Gemeenteraad 07-10-2003

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

14-10-2003     

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring notulen gemeenteraden

Martin Acke had enkele opmerkingen bij het verslag van de gemeenteraad van 02 september 2003, betreffende het punt 10 "Toetreding tot IVEG na ontbinding VEM". Een correcte verslaggeving is immers belangrijk bij de afhandeling van de lopende klacht bij de provinciegouverneur. 

Hij vroeg volgende aanpassingen:

a) Bij te voegen motivatie (4de in de reeks):

“- Gelet op het vergelijkend overzicht dat door de burgemeester aan de raadsleden werd verstrekt, waarbij staande de vergadering volgende kerncijfers werden aangepast: ……...”

b) Schrappen van de motivatie:

“- Gelet op het collegebesluit d.d. 02 september 2003 waarbij beide voorstellen werden vergeleken en waarbij de heer burgemeester melding maakte van een gewijzigd voorstel van WVEM ontvangen op zelfde datum (02 september 2003);”

omdat noch het collegebesluit, noch het gewijzigd voorstel ter inzage van de gemeenteraad zijn geweest.

c) Schrappen van de motivatie:

“ - Gelet op het ultiem voorstel van IVEG d.d. 02 september 2003 waarbij een overnamewaarde van 7 450 000,00 EUR wordt gegarandeerd naast een jaarlijks dividend en gunstige nettarieven ten voordele van de inwoners;”

omdat dit voorstel niet ter inzage van gemeenteraad is geweest.

d) Schrappen van Artikel 2 van het besluit zelf:

“Onder voorbehoud van beslissing van de Algemene Vergadering VEM om tot effectieve ontbinding van VEM over te gaan zal de gemeente inbreng doen van haar distributierechten en netgebruikers waarvoor een jaarlijks dividend zal worden uitgekeerd. De gemeente onderschrijft 17 aandelen A voor de activiteit elektriciteit en 7 aandelen A voor de activiteit aardgas, waarbij elk aandeel A een waarde van 2 500,00 EUR heeft. Overeenkomstig de statuten van IVEG worden de aandelen A toegekend per 350 distributienetgebruikers of breuk van 350 distributienetgebruikers. IVEG zal de activa en passiva van de exploitatiegroep VEM-Zelzate overnemen en zal hiervoor minimaal 7 450 000,00 EUR cash betalen aan de gemeente.”

omdat dit artikel 2 niet vooraf aan de gemeenteraad werd ter kennis gegeven (bijv. via het ontwerpbesluit) en hiervan op de raad geen voorlezing werd gedaan. Het kan bijgevolg geen element van het verslag zijn en ook niet van het gemeenteraadsbesluit.

Hij stelde dat de gemeenteraad terecht kan stellen dat het gemeenteraadsbesluit na deze aanpassingen onvoldoende grond heeft, wat dan ook de reden is waarom de CD&V-fractie zich heeft onthouden.

Reactie van de burgemeester:

a) wordt toegevoegd en d) wordt geschrapt zoals gevraagd.
b) en c) worden niet geschrapt - de burgemeester stelde dat hij er ook niet kan aan doen dat de zaken niet op voorhand ter inzage zijn geweest.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

a) Brief van het gemeentebestuur aan de Adminstratie Wegen en Verkeer i.v.m. de werkzaamheden aan het knooppunt R4-West en de bekommernissen die in de vorige gemeenteraad hieromtrent werden geformuleerd (scheurvorming huis – geen plaatsbeschrijvingen gebeurd - twijfel over aanleg natuurlijke berm). Het ministerie stuurde de klacht door aan de verantwoordelijke dienstkringingenieur.

b) Overlegcomité gemeente-OCMW d.d. 24 juli 2003:

Een Lokale Werkwinkel heeft o.a. de bedoeling alle initiatieven inzake tewerkstelling (OCMW – VDAB – RVA – PWA) binnen de gemeente te centraliseren op een locatie. Het overlegcomité nam het standpunt in momenteel nog niet over te gaan tot oprichting van een Lokale Werkwinkel in Zelzate omwille van diverse redenen: federale en Vlaamse beleid inzake werkgelegenheid is nog niet duidelijk, noodzakelijke inzet van extra personeel en andere werkingskosten terwijl hiervoor geen budgetruimte is voorzien, cliënten van OCMW zullen toch moeten blijven reizen tussen dit initiatief en het OCMW, risico op versnippering van OCMW-diensten. In afwachting wordt de huidige werking van het OCMW inzake sociale tewerkstelling verder gezet.

c) Notulen vergadering raad van bestuur van Teveoost d.d. 26 juni 2003

d) Notulen vergadering raad van bestuur van Veneco2 d.d. 09 juli 2003:

In dit verslag is op pagina 9 te lezen dat Zelzate vragende partij is voor een snelle ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein Rieme-Noord, met VENECO als projectontwikkelaar. Het verslag vermeldt tevens dat er inzake de ontwikkeling van die zone al overleg is geweest tussen VENECO en het Zelzaats schepencollege en dat dit begin augustus zou worden hernomen. Kan raadslid Margot Colpaert die de vergadering van VENECO als vertegenwoordiger van deze gemeenteraad bijwoonde, hierop enige toelichting geven?

Martin Acke stelde dat deze gesprekken hem enigszins verrassen omdat hij nauwgezet de verslaggeving van het schepencollege bijhoudt en van enige gesprekken door het college geen spoor kon terugvinden. Deze materie die handelt over de toekomst van Callemansputte interesseerde hem in het bijzonder als lid van de Gecoro als van PROVAG.

Zijn vragen: Wat was de inhoud van die gesprekken? Kan de gemeenteraad inzage krijgen van het verslag van die overlegrondes?

De burgemeester antwoordde i.p.v. Margot Colpaert:

Het is de plicht van het schepencollege om deze materie op te volgen. Zelzate noch Evergem zijn in staat om dit regionaal project zelfstandig aan te pakken zodat overleg nodig is.

Er komt een gewestplanwijziging teneinde de juiste zones voor zeehavengebied in te kleuren, waardoor de bedreigde gronden in Callemansputte binnen het actiedomein van PROVAG zullen komen. Nadien kan PROVAG de nodige middelen vrijmaken om over te gaan tot de onteigeningen met begeleidende maatregelen.

Men is het erover eens dat VENECO zal fungeren als projectontwikkelaar. Dit komt later aan bod op de gemeenteraad.

3. IDM - buitengewone algemene vergadering - goedkeuring agenda aanduiding vertegenwoordigers / mandatering

De gemeenteraad duidde Margot Colpaert en Kurt Van Weynsberghe aan als vertegenwoordiger en opvolger voor de buitengewone algemene vergadering van IDM op 19 november 2003 en gaf opdracht om de agendapunten goed te keuren.

Voornaamste punten van die agenda zijn de goedkeuring van het beleidsplan 2004 en van de begroting 2004.

Begroting 2004 van IDM

Martin Acke stelde dat het verheugend is vast te stellen dat de gemeentelijke bijdrage voor de werkingskosten jaar na jaar daalt. 

Dit komt vooral door:

- De daling van de hoeveelheid te verwijderen restafval en de aanzienlijke daling van het te composteren afval. De invoering van DIFTAR in alle deelgemeentes is hier de oorzaak van. Ook het intensifiëren van de selectieve ophalingen en de doorgedreven scheiding van de afvalstromen werken deze daling in de hand.
- De investering voor een DENOX-installatie aan de verbrandingsinstallaties van IVAGO en de door de Vlaamse Regering opgelegde investeringen in een installatie voor energierecuperatie zal de toekomstige verwerkingsprijs van te verbranden restafval verder doen stijgen. Toch verwacht men dat de daling van de hoeveelheid restafval zal resulteren in een globale daling.
- De beheersing van de personeelsuitgaven.


