Gemeenteraad 18-11-2003

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

11-12-2003     

I. OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring notulen gemeenteraden

Pro memorie.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

Pro memorie.

3.Voorstel tot stemming over de onmiddellijke intrekking van de gezinsbelasting (op verzoek van de PVDA-fractie)

De PvdA zet haar argumenten tegen de gezinsbelasting uiteen.
De VLD verklaart op zijn beurt waarom zij tegen de gezinsbelasting zal stemmen.

- Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke

Ook wij kregen tal van telefoons en e-mails met protest van inwoners en uit diverse gesprekken met inwoners bleek dat dit de druppel is die de emmer doet overlopen. De CD&V zal volmondig voor de afschaffing van de gezinsbelasting stemmen, met diezelfde motivatie waarvoor ze er in het begin van dit jaar tegen gestemd heeft. De fractie onderschrijft diverse tegenargumenten die dr. Van Acoleyen reeds formuleerde.

De burgemeester stelt dat de oppositie een spelletje speelt door pas nu te reageren tegen de gezinsbelasting. Dit is larie en apekoek:

Op 30 december 2003 verstuurde ik mijn elektronische nieuwsbrief Zelzate@rem N° 2.29 naar inwoners en pers met daarin een artikel “Begroting 2003 – een aanslag op uw portemonnee”. Dat de pers onze berichtgeving niet overneemt kan ons niet verweten worden.

Bovendien kwam de CD&V als volgt tussen in het begrotingsdebat eind december 2002:

SP.a-ZOW plegen regelrechte diefstal bij de inwoner en middenstander.

Voor de derde keer op rij komen er spectaculaire verhogingen van de belastinginkomsten! De belastingontvangst stijgt maar liefst met 21% van 5,2 naar 6,3 M€ en dit is volledig te wijten aan een aantal nieuwe of verhoogde gemeentelijke belastingen.

Het betalend parkeren: € 290.000, een nieuwe belasting op de verspreiding van reclame: € 110.896, de vennootschapsbelasting wordt omgevormd tot een algemene belasting op de bedrijven, waardoor ook de kleine zelfstandige wordt gepakt (+ € 13.000) en men rekent op maar liefst € 700.000 nieuwe inkomsten door 4.422 Zelzaatse gezinnen, ongeacht hun samenstelling, een algemene belasting van € 150,00 te laten betalen. De 793 mensen met WIGW-statuut komen er met € 35,00 per persoon van af. Door deze maatregelen verdubbelen de zuivere gemeentebelastingen en retributies nagenoeg.

Bij de aanvullende belastingen werd de onroerende voorheffing de voorbije twee jaren verhoogd van 850 tot 1450 opcentiemen (+ 70%). In 2003 laat men deze onaangeroerd. Daarentegen stijgt de aanvullende personenbelasting van 7% naar 8%. Het effect hiervan zal echter pas volgend jaar in de ontvangsten te zien zijn. We herinneren u eraan dat ook dit de tweede stijging is. Kort na de gemeenteraadsverkiezingen steeg deze belasting al eens van 6 naar 7%. Dus ook hier op 3 jaar tijd een verhoging van maar liefst 33%. Dit is een brug te ver. Trop is te veel. Voor de CD&V is de maat vol. Het is duidelijk dat deze belastingen er zijn gekomen als gevolg van jaren van wanbeleid. 

Ook op 9 januari 2003 bij de invoering van de gezinsbelasting kwamen wij tussen:

De CD&V wees erop dat de gezinsbelasting een lineaire en zeer asociale belasting is omdat elk gezin, of dit nu gevormd wordt door een alleenstaande of een groot aantal personen, dezelfde belasting van € 150,00 moet betalen. Wij verwezen tevens naar de algemene beleidsnota die door de gemeenteraad van 6 september 2001 werd goedgekeurd, waarin werd gesteld dat alle lineaire belastingen zullen worden afgeschaft. Bij deze wordt echter een zware nieuwe dergelijke belasting ingevoerd.

En wat deed het schepencollege?

Opvallend was het oorverdovend zwijgen van onze burgemeester en zijn schepenen over deze zaak, terwijl het toch hun plicht is om de bevolking tijdig te verwittigen van dergelijke ingrijpende maatregelen. Het is ronduit schandalig dat SP.a en ZOW deze asociale belasting invoert, en het komt dubbel zo hard over dat zij dit doen net voor de eindejaarsfeesten. 

