Gemeenteraad 07-05-2003

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Up Next             14-05-2003    

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

(Vervolg van de agenda van de zitting van 06-05-2002)

23. Aanvaarding schenking (loods brandweerkazerne)

Pro memorie

24. Groenplein - trekkingsrechten op investeringsfonds

Pro memorie

25. Reglement op betalend parkeren - aanpassing

Het schepencollege stelde de gemeenteraad volgende zaken voor:

  • plaatsen van 7 bijkomende parkeerautomaten te plaatsen;
  • langparkeren op de parking tussen Oost- en Westkade voor abonnementshouders mogelijk te maken;
  • de bewoners van de Victor Huylebroeck recht geven op een bewonerskaart;
  • de bewoners van de Grote markt tijdens de wekelijkse markt en tijdens kermissen toelating te geven om hun bewonerskaart ook in de gele zones aan te wenden.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke

De CD&V-fractie heeft al deze miserie voorspeld bij de discussies over de invoering van het betalend parkeren. Er is geen goede oplossing mogelijk. Wanneer men faciliteiten creëert voor de ene inwoner dan zorgt men immers problemen voor de andere.

Wat betreft de aankoop van 7 bijkomende parkeermeters:

Waar komen die? Ikzelf heb weet van problemen aan de Oostkade (omgeving) zwembad en de Kennedybaan, waar de mensen onverantwoord ver moeten lopen om een parkeermeter te vinden. Bestaat er trouwens een maximale afstandslimiet voor het plaatsen van parkeermeters? Het kan toch niet zijn dat men gans het centrum als zone voor betalend parkeren afbakent en slechts één parkeermeter in het midden van de Grote Markt zou plaatsen.
(volgens de burgemeester zijn er geen afstandslimieten - de bijkomende parkeermeters zullen worden geplaatst in de Kerkstraat (1), de Kanaalstraat (4), aan de Oostkade (1) en op het plein tussen Oost- en Westkade (1). De financiering zal gebeuren binnen de concessie met APCOA.

De CD&V keurt de mogelijkheid tot langparkeren op de parking tussen Oost- en Westkade goed omdat dit een versoepeling van het systeem inhoudt. We vrezen dat de situatie echter onoverzichtelijk wordt voor de inwoners en stellen daarom voor hier een duidelijk afgebakende groene zone van maken i.p.v. een gele zone met uitzonderingsmaatregelen. Het onderscheid tussen groene en gele zone is immers juist de mogelijkheid tot onbeperkt parkeren mits abonnementskaart. De SP.a-ZOW-fractie vond dit een goed CD&V-voorstel maar burgemeester Schenkels verklaarde dit eerst ter sprake te willen brengen binnen de evaluatiecommissie van het betalend parkeren.

CD&V gaat eveneens akkoord met het geven van een bewonerskaart voor rode zone voor de inwoners van Victor Huylebroeckstraat (hebben immers geen parkeermogelijkheid in hun eigen straat), wanneer die voldoen aan de andere bepalingen van het reglement.

Het schepencollege stelt voor om op maandag en bij kermis de bewonerskaart van de inwoners van de Grote Markt ook bruikbaar te stellen in de gele zone. De CD&V-fractie vond dat hierdoor de bewoners van de gele zones in het centrum worden benadeeld en stelde voor dat op die dagen de bewoners van de Grote Markt enkel gratis gebruik zouden kunnen maken van de groene parkeerzones (parking Vredekaai en parking tussen Oost- en Westkade). Hier brengt parkeren immers geen hinder voor andere bewoners met zich mee. 
(De burgemeester bleek hiermee niet akkoord te zijn en liet zijn meerderheid tegen dit voorstel stemmen).

Bovendien vraagt de CD&V dat ook de inwoners van de Victor Huylebroeckstraat gelijk worden behandeld als bewoners van de Grote Markt. (Dit werd dan wel aanvaard).