- Voor Zelzate ziet die evolutie er alsvolgt uit:

JaarBijdrage Zelzate in kosten IDM
2000€ 918.734
2001€ 894.482
2002€ 841.829
2003€ 811.851
2004€ 778.491

Opmerking: hierbij moet uiteraard worden vermeld dat de gemeentelijke bijdragen in de werking van IDM t.o.v. vroeger weliswaar zijn gedaald, maar dat de inwoners via hun Diftar-factuur nu zelf rechtstreeks een deel van de lasten dragen.

De exploitatie van het Zelzaatse containerpark gebeurt sedert vorig jaar door IDM. Voor 2004 begroot men de totaaluitgaven hiervoor op € 89.500 (diensten en goederen) + € 79.900 (personeelskost) + € 10.000 (overheadkosten) hetzij een totaal van € 179.400. Langs ontvangstenzijde zien we € 7.400 voor textiel en schroot. Dus een gemeentelijke toelage van € 172.000 voor 2004. 

Een vergelijking van de exploitatiekosten van het containerpark met de vorige jaren is niet vanzelfsprekend omdat de gemeentelijke opvolging van de kosten onvoldoende doorzichtig was.

De burgemeester beweerde dat wat hij persoonlijk aan huisvuilbelasting en Diftar betaalt, zowat gehalveerd is buiten vroeger en wees erop dat de gemeente nu al werk maakt van de door de minister gevraagde daling van de milieubelasting. Na deze opmerking merkte PVDA-raadslid Frans Van Acoleyen schamper op dat hij ook veel mensen kent van wie hun rekening gestegen is.

4. TEVEOOST - buitengewone algemene vergadering - goedkeuring agenda / aanduiding vertegenwoordigers / mandatering

De gemeenteraad duidde Gino D'Haene en Carlo Van Hoecke respectievelijk aan als vertegenwoordiger en opvolger voor de algemene vergadering van Teveoost op 31 oktober 2003 en gaf de opdracht om de agendapunten goed te keuren.

Voornaamste punten van die agenda zijn een statutenwijziging en de te ontwikkelen activiteiten voor 2004.

5. Legionellapreventie - prijsvraag opmaken beheersplan

De gemeente dient in te gaan op een verplichting van de Vlaamse Overheid om voor 31-12-2003 een beheersplan op te maken inzake preventie van de veteranenziekte of Legionella. Aangezien dit een overheidsopdracht is, zullen het gemeentebestuur, het OCMW en de vzw Zelzaatse Sportinstellingen samen overgaan tot een prijsaanvraag bij erkende laboratoria voor de opmaak van dergelijk beheersplan op basis van een aangeboden dienstenpakket van TMVW.

In OCMW en de Eurohal gaat het hem over vrij belangrijke installaties, terwijl het voor de gemeentediensten zelf hoofdzakelijk over enkele douches in de gemeentelijke technische dienst en in de gemeenteschool Debbautshoek gaat.

De CD&V-fractie vond deze samenwerking tussen OCMW en Gemeente om kosten te besparen prima. Zij vroeg aan het gemeentebestuur om aan de diverse mogelijke betrokken verenigingen (voetbalploegen) of organisaties (scholen) te communiceren dat ook zij van de dienstverlening van TMVW op dit vlak gebruik kunnen maken. De burgemeester stelde dat dit reeds in de sportraad aan bod is geweest en dat dit ook de bedoeling is bij de overige raden.

6. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - uitbreiding zone 30 scholenzone Oost

De gemeente heeft de intentie om alle schoolomgevingen veiliger te maken. De invoering van zones 30 draagt hier ongetwijfeld toe bij. Na aanpak van Kerkstraat, Patronagestraat en Leegstraat wordt nu een zone 30 in de Onteigeningsstraat (deel), Schepen Napoleon De Meyer en Verbindingsstraat (deel) ingevoerd.

Het reglement op de politie van het wegverkeer moet worden aangepast teneinde de zone 30 uit te breiden tot de Onteigeningsstraat, Verbindingsstraat en Schepen Napoleon De Meyerstraat.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

De CD&V-fractie is voorstander van een behoorlijk ingerichte zone 30 in de omgeving van het Koninklijk Atheneum. De gemeenteraad kan dit voorstel tot aanpassing aan het politiereglement echter nog niet goedkeuren omdat de omgeving daartoe niet ingericht is, iets dat nochtans wettelijk verplicht is. Wij kunnen wel akkoord gaan met de formulering dat het besluit van kracht gaat op moment dat de ingrepen worden gerealiseerd.

Ik wijs erop dat de burgemeester aan de bevolking heeft meegedeeld dat het de bedoeling was om de ingrepen kort na het bouwverlof te realiseren om bij de start van het nieuwe schooljaar de zone 30 te kunnen inrichten. Het gemeentebestuur maakt er zich nu wel erg gemakkelijk vanaf door vandaag de zone 30 enkel af te bakenen in haar politiereglement. Dit kan wettelijk niet zonder eerst een aantal snelheidsremmende aanpassingen aan de weginfrastructuur in te voeren.

In een overweging verwijst het college naar een bijgevoegd plan met afmetingen en aard van de infrastructurele ingrepen die snelheidsremmende maatregelen ressorteren, maar die maatregelen zijn nog niet genomen. Deze overweging zet de minister die het besluit moet goedkeuren op een verkeerd been. Bovendien geeft de schets (meer is het niet) nog geen duidelijkheid over welke maatregelen men uiteindelijk gaat kiezen. Men zal wellicht stellen dat dit later komt, maar ik kan verschillende zones 30 in onze gemeente aanduiden waar die maatregelen (om budgettaire reden?) er nadien nooit zijn genomen. Sta me toe het schepencollege te herinneren aan de historie van de Stationsstraat waar diverse automobilisten destijds werden beboet binnen in een onwettig ingerichte zone 30? Liever dan in te gaan op mijn door het ministerie ondersteunde vraag tot wettelijke inrichting heeft u daar toen gewoon de zone 30 opgeheven en een onveiliger toestand gecreëerd.

Het schepencollege koos rond het Atheneum voor aanleg van verkeersplateau's en –drempels. Op 27 maart 2003 werd op het gemeentehuis een hoorzitting gehouden om de inwoners hierover te informeren en de gelegenheid te geven voor inspraak. Ik vind dat het van weinig respect tegenover de inwoner getuigt dat van deze bijeenkomst geen enkel verslag werd opgemaakt. Ik kan u wellicht verwijzen naar het verslag dat ik hieromtrent heb gepubliceerd in mijn elektronische nieuwsbrief zelzate@rem N° 3.07 van 30-03-2003 en dat u gerust mag gebruiken bij de opmaak van uw bestek.

In welke mate gaat het gemeentebestuur in op de opmerkingen en vragen van de inwoners die op die hoorzitting werden gesteld? Welke keuze gaat men doen aan de ingang van het Atheneum in de Onteigeningsstraat? Een drempel of een plateau? En elders? Zoals eerder gezegd geeft de schets hierover geen uitsluitsel.

Eén van de bekommernissen van de inwoners was het aspect van de drempels of plateaus. Het is geweten dat te bruuske drempels letterlijk en figuurlijk een gevoelig punt zijn en veelal de oorzaak zijn van de tegenstand van veel mensen tegen dit soort snelheidsremmers. Ik hoop dat hier ten volle rekening met wordt gehouden.

De burgemeester stelde geen verslag van de hoorzitting nodig te hebben om te weten wat op die vergadering gezegd is. Zijn geheugen moet echter toch niet zo goed zijn want hij herinnerde zich dat dokter Van Acoleyen daar aanwezig was, terwijl die stelde dat dit niet waar was. Hij stelde dat zou worden geopteerd voor plateaus waar dit werd gevraagd. Met de drempel in de Verbindingsstraat zal ook worden gewacht tot deze straat wordt gerenoveerd. Deze zaken komen bij de goedkeuring van het definitieve bestek aan bod. 