De burgemeester beweert dat het te laat is om deze belasting op te heffen omdat zij reeds ingekohierd is. Technisch heeft hij wellicht gelijk. Niets kan deze gemeenteraad echter beletten om nog voor het einde van het jaar een beslissing te nemen om bij wijze van toelage alle betaalde bedragen terug te betalen. De 7,5 miljoen euro van de verkoop van het elektriciteits- en gasnet geeft hiertoe de nodige budgetruimte.

En die 7,5 miljoen euro komt er:

Toevallig kreeg ik vandaag antwoord van gouverneur Balthazar op mijn klacht van 14 september tegen de overname van de VEM door IVEG. De gouverneur besliste niet in te gaan op mijn vraag tot schorsing van het besluit omdat hij van mening is dat er in de klacht onvoldoende zwaarwichtige argumenten werden aangebracht. Dit betekent het aregument van de burgemeester i.v.m. de onzekerheid over die 7,5 miljoen euro omwille van mijn klacht wegvalt.

De CD&V diende klacht in omdat de gemeenteraad bij de verkoop van de distributienetten voor elektriciteit en gas de financieel minst voordelige keuze heeft gemaakt. Aangezien de provinciegouverneur geen zeggenschap heeft over het inhoudelijke van een gemeenteraadsbesluit (autonomie van de gemeenten) moest de klacht worden gericht op de procedure rond het tot stand komen van de omstreden beslissing. En hierin vond de gouverneur dus onvoldoende zwaarwichtige argumenten. Hij bevestigde dat er voor en tijdens de vergadering nog nieuwe ingrijpende wijzigingen aan de voorstellen werden gedaan maar wees erop dat de grote meerderheid van de gemeenteraad vond dat zij voldoende voorgelicht waren en met kennis van zaken kon beslissen. Hij maakte het schepencollege wel de opmerking dat in gelijkaardige situaties en voor belangrijke beslissingen een verdaging naar een volgende zitting aangewezen is.

De CD&V vestigt er de aandacht op dat het antwoord van de gouverneur absoluut geen bevestiging inhoudt dat de gemeente Zelzate de beste keuze heeft gemaakt door voor IVEG en niet voor WVEM te kiezen. In een artikel in mijn nieuwsbrief Zelzate@rem N° 3.21 van 20 september 2003 wordt aangetoond dat de gemeenteraad - we vragen ons nog steeds af om welke reden - niet de voor Zelzate financieel minst voordelige keuze heeft gemaakt.

Met de éénmalige injectie van 7,5 miljoen euro cash geld worden de acute financiële problemen van het gemeentebestuur plots een pak lichter. Maar door deze slechte keuze zal de Zelzaatse belastingbetaler de komende jaren wellicht toch nog dieper in zijn portemonnee moeten tasten dan strikt noodzakelijk zou zijn geweest.

          >>> Brief met klacht
          >>> Antwoord van de gouverneur

Resultaat van de uiteindelijke stemming:

CD&V, PVDA en VLD (8) stemden voor afschaffing van de gezinsbelasting;
Hubert Stuyvaert onthield zich;
SP.a en ZOW (14) stemden tegen de afschaffing van de gezinsbelasting.

SP.a en ZOW beslissen dus dat de gezinsbelasting blijft bestaan.

Stemming over het éénmalig karakter van de belasting.

CD&V-fractieleider Martin Acke wijst erop dat de burgemeester daarnet heeft verklaard dat de gezinsbelasting en de bedrijvenbelasting een éénmalige belasting zijn. Dit is een nieuw gegeven. Hij zegt weinig vertrouwen te hebben in mondelinge beloften van de burgemeester en de SP.a en stelt daarom de gemeenteraad voor om over die éénmaligheid te stemmen. 

De meerderheid beslist echter op voorstel van de burgemeester om niet te stemmen dat de gezinsbelasting een éénmalige belasting blijft. M.a.w. de burgemeester durft zijn belofte niet hard maken!

Halfuurtje van de burger

- Tussenkomst van Rik Laureys, namens ACW-Zelzate:

Mijnheer de Burgemeester, dames en heren,

Ik spreek hier in naam van ACW-Zelzate. Wij willen ons protest laten horen tegen de lineaire gezinsbelasting van 150 euro. Dit is een belastingsvorm waarmee elke burger wel gelijk wordt behandeld, maar niet gelijkwaardig. Het is dus geen sociale manier van lastenspreiding. We beseffen dat een gemeente besturen niet kan zonder de nodige financiële middelen. Toch durven wij u vragen om enerzijds zorgvuldig om te springen met de financiële middelen van onze gemeente en anderzijds de financiële lasten voor de inwoners beter te spreiden.

