Gemeenteraad 02-09-2003

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

22-09-2003     

I. OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring notulen gemeenteraden

De notulen van de raadszittingen van 03 en 05 juni 2003 werden zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. Mededelingen / Kennisgevingen

a) Het studiebureel IRTAS informeerde de gemeenteraad dat er op het Groenplein t.o.v. de oorspronkelijke plannen 14 extra parkeerplaatsen kunnen worden gecreëerd. Dit zijn 11 plaatsen i.p.v. de wandelzone rechts van het middenplein en 3 in de bocht tegenover apotheek Kloeck. Het ontwerp zal in die zin worden aangepast. De aanbesteding van de renovatie van het Groenplein komt nagenoeg overeen met de raming. De werken zullen weldra kunnen worden opgestart.

b) Ontvangstmelding Vlaams Minister van Mobiliteit i.v.m. de gewijzigde verkeerssituatie aan de brug als gevolg van het afbrokkelend wegdek. De minister laat de zaak opvolgen en zal de gemeente op de hoogte houden.

c) Overzicht van de parkeerontvangsten in de periode april tot juni: 
                        punt wordt verder behandeld op de zitting van 04-09-2003.

d) Ontslag van Georges De Walsche als voorzitter van de gemeentelijke Sportraad. Hij wenst de fakkel door te geven aan een jongere kracht.

e) Kennisgeving brief van provinciegouverneur i.v.m. klacht van Martin Acke i.v.m. aanleg parking naast politiekantoor zonder vergunningen of formele beslissingen. Het schepencollege is vergeten dit punt op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Dit zal bij volgende gemeenteraad worden behandeld.

Vraag van Martin Acke: Waarom heeft het schepencollege na 5 maanden nog steeds niet gereageerd op mijn brief van 31 maart 2003 waarin ik vroeg de werken stil te leggen, herstel van het terrein in oorspronkelijke toestand en terugvordering van de kosten bij de opdrachtgever?

Reactie van de burgemeester: Als u een klacht indient bij de gouverneur dan moet u maar op zijn antwoord op die klacht wachten. Als u niet aanvaard dat u geen antwoord krijgt van het schepencollege, dan moet u maar schrijven naar de gouverneur...

f) Kennisgeving van volgende verslagen:

- Jaarvergadering FINEG van 4 juni 2003

- Gewestelijk directiecomité TMVW van 7 mei 2003

- Raad van bestuur van VENECO van 7 mei 2003

- Raad van bestuur van IDM van 11 juni 2003

Vraag van Martin Acke: IDM besliste af te stappen van het gratis ter beschikking stellen van afvalcontainers bij evenementen. Met de invoering van Diftar maakte men steeds meer gebruik van deze gratis dienstverlening maar niet alle gemeenten maakten hier met dezelfde intensiteit gebruik van. Bij commerciële activiteiten uitgaande van een privé-initiatief zal vanaf 1 januari 2004 de plaatsing van afvalcontainers worden gefactureerd op forfaitaire basis. Voor een stuk kan ik dit wel begrijpen, maar tal van non-profit verenigingen riskeren de dupe te zijn van deze maatregel. Maar is de term commercieel voldoende duidelijk? Voor veel verenigingen betekent de organisatie van een aantal evenementen een toch niet onbelangrijke extra kost voor activiteiten die toch tot doel hebben de eigen jaarwerking te bekostigen. Men kan hier bezwaarlijk van commerciële activiteiten spreken. Indien IDM dit onvoldoende ruim kan of wil interpreteren, dan vraagt de CD&V-fractie aan het gemeentebestuur deze tussenkomst dan toch ten minste ten laste te nemen voor wat de erkende Zelzaatse verenigingen betreft.

Op de commentaar van schepen Schatteman dat de verenigingen niet steeds correct het afval sorteerden repliceerde Martin Acke door te stellen dat voor de CD&V terugbetaling gerust mocht gekoppeld worden aan sorteringsplicht.

Reactie burgemeester: hij vond dat men maar eens ophouden met de Sinterklaaspolitiek om alles voor niets te geven. Er komt dus geen compensatie voor de verenigingen.

- Algemene vergadering Intercommunale Westlede van 4 juni 2003

- Algemene vergadering IDM van 23 mei 2003

- Jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering VENECO op 28 mei 2003

g) Rapport van IDM met de inzamelresultaten van afval gedurende 2002: 
        Deze materie zal in detail worden besproken in de commissie leefmilieu

h) Resultaten van een aantal snelheidscontroles op 24 juni 2003 in Zelzate-West:

- Assenedesteenweg (De Katte): 10 zware en 31 lichte inbreuken op 142 passerende voertuigen. Het is duidelijk dat de politie hier verdere opvolging zal doen.