Wat de procedure betreft stelde hij de normale aangewezen procedure te volgen. Hij meende dat, afhankelijk van de goedkeuring van het politiereglement door de minister, de werken nog kunnen worden gegund op de kredieten van dit jaar. Uitvoering zal dus wellicht maar achter de winter zijn.

Halfuurtje van de burger:

Guy Willems kaartte een aantal verkeersproblemen aan zoals de wisselende snelheidsbeperkingen op de Industrieweg richting Klaverblad Zelzate-West, beklaagde zich over de invoering van parkeermeters in het centrum, parking voor ceremoniewagens aan het gemeentehuis, oversteektijd voor voetgangers R4 aan Leegstraat te kort, geen snelheidsbeperking autoverkeer aan afslag R4 naar N49 (Texaco-station). De zone 30 in Klein Rusland vond hij een goede zaak en hij vroeg aanleg van een speelpleintje voor kinderen. Hij stelde dat de inwoners ongerust zijn omwille van de uitbreidingswerken van VFT. De burgemeester zegde dat deze juist bedoeld waren om de PAK's naar beneden te halen en dat stankhinder niet alleen van dit bedrijf komt.

De burgemeester verwittigde Guy Willems dat het vragenuurtje van de burger er is voor vraagstelling door de inwoners en niet mag misbruikt worden om de politieke stellingen van zijn partij te verkondigen.

Een tweede burger wees erop dat de tijdelijke container van Dexia-bank was geplaatst op een manier dat er te weinig ruimte voor de voetgangers over blijft (minder dan 85 cm). Mits de container op te schuiven zou dit kunnen worden opgelost. De burgemeester vond dit een terechte vraag en zou hiervoor actie nemen.

7. Aanleg parking ter hoogte van het politiegebouw

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Dit agendapunt is een gevolg is van mijn klacht bij de gouverneur, welke volledig gegrond werd bevonden. De CD&V-fractie weigert ook vandaag deze illegaal aangelegde parking voor het personeel en het schepencollege te regulariseren omwille van volgende redenen, die ik wens opgenomen te zien in het verslag:

1) De gouverneur bestempelde het ontbreken van een geldige bouwvergunning als weinig behoorlijk en goed bestuur en schatte de affaire des te erger in omdat de decreetgever het bijzonder recht tot het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen juist aan het schepencollege heeft gegeven. M.a.w. het college van burgemeester en schepenen moet hierin een voorbeeldfunctie vervullen. Dit vandaag goedkeuren zou betekenen dat wij instemmen met dergelijk onbehoorlijk bestuur.

2) Het heeft in het verleden altijd tot de geplogenheden van dit schepencollege behoord dat diverse zogenaamde kleine werken (plaatsen van paaltjes, afsluitingen, wegverhardingen, inrichten van parkeerplaatsen, bijplaatsen van verkeerssignalisatie,…) die eigenlijk investeringen zijn, gebeuren in rechtstreekse opdracht aan de technische dienst. Wanneer deze werken kaderen binnen het normale onderhoud en de instandhouding van het patrimonium van de gemeente, dus behoren tot het dagelijks bestuur, hebben wij daar ook geen moeite mee, op voorwaarde dat de uitgaven passen binnen de begrootte bedragen. Maar dit is duidelijk niet altijd zo. Het is immers niet de eerste keer dat ik verneem dat de burgemeester zelf rechtstreeks opdrachten geeft aan de technische dienst die wellicht kaderen in zijn dienstbetoon maar zelfs niet in het schepencollege, laat staan in de gemeenteraad beslist werden. Dit kan niet. De gouverneur stelt duidelijk in zijn schrijven dat werken die geen louter onderhoud inhouden, investeringen zijn die kaderen binnen de buitengewone dienst en onderworpen zijn aan de goedkeuring van de gemeenteraad.

3) Mijn opmerking van daarjuist heeft inderdaad ook veel te maken met het in het verleden regelmatig aan zijn laars lappen van de wet op de overheidsopdrachten. Deze wet is er gekomen om willekeur en favoritisme bij gemeentelijke bestellingen van diensten en materiaal te voorkomen. De onwettige aanleg van de parking voor het gemeentepersoneel is daar één voorbeeld van maar de wet slaat m.i. ook op de keuze van een advocaat bij de verdediging van de gemeentelijke belangen, of de keuze van een architect voor gemeentelijke opdrachten, of de keuze van een brouwer voor levering van dranken,… CD&V stemt vandaag tegen omdat we ons niet kunnen verzoenen met dergelijke praktijken.

4) Het schepencollege minimaliseert de uitgave. De opgegeven prijsraming in het besluit klopt niet met de werkelijkheid. Zo werden de randen ondermeer afgewerkt met betonnen boordstenen zoals die worden gebruikt bij aanleg van wegen.

5) De weigering van het schepencollege om de nodige bewarende maatregelen te nemen bij de vaststelling van de overtreding. Mijn verontwaardiging was groot toen wij destijds vaststelden dat iemand zonder gemeenteraads- noch collegebesluit opdracht had gegeven tot aanleg van deze parking. Ik vroeg via een brief gericht aan het schepencollege om de illegale werken stil te leggen, een proces-verbaal op te stellen en een onderzoek te voeren. Voor wat de onwettige opdracht voor de werken betreft, vroeg ik aan het schepencollege te onderzoeken wie hiervoor verantwoordelijk is, hem hiervoor persoonlijk aansprakelijk te stellen en over te gaan tot terugvordering van de kosten voor aanleg en herstel van het terrein in zijn oorspronkelijke staat. Het schepencollege heeft dit schrijven naast zich gelegd en tot op heden zelfs nog geen antwoord bezorgd. Dit is in tegenspraak met het reglement van orde van de gemeenteraad dat stelt dat schriftelijke vragen of interpellaties door gemeenteraadsleden zo vroeg mogelijk maar ten laatste binnen de maand moeten worden beantwoord.

6) Los van voorgaande overwegingen blijft de CD&V-fractie de aanleg van deze parking voor het schepencollege en de gemeentelijke ambtenaren een discriminerende maatregel vinden. Wij zijn van mening dat als de Zelzatenaar parkeergeld moet betalen ook de politiekers en ambtenaren dit maar moeten doen! Wanneer wij de meerderheid moeten geloven is er voldoende gratis parkeerplaats binnen loopafstand… dat zij er dan ook gebruik van maken!

Vraag i.v.m. de uithangplicht van de bouwaanvraag:

Waarom is deze gebeurd langs het wandelpad tussen politiekantoor en parking Vredekaai en niet duidelijk zichtbaar aan de openbare weg, m.a.w. aan de toegang van het perceel via de Havenlaan, zoals vereist in de wetgeving?

Antwoorden burgemeester:

De regularisatie van de stedenbouwkundige vergunning is onderweg. De gemachtigde ambtenaar van stedenbouw in Gent dient zich hierover nog uit te spreken. Hij stelde dat aankopen van minder dan 2.000 € op factuur mogen gegund worden en dat de gemeenteraad veel werk zou hebben mocht elke kleine aankoop daar moeten beslist worden. De kostprijs van de betonnen boordstenen is terecht en zal worden toegevoegd. De burgemeester was van oordeel dat, omdat ik dan toch een klacht bij de gouverneur had ingediend, de procinciegouverneur die klacht dan maar moest behandelen. Om die reden wenste hij zelf niet te reageren. Hij vond dat de uitplakking op het wandelpad tussen het politiekantoor en de parking Vredekaai wel conform is aan de wet. 

De SP.A-fractieleidster Patricia De Meyer wou de regularisatie van deze parking, voorgesteld door SP.A-burgemeester John Schenkels, niet goedkeuren omdat de SP.A-fractie in de gemeenteraad van 03-04-2003 besliste om het voorstel voor een personeelsparking in te trekken en het gemeentepersoneel via sectoraal akkoord een parkeerabonnement te geven. 