Mijnheer de Burgemeester, dames en heren, schepenen en gemeenteraadsleden, laat uw sociale hart spreken, laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en verwijder deze lineaire gezinsbelasting. U en uw bestuurders hebben daar de macht toe.

- Tussenkomst van Anton De Bree:

Hij beklaagt zich over het onrechtvaardige en asociale aspect van de gezinsbelasting en verscheurt in het openbaar zijn aanslagbiljet.

4. Sportdienst financieel verslag 2002

- Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V-fractie zal dit werkingsverslag slechts met weinig overtuiging goedkeuren omdat wij de toekenning van de overheidssubsidies niet willen tegenhouden. Nochtans maken wij bij dit verslag op meerdere punten ernstig voorbehoud.

In 2002 gaf de gemeente 371 k€ uit voor sportbeleid en boekte 81 k€ ontvangsten. Dit betekent dat Zelzate in 2002 netto 290 k€ besteedde voor sportbeleid. Dit is een sterke stijging van 18% tegenover de netto besteding van 224 k€ in 2001. Daarnaast waren er 79 k€ buitengewone uitgaven (betaling ereloon zwembad binnen leasing + aantal veiligheidswerken).

Vooral de toelage aan de vzw Zelzaatse Sportinstellingen ligt aan de oorzaak van de kostentoename. Die steeg van 206 k€ naar 256 k€ (+ 24%). Door die stijging wordt tevens het tekort van de vzw van 11.600 € van het jaar daarvoor geregulariseerd.

Sportbeleid mag voor de CD&V-fractie geld kosten. Sport komt zowel het geestelijk welzijn als de gezondheid van de mensen ten goede. Helaas bevestigen deze cijfers van 2003 de ernstige bedenkingen die de CD&V-fractie destijds maakte bij de prestigieuze renovatie van het zwembad. De SP.a-VLD-meerderheid stelde in de periode 1996-97 bij het nemen van die beslissing dat de investering op termijn zou teruggewonnen worden door een grotere aantrekkelijkheid van het zwembad, met verhoging van de inkomsten en een lagere werkingstoelage tot gevolg. De cijfers van 2002 geven nogmaals aan dat dit een foutieve veronderstelling was en dat hier een zware beleidsfout werd gemaakt die mede aan de oorzaak ligt van de slechte gemeentelijke financiën. Dit is één van de redenen waarvoor men vandaag zijn toevlucht moet nemen tot onaanvaardbaar hoge belastingen.

De uitgaven voor de diverse vormen van sportpromotie geven een indicatie van de resultaten, maar een nog belangrijker parameter waarmee we het succes kunnen meten is het aantal deelnemers. Vooral bij de sportkampen zijn er zware overschrijdingen van de voorziene budgetten. Om te kunnen zien of dit geld goed wordt besteed is het dus noodzakelijk dat de gemeenteraad kennis krijgt van het aantal deelnemers aan de verschillende activiteiten. Ik vraag om die aantallen in de toekomst te vermelden bij de uitgaven.

Wat is er gebeurd met Sport Fun for All en Beach Volleybal? Zij werden niet georganiseerd en toch is het geld opgesoupeerd. Indien van de diverse sportactiviteiten geen verslagen beschikbaar zijn, wil ik erop aandringen dat die in de toekomst wel worden opgesteld.

Wat de sportkampen betreft ontving ik klachten over een slechte organisatie. Er zou sprake zijn van laattijdige aanwerving en gebrekkige ondersteuning van de monitoren, waardoor telkens weer moet geïmproviseerd worden bij de aanvang van de kampen. Ook het schepencollege moet hier weet van hebben. Zo lees ik in het verslag van het college van 12-02-2003 een kregelige opmerking "De sportfunctionaris wordt gevraagd om in de toekomst het programma van de sportkamp ter kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen mede te delen", wat er toch op duidt dat er te weinig communicatie is tussen sportdienst en college. Slechts sporadisch merk ik in de collegeverslagen dat er lesgevers en vrijwilligers aangeduid worden. Dit gebeurt echter niet consequent en het is me niet duidelijk op welke basis deze worden aangeworven en welk soort overeenkomst zij hebben met het gemeentebestuur of de vzw? Nochtans is dit een belangrijk facet voor de bepaling van de verantwoordelijkheid als er ooit iets moest gebeuren.

Bovendien hoor ik ook monitoren klagen dat de vergoedingen laattijdig uitbetaald worden. Dit is blijkbaar een probleem dat elk jaar terug keert. Wanneer zijn de betalingen gebeurd voor dit jaar?