- Caluslaan: slechts 1 lichte inbreuk op 12 passerende voertuigen. Hier zal in de toekomst geen prioriteit worden gegeven.

i) Kennisgeving van de beslissingen van het overlegcomité OCMW-Gemeente van 16 mei 2003:

- Protocol taakafspraken en samenwerking OCMW en Gemeente bij meerjarenplan 2003-2005

- Meerjarenplan 2003-2005

- Bijdrageregeling ziekenvervoer brandweer – administratie facturatie

Tussenkomst van Martin Acke:  
Wanneer ik het verslag van de OCMW-ontvanger nalas kon ik mijn ogen niet geloven. Hoe is het mogelijk dat met financiële aanrekeningen aan de burger zo slordig kan worden omgesprongen. Ik heb eruit begrepen dat er niet alleen geen communicatie bestaat tussen het OCMW en het gemeentebestuur, dat de mensen op het veld niet op de hoogte zijn van de juiste facturatiewijze, maar dat er ook geen eenduidigheid bestond inzake toepassing van ambulancetarieven en soort van vervoeren. Dit beeld past perfect in mijn vaststellingen omtrent foutieve aanrekeningen voor brandweerfacturen die ik op vorige gemeenteraad ter sprake bracht, maar waarover ik nog geen enkele feedback heb gekregen. Volgens mij moeten we afstappen van de huidige wijze van administratieve afhandeling, gedeeltelijk door de gemeentelijke en gedeeltelijk door het OCMW. Het verleden heeft bewezen dat dit niet werkt. Anderzijds is het niet logisch dat het OCMW de ontvangsten geniet terwijl de gemeente moet opdraaien voor het gros van de administratieve onkosten. Men moet hierin een eenduidige keuze maken. Bovendien - en dit vind ik zeer belangrijk – moet elke euro die door inwoners teveel is betaald, als gevolg van dit administratief geklungel, spontaan worden terugbetaald door gemeente of OCMW.
Uit deze gang van zaken en uit het gebrek aan reactie op mijn vroegere tussenkomsten hieromtrent heb ik in elk geval een besluit genomen. Ik verlang een grondige doorlichting van de financiële administratie inzake brandweer- en ambulanceprestaties en verlang hieromtrent uitvoerig en gedetailleerd te worden geïnformeerd. Gezien de complexiteit van de materie vraag ik het schepencollege hiervoor op korte termijn commissie financiën samen te roepen. Het is m.i. onontbeerlijk dat de ontvangers van de gemeente en het OCMW hierop aanwezig zijn. Ik verzeker u tevens dat, in het geval ik hieromtrent binnen het gemeente- en OCMW-bestuur geen volledige medewerking en voldoening krijg, ik een doorlichting door de hogere overheid zal aanvragen. Wees gerust dat ik daartoe voldoende argumenten in mijn bezit heb.

De burgemeester reageerde met te stellen dat er inderdaad administratieve fouten zijn gebeurd maar dat daar passende maatregelen voor zijn genomen... zonder te preciseren welke.

- Overdracht gebouwen door gemeente aan OCMW – stand van zaken

- Overdracht woning Assenedesteenweg 138 door OCMW aan gemeente – stand van zaken

- Standpunt inzake terugvorderen presentiegelden n.a.v. politiek verlof.

j) Niet aanvaarding door de Raad van State van de vordering tot schorsing door de PVDA-raadsleden van gemeenteraadsbeslissingen omtrent de invoering van het betalend parkeren.

k) Het schepencollege besliste principieel om de huidige VEM-gebouwen aan de Vredekaai als jeugdontmoetingscentrum ter beschikking te stellen indien de VEM verhuist. Schepen Tollenaere stelde wel dat de jeugd zelf voor een vrijwilligersgroep zal moeten zorgen om de werking hiervan te dragen.

3. Sportdienst - werkingsverslag 2002

Het decreet van 5 april 1995 dat o.a. de erkenning en subsidiëring van de gemeentelijke sportdiensten regelt vereist een jaarlijks werkingsverslag. Het schepencollege vraagt de gemeenteraad om het werkingsverslag 2002 van de sportdienst goed te keuren.

Tussenkomst van Martin Acke: 
Ik vraag om dit punt van de agenda terug te trekken tot een degelijk verslag kan worden voorgelegd. Hetgeen in het fardje voor de gemeenteraadsleden wordt voorgesteld kan onmogelijk goedgekeurd worden door de CD&V-fractie noch door de gemeenteraad.