Resultaat stemming: 12 ja – 6 neen – 1 onthouding

Dit afwijkend stemgedrag zorgde voor een serieus incident waarbij de burgemeester woedend de gemeenteraad schorste, de zaal verliet en overwoog om op te stappen naar huis. Uiteindelijk liet hij zich overhalen om na een kwartier de raadszitting te heropenen.

8. Politiereglement op de organisatie van rommel- en brocanteriemarkten op de Grote Markt

Het schepencollege besliste om op de Grote Markt in de toekomst regelmatig rommel- en brocanteriemarkten in te richten. Deze activiteit ging de eerste keer door op 14 september en bracht veel volk op de been. Hiertoe zal telkens tussen 07u00 en 19u00 een stilstand- en parkeerverbod (uitgezonderd voor de standhouders) worden ingericht op het middenplein van de markt van aan de R4 tot aan de Marktstraat.

Tussenkomst van Martin Acke:

De CD&V-fractie zal dit politiereglement goedkeuren maar wenst in de zin van artikel 7 van het reglement van orde van de gemeenteraad een interpellatie van de burgemeester te doen en hierop m.a.w. een duidelijk antwoord te krijgen.

Hoe komt het dat politiereglementen voor tijdelijke situaties zelden of nooit de gemeenteraad halen? Nochtans geven dergelijke reglementen regelmatig, vooral al ze langer dan een paar dagen aanhouden, aanleiding tot opmerkingen, vragen, hinder en ongenoegen van betrokken inwoners. Het is al meerdere keren gebeurd dat ik hierover vragen kreeg die ik niet kon beantwoorden omdat de gemeenteraad niet op de hoogte werd gebracht. De burgemeester kan bij onvoorziene gebeurtenissen in welbepaalde omstandigheden politieverordeningen uitvaardigen, maar artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet stelt duidelijk dat dit gebeurt onder de verplichting onverwijld hiervan aan de gemeenteraad kennis te geven met opgave van de reden waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden.

Ik vraag bij deze dat de burgemeester deze wettelijke verplichting in de toekomst nakomt en planbare of voorspelbare politieverordeningen door de gemeenteraad laat nemen en bij de andere hiervan nadien steeds kennisgeving te doen aan de raad. De kennisname van de politieverordeningen zal de gemeenteraadsleden tevens in staat stellen om opmerkingen van inwoners beter te interpreteren en ter harte te nemen via suggesties naar gemeenteraad en burgemeester.

De burgemeester stelde dat de gemeentewet voorziet dat de door hem uitgevaardigde politiereglementen maar op de gemeenteraad dienen worden gebracht wanneer ze op moment van de raadszitting nog in uitvoering zijn. Martin Acke bestrijdt deze bewering en vraagt de burgemeester hiervan de bewijzen voor te leggen.

9. Verkaveling Knikkerstraat - Warande - beslissing over de zaak van de wegen

Er werd in juni 2002 door Di Franco Carmelo-Cowlessur Marie op het gemeentebestuur een aanvraag gedaan voor een verkaveling van een terrein gelegen tussen de Knikkerstraat en de Warande in 7 loten, met aanleg van wegen. Vooraleer het schepencollege een verkavelingsvergunning kan goedkeuren moet de gemeenteraad een besluit nemen over de zaak der wegen.

Op de gemeenteraad van 17 december 2002 kwam dit dossier reeds ter sprake. Uit onderzoek door de brandweer bleek toen dat er zich een toegankelijkheidsprobleem stelde voor de veiligheidsdiensten. De wegenis van de verkaveling werd toen niet goedgekeurd. In een hernieuwde verkavelingsvraag werd tegemoet gekomen aan de toegankelijkheidsvereisten voor de brandweer. De brandweer gaf op 03 februari 2003 een gunstig advies.

Er werd één bezwaar ingediend omtrent de bekommernis van een aangelande over bijkomende hinder en mogelijke schade door het bijkomende verkeer en over de noodzaak tot afwerking van een wachtgevel. Het schepencollege heeft oordeelde echter dat er geen grond was tot weigering van de verkavelingsvergunning.

Uit vraagstelling van de CD&V-fractie bleek dat zowel de wegenis langs de Warande als de ontsluiting naar de Knikkerstraat nadien zal worden overgenomen door de gemeente. Bij de behandeling van de bouwvergunning zou worden rekening gehouden worden met de bezwaren van de aangelande betreft mogelijke stabiliteitsproblemen door gebruik van de gevellengte van hun woning tot toegangsweg van de 6 woningen en met de afwerking van zijn wachtgevel. Ook de aanwezigheid van twee hydranten,  een vereiste voor het gunstig advies van de brandweer, zou bij de goedkeuring van de bouwvergunning worden overwaakt.

10. Begrotingswijziging 2003 nr. 1/2

De CD&V-fractie vroeg voor volgende zaken geld te voorzien in de begroting:

- aanleg oefenterrein voor rijles - aanschaf materiaal: 1.000 euro;
- aanleg van een basketpleintje 10 x 10 m met doel op de Hoogbouw: 5.800 euro;
- terugbetaling van foutief berekende brandweerfacturen van de voorbije jaren: 25.000 euro;
- inrichting van het pleintje aan de Blende: 2.500 euro

De CD&V-fractie stelde niet meer te kunnen volgen in het financieel (wan)beleid van de gemeente en onthield zich bij de stemming omwille van volgende redenen:

- de vaststelling dat het schepencollege op lichtzinnige wijze en met twijfelachtige motivatie zeer zware financiële beslissingen neemt die niet binnen de begroting zijn voorzien;
- het gebrek aan plannen voor de extra middelen afkomstig van de verkoop van het elektriciteits- en gasnet. Men kan zich afvragen op welke basis de beslissing werd genomen om voorkeur te geven aan cash geld. Er is een duidelijk gebrek aan visie van het schepencollege op de besteding van deze middelen.

(opvallend was dat de burgemeester geen verdere tussenkomsten omtrent het elektriciteitsdossier tolereerde)

11. Vervanging CV en sturing school Debbautshoek

Dit punt werd reeds beslist door de gemeenteraad op 06 mei 2003. De enige afwijking t.o.v. het vroegere besluit was dat de opdracht nu zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Toen via een gewone onderhandelingsprocedure, zonder te specifiëren of die al of niet met bekendmaking zou worden gevoerd.

De CD&V-fractie onthield zich niet omdat ze twijfelde aan de noodzaak van de werken, maar wel aan de correcte toepassing van de procedure inzake overheidsopdrachten.

12. Aankoop meubilair dienst stedenbouw en milieu

De CD&V-fractie onthield zich omdat ze twijfelde aan de correcte toepassing van de procedure inzake overheidsopdrachten.

13. Gemeentepersoneel - wijziging personeelskader aanwervingvoorwaarden

- De functie stedenbouwkundig ambtenaar niveau B1-B3 zoals door de gemeenteraad van 5 juni 2001 voorzien wordt geschrapt en vervangen door de functie stedenbouwkundig ambtenaar/diensthoofd grondgebiedszaken niveau A1-A3. Deze persoon zal bijgestaan worden door de adjunct-controleur teneide tijd vrij te krijgen voor zijn controlerende taken. 

- De twee functies van technisch beambte E1-E3 worden toegevoegd aan de 12 bestaande functies onder openbare werken/gebouwen, omwille van de overname van de exploitatie van het containerpark door IDM.

- Het administratief en geldelijk statuut van het gemeentepersoneel moet worden aangepast aan de A1-A3-vereiste voor de stedenbouwkundige ambtenaar/diensthoofd grondgebiedszaken.

14. Brandweer - aankoop pagers en toebehoren

Omwille van de onzekerheid over de feilloze werking van de nieuwe pagers werkend op het Astridsysteem worden voorlopig nog maar 15 pagers en toebehoren aangeschaft. De uitgaven worden geraamd op € 6.500.