Ik dring aan dat bij de sportpromotieactiviteiten in de toekomst zowel qua organisatie als qua begeleiding en betaling van de monitoren orde op zaken wordt gesteld. Op een volgende gemeenteraad zou ik graag vernemen welke maatregelen burgemeester en schepenen hiertoe zullen nemen.

5. Sportpromotieplan 2004

- Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V-fractie kan dit plan niet goedkeuren. Spijtig, want wij vinden sportpromotie zeer belangrijk. Wij hebben echter serieuze twijfels bij de ernst waarmee verschillende van de voorziene budgetten zijn voorgesteld. Die zijn absoluut niet realistisch opgemaakt. Wij willen de schepen van sport en zijn sportdienst geen carte blanche geven, want tot nu toe hebben zij niet bewezen dit te verdienen.

Voor Lentejogging en Scholenveldloop voorziet het plan meer dan het dubbele van de effectieve uitgaven van vorig jaar. Ook tennis, discozwemmen, enz… zijn niet afgestemd op de ervaringen van vorig jaar. Anderzijds worden de budgetten voor de sportkampen van vorig jaar nagenoeg ongewijzigd overgenomen terwijl er voor paas- en herfstkampen overschrijdingen van meer dan 200% waren. De deelnemersaantallen kunnen dit niet verklaren. Een voorbeeld: voor het sportkamp in de herfst van 2002 was er € 2.107 voorzien voor een geraamd aantal van 65 deelnemers. In werkelijkheid gaf men € 4.815 uit voor amper 28 deelnemers, hetzij € 172 of bijna 7.000 BEF per persoon. Dit lijkt me voor 4 dagen onaanvaardbaar. De gemeente kan zich dergelijke uitgaven niet permitteren. Ik vroeg intussen meer gegevens op over deze sportkampen en kom daar in de toekomst ongetwijfeld op terug.

Opmerkelijk is ook het verdwijnen van Supergem, dat Zelzate prominent op de Oost-Vlaamse sportkaart zette. Dit werd door de Provincie al vroeger aangekondigd. Komt er iets voor in de plaats? Positief element is de promotie van het snorkelen als nieuwe sporttak.

Hopelijk doen ze volgend jaar in Brussel niet te veel controle op de realisatie van het sportpromotieplan 2003… anders zouden we wel eens subsidies kunnen mislopen.

Ik herhaal dat de CD&V-fractie van mening is dat men de beste sportpromotie bekomt door stimulering van de werking van de sportverenigingen en niet door het in hoofdzaak zelf willen organiseren van allerlei activiteiten door de gemeentelijke sportdienst. Dit laatste is niet de goede formule en zeker niet de financieel meest interessante. 

6. IVEG - buitengewone algemene vergadering: goedkeuring agenda aanduiding vertegenwoordigers / mandatering

Pro memorie.

7. Intercommunale Westlede algemene vergadering: goedkeuring agenda / aanduiding vertegenwoordigers / mandatering

Pro memorie.

8. Forfaitaire bijdrage andere gemeenten in kosten brandweer (2001) - advies

De provincie brengt voor het jaar 2001 voor de brandweerwerking 271.735 euro onkosten in aanmerking die forfaitair moeten verdeeld worden tussen Zelzate, Moerbeke en Wachtebeke. Dit bedrag wordt verhoogd met 10% en dan verdeeld à rato van 50% voor Zelzate en twee maal 25% voor beide andere gemeenten. Dit betekent dat Zelzate van zowel van Moerbeke als van Wachtebeke 122.280,93 euro zal krijgen als deelname in de organisatie van de brandweer.

De gemeenteraad adviseerde dit voorstel van de provincie gunstig.

9. Aankoop van nieuwe speeltuigen ten behoeve van het basisonderwijs

Pro memorie.

10. Gemeentelijk basisonderwijs - toetreding tot vervangingspool

De vervangingspool is één van de middelen die men wil aanwenden om het lerarentekort in te dijken. De gemeente wenst toe te treden tot dit systeem omdat het vervangen van tijdelijk afwezige leerkrachten regelmatig terug voor problemen zorgt.