De bedoeling van dit zogenaamd werkingsverslag ontgaat me trouwens vooral omwille van de weinig formele opstelling. Vereist het decreet van 5 april 1995 niet veeleer een financieel overzicht van de uitgaven in het kader van het sportpromotieplan van 2002, dat moet ingediend worden voor 1 november teneinde de subsidiëringen veilig te stellen? Het komt me voor dat we hier een onafgewerkt verslag voorgeschoteld krijgen dat niet in aanmerking kan komen voor goedkeuring, noch door de gemeenteraad, noch door de Vlaamse overheid. Bovendien is het niet consequent met het sportpromotieplan 2002 dat op 18 december 2001 door deze gemeenteraad werd goedgekeurd. Ook in het verleden had ik klachten inzake de stiefmoederlijke behandeling hiervan. We kunnen amper zien welke activiteiten werden georganiseerd maar niet hoeveel deelnemers er waren, noch de financiële consequenties.

In afwachting van de voorlegging van het echte financieel verslag 2002 wil ik toch nog deze opmerking kwijt. In de gemeenteraad van 17-12-2002 merkte de CD&V-fractie bij de bespreking van het sportpromotieplan 2003 op om te proberen meer hulp te krijgen van de sportverenigingen bij de ontwikkeling van het sportbeleid in Zelzate. Wij herhalen met nadruk dit voorstel want uit het summiere werkingsverslag 2002 blijkt nog maar eens dat het sportbeleid in Zelzate zeer centralistisch wordt gestuurd vanuit de gemeentelijke sportdienst. Wij zijn van mening dat dit niet de goede formule is en zeker niet de financieel meest interessante. De beste sportpromotie bekomt men door stimulering van de werking van de sportverenigingen en niet door het in hoofdzaak zelf organiseren van activiteiten. Ik hoop dat hiermee wordt rekening gehouden in de toekomst.

De burgemeester ontweek de opmerking door te stellen dat het hier louter om een werkingsverslag gaat. Het financieel verslag zal later aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De sp.a-fractie vond een overzicht van de respons op de verschillende activiteiten een terechte vraag.

4. Openbare verlichting park Warande

In het park aan de Warande zijn al geruime tijd diverse verlichtingspalen vernield door vandalen. De CD&V-fractie kwam hiervoor tussen in de gemeenteraad van 3 juni. VEM maakte een prijsofferte t.w.v. € 4.279,60 voor vervanging van 10 vernielde palen door versterkte aluminiumpalen.

De gemeenteraad keurde deze investering goed.

Halfuurtje van de burger

Guy Willems bracht namens Agalev-Zelzate volgende zaken onder de aandacht van de gemeenteraad:

- Bij de Graag Traag-actie van ACW-Zelzate werd gewezen op de te hoge snelheid van het verkeer  in onder andere de 2de Gidsenlaan, de Westkade en de Assenedesteenweg. Dit blijft een probleem. Vraag naar snelheidscontroles in die straten.
- Op de Grote Markt wordt het parkeren op de laad- en loszones in een aantal gevallen getolereerd. Vraag tot politietoezicht.
- Welk is het standpunt van het schepencollege inzake de circussen met wilde dieren? Hij wees ook op achtergelaten afval en mest in het park door een circus deze zomer en vroeg beter toezicht hierop.
- Probleem van verkeerd inrijden van Stationstraat vanuit de Westkade. Vraag tot meer toezicht.
- Probleem van verschillende snelheden op kort traject bij binnenkomen van Zelzate via De Katte (Assenede 70 – Zelzate 90 – bebouwde kom Zelzate 50). De gemeenteraad besliste reeds dit aan te passen. De burgemeester zal de uitvoering laten checken.

5. Aanpassen schrijnwerk traphallen school Debbautshoek

Het schrijnwerk in de traphallen van de gemeenteschool in Debbautshoek moet worden aangepast. Er worden bedieningshendels geplaatst op de bovenste klapramen van de 3 traphallen zodat deze vanaf de benedenverdieping kunnen worden bediend. Dit moet het de veiligheidsdiensten mogelijk maken de klapramen bij brand te gebruiken voor evacuatie van de rookgassen. De gemeenteraad keurde deze werken met een kostprijs van € 4.000,00 goed.

6. Scholengroep Meetjesland - deelname

Een schoolbestuur kan in het kader van de organisatie van haar basisonderwijs een scholengemeenschap vormen met andere schoolbesturen. Dergelijke scholengemeenschap moet dan zowel kleuter- als lager onderwijs bevatten, op de eerste schooldag van februari 2003 minstens 900 gewogen leerlingen tellen en mag zich hoogstens over 3 aangrenzende onderwijszones uitstrekken. Een schoolbestuur kan deze scholengemeenschap oprichten door middel van een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid voor de duur van één schooljaar. Er wordt een beheerscomité opgericht waarin door elke gemeenteraad een lid van het schepencollege als effectief lid wordt afgevaardigd alsmede een vervangend lid uit de gemeenteraad.