>>> Retributiereglement op het parkeren

26. Samenwerkingsovereenkomst "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling"

De gemeenteraad sloot een samenwerkingsovereenkomst "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" af met het Vlaams Gewest. De gemeente koos voor het laagste niveau (niveau 1) en opteerde voor de bijkomende clusters hinder en energie. Bij de meerderheids- en oppositiepartijen in de gemeenteraad was dit echter geen goedkeuring met volle overtuiging: wegens te matige subsidie tegenover een te uitgebreid takenpakket. Enkel de PvdA onthield zich bij de stemming.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Tot op heden richtte het milieubeleid van de gemeente zich in hoofdzaak op de beperking van de afvalberg door Diftar, sensibilisering rond preventie en selectieve inzameling van afval, (vooral correctieve) aanpak van het probleem van het zwerfvuil, aanleg van rioleringen, opvolging van VFT via de begeleidingscommissies. Anderzijds werden diverse reglementen en politieverordeningen opgemaakt maar door gebrek aan toezicht blijven, op enkele uitzonderingen na, vaststellingen van overtredingen uit. Er gebeurden wellicht inspecties of controles door de eigen milieuambtenaar, politiediensten en Bestuur Milieuinspectie, maar daarop hebben we helaas onvoldoende zicht. Daarnaast meen ik te mogen stellen dat onze milieuadviesraad goed werk leverde (o.a. met boomplantdag, verkoop nestkastjes, deelname aan MOP, milieudriedaagse, enz…).

De CD&V-fractie pleit voor een vereenvoudiging van de reglementering en niet gebruikte reglementen af te schaffen.
                                    
(de burgemeester wilde niet op dit voorstel ingaan)

In Zelzate is een actief milieubeleid meer dan noodzakelijk, gezien onze ligging midden in de industrie en een druk wegennet. De CD&V-fractie steunt daarom het afsluiten van deze overeenkomst.

In het verleden ondertekende Zelzate een milieuconvenant met het Vlaamse Gewest die op 31 december 2001 afliep. Voor 2002 was er dus geen overeenkomst. Betekent dit dat het gemeentebestuur voor 2002 subsidies heeft laten liggen?         (volgens de burgemeester werd in 2002 inderdaad geen subsidie ontvangen)

Blijkbaar na een lange periode aarzelen besluit men nu toch in te stappen voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest teneinde het milieu- en natuurbeleid verder uit te bouwen. De gemeente kiest voor het minimumniveau 1 en voegt daarbij de clusters hinder en energie. De overeenkomst geldt tot en met 31 december 2004. Eigenlijk moest het ondertekende contract op 1 april binnen zijn om dit jaar al van de voordelen te kunnen genieten. Het is onduidelijk of de overeenkomst voor dit jaar nog zal worden aanvaard.

De voorziene subsidie bij de voorliggende overeenkomst bedraagt 0,8 EUR per inwoner en 1,4 EUR per hectare, wat voor Zelzate overeenkomt met 11.518,00 EUR. Hoeveel bedroeg de subsidie vroeger? Is er een vooruitgang op financieel vlak? (volgens de burgemeester werd de subsidie de vorige jaren stelselmatig afgebouwd van 2,5 miljoen tot 1 miljoen BEF).

De overeenkomst is gebaseerd op:

  • - het voorkomingsbeginsel
  • - het voorzorgsbeginsel
  • - voorkeur voor brongerichte maatregelen
  • - stand-still-principe (minimum behoud van bestaande kwaliteit)
  • - de vervuiler betaalt

Dit zijn principes waarachter de CD&V-fractie zich volop kan scharen.

Er moet een gemeentelijk milieujaarprogramma worden opgesteld (een serieuze kluif volgens de milieuambtenaar). De acties en maatregelen worden expliciet opgenomen in een milieubeleidsplan. De opmaak hiervan is echter pas verplicht vanaf 1 mei 2005. Belangrijk is dat in de gemeentelijke diensten een intern milieuzorgsysteem moet worden opgezet dat rekening houdt met inhoud van de clusters vaste stoffen, water, hinder en energie. Terecht stelt de milieuambtenaar zich vragen bij de haalbaarheid hiervan. Ikzelf werk in de Kerncentrale van Doel waar enorm veel inspanningen worden geleverd inzake milieuzorg. Ik kan er dan ook van meespreken dat een milieuzorgsysteem een niet aflatende dagelijkse inspanning van alle ambtenaren, in het bijzonder die van de technische diensten, zal vergen. Deze inspanningen zullen ook mankracht opeisen. Aangezien de technische diensten nu al kampen met een ernstig capaciteitstekort zal deze overeenkomst de toestand nog prangender maken. Optimalisatie van de werking of uitbreiding van het personeelsbestand lijken me onafwendbaar om een goede service aan de bevolking te kunnen geven. Ook het Gewestelijk Milieu Management Informaticasysteem zal de nodige personeelsinzet voor zich opeisen.