11. Retributiereglement voor de niet-verplichte tussenkomsten van de gemeentelijke vrijwillige brandweer - wijziging

 - Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V-fractie zal deze aanpassingen goedkeuren mits aan een aantal tegemoetkomingen wordt voldaan:

Er wordt uiteindelijk werk gemaakt van bijsturing van het retributiereglement dat door zijn onduidelijkheid mede aan de oorzaak ligt van het jarenlang te hoog factureren van brandweerinterventies aan inwoners. Zie ook volgend punt op de agenda. De CD&V-fractie vraagt om die reden toevoeging van volgende motivaties:

- Gelet op de diverse tussenkomsten (03 juni 2003, 05 juni 2003, 02 september 2003 en 07 oktober 2003) van raadslid Martin Acke betreffende de financiële administratie inzake brandweer- en ambulanceprestaties) en zijn verzoek (gemeenteraad 02 september 2003) tot een grondige doorlichting hiervan;
- Gelet op de nota sec/eds/03.18 d.d. 01 oktober 2003 van de gemeentesecretaris;
- Overwegende dat de bevindingen vervat in deze nota werden besproken op de gemeenteraadscommissie financiën d.d. 28 oktober 2003;
- Overwegende dat ook voor interventies van minder dan 1 uur steeds een minimum aanrekening van 2 uur van het uitgerukt materiaal werd gedaan naar analogie met de personeelskosten; dat dit niet in overeenstemming is met de bepalingen van het retributiereglement; (zo nodig stemming over amendement)

Wij hebben begrip voor de toegepaste verhogingen van de tarieven voor het materieel en de blusmiddelen met 60 à 70% aangezien die sedert 1985 niet zouden aangepast zijn en voortaan de 20% onderhoudskost omvatten. Onze fractie vraagt echter dat bij de brandweer wordt aangedrongen om overbodig materieel en personeel zo spoedig mogelijk terug te laten keren, om geen onnodige kosten voor de inwoners te genereren.

Wij zijn ook akkoord voor de koppeling van de tarieven voor ambulancevervoer aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Ik vraag echter graag de opname van de basistarieven uit het KB van 7 april 1995 (die wijzigen blijkbaar toch niet frequent) in het gemeentelijk reglement zodat dit meer bruikbaar is voor informatie en controle.

Wat de tarieven voor het niet-dringend liggen ziekenvervoer betreft: op de gemeenteraad van 4 maart 2003 beloofde de burgemeester met de ziekenfondsen overleg te plegen om te trachten tot een verbeterde overeenkomst te komen. Wat is het resultaat hiervan?

Voor de aanrekening van wachttijden op vraag van de patiënt wil de gemeente 40,00 EUR per begonnen uur aanrekenen. Het bedrag van 40,00 EUR per uur staat weliswaar in het raamakkoord met de ziekenfondsen, maar men spreekt hier niet van aanrekening per begonnen uur. De CD&V-fractie vindt dit overdreven en stelt tarifering van 10,00 EUR per begonnen kwartier voor (zo nodig stemming over amendement).

12. Teveel aangerekende materiaalkosten bij brandweerinterventies van minder dan 1 uur

 - Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

In de gemeenteraad van 05 juni 2003 klaagde ik in de geheime zitting de onredelijke facturatie aan voor een brandweerinterventie aan een inwoner. Bij de facturatie werd immers uitgegaan van een minimum vergoeding van 2 uren voor de ingezette brandweerwagens, terwijl de interventie in totaal amper 30 minuten duurde. Het reglement voorziet dat er in dat geval slechts één uur gebruik mag worden aangerekend. Ik stelde toen ook te vermoeden dat deze fout systematisch gebeurde.

Toch deed het college van burgemeester en schepenen daar niets aan, tot ik op de gemeenteraad van 2 september uit mijn krammen schoot, dreigde met een financiële doorlichting en eiste dat elke euro die door inwoners teveel werd betaald, spontaan zou worden terugbetaald.

Pas half oktober kwam er d.m.v. de geciteerde nota van de gemeentesecretaris concreet antwoord op mijn vragen. De gemeentesecretaris voerde samen met de ontvanger een onderzoek uit en schreef een aantal conclusies neer die na commentaar van mij werden bijgestuurd.

De bekommernis van de CD&V-fractie en de redenen waarom deze zaak werd aangekaart waren:

  • Opsporen van de fouten die er zijn gebeurd.
  • De te nemen maatregelen om dit in de toekomst te vermijden.
  • De manier waarop de teveel betaalde gelden zouden worden terug bezorgd aan de inwoners.

Intussen werd de materie, zoals door mij gevraagd, uitvoerig besproken op de commissie financiën op 28 oktober en werden mijn bekommernissen onderschreven. Intussen werd de oorzaak van de fouten achterhaald en werd in vorig agendapunt de reglementering aangepast om dit in de toekomst te vermijden.

