordening d.d. 15 juni 2004 van de burgemeester wordt bekrachtigd.

Artikel 2: - Afschrift van huidig bekrachtigingbesluit wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen, de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, de griffie van de politierechtbank, de vrederechter, het ministerie van verkeer en infrastructuur en aan de lokale politie.

De CD&V-fractie onthield zich bij de stemming omdat hier geen sprake was van hoogdringendheid. De firma had de inname van de openbare weg immers al aangevraagd op 10 maart en het schepencollege had dit al goedgekeurd op 6 april. Toch verzuimde de burgemeester een politiereglement op te maken. Hij dit dit pas nadat Martin Acke deze situatie op 10 juni aanklaagde in zijn nieuwsbrief Zelzate@rem N° 3.17.

30. Openbare verlichting - investeringen

pro memorie

31. Vakantiegeld contractueel personeel

pro memorie

32. Wijziging administratief statuut en reglement der contractuelen - vaderschapsverlof (omstandigheidsverlof)

pro memorie

33. Arbeidsreglement - kennisname schorsing / wijziging

pro memorie

34. Formatie statutair personeel en administratief statuut - wijziging

pro memorie

35. Brandweer - wijziging grondreglement

pro memorie

36. Gratis grondafstand - goedkeuring akte

pro memorie

37. Openingsceremonie verkeerswisselaar R4 * N49 - participatie in onkosten van manifestaties

pro memorie

38. Geluidsmuur ter hoogte van Hans Kochlaan en Kasteelstraat. Wanneer uitvoering voorzien? Hoe? (op verzoek van de VLD-VVD-fractie)

pro memorie

39. Zwaar vervoer op de Assenedesteenweg (op verzoek van de VLD-VVD-fractie)

pro memorie

40. Protest bij de bewoners naar aanleiding van de organisatie kleiduifschieten - bespreking (op verzoek van de SP.a-fractie)

pro memorie

41. Gevaarlijke situatie op Kennedybaan voor fietsers en omwonenden wegens geparkeerde vrachtwagens: voorstel tot uitbreiden van de "bebouwde kom" (op verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie

42. Geparkeerde vrachtwagens met ADR-lading op Vredekaai (op verzoek van de PVDA-fractie)

pro memorie
 

II. GEHEIME ZITTING

1. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstellingen

pro memorie

2. Machtiging rechtszaken

pro memorie

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014