15. Tarieven parkeerbelasting (op verzoek van VLD-VVD-raadslid Frank Bruggeman)

Punt werd door de VLD-VVD-fractie teruggetrokken aangezien het niet tijdig werd ingediend.

16. Onderwijs - administratieve hulp - openstelling

Binnen het werkingsbudget van het schooljaar 2003-2004 wordt voor de uitvoering van administratieve ondersteuning voor de periode van 01-09-2003 tot 30-06-2004 een betrekking opengesteld met een prestatie van 14 u/week.

17. Onderwijs - vacantverklaring betrekkingen

Volgende ambten worden vacant verklaard:

- 1 deeltijds ambt (15/24) kleuteronderwijs;
- 2 voltijdse ambten (24/24) kleuteronderwijs;
- 1 deeltijds ambt (20/36) administratief medewerker (HOKT).

De vaste benoeming gaat in op 1 januari 2004 en voor zover de betrekkingen op die datum nog vacant zijn.

18. Foutieve berekening brandweerfacturen gedurende de voorbije jaren - bespreking te nemen correctieve maatregelen (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Toelichting van de CD&V-fractie welke vooraf werd bezorgd aan de gemeenteraad:

In de gemeenteraad van 05 juni 2003 klaagde ik in de geheime zitting de onredelijke facturatie aan voor een brandweerinterventie aan een inwoner. Bij de facturatie werd immers uitgegaan van een minimum vergoeding van 2 uren voor het brandweerpersoneel, wat conform is met het grondreglement, maar ook van 2 uren voor de twee wagens. Dit laatste is overdreven aangezien de interventie in totaal amper 30 minuten duurde en het grondreglement voorziet dat er in dat geval één uur gebruik wordt aangerekend. Ik stelde toen te vermoeden dat het berekeningsprogramma Abifire gevoed werd met een verkeerde parameters waardoor alle inwoners bij interventies van minder dan één uur, stelselmatig te veel werden aangerekend.

Gedurende twee maanden was hierover geen enkele reactie te horen, waardoor ik veronderstel dat er ook geen actie werd genomen om de fouten in de facturatie op te sporen en te corrigeren. Het schepencollege vond het zelfs niet de moeite om mij een antwoord te bezorgen op mijn vragen, alhoewel ze daartoe verplicht worden door het reglement van inwendige orde van de gemeenteraad.

In de GR van 02 september legde ik, bij de kennisname van de notulen van het overlegcomité Gemeente-OCMW d.d. 06 mei 2003, de aandacht op heel wat problemen inzake facturatie van brandweer- en ambulanceprestaties die in dit verslag werden aangekaart. Dat betekende dat het schepencollege al minstens een maand voor ik dit probleem op de gemeenteraad aankaartte op de hoogte was.

De CD&V-fractie vroeg zich toen af hoe het mogelijk was dat men met financiële aanrekeningen aan de burger zo slordig kon omspringen en kon moeilijk begrijpen waarom het college geen enkele inspanning had geleverd om de zaak recht te zetten. Ik eiste tevens dat elke euro die door inwoners teveel werd betaald, spontaan zou worden terugbetaald door gemeente of OCMW. Om die reden vroeg ik een grondige doorlichting van de administratie rond brandweer- en ambulanceprestaties. Welke antwoord gaf het schepencollege op deze gegronde vragen? Geen. Ik had nochtans duidelijk gevraagd om uitvoerig en gedetailleerd te worden geïnformeerd en aangedrongen op een samenkomst van de commissie financiën op korte termijn.

Kortom: een gemeenteraadslid bracht een serieus probleem aan de oppervlakte en wat weet hij drie maanden later? Helemaal niets?

Tot wens ik, in het kader van artikel 7 van het reglement van orde van de gemeenteraad, bij de toelichting van dit agendapunt volgende schriftelijke vragen te stellen:

- Welke fouten heeft het onderzoek aan het licht gebracht?
- Welke maatregelen heeft men genomen of gaat men nemen om de toekomst op dit vlak veilig te stellen?
        m.i. minstens aanpassing van de berekeningswijze en verduidelijking van het retributiereglement
- Op welke manier zullen de teveel betaalde gelden terug worden bezorgd aan de inwoner?

Tussenkomst van Martin Acke op de gemeenteraad zelf:

Vier maanden nadat ik dit probleem hier op deze gemeenteraad heb aangekaart, wil het schepencollege ons blijkbaar niet vertellen waarom jarenlang vele honderden mensen een te hoge brandweerfactuur van tientallen euro hebben betaald en wat het gemeentebestuur eraan wil doen om dit in orde te brengen. Ik betreur dit getreuzel ten zeerste.

Bij gebrek aan het nochtans tijdig aangevraagde onderzoek en verslag met de noodzakelijke gegevens zie ik me verplicht de raadsleden voor te stellen om mijn agendapunt te verdagen naar de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

De gemeenteraad ging in op het voorstel tot verdaging van dit punt naar de volgende zitting (wellicht begin november).

19. Interactie tussen OCMW-administratie en gemeentelijk administratie bij de behandeling van facturen voor brandweer- en ambulanceprestaties, nazorg en klachtenbehandeling - bepaling standpunt gemeenteraad (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Uitgaande van de commentaren in het verslag van het overlegcomité Gemeente-OCMW van 06 mei 2003 meen ik dat moet worden afgestapt van de huidige wijze van administratieve afhandeling. Het verleden heeft bewezen dat dit niet werkt. Anderzijds is het niet logisch dat het OCMW alle ontvangsten geniet terwijl de gemeente moet opdraaien voor het gros van de administratieve onkosten, ook al mag dit een financiële opportuniteit inhouden. Men moet hierin een eenduidige keuze maken.

De CD&V-fractie stelt voor dat de OCMW-administratie voortaan instaat voor de volledige administratieve verwerking van de brandweer- en ambulancefacturen. Ik heb begrepen dat de werklast hiervoor op ongeveer een halve fulltime administratieve kracht komt. Deze meerkost voor het OCMW kan wat de CD&V-fractie betreft gerust verrekend worden in de OCMW-dotatie.

De burgemeester stelde dat met het OCMW overeengekomen werd dat er niets zal veranderen aan de werkwaijze. Alle prpoblemen waren uitgepraat en verholpen. Nadat de gegevens van het overleg tussen OCMW en gemeente op het schepencollege zijn besproken, zal dit op de gemeenteraadscommissie Algemene Zaken aan bod kunnen komen. 

20. Brandveiligheid van de voor het publiek toegankelijke zalen in de gemeente - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Ik kreeg in het verleden als meerdere vragen van inwoners over hoe het stond met de brandveiligheid van en de controle op de voor het publiek toegankelijke zalen in onze gemeente. Daarbij gaat het zowel over gemeentelijke gebouwen als privé-zaaltjes. Als gemeentelijke overheid zijn we immers verantwoordelijk voor de veiligheid van de inwoners. Bovendien leerde ik uit verslagen van schepencolleges en rapporten van de preventieadviseur dat er regelmatig nog punten boven kwamen die moesten aangepakt worden. Met de begrotingsopmaak van 2004 in aantocht is dit zeer interessant om weten. Tot slot vernam ik dat binnenkort “Zaal Sabrina” in Debbautshoek wordt opgedoekt omdat de zaal van het voormalig Brouwershuis een negatief brandinspectieverslag kreeg en de eigenaar het conform brengen van de inrichting niet ziet zitten. Ik vroeg me af met welke frequentie, op welke basis en op welke manier controles op dergelijke zalen worden uitgevoerd en hoe ze worden opgevolgd.