Tot mijn grote verwondering, maar misschien is dit wel enigszins begrijpbaar, blijkt dat nagenoeg alle tussenkomsten, behalve ene, voor niet prioritaire brandweerprestaties via verzekeringsinstellingen vergoed. De CD&V kan daarom begrip opbrengen voor de argumentatie van het schepencollege om daarom niet over te gaan tot terugbetaling.

Ik duf in deze wel de hoop uitspreken dat het schepencollege in de toekomst alerter omgaat met dergelijke problemen. Het is niet omdat ze door de oppositie worden aangebracht dat ze van tafel mogen geveegd worden.

13. Kerkfabriek Sint-Laurentius - schilderwerken van het buitenschrijnwerk en het waterwerend behandelen van de gevels -ontwerp

Pro memorie.

14. Kerkfabriek Sint-Laurentius - bestratingswerken rond het kerkgebouw - ontwerp

Pro memorie.

15. Minnelijke onteigening van 2 woningen

Pro memorie.

16. Aanpassing centrale verwarming gemeentehuis - meerwerken

Pro memorie.

17. Verbouwingswerken brandweerkazerne - werken in eigen beheer

Pro memorie.

18. Wegen en rioleringswerken Sint-Stevenstraat (deel) - goedkeuring ontwerp

De werken vallen duurder uit dan verwacht. De burgemeester stelt voor dit punt te verdagen naar een volgende gemeenteraad.

Martin Acke stelt dat de CD&V-fractie reeds vroeger ernstige twijfels heeft geuit bij het beperkte budget dat voor deze werken werd voorzien. Hij heeft het moeilijk met deze geïmproviseerde manier van werken van het schepencollege.

De CD&V-fractie gaat slechts akkoord tot verdaging nadat werd toegezegd dat het dossier in december terug op de agenda komt.

     zie princiepsbeslissing gemeenteraad 07-05-2003 

19. Wegen- en rioleringswerken Wachtebekestraat - goedkeuring ontwerp

Pro memorie.

20. Aanleg verkeersdrempels / verkeersplateaus Onteigeningsstraat / Schepen N. De Meyerstraat / Verbindingsstraat

Pro memorie.

21. Huur van een perceel grond om er tijdelijk een fietspad aan te leggen

Pro memorie.

22. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten - aanpassing

Pro memorie.

23. Voorstel tarieven betalend parkeren (op verzoek van de VLD-fractie)

Pro memorie.

24. Niet ambtshalve toepassing van de belastingkorting bij de algemene belasting op de gezinnen: omvang van het probleem, oorzaken, gevolgen, aanpak en maatregelen om dit in de toekomst te vermijden (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

- Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke

De gemeenteraad heeft op 4 maart 2003 beslist het belastingreglement van 9 januari 2003 te verfijnen en beter af te stemmen op de gebruikte terminologie van de kruispuntbank met als bedoeling de ambtshalve toepassing van de voorziene belastingkortingen mogelijk te maken om aldus zowel onterecht hoge betalingen door de inwoners te vermijden als administratieve vereenvoudiging voor de gemeentelijke administratie na te streven. Op de gemeenteraad van 5 juni 2003 werd hiertoe trouwens een overeenkomst met de kruispuntbank goedgekeurd.

Toch blijkt uit informatie van inwoners dat er meerdere situaties zijn voorgekomen waarbij de belastingvermindering niet ambtshalve werd toegepast.

Dit agendapunt strekt ertoe de gemeenteraad te informeren over de omvang van dit probleem (hoeveel onterechte aanslagen), de oorzaken, de gevolgen hiervan, de aanpak van het gemeentebestuur om de gevolgen voor de inwoners te minimaliseren en tot slot welke maatregelen er kunnen worden genomen om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

25. Nieuwe ontwikkelingen in verband met de ontsluiting van de Westerscheldetunnel op Nederlands grondgebied - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

- Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke

In de Nederlandse krant “De Stem” van 29-10-2003 was te lezen dat de provincie Zeeland nu al van plan is om gronden aan te kopen aan weerszijden van de Tractaatweg Terneuzen-Zelzate. De Gedeputeerde Staten willen eventuele verzadigingsproblemen van de Tractaatweg voor zijn en willen dat de ontdubbeling naar 2 x 2 rijvakken reeds in 2010 gerealiseerd is. Nu al is men begonnen met een projectbureau dat bemand wordt met vier à vijf medewerkers van de provincie en heeft men 2,8 miljoen euro vrijgemaakt voor de voorbereidende werkzaamheden van het verbredingsproces.

