Gemeenteraad 05-06-2003

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Up Next           15-06-2003 

I. OPENBARE ZITTING

20.Goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden houdende het leveren van elektriciteit aan installaties en gebouwen ten behoeve van diverse gemeenten, OCMW's, v.z.w.'s en kerkfabrieken waarbij de overheidsopdracht in gezamenlijke naam wordt gevoerd door de gemeente Niel

Tussenkomst van CD&V-raadslid Martin Acke:

De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft terecht gesteld dat de wetgeving inzake overheidsopdrachten ook toepasselijk is op de levering van elektriciteit en gas binnen de vrijgemaakte energiemarkt. Bedoeling van deze wettelijke verplichting is dat overheidsgeld zo efficiënt mogelijk moet worden ingezet ten voordele van de inwoners van een gemeente en favoritisme t.o.v. bepaalde leveranciers wordt uitgesloten.

Ik heb er alle begrip voor dat gemeenten en andere openbare besturen onderling afspraken maken om door schaalvergroting een betere onderhandelingspositie te bekomen teneinde zo goedkoop mogelijke tarieven te bekomen bij de energieleveranciers die zich vandaag aanbieden op de vrijgemaakte energiemarkt. Daar kan de gemeentelijke kas en uiteindelijk de Zelzaatse belastingbetaler alleen maar beter van worden.

Ik leid uit de documenten uit het gemeenteraadsdossier af dat de cluster van gemeenten en openbare diensten die samen met Zelzate hun bevoegdheid tot onderhandelingen aan de gemeente Niel hebben overgedragen, uitsluitend beroep deed op adviseurs en technici van de energiedistributeur IVEG. We weten ondertussen dat IVEG momenteel VEM-Zelzate runt en Luminus als standaardleverancier heeft gekozen.

Dit betekent dat het bestek voor de toekomstige gas- en elektriciteitslevering in onze gemeente op het technische vlak werd beïnvloed door één van de firma’s die straks ongetwijfeld als aanbieder zal fungeren. Dat die invloed behoorlijk groot is mag blijken uit het feit dat er blijkbaar andere prijsformules tot stand kwamen dan die van het typebestek van de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, waarvan we toch kunnen met grote zekerheid kunnen veronderstellen dat ze commercieel onafhankelijk is in deze materie en enkel het belang van de gemeenten voor ogen houdt.

Het is niet correct dat een bedrijf dat een commercieel belang heeft bij een aanbesteding, betrokken wordt bij de opstelling van het lastenboek of bestek dat later de basis zal vormen voor de aanbesteding. Dit opent de poort naar een op het lijf geschreven lastenboek en ruikt naar concurrentievervalsing. U kan net zo goed vragen aan een garagist van merk X om een typebestek voor aankoop van een gemeentelijke vrachtwagen op te maken.

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat niet het financieel belang van de gemeente Zelzate hier primeert, maar wel de politieke keuze van onze burgemeester om alles in het werk te stellen om de zuivere energiesector, in casu Luminus, de beste kansen te bieden om het leveringscontract voor gas en elektriciteit in Zelzate in de wacht te slepen.

Ik kan wel mijn goedkeuring geven aan de wijze van gunnen, omdat een openbare aanbesteding m.i. in dergelijk dossier de beste garanties biedt op goedkope tarieven. Anderzijds kan ik absoluut geen goedkeuring geven aan een lastenboek dat mede ontworpen is door één van de toekomstige inschrijvers. Om die reden stem ik dan ook tegen.

21.Goedkeuring wijze van gunnen en gunningsvoorwaarden houdende het leveren van gas aan installaties en gebouwen ten behoeve van diverse gemeenten, OCMW's, v.z.w.'s en kerkfabrieken waarbij de overheidsopdracht in gezamenlijke naam wordt gevoerd door de gemeente Niel

Dezelfde principes dan het voorgaande punt liggen vervat in het dossier van de gaslevering, behalve de overweging met de vergelijking naar het typebestek van het VVSG. Er bestaat immers nog geen dergelijk typebestek.

22.Overeenkomst met Kruispuntbank

Pro memorie

23.Aanleg parking en wegenis in de Leegstraat - bestek en plannen

Pro memorie

24.Wegen- en rioleringswerken Groenplein - goedkeuring bestek

Pro memorie

25.Migratie van CEVI's extranet naar het open netwerk Publilink

Pro memorie

26.Buitengewone uitgaven brandweerdienst

Pro memorie

27.Algemene Vergadering VEM - agenda / vertegenwoordiging / mandaat

Pro memorie

28.Algemene Vergadering TEVEOOST - agenda / vertegenwoordiging mandaat

Pro memorie

29.SIF - voortgangsrapport 2002

Pro memorie

30.Afbrokkelend wegdek op de brug : waarom werden nog geen maatregelen genomen? (op verzoek van PVDA-raadslid Dirk Goemaere)

Pro memorie

31.Hernieuwde vraag voor het stemmen van het beloofde "veto" tegen eventuele onteigeningen in de Heidelaan (op verzoek van PVDA-raadslid Dirk Goemaere)

Pro memorie

32.Ontoelaatbaar en provocerend gedrag van de firma Apcoa tegenover parkerende automobilisten.Voorstel voor blaam aan de verantwoordelijken van Apcoa. Voorstel voor beleggen van een openbare hoorzitting over het beleid en de concrete aanpak van de controle van het betalend parkeren in Zelzate door Apcoa (op verzoek van PVDA-raadslid Dirk Goemaere)

Pro memorie

33.Vraag voor een overzicht van de inkomsten van Apcoa na 2 maand betalend parkeren in Zelzate. Schatting van de extra-winst van Apcoa op de rug van de parkerende automobilisten (op verzoek van PVDA-raadslid Dirk Goemaere)

Pro memorie

34. Bespreking geluidsoverlast bewoners E. Caluslaan en Ooievaarslaan (verzoek van PVDA-raadslid Frans Van Acoleyen)

Pro memorie

35. PV kasnazicht 1ste, 2de en 3de kwartaal 2002

Pro memorie

36. Voorstel om zitpenningen raadslid Frans Van Acoleyen niet uit te betalen aan de Orde van Geneesheren (verzoek van PVDA-raadslid Frans Van Acoleyen)

Pro memorie

37. Bekrachtiging politieverordening van de burgemeester d.d. 26 mei 2003 in verband met de verkeerssituatie op de R4 ter hoogte van de brug

Pro memorie

II. GEHEIME ZITTING

1. Machtiging rechtszaken

Pro memorie

2. Marktcommissie - samenstelling

Pro memorie

3. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstelling

Pro memorie

4. Brandweerpersoneel - bevorderingen/ontslag

Pro memorie

5. Brandweerinterventie van 8 juni 2002 voor opruiming vloeistof en verhaling onkosten op inwoner - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Pro memorie
 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014