Om die reden vroeg ik inzage in de brandinspectieverslagen van de voor het publiek toegankelijke zalen in de gemeente. Mijn vraag werd echter geïnterpreteerd als zijnde uitsluitend bedoeld voor de gemeentelijke zalen, waardoor ik vandaag niet beschik over alle gegevens. Ik beperk me dan ook tot behandeling van de nog openstaande punten van de inspectieverslagen van de gemeentelijke lokalen, maar hoop om tegen een volgende gemeenteraadszitting ook zicht te hebben op het aspect van de privé-zalen die voor het publiek toegankelijk zijn.  (volgens de burgemeester zijn deze gegevens niet toegankelijk omwille van de wet op de privacy).

In de eerste plaats wens ik te stellen dat de opvolging van de in deze verslagen vermelde inbreuken of tekortkomingen inzake brandveiligheid me aangenaam heeft verrast. Het is ontegensprekelijk zo dat er werk wordt gemaakt van opvolging, ook al gaat dit vaak gepaard met behoorlijke investeringen voor de gemeente. De CD&V-fractie feliciteert bij deze de gemeentelijke verantwoordelijken voor de opvolging van de brandveiligheid uitdrukkelijk te feliciteren: zowel de brandweerdienst voor de duidelijke en gedetailleerde preventieverslagen als de interne preventieadviseur van de gemeente omwille van zijn krachtdadige aanpak van de problemen en zijn niet aflatende aandacht inzake veiligheid. Gelieve dit compliment aan betrokkenen over te maken.

Een aantal preventieverslagen uit het verleden zijn niet voorzien van een datum, wat me geen correcte situatie lijkt, aan de inhoud te zien vermoed ik echter dat de oudste van de periode 1998-1999 zijn, dus aanvaardbaar recent.

Vraag: met welke frekwentie dienen de gemeentelijke gebouwen te worden herkeurd? (Er blijkt hiertoe geen wettelijke verplichting te zijn - Progecov doet wel 6-maandelijkse controlerondes waaruit o.a. gebreken inzake brandveiligheid kunnen worden gemeld)

1) De brughuizen:

Ik herinner me het inspectiebezoek aan de brughuizen met wijlen Gilbert Zenner, waarbij we ondertussen flink wat jaren geleden, heel wat opmerkingen en suggesties formuleerden over de onveilige toestand van de brughuizen. Het doet me plezier te kunnen vaststellen dat de brughuizen volgens de verslaggeving vandaag volledig conform de voorschriften inzake brandveiligheid werden gebracht.

Het preventieverslag draagt geen datum, maar aangezien het nog dateert van Kapitein De Jonghe, is het wellicht wenselijk dat een nieuwe inspectie gebeurt.

2) Het gemeentelijk lagere scholencomplex in de Caluslaan:

Het verslag is me niet helemaal duidelijk wat de vereisten tot compartimentering en voorschriften tot sommige bouwelementen betreft. Ik begrijp dat het niet evident is om de structurele eigenschappen van het gebouw a de bouw ervan te wijzigen.

Er werd wel een grote inspanning gedaan inzake compartimentering en evacuatiewegen met de trappenhuizen in het bijzonder.

Nog te doen:

 • Rookluiken in de trappenhuizen met bediening op het gelijkvloers (voorzien voor 2003).
 • Sporthal inrichten als compartiment op zich met brandwerende plafonds (te voorzien in 2004)

3) Kleuterschool en kinderopvangcentrum Debbautshoek:

In 2003 werden de laatste opmerkingen i.v.m. brandwerende plafonds in orde gebracht. Een herkeuring van het kinderopvang-gedeelte in 2001 leerde dat alles in orde was.

4) Kleuterschool en kinderopvangcentrum Wittouck:

Nog te doen: gedeelte brandwerende plafonds in het schoolgedeelte (te voorzien in 2004). Een herkeuring van het kinderopvang-gedeelte in 2001 leerde dat hier alles in orde was.

5) Sportcomplex Eurohal:

a) Zwembad:

Nog te doen:

 • Ontgrendeling nooduitgang van de kleedkamers bij brand automatisch of vanuit een centraal punt.
 • Problemen met de doorkruising van een buitenwand van de stookzaal door een ventilatiekoker – waarschijnlijk geen brandklep aanwezig. Ik herinner me dit als een probleem dat al bij de renoavatiefaze ter sprake kwam. Wat zijn de risico’s? Hoe aan te pakken?

b) Cafetaria sportcomplex:

Is volledig in orde gebracht.

c) Sporthal:

Is blijkbaar de zwakste schakel in het geheel.

Nog te doen:

 • Aanduiding van maximale bezoekersaantal te vermelden aan alle ingangen + melding aan de organisatoren van manifestaties te borgen (bijvoorbeeld door in contract te vermelden).
 • Noodstroomvoorziening voor centrale omroepinstallatie.
 • Sleutels voorzien in de sleutelkastje aan de nooduitgangen.
 • Onvoldoende veiligheidsverlichting met autonome toestellen in sporthal, gang van kleedkamers en kleedkamers.

Ik merk ook hier tot mijn grote voldoening dat de preventieadviseur de vinger op de pols houdt en het schepencollege zeer recent nogmaals heeft herinnerd aan deze gebreken.

6) Parochiezaal Debbautshoek:

Nog te doen:

 • De stookplaats moet brandveilig worden gemaakt.
 • De elektrische installatie moet 5-jaarlijks worden herkeurd.
 • Er is een probleem met de evacuatie van de personen die de nooduitgangen gebruiken. Deze komen niet uit op de openbare weg.
 • Er dienen specifieke onderrichtingen bij brand te worden aangeplakt op zichtbare plaatsen.
 • Verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing vóór de openstelling voor het publiek.

De burgemeester stelde dat deze opmerkingen terecht waren en dat het schepencollege de nodige middelen zal voorzien in de begroting 2004 om de nog openstaande punten te verhelpen.

21. Problemen rond het pleintje aan de hoek Blende met Tweede Gidsenlaan - mogelijke verkoop - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Er bestaan reeds geruime tijd problemen rond het pleintje op de hoek van de Blende en de Tweede Gidsenlaan. Occasionele geluidshinder bij de activiteiten van de feestcommissie “De Blende” en dagelijkse hinder door spelende kinderen liggen er aan de basis van een niet aflatende strijd tussen enkele buurtbewoners. We kunnen ons echter afvragen of deze problemen niet eerder zijn ontstaan door burenruzie of -onverdraagzaamheid, dan wel door de aanwezigheid van het pleintje zelf.

Feit is dat het schepencollege, volgens sommigen de burgemeester, dit probleem de voorbije jaren door een laks optreden heeft laten escaleren en vandaag tot over zijn oren in de miserie betrokken zit. Over de reden van die laksheid kan ik een aantal theorieën bedenken die variëren van gebrek aan visie en doortastendheid, gebrek aan interesse, oneerlijkheid, schrik voor stemmenverlies tot zelfs politieke partijdigheid. Het resultaat is dat de situatie ondertussen dermate verrot is dat de leefbaarheid van de buurt in de omgeving van het pleintje wordt aangetast en de bewoners in twee kampen worden verdeeld.

Het wordt dan ook hoog tijd dat het gemeenbestuur een duidelijk standpunt inneemt in verband met de toekomst van het pleintje. De optie verkopen hoort daar voor de CD&V niet bij omdat de schenker in zijn afstandsakte inlijving als openbare wegenis en openbaar groen als voorwaarde stelde. Bovendien is het een illusie te geloven dat de problemen zich zullen oplossen door het pleintje als gemeentelijke eigendom af te stoten. Hoogstens kan het gemeentebestuur dan stellen dat het hun zaak niet meer is, terwijl de leefbaarheid van een buurt zoals de Blende juist de bekommernis van het gemeentebestuur zou moeten zijn.

Hoe geraakte de gemeente betrokken in de zaak?