Wanneer ik al deze extra taken vergelijk met de subsidie die we hiervoor krijgen, dan heb ik toch sterke vragen over de haalbaarheid van deze overeenkomst. Het is nog niet duidelijk hoe de clusters hinder en energie concreet zullen ingevuld worden, maar deze opties brengen respectievelijk nog eens 0,15 en 0,17 EUR per inwoner subsidie in het laatje, wat komt op een supplementaire 3.840 EUR bovenop de basis van 11.518 EUR.

Minister Vera Dua zal ongetwijfeld nobele bedoelingen hebben met ons milieu, maar ze legt de lat voor de gemeenten zeer hoog en stelt daar zeer weinig middelen tegenover. Dit typeert onze paarsgroene regering die steeds maar meer lasten doorschuift naar de gemeenten.

Toch zal de CD&V-fractie deze overeenkomst goedkeuren omdat dit onze plicht is ten overstaan van de Zelzaatse bevolking. Milieu heeft immers alles te maken met de leefbaarheid van onze gemeente en dit is een grote bezorgdheid van de CD&V.

Voor meer informatie over de Samenwerkingsovereenkomst: www.samenwerkingsovereenkomst.be

27. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - wijziging

Het schepencollege stelde de gemeenteraad voor om de blauwe zone in te voeren in een stuk van de Kerkstraat en de Oostkade.

Martin Acke stelde dat een uitbreiding van de blauwe zone met een stuk van de Kerkstraat en de Oostkade geen oplossing ten gronde is want het probleem zal zich verplaatsen naar iets verder uit het centrum (o.a. Kerkstraat, Havenlaan, Groenstraat, Burg. De Clercqstraat, Westkade ten zuiden van Groenstraat). De CD&V-fractie ging toch akkoord omdat de plaatselijke inwoners ongewild het slachtoffer zijn van de invoering van het betalend parkeren en de hinder aldus voor hen zal milderen.

Ook de SP.a-ZOW-fractie bleek dit in te zien en de gemeenteraad besliste uiteindelijk de blauwe zone nog ruimer te zien en in te voeren in de Kerkstraat (van Kennedybaan tot kerkhof), de Oostkade (stuk ten zuiden van de Franz Wittoucklaan), de Groenstraat (stuk tussen Westkade en Warande) en de Burgemeester De Clercqstraat.

De nieuwe toestand ziet er als volgt uit:

   

Opmerking: in de lichtgroene zone tussen Oost- en Westkade is een abonnement voor langparkeren parkeren mogelijk.

De CD&V stelde voor om de bijlage bij het politiereglement ook voor de inwoners van de Victor Huylebroeckstraat aan te passen i.v.m. de mogelijkheid tot gebruik maken van de gele zone op dagen van de markt en kermissen, zoals wordt voorgesteld voor de inwoners van de Grote Markt. Dit voorstel werd goedgekeurd.

Martin Acke merkt op dat hij klachten opving van inwoners betreffende de nogal gemakkelijke toekenning van bewonerskaarten ook aan mensen die daar in feite geen recht op hebben omdat zij een garage bezitten of huren binnen de wettelijke afstand van 400 m. De gemeente heeft de plicht t.o.v. wie eerlijk is om hierop beter toezicht uit te oefenen. De burgemeester stelde dat de mensen bij de aanvraag van een bewonerskaart een verklaring op eer ondertekenden. Een bewuste verkeerde verklaring komt neer op valsheid in geschrifte. Het was voorzien dat in de toekomst hierop controles zullen gebeuren. Het reglement voorziet bovendien dat bewonerskaarten terug kunnen ingetrokken worden.

De CD&V stelt uitdrukkelijk dat haar positieve inbreng aan de hand van voorstellen tot en het goedkeuren van versoepelingen inzake het betalend parkeren niet mag geïnterpreteerd worden als zou de fractie nu plots wel akkoord zijn met het systeem.