Deze ontwikkeling bevestigt de visie van CD&V-fractie die het gemeentebestuur steeds heeft gewaarschuwd dat Nederland nooit de zware investering van de Westerschelde Oeververbinding zou hebben gedaan zonder dieper liggende bedoelingen, zijnde een internationale ontsluiting realiseren tussen Rotterdam en Calais. De huidige ontwerpplannen van de verkeersknooppunten R4-Oost houden geen rekening met deze ontwikkelingen. Aangezien de leefbaarheid van de Zelzaatse bevolking hierdoor extra wordt bedreigd, lijkt het me zinvol om deze zaken binnen de gemeenteraad te bespreken en de bekommernissen over te maken aan het Subregionaal Netwerk voor de Gentse Kanaalzone.

Zie artikel in "Het Laatste Nieuws" van 10-11-2003 hieromtrent

Voor de burgemeester is er niets aan de hand. Hij verwijst naar het bestaan van een bilateraal akkoord tussen de Vlaamse en de Nederlandse Overheid waarbij deze zouden overeengekomen zijn dat de Westerscheldetunnel en de toegangswegen van regionaal belang blijven. Hij ziet daarnaast tegenstrijdigheden tussen de wensen en de bevoegdheden van de Provinciale Staten van Zeeland (het Nederlandse Provinciebestuur) en de Rijkswaterstaat (het Ministerie). Bovendien stelt hij te weten dat de eerste 10 jaar voor de realisatie van een ontdubbeling van de Tractaatweg en voor het project kanaalkruising in Sluiskil (bruggen of tunnel) geen financiële middelen zijn voorzien.

26. Toekomst van het jeugdhuis Kiepietiezie: overzicht van de organisatorische en financiële problemen - resultaat gesprek tussen gemeentebestuur en de VZW - visie op de toekomst (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

- Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke

In het Laatste Nieuws van 29 oktober was te lezen dat het voortbestaan van het gemeentelijk jeugdcentrum Kiepietiezie in de Kortestraat is bedreigd. Er zou sprake zijn van diverse organisatorische, maar ook financiële problemen (zie bijgevoegd persartikel). Ik betreur het feit dat de gemeenteraad tot op heden niet concreet op de hoogte werd gebracht van dergelijke problemen. 

Dit agendapunt strekt ertoe de gemeenteraad te informeren over de aard en de omvang van de problemen. Gelieve daartoe tevens de verslagen van de overlegvergaderingen met de vzw en de verslagen van de jeugdraden van 2001 tot 2003 ter inzage van de gemeenteraad te brengen. Tevens wens ik op de gemeenteraad het verslag te bespreken van de vergadering die er op maandag 3 november zou plaatshebben tussen het gemeentebestuur en een afvaardiging van de vzw. 

Wellicht kan de bespreking leiden tot een visie van de gemeenteraad over de toekomst van het Zelzaatse jeugdcentrum in het bijzonder, maar ook over het jeugdbeleid in het algemeen.

Schepen van jeugd, Paul Tollenaere, reageerde vrij emotioneel op deze kritiek. Hij stelde de problemen wel eens bij gelegenheid te willen toelichten (!!!), waarop Martin Acke repliceerde dat de gemeenteraad wettelijk recht had op die informatie. Als daarbij personen te pas komen dan kan dit in geheime zitting gebeuren. 

Paul Tollenaere stelde dat de het gemeentebestuur enkel zorgde voor huur en reparatiewerken aan het gebouw waar het jeugdhuis was gevestigd. Voor de rest opereerde de vzw volledig onafhankelijk. Als schepen van jeugd zetelde hij trouwens nooit in de Raad van Bestuur van de vzw. Hij begreep dan ook niet waarom de oppositie hem bij fouten binnen de vzw 'als gieren' (sic) aanvielen.

Martin Acke wees erop dat volgens de statuten van de vzw een afgevaardigde van de gemeente in de raad van bestuur was voorzien en dat hij het niet logisch vond dat, drie jaar nadat de bevoegdheid van de vroegere jeugdschepen Stuyvaert naar Tollenaere was overgedragen, er een duidelijk gebrek aan toezicht was. Aangezien het schepencolllege enkel uitpakt met de goede zaken en de problemen verzwijgt, is de oppositie wel verplicht de wantoestanden openbaar te brengen. 

Volgens Paul Tollenaere distantieert ook de Jeugdraad zich van het Jeugdhuis. Het verwonderde Martin evenwel dat van die problemen weinig of niets in de verslaggeving van de Jeugdraad te vinden is. Volgens hem liet de jeugdschepen de zaken maar aanmodderen tot de dramatische situatie van vandaag. De schepen stelde slechts toevallig achter het financieel schuldprobleem van de vzw te zijn gekomen en wees op de verantwoordelijkheid van de leden van de raad van bestuur hieromtrent. Hij kon nog niet antwoorden wat er uiteindelijk met de schulden zou gebeuren.