Het schepencollege besliste al op 26 juni 2003, zonder vooraf de gemeenteraad hierover te raadplegen, om een dergelijke samenwerkingsovereenkomst met de gemeentescholen van Assenede, Lovendegem, Maldegem, Sint-Laureins te tekenen: de Scholengroep Meetjesland. Het samenwerkingsverband zou bijna 1.300 leerlingen tellen, waarvan ongeveer 240 van de Zelzaatse gemeenteschool.

Tussenkomst van Martin Acke:
Dergelijke beslissing is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het is dan ook straf dat de gemeenteraadsleden dit via de krant moeten vernemen. Het excuus dat omwille van de vakantieperiode vóór 1 augustus 2003 geen gemeenteraadszitting heeft plaatsgevonden klinkt maar flauw: het schepencollege moet de gemeenteraad maar regelmatig bijeenroepen. Nu is het drie maanden geleden.
Als gemeentelijke bestuurders moeten we ons toch wel afvragen welke voor- en nadelen aan de scholengemeenschap zijn verbonden en hoe de directie, leerkrachten en ouders van de gemeenteschool tegenover dit initiatief staan. Uit de motivaties van het schepencollege bij hun besluit, noch uit de bijlagen in het dossier voor de gemeenteraadsleden, kan het voorgaande worden afgeleid.
De CD&V-fractie kan begrijpen dat dergelijke schaalvergroting op termijn wellicht niet meer weg te denken is in het huidig onderwijslandschap. Wellicht biedt ze een aantal voordelen zoals extra lestijden voor ondersteuning, computerbegeleiding en individuele zorg. Wij zijn dus niet tegen deze beslissing, maar vooraleer we onze goedkeuring geven willen we weten waarom en vragen we de voordelen op te nemen in de motivatie van het gemeenteraadsbesluit.

Het schepencollege stelde dat het om een louter financieel samenwerkingsverband gaat waarbij er extra uren ter beschikking komen voor ICT (computerlessen) en administratieve omkadering.

De gemeenteraad keurde deze beslissing uiteindelijk unaniem goed.

7. Aankoop tweedehandsbestelwagen t.b.v. de gemeentelijke technische dienst

Vorig jaar werd een bestelwagen van de gemeentelijke technische dienst buiten gebruik gesteld en werd afgevoerd. Hij zal worden vervangen door een tweedehands bestelwagen van maximum 5 jaar oud. Hiervoor is een maximum uitgave van maximum € 20.000,00 voorzien.

8. Aanpassingswerken voormalige portierswoning brandweerkazerne

Het schepencollege vraagt de goedkeuring van aanpassingswerken van de voormalige portierswoning van de brandweerkazerne. Zowel de veranda als het hoofdgebouw dienen te worden aangepakt. De kostprijs van de werken wordt geraamd op € 15.000,00

Tussenkomst van Martin Acke:
De voormalige portierswoning van de brandweerkazerne in de Chalmetlaan wordt reeds geruime tijd verhuurd aan een particulier persoon. Er wordt al sedert 1987 geredetwist tussen schepencollege en de huurder die meent dat het gemeentebestuur zijn verplichtingen als verhuurder van het gebouw niet nakomt. De verhuurde stuurde zijn advocaat. Wellicht heeft dit als gevolg dat de gemeente nu deze aanpassingswerken zal laten uitvoeren. Is dit het gevolg van een gerechtelijke beslissing of een compromis met de tegenpartij?
Op 01-03-2000 besliste de gemeenteraad tot herstelling van de dakgoten van de portierswoning. Dit ging zelfs gepaard met een belangrijk meerwerk voor verwijdering van roofing en herstelling van de houten draagstructuur. Samen werd voor deze herstelling bijna 250.000 BEF betaald. Na amper 3 jaar blijkt dat er nu sprake is van lekkage aan dakgoten en constructiefouten. Hoe komt dit? Wordt de aannemer hiervoor in gebreke gesteld?
In april van vorig jaar gaf het schepencollege de technische dienst opdracht om de kapotte zolderramen te vervangen. Hoe komt het dat deze dringende onderhoudswerken zolang aanslepen. Dergelijke defecten resulteren immers niet alleen in ongenoegen bij de huurder, maar ook in extra schade aan het gebouw. Het komt me voor dat de gemeente haar patrimonium onvoldoende beheert zoals een goede huisvader en daarmee de gemeentekas met extra kosten opzadelt.