28. Politieverordening op het gemeentelijk kerkhof, de graven en het columbarium - wijziging

Pro memorie

29. Grondvergunningen kerkhof - aanpassing

Pro memorie

30. Contractuele aanwerving van studenten

Pro memorie

31. Gratis zwemmen 6-jarige inwoners

Pro memorie

32. Wegen- en rioleringswerken Sint-Stevenstraat - principebeslissing

De bestaande wegenis en riolering van de St. Stevenstraat is in zeer slechte staat en moet vernieuwd te worden;

Er dient een ontwerpbureau worden aangesteld. Het schepencollege stelt dat de kosten voor de opmaak van het volledige ontwerpdossier en alle overige bijkomende werken kunnen geraamd worden op € 100 000,00

Martin Acke merkte op dat de CD&V-fractie dit werk zal goedkeuren en wees erop dat zij al jaren vragende partij is voor de herstelling van dit stuk Sint-Stevenstraat, dat er onaanvaardbaar slecht bij ligt. Hij stelde echter ernstige twijfels te hebben bij het voorziene budget van € 100.000,00 en vroeg zich luidop af of dit wel realistisch is. Daarbij wees hij op de talrijke putten die doen vermoeden dat de riolering sterk beschadigd is, wellicht door het niet aangepast zijn aan het zware vervoer vanuit de industriezone Karnemelkpolder. Hij vroeg met hoeveel te vervangen riolering werd rekening gehouden. De burgemeester stelde met 50 lopende meter riolering. Het budget volstaat. Enkel de toplaag dient te worden weggefreesd en zowat 12 cm wegfundering moet worden verwijderd. 

De werken zullen gerealiseerd worden na het verlof. Tijdens de werken zullen de vrachtwagens tijdelijk via de Kerkstraat worden omgeleid.

33. Toekomst VEM

Pro memorie

34. Opening Westerscheldetunnel op 14 maart te verwachten gevolgen voor Zelzate - te nemen maatregelen (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Pro memorie

35. Rapportering vordering werken aan verkeerswisselaar Zelzate-West (op verzoek van de heer Martin Acke)

Pro memorie

36. Plannen en timing voor omvorming van de knooppunten R4-Oost (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Pro memorie

37. Timing van de gemeenteraadszittingen en commissies is niet in overeenstemming met algemeen beleidsplan van het schepencollege en het reglement van orde van de gemeenteraad (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Pro memorie

38. Antwoord gouverneur op klacht van Martin Acke voor achterhouden van informatie i.v.m. oprichting muziekacademie (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Pro memorie

39. Last van werken in de Hans Kochlaan, Maurice Salzmannlaan, meer in het bijzonder de trillingen die worden waargenomen in de huizen (op verzoek van de heer Frank Bruggeman)

Pro memorie

40. Geluidsmuur (natuurlijke) ter hoogte van N49 -> Hans Kochlaan (op verzoek van de heer Frank Bruggeman)

Pro memorie

41. Erge geluidsoverlast voor de bewoners van de Heidelaan wegens werken op N49 en het uitblijven van maatregelen door het gemeentebestuur (op verzoek van de PVDA-fractie)

Pro memorie

42. Brief inwoners Heidelaan i.v.m. onteigeningen R4-Oost/N49 (op verzoek van de PVDA-fractie)

Pro memorie

43. Gevaarlijke situatie Assenedesteenweg (op verzoek van de PVDA-fractie)

Pro memorie

44. Toestand van de gemeentelijke speelterreinen - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Pro memorie

45. Beschadiging van het fietspad tussen Groene Briel en Denderdreve door boomwortels - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Pro memorie

46. Beschadiging voetpad en wegdek Leegstraat ter hoogte van Leegstraat 156A en 185 door werken in opdracht van VEM - uitblijven van herhaaldelijke vraag en belofte tot herstelling - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Pro memorie

47. Organisatie uitrukken van brandweerpersoneel en verhaling kosten op de inwoners - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Pro memorie

48. Bespreking geluidsoverlast bewoners E. Caluslaan en Ooievaarslaan (op verzoek van PvdA-raadslid Frans Van Acoleyen)

Pro memorie

 

I. GEHEIME ZITTING

1. Machtiging rechtszaken

Pro memorie

2. Marktcommissie - samenstelling

Pro memorie

3. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstelling

Pro memorie

4. Brandweerpersoneel - stagiairs

Pro memorie

5. Brandweerpersoneel - benoeming onderluitenant

Pro memorie

6. Aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de externe auditcommissie van het OCMW

Pro memorie

7. Brandweerinterventie van 8 juni 2002 voor opruiming vloeistof en verhaling onkosten op inwoner - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

Pro memorie

Back Up Next   
 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014