De gemeente geraakte betrokken in de problemen door de gratis verwerving in 1998 van een spie grond op het kruispunt van de Blende met de Tweede Gidsenlaan als gevolg van afspraken van een vroegere verkaveling uit de jaren ‘70. Als bestemming van dat stukje grond zag de meerderheid wellicht: een beetje extra groen waarop kinderen wat kunnen ravotten en ruimte voor het feestcomité dat daar een paar keer per jaar activiteiten kan inrichten, maar zij uitte deze bestemming nooit echt. De officiële motivatie was vaag: inlijving in de openbare wegenis en de zone voor openbaar groen.

Probleem 1: de activiteiten van de feestcommissie “de Blende”:

Het schepencollege zag de subsidiëring van het plaatselijk wijkcomité wel zitten. En waarom niet? Nog voor de effectieve verwerving van de grond werden hiervoor al de nodige voorbereidingen getroffen. Er kwam een erkenning- en subsidiereglement voor plaatselijke feestcommissies, waarbij de financiële ondersteuning werd gedifferentieerd naargelang het aantal, de omvang en de doelgroep van de activiteiten. Hoe meer activiteiten hoe meer geld… een goed principe. De CD&V keurde dit mee goed op de gemeenteraad van 07-05-1998.

Maar dit reglement stimuleerde de feestcommissie wel tot meer activiteiten en dus meer risico op neveneffecten zoals geluidshinder. Het comité was blijkbaar al een paar jaar bezig zonder veel problemen maar nu de tent werd opgezet op gemeentelijke grond vlak naast een woonbuurt kon er druk worden uitgeoefend op de burgemeester. De verkiezingen waren in aantocht en de SP was in Debbautshoek zeer beducht voor de dreiging van andere politieke partijen.

Het comité zelf valt eigenlijk niet veel te verwijten, behalve dat ze de Vlarem-reglementering inzake geluidshinder blijkbaar niet al te nauw nemen en onvoldoende toezicht hielden op een aantal hinderlijke zaken die zich om en rond de plaats van de activiteiten afspeelden. Zij deden hun ding en werden daarbij officieel gesteund door het gemeentehuis. Zij voldeden aan het reglement (dat wellicht op hun lijf was geschreven), maar waren dus ook verplicht om jaarlijks een kermisprogramma te organiseren dat minimaal 3 van de hierna genoemde activiteiten omvat, gespreid over minimaal 2 kalenderdagen: volksspelen, activiteit voor de derde leeftijd, rommelmarkt, rondgang met een fanfare en optredens van groepen (muziek - folklore). Terwijl de eerste vier activiteiten in hoofdzaak slechts overdag kunnen plaatsvinden, blijft er voor ’s avonds alleen de mogelijkheid van muziekoptredens open. Deze avondactiviteiten zijn m.i. ook noodzakelijk om de kermissen financieel rond te krijgen. Denk daarbij aan een tent… dan weet je gewoon dat dit geluidshinder met zich meebrengt.

Een beperkt aantal buren bleef door de jaren heen hiertegen reageren en vonden blijkbaar voldoende gehoor in het gemeentehuis om hun acties vol te houden. Geluidshinder bij dergelijke optredens is geen specifiek plaatselijk probleem en komt op veel plaatsen voor. De bestaande Vlarem-wetgeving moet door de organisatoren maar worden gerespecteerd. Punt uit. Als de politie haar werk doet dan zullen de problemen automatisch wel uitvlakken. Het is niet de taak van een burgemeester om hierin tussen te komen. Daar is nu eenmaal de politie voor.

De zaak werd nog prangender toen de feestcommissie met een kunstgreep tot klasse C werd gepromoveerd en recht kreeg op 30.000 BEF subsidie. Meer geld, dus nog meer activiteiten en meer risico op hinder. Ook dit keurde de gemeenteraad op voorstel van het schepencollege unaniem goed. Voortaan moesten er minimaal 4 van de voornoemde activiteiten doorgaan gespreid over minimaal 3 kalenderdagen. Daarnaast kwam er ook de verplichting om een sinterklaas- en/of kerstfeest te organiseren.

De felle bereidheid van het schepencollege tot subsidiëring van de feestcommissie van de Blende, zelfs ‘à la tête du client’, staat in schril contrast met de laksheid om een duidelijke kant te kiezen in dit m.i. louter burenconflict. Tenzij het te maken heeft met politieke voor- of afkeuren t.o.v. individuele betrokkenen.

Probleem 2: spelende kinderen op het pleintje:

Bijna twee jaar geleden vroeg een plaatselijke bewoner, tevens actief lid van de feestcommissie, tijdens het halfuurtje van de burger aandacht voor het graspleintje in de Blende. Een bestemming tot speelpleintje voor de talrijke jonge kinderen in de buurt zag hij wel zitten. Blijkbaar ook het schepencollege in eerste instantie… tot de burgemeester klachten kreeg van buren die dat lawaai van die spelende kinderen en de overvliegende ballen in hun tuin niet meer kon uitstaan.

Het plaatsen van een tweetal voetbaldoelen en al evenzeer onverwacht opnieuw wegnemen ervan zonder overleg met de bevolking getuigde van gebrek aan visie, interesse en doortastendheid van onze schepen van jeugd Tollenaere. Die ingrepen waren trouwens niet beslist door het schepencollege, maar wellicht rechtstreeks gebeurd in opdracht van de schepen. Zij waren ook niet het gevolg van overleg met de buurt, maar van overleg tussen een paar direct belanghebbende personen en hemzelf. Zij wilden wellicht geen slapende honden wakker maken.

In diezelfde gemeenteraad werd door de burgemeester ook toegezegd dat de, m.i. zeer terechte, vraag naar snelheidsremmende maatregelen aan de spoorwegzijde van de straat door het schepencollege zou worden onderzocht en aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd. Dit is ondertussen bijna twee jaar geleden en er werd bij mijn weten hiervoor geen enkele actie ondernomen.

Een paar maanden later vraagt diezelfde inwoner tijdens het halfuurtje van de burger nogmaals welk standpunt wordt ingenomen met de bestemming van het pleintje.Voor het eerst laat de burgemeester in zijn kaarten kijken door te stellen dat het voorstel voor een speelpleintje niet door de buurt wordt gedragen. Hij raadde betrokkene zich eens te bevragen in de buurt. Het college zou in overleg met het feestcomité De Blende een voorstel uitwerken, waar we helaas na al die jaren nog niets van hebben gezien. Uit mijn enquête zal bovendien blijken dat het feestcomité raadplegen niet hetzelfde is dan de buurt raadplegen. Ondertussen bleven een beperkt aantal mensen aanhoudend klachten indienen van hinder door nachtlawaai bij de feestactiviteiten en hinder door spelende kinderen.

Is verkopen van de grond de oplossing?

De naaste buren stelden in het voorjaar van 2003 voor om het lapje grond aan te kopen. Door hun tuin uit te breiden zou aldus hun probleem met de spelende kinderen opgelost worden. Gelijktijdig zou de feestcommissie echter haar terrein moeten opgeven. Ook deze knoop wist het schepencollege niet door te hakken. Enerzijds het kinderlawaai willen weren en toch de tent nog toelaten door het plaatsen van een verplaatsbare omheining waarbinnen men niet mag voetballen of honden uitlaten, of een groene geplastificeerde draad met drie sleutels bij de inwoners,… Waar zijn we mee bezig?

Half juli van dit jaar stelde het schepencollege: aangezien de problemen rond het afsluiten van het plein ter hoogte van De Blende blijven duren, worden alle inwoners van De Blende aangeschreven waarin de inwoners om een voorstel worden gevraagd waar iedereen achter staat. Indien er geen oplossing komt binnen het jaar, zal het perceel in kwestie openbaar worden verkocht.

Het schepencollege blijft de problemen voor zich uit schuiven want ik meen niet dat dit rondschrijven al gebeurd is. Bovendien kan dit pleintje niet verkocht worden omdat de notariële akte dit verbiedt. Zelfs al zou het lapje grond kunnen worden verkocht, dan nog zal de hinder voor het feestcomité niet ophouden, tenzij dat de burgemeester ervan uitgaat dat het dan ook gedaan is met de feestcommissie. Volgens mij heeft het één weinig met het ander te maken. Die tent hoeft immers niet persé op het pleintje te staan.