De burgemeester stelde dat deze herstellingen niet gerechtelijk zijn afgedwongen maar in onderlinge overeenkomst met de huurder werden bepaald. Hij twijfelde of de nu geplande herstellingen aan de dakgoot te maken hadden met de vroegere herstellingswerken. Dit zal worden onderzocht. Indien dit zo zou zijn dan is de aannemer inderdaad gebonden aan een garantieperiode van 10 jaar.

9. Buitengewone Algemene Vergadering IDM - goedkeuring agenda / aanduiding vertegenwoordiger / mandaat

De gemeenteraad keurde de agenda van de statutaire jaarvergadering van huisvuilintercommunale IDM goed en de afgevaardigde vertegenwoordiger kreeg de opdracht volgende beslissingen goed te keuren:

- verlenging van de bestaansduur van IDM tot 09 november 2019 (huidige bestaansduur tot 22-12-2003);
- globale aanpassing van de statuten (artikels 1 tot 51) aan de inhoud van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking.

10. Toetreding tot IVEG of WVEM na ontbinding VEM

Op 07 mei besliste de gemeenteraad om VEM vervroegd te ontbinden en voor het netbeheer voor elektriciteit en aardgas toe te treden tot één van de coördinatieaandeelhouders, namelijk de zuivere intercommunales WVEM of IVEG. De voorbije maanden werd door beide intercommunales ijverig op het schepencollege ingepraat om de energiedistributie in Zelzate binnen te halen.

Na maanden onderhandelen door het schepencollege werden de twee financiële voorstellen in commissievergaderingen door de specialisten van de zuivere intercommunales WVEM en IVEG aan de gemeenteraadsleden toegelicht. De behandeling in de commissievergaderingen in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de beide intercommunales was zeer positief. Dergelijke vergaderingen geven ook de gewone gemeenteraadsleden immers de gelegenheid een beter inzicht in deze complexe materie te verwerven. Op basis van die besprekingen zou de gemeenteraad de week nadien zijn keuze moeten maken.

Opmerkelijk is dat er nadien van beide aanbiedingen geen professionele vergelijking door een onafhankelijke instantie gebeurde, zoals gevraagd werd op de gemeenteraad van 7 mei 2003. Voor een dergelijk euromiljoenendossier lijkt dit toch noodzakelijk. Ook het door de burgemeester beloofde vergelijkend overzicht van beide aanbiedingen stelde sterk teleur, geeft weinig houvast, en is zelfs misleidend door het niet vermelden van belangrijke bedragen. 

>>> Zie overzicht van de eerste voorstellen opgemaakt door burgemeester Schenkels.

De  CD&V-fractie had beide voorstellen grondig geanalyseerd en was tot het besluit gekomen dat het aanbod van WVEM dat van IVEG ruim oversteeg om volgende redenen:

- De vergelijkbare financiële aanbieding voor optie A (inbreng cliënteel + installaties met een geraamde expertisewaarde van 8,4 M€) is iets beter bij WVEM t.o.v. IVEG. De vaststelling van de expertisewaarde is hier echter een onduidelijke maar doorslaggevende factor, waarvan de gemeenteraad over geen duidelijk onafhankelijk advies beschikt. Dit geldt echter voor beide partijen.

- Bij de alternatieven, alhoewel die niet direct vergelijkbaar zijn vanwege de verschillende inbrengformules, overtreft het financiële aanbod van WVEM ruimschoots dat van IVEG. Zie later voor meer details.

- De discussie rond de distributietarieven en de daaruitvolgend impact op de kostprijs naar de inwoners toe blijkt een welles-nietes spelletje te zijn waarin noch WVEM noch IVEG kon overtuigen. Ook via het internet kon daar geen klare kijk op worden verkregen. IVEG lijkt hier inderdaad over iets betere troeven te beschikken maar veel beweringen zijn gebaseerd op veronderstellingen en ramingen. Ook op dit vlak werd door het schepencollege geen enkele inspanning gedaan om zichzelf en de gemeenteraad hierover op onafhankelijke wijze in te lichten.

- Bij een vergelijking van het financieel profiel tussen WVEM en IVEG voor het jaar 2001 kon WVEM een duidelijk grotere en steviger financiële constructie kan aantonen (balanscijfers zijn een veelvoud van die van IVEG). IVEG kan dan momenteel wel verhoudingsgewijs betere jaarresultaten aantonen, maar dit ligt niet zozeer aan de organisatie dan wel aan het feit dat zij momenteel in hoofdzakelijk stedelijke kernen actief zijn en dus over compacte en makkelijker onderhoudbare netten beschikken. Een gezond bedrijf moet een evenwichtige verhouding tussen reserveringen en winstuitkeringen aanhouden. Bij WVEM waren de reserveringen gemiddeld 20%, bij IVEG slechts 11%. WVEM lijkt dus een stabielere onderneming te zijn dan IVEG.