Martin Acke ondervroeg de jeugdschepen ook over de situatie van het personeelslid dat parttime door de gemeente als begeleider werd betaald. Blijkbaar heeft het schepencollege op eigen houtje beslist dit contract niet meer te verlengen. Nochtans was deze aanstelling een beslissing van de gemeenteraad.

De schepen deelde uiteindelijk mee dat de vzw Jeugdhuis momenteel nog steeds niet is ontbonden omdat hiervoor een algemene vergadering moet worden samengeroepen. Hij vreesde dat het niet eenvoudig zal zijn om hiervoor de juiste mensen rond tafel te krijgen.

Burgemeester Schenkels besloot de discussie door te stellen dat er volledig verslag zou worden uitgebracht aan de gemeenteraad en dat de bestuurders van de vzw Kiepietiezie slechts voor de schuld aansprakelijk zullen worden gesteld wanneer ze echte fouten hebben begaan.

27. Politieverordening 9 april 2002 inzake doorgangsverbod voor fietsers en omleiding via de Sint-Franciscusdijk - vraag tot tijdelijke opheffing omleiding voor fietsers in de winterperiode (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke).

- Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke

Met de intrede van het winteruur zullen de schoolgaande fietsers zich weldra moeten verplaatsen bij duisternis. Net als vorig jaar vraag ik tijdelijke opheffing van de politieverordening van 9 april 2002 tijdens de winteruren omwille van volgende redenen:

a) Bij duisternis houdt het fietsen langs de omleiding via een afgelegen en onverlichte polderweg, met regelmatig voorkomende hindernissen zoals slijk en takken, een groter veiligheidsrisico in dan langs het in slechte staat verkerende, maar behoorlijk verlichte, stuk Leegstraat;
b) Bij een ernstig ongeval van een fietser op die verlaten polderweg kan het zeer lang duren vooraleer hulp kan worden verleend, wegens het ontbreken van bewoning en omdat gewoon autoverkeer daar verboden is;
c) Vooral jonge, en daardoor kwetsbare, schoolgaande fietsers moeten het zeer afgelegen traject van de omleiding volgen en lopen daardoor een groter risico het slachtoffer te worden van personen met misdadige bedoelingen;
d) Tal van fietsers negeren trouwens bij duisternis de omleiding om voorgaande redenen, begaan aldus een verkeersovertreding en stelen zich bloot aan vervolging door politie of juridische aansprakelijkheid bij ongeval;

Op de gemeenteraad van 07 januari 2003 klaagde ik de niet sluitende verkeerssignalisatie in die omgeving aan. Kan de burgemeester meedelen of er intussen een onderzoek naar mijn opmerkingen is gebeurd en welke resultaten en bijsturingen het gevolg waren van dit onderzoek?

Dat er wel degelijk nog sprake is van vervuiling van het wegdek mag blijken uit een aantal foto's die werden genomen op 2 november 2003 en u werden overgemaakt.

    

Indien de gemeenteraad niet bereid mocht blijken om het politiereglement tijdelijk op te heffen, welke aanvullende maatregelen zal het schepencollege dan nemen om, voorgaande opmerkingen in acht genomen, de veiligheid van de fietsers op het omleidingstraject voldoende te waarborgen?

Zoals te verwachten weigerde de burgemeester hierop in te gaan. Hij zegde wel toe om regelmatig de polderweg Sint-Franciscusdijk aan te laten reinigen via de veegwagen of de brandweer. Dit gaat dan echter weer ten koste van extra uitgaven voor de gemeentekas. Het zal maar zijn tot er eens iets gebeurt!

Laat ons hopen dat de herstellingswerken aan de Leegstraat na de winter zonder uitstel kunnen van start gaan, zodat er een einde komt aan dit al veel te lang aanslepend dossier.

28. Bespreking problematiek brug Zelzate (op verzoek van PVDA-raadslid Frans Van Acoleyen).

Pro memorie

II. GEHEIME ZITTING

1. Ereburgers

Pro memorie

2. Machtiging rechtszaken

Pro memorie

3. onderwijzend personeel - pensioen

Pro memorie

4. onderwijzend personeel - aanstelling

Pro memorie

5. VZW Zelzaatse Sportinstellingen - ontslag lid raad van bestuur

Pro memorie

6. Sportraad - ontslag lid

Pro memorie

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014