Omdat de problemen blijven aanslepen nam ik het initiatief om eens de mening van de inwoners te vragen over hun standpunt omtrent de activiteiten van het plaatselijk feestcomité “De Blende” en de wensen omtrent het bewuste pleintje. Ik heb daarvoor in elk van de 25 brievenbussen die ik in de Blende aantrof een enquêteformulier gestoken met slechts twee meerkeuzevragen:

Hoe staat u tegenover de activiteiten van het Feestcomité De Blende? (één keuze maken AUB)

0 ik sta achter de werking en aanvaard zonder problemen enkele dagen geluidsoverlast per jaar
0 ik sta achter de werking maar vind dat geluidshinder na . . . . . . uur (invullen) niet kan
0 de activiteiten laten me onverschillig, het maakt me niet uit of ze doorgaan of niet
0 ik ben tegen de werking maar aanvaard enige geluidshinder tot . . . . . uur (invullen)
0 ik ben tegen de werking, voor mij mag de organisatie stoppen met haar activiteiten

Welke is uw mening over het gebruik van het terrein? (één keuze maken AUB)

0 laten zoals het is
0 omvormen tot een parkje met wat bomen en groen
0 omvormen tot een speelpleintje met enkel eenvoudige speeltoestellen
      suggesties voor speeltoestellen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 verkopen voor inlijving in privé-tuin
0 het laat me onverschillig

Daarvan kreeg ik 11 formulieren terugbezorgd.

a) Wat de activiteiten van de feestcommissie betreft zijn de meningen duidelijk verdeeld:

- 5 personen staan achter de werking en aanvaarden die enkele dagen geluidsoverlast per jaar.
- 5 personen zijn tegen en stellen onomwonden dat de organisatie mag stoppen met haar activiteiten
         (waarvan twee formulieren door eenzelfde persoon werden ingevuld)
- 1 persoon is tegen de werking maar aanvaardt enige geluidshinder tot middernacht.

Een tweetal voorstanders motiveren hun keuze door beroep te doen op wat meer verdraagzaamheid voor die enkele dagen dat men van geluidsoverlast kan spreken. Zij minimaliseren deze hinder gedurende een paar dagen in vergelijking met de regelmatig terugkerende hinder van blaffende honden, testen van crossmotoren en luide muziek en buurtlawaai vanuit de Omer De Bruyckerstraat.

Een tegenstander stelt aanvankelijk niet tegen de feestelijkheden te zijn geweest, maar door de activiteiten van één individu zijn mening heeft herzien. Een andere persoon stelt tegen te zijn omdat de activiteiten (en de hinder) uit de hand lopen zowel in frequentie als in nachtelijk sluitingsuur. Er wordt ook geklaagd over onaanvaardbare grote hinder en vandalisme tijdens de feesten. Ook het opzetten en afbreken van tent en kermismolen zorgen voor hinder, ook ’s avonds. Een tweetal personen verwijzen naar diverse voorgestelde oplossingen die na bemiddelingspogingen (in beperkte kring) tot stand kwamen maar stuitten op tegenwerking van één persoon. Nog een ander persoon pleit voor stoppen van de muziek om 12 uur. Volgens hem kan er nadien nog worden verder gefeest zonder echter de hele buurt wakkert te houden.

b) Het pleintje:

Hier komen de meningen beter overeen.

- Slechts twee personen spreken van verkopen voor inlijving in privé-tuin.
- Vier personen willen het omvormen tot een parkje met wat bomen en groen. Vier personen willen de zaak laten zoals het is, alhoewel één persoon daarvan stelt dat het ook een speelpleintje mag worden. - Slechts één persoon kiest éénduidig voor een speelpleintje voor kinderen, er wel bij specifiërend dat een afsluiting kan zorgen dat er geen ballen bij de buren terecht komen.

Niet toevallig behoren de vier personen die het pleintje willen laten zoals het is tot de voorstanders van de activiteiten van het feestcomité. Zij vrezen uiteraard dat het aanbrengen van beplanting het opzetten van de tent zal verhinderen.

Besluiten:

Een behoorlijk deel van de buurt ziet de activiteiten van het feestcomité wel zitten, maar vooral de voorbije jaren wordt daarnaast sterk geklaagd omdat de frequentie is toegenomen en men het niet te nauw neemt met allerlei burenhinder, vooral dan ‘s nachts.

Het verkeer in de Tweede Gidsenlaan heeft een slecht zicht op het speelplein. Het pleintje gebruiken voor balsporten of spelen waarbij de kinderen ongecontroleerd op en over straat lopen is dus om veiligheidsredenen niet aangewezen. Anderzijds is het wel aangewezen dat de buren en ouders met hun kleine kinderen er gebruik van kunnen maken. Het pleintje oogt nu schraal zonder enige beplanting.

Mijn voorstellen zijn:

- Het pleintje inrichten als een rustpunt voor de bewoners en speelpleintje voor kleine kinderen. Voorzien van een parkje met een zitbank, een tafel, eventueel één of twee speeltoestellen voor echt kleine kinderen (bijv. een klein klimrekje, een schommelend diertje). Voldoende groen aanplanten zodat balsporten er niet mogelijk zijn. Een dergelijk pleintje zal niet alleen door oudere inwoners van de Blende kunnen worden geapprecieerd maar ook door ouders met kleine kinderen uit de Blende en uit de nabijgelegen Omer De Bruyckerstraat. De grotere kinderen zullen automatisch wegblijven en kunnen beter en veel veiliger terecht op het speelplein in de Omer De Bruyckerstraat dat in de directe nabijheid ligt en zelfs met een voetbalgoal is uitgerust. Aangezien kleine kinderen begeleid worden door hun ouders vervallen meteen de bekommernissen van veiligheid en burenhinder. Een investering van 2.500 euro kan volstaan.

- Het pleintje kan in die vorm nog steeds worden ingeschakeld bij de activiteiten van het feestcomité, zij het niet als effectieve standplaats voor de tent. De tent kan beter worden opgesteld aan de Tweede Gidsenlaan (zijde langs spoorweg), waardoor de afstand tot het woongedeelte van de huizen wat kan vergroten en het risico op schade en hinder aan de eigendommen wordt verkleind.

- De activiteiten van het feestcomité duidelijke beperkingen opleggen inzake toekenning van een nachtvergunning (bijv. tot één of twee uur 's nachts).

- Met het plantseizoen in aantocht kan van deze inrichting wellicht vlug werk worden gemaakt. Veel geld hoeft wat beplanting en de beperkte uitrusting niet te kosten. Indien dit niet past binnen de begroting, dan graag middelen voorzien voor 2004.

Ik vroeg de mening van de gemeenteraad hierover, maar kreeg weinig respons. SP.A-raadslid Margot Colpaert vond zelfs dat ik geen zaken had met deze problemen. De burgemeester reageerde op deze tussenkomst van Martin Acke door te stellen dat het schepencollege nooit de intentie had om het pleintje te verkopen, maar dit argument gebruikte als middel om de inwoners onder druk te zetten. Het schepencollege zal het pleintje inrichten binnen de bepalingen van het bestaande BPA (bijzonder plan van aanleg) van de wijk Debbautshoek, m.a.w. met groenbeplanting. De bouwvergunning zal moeten rekening houden met de voorschriften van dit BPA. Voor een bank en enkele speeltuigen voor kleine kinderen ziet hij geen problemen. Er komen ook snelheidsremmende maatregelen aan de Tweede Gidsenlaan.

Met andere woorden: de burgemeester stelde het pleintje te willen inrichten op een gelijkaardige wijze dan het voorstel van de CD&V-fractie. De CD&V-fractie was tevreden met deze intentie.

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014