- WVEM wou het volledige VEM-personeelscontigent (6 techniekers + 1 aministratieve kracht) overnemen met een verbetering van hun statuut van 2,3% en de belofte de wachtdiensten lokaal te organiseren. Dit laatste houdt een betere service naar de bevolking in bij pannes. IVEG garandeert de plaatselijke aanwezigheid slechts voor 4 techniekers + 1 personeelslid en beweerde ook dat hun statuut 2 à 3% beter ligt dan het huidige. Wie bewijst ons wie gelijk heeft? Ook hier zou een onafhankelijk advies welkom zijn geweest.

- WVEM deed de belofte om een gemeentelijk adviescomité te voorzien, terwijl dit niet voorzien is bij IVEG. Er blijven twijfels of dit wettelijk zal mogen, maar bij WVEM blijft die kans tenminste open.

- IVEG is de voorbije periode geen toonbeeld geweest van goede service en klantvriendelijkheid. Zie ondermeer de problemen bij aanleg van het gasnet in de wijken Vogelzang en Molenstukken die door IVEG werden gecoördineerd. WVEM verdient hier het voordeel van de twijfel.

Ter zitting op de gemeenteraad maakte burgemeester Schenkels meteen duidelijk dat het college ervoor koos om zoveel mogelijk cash geld binnen te krijgen en daarvoor het volledige Zelzaatse elektriciteits- en gasnet te willen verkopen. Daar bovenop kwam hij op de proppen met nieuwe cijfers die blijkbaar volgden uit aanvullende onderhandelingen met de intercommunales. Door totaal onverwacht dit konijn uit zijn hoed te toveren ontlokte de burgemeester bij de oppositiepartijen de kritiek dat hij daarmee hun voorbereidend werk voor een groot stuk kelderde. Gezien de complexiteit van het dossier is een weloverwogen keuze door financiële analyse tijdens de vergadering van een gemeenteraad bovendien vrijwel onmogelijk.

John Schenkels trok zich geen moer aan van deze kritiek en verdedigde met veel verve het voorstel van IVEG. Het zeer voordelige productiedividend bij WVEM werd door hem omschreven als een onzekerheidsfactor. Bij zijn verdediging van IVEG gebruikte hij tal van argumenten die eenzijdig door die intercommunale waren aangebracht zonder daar tegenover de mening van WVEM te zetten of zonder ze via onafhankelijke bron te valideren. Hij gaf tevens een misleidende voorstelling van de verschillen door niet alle kerncijfers mee te delen. Zo vergat hij bij de vergelijking van de bedragen van éénmalige cash-inbreng en dividend maar eventjes te specifiëren dat bij het aanbod van de WVEM het laagspanningsnet in Zelzaatse handen bleef en hiervoor aandelen ter waarde van bijna 2 miljoen euro kreeg (zie ook zijn overzicht hierboven). Dit was een ronduit bedrieglijke manier om de zaak voor te stellen. 

Kortom, de gemeenteraad diende hier over een euro-miljoenendossier beslissen dat voor een flink stuk de toekomst van de gemeentelijke financiën zal bepalen en het schepencollege liet de gemeenteraad een besluit nemen op basis van een vage, onoverzichtelijke en onvolledige samenvattende conclusie en een magere, twijfelachtige en zelfs bedrieglijke motivatie. De gemeenteraadsleden – althans toch die van de oppositie - wisten voor aanvang van de gemeenteraad zelfs niet welke optie de voorkeur van het schepencollege genoot en om welke redenen. Zoals verwacht volgde de SP.A-ZOW-fractie blindelings het voorstel van de burgemeester. Het verwonderde me dat ook de VLD-fractie dit deed. De CD&V-fractie was niet akkoord met deze manier van beslissen en onthield zich.

Toen de stemming achter de rug was reageerde Schenkels euforisch naar de pers: “Het college heeft een prima zaak gedaan. Dit is een goede zaak voor Zelzate en voor de bevolking.”

De pers nam zijn misleidende informatie over en publiceerde gretig dat de gemeente 1,25 miljoen euro extra ontvangt door voor IVEG te kiezen. Dit is een valse bewering. Het schepencollege verdient hier geen pluim voor goede onderhandelingen. Zij hebben absoluut geen fantastische zaak beklonken zoals zij laten uitschijnen. Had IVEG geen 1,14 miljoen euro meer cash geboden dan had het schepencollege de keuze voor zijn favoriet IVEG absoluut niet kunnen verrechtvaardigen.

Het oude bod van IVEG (éénmalig 6.316.739 EUR + een jaarlijks dividend van 447.922 EUR) lag immers globaal gezien ver onder dat van WVEM (éénmalig 4.142.288 EUR + 2.832.011 EUR aandelen + jaarlijks dividend van 639.005 EUR). Het veel hogere jaarlijks dividend van WVEM volstond om op enkele jaren het verschil in éénmalige cash ontvangst goed te maken, temeer omdat het rendement van de aandelen ruim boven de huidige opbrengst van geldbeleggingen en de kostprijs voor leningen zit.

WVEM heeft bij de laatste onderhandelen zijn aanbod niet zozeer verhoogd, maar vooral herschikt op vraag van het Zelzaatse college dat meer contant geld wou (éénmalig 5.084.105 EUR + 1.916.207 EUR + jaarlijks dividend van 602.811 EUR). IVEG heeft daarentegen eieren voor zijn geld moeten kiezen en zijn cash aanbod verhoogd naar 7.450.000 EUR bij gelijkblijvend dividend van 447.922 EUR. IVEG heeft hiermee weliswaar zijn achterstand op WVEM in activa goedgemaakt, maar door het ruim hogere dividend van deze laatste ben ik er nagenoeg zeker van dat de financiële specialisten bij de huidige conjunctuur het bod van WVEM zouden prefereren om dezelfde reden die ik al vroeger aanhaalde. Bovendien vraag ik me af of WVEM tijdens deze zogenaamde onderhandelingen ook de kans heeft gekregen om een nieuw bod uit te brengen na het opbod van IVEG.

Zal de bevolking er wel bij varen? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Zoals eerder gezegd zijn de argumenten inzake verschil van kostprijs van elektriciteit en zeker wat het aardgas betreft nog zeer speculatief en werden nooit bevestigd door een onafhankelijke bron. IVEG gebruikt bovendien een aantal zelf berekende, voorlopige of nog niet goedgekeurde tarieven aan. Vergelijkingen op dit vlak zijn trouwens zeer complex omdat zij afhangen van het profiel van de verbruiker (grootte verbruik, dag/nachttarief, enz…).

We kunnen ons tot slot de bedenking maken of het wijs is van onze meerderheid om op dit moment, terwijl de markt nog volop in beweging is, het Zelzaatse elektriciteits- en gasnet al te verkopen. Gezien de toenemende concurrentie kan de overnamewaarde van de installaties enkel stijgen. In die zin is het trouwens verontrustend dat IVEG na een paar uurtjes onderhandelen (?) ineens besloot om 1,1 miljoen euro hoger te bieden. Het is niet ondenkbaar dat Zelzate door deze vroege verkoop vele miljoenen misloopt. Toegegeven… ook wij hebben geen glazen bol. We zullen het nooit meer te weten komen want de kip met de gouden eieren is geslacht.

Overzicht van de definitieve kerncijfers:

Bod van WVEM:

- éénmalig een bedrag van 5.084.105 EUR voor aankoop van het elektrisch hoogspanningsnet + het hoge- en lagedrukgasnet.
- een pakket van 14.904 aandelen met intrinsieke waarde van 1.916.207 EUR in ruil voor de inbreng van het elektrisch laagspanningsnet en de -aansluitingen in de intercommunale (deze worden dus niet verkocht!).
- een jaarlijks dividend van 602.811 EUR.

Bod van IVEG:

- éénmalig een bedrag van 7.450.000 EUR voor aankoop van het elektrisch hoog- en laagspanningsnet + het hoge- en lagedrukgasnet (dus volledig het net wordt eigendom van IVEG)
- een jaarlijks dividend van 447.922 EUR

De SP-ZOW-VLD-meerderheid koos uiteindelijk voor IVEG.

CD&V-raadslid Martin Acke diende klacht in bij de gouverneur tegen de onaanvaardbare manier waarop deze belangrijke beslissing tot stand kwam:   >>> zie brief aan de gouverneur van 14-09-2003

11. Onderwijs - lestijdenpakket 2003-2004

Het gemeentelijk onderwijs zit in de lift. Het totaal leerlingenaantal op 1 februari stijgt van 246 naar 270, dus met bijna 10%. De gemeenteraad keurde het lessenpakket voor het basisonderwijs goed.

Het lestijdenpakket voor het gemeentelijk basisonderwijs voor het komende schooljaar wordt bepaald op basis van een totaal leerlingenaantal op 1 februari 2003 van:

- 89 kleuters in de vestiging Caluslaan (in 2002: 79);
- 58 kleuters in de vestiging Schwarzenbeklaan (in 2002: 52);
     dit is goed voor organisatie van 172 lestijden en geeft recht op 7 voltijdse ambten en 4 restlestijden.
     bijkomend in te richten: 14/24 bewegingsopvoeding, 6/24 gelijke onderwijskansen en 12/32 kinderverzorging.

- 123 leerlingen in de lagere school in de Caluslaan (in 2002: 115)
     dit is goed voor organisatie van 161 lestijden en geeft recht op 6 voltijdse ambten en 5 restlestijden.
     bijkomend in te richten: 10/24 lestijden RK-godsdienst, 10/24 lestijden niet-confessionele zedenleer,
     5/36 lestijden ICT, 12/24 gelijke onderwijskansen en 10/36 zorgcoördinator.

Aangezien de school meer dan 180 leerlingen telt wordt er een ambt van directeur buiten het pakket toegekend.

12. Onderwijs - verlofregeling schooljaar 2003-2004

De gemeenteraad legde volgende vakantie- en verlofdagen in het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2003-2004 vast:

- Hervatting van de lessen: maandag 1 september 2003
- Herfstvakantie: vanaf maandag 27 oktober 2003 t.e.m. zondag 2 november 2003
- Wapenstilstand: dinsdag 11 november 2003
- Kerstvakantie:
vanaf maandag 22 december 2003 t.e.m. zondag 4 januari 2004
- Krokusvakantie:
vanaf maandag 23 februari 2004 t.e.m. zondag 29 februari 2004
- Paasvakantie:
vanaf maandag 5 april 2004 t.e.m. zondag 18 april 2004
- Hemelvaart: donderdag 20 mei 2004 t.e.m. zondag 23 mei 2004
- Pinkstermaandag: maandag 31 mei 2004
- Facultatieve dagen: maandag 29 september 2003 dinsdag 01 juni 2004
- Begin zomervakantie: woensdag 30 juni 2004

13. Jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 - jaarplan 2003

De gemeenteraad keurde het jaarplan 2003 goed.

14. Kerkfabriek Sint-Laurentius - begrotingswijziging 2003

Pro memorie

15. Kerkfabriek Sint-Laurentius - begroting 2004

Pro memorie

16. Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - begroting 2004

Pro memorie

17. Milieujaarprogramma 2003

Dit document werd uitgebreid in de gemeenteraadscommissie besproken: >>> milieubeleidsprogramma 2003

De CD&V-fractie kan zich in grote lijnen vinden in dit document, maar heeft volgende opmerkingen:

- Vraag om het beleidsplan 2004 al in het begin van het jaar op te maken.
- Vraag om diverse actiepunten van het destijds goedgekeurde GNOP (Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan) op te nemen in het beleidsplan.
- Engagement van schepencollege om ook spontane adviezen van de milieuraad te behandelen.
- Bij nastreven van de wettelijk vastgestelde verhoudingen in de samenstelling van de milieuadviesraad eerder streven naar uitbreiding van geledingen da naar afschaffen van stemrecht voor geïnteresseerde burgers.
- Chemische bestrijdingsmiddelen geleidelijk bannen. Dit in 2003 al volledig doen is niet haalbaar kan niet zonder vooraf alternatieven te voorzien zoals: 
     - extra mankracht voor de technische dienst
     - mechanische bestrijdingsmiddelen (eventueel samen aankopen met andere gemeenten) 
          zoals spuiten met warm water of stoom, branden, mechanisch verwijderen.
- Meer elektronisch beschikbaar stellen van informatie en documenten aan de gemeenteraadsleden.
- Gebruik van recyclagepapier bij de administratie: papier nemen dat geschikt is voor laserprinters en copieermachines.
- Aandacht voor milieuvriendelijke onderhoudsproducten bij het intern zorgsysteem.
- Er is een belastingreglement op het niet aansluiten op de openbare riolering maar het wordt nooit toegepast.
- Vraag tot deelname aan en promotie van de Dag van de Duisternis van VVS en BBL op 8 november 2003.

18. Politiereglement op het storten van huishoudelijke afvalstoffen in containers op het gemeentelijk containerpark

De gemeenteraad keurde een actualisatie van het reglement goed (aanpassing openingsuren, aan te bieden afvalstoffen worden uitgebreid met asbestplaten, kurk en tapijten, aan te bieden nettovracht per dag).

 >>> zie tekst aangepast reglement

 

Vervolg agenda: zie gemeenteraad van 04 september 2003

 

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014