Gemeenteraad 06-05-2003

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap

Back Up Next

21-05-2003     

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Er waren geen inwoners die gebruik maakten van het halfuurtje van de burger

1. Goedkeuring notulen gemeenteraden

Pro memorie

2. Mededelingen /Kennisgevingen

Pro memorie

3. OCMW - meerjarenplan 2003-2005

Pro memorie

4. Vervangen centrale verwarming en sturing school Debbautshoek - principebeslissing

Pro memorie

5. Huisaansluitingen op de openbare riolering - principebeslissing - goedkeuring bestek

Pro memorie

6. Huurovereenkomst politiekantoor

Sedert 1 januari 2002 maakt de politiezone Regio Puyenbroeck gebruik van het nieuwe politiekantoor. Dit gebouw werd door de gemeente Zelzate opgericht en heeft een boekwaarde van ongeveer 735.000 EUR. Daarbij komt een waarde van 165.000 EUR voor de 2.800 m2 grond: in totaal dus 900.000 EUR. Vorig jaar betaalde de politiezone een vergoeding gelijk aan de leninglasten. De gemeenteraad besliste op vraag van het schepencollege voor de komende 3 jaar een overeenkomst op te maken, waarbij door de politiezone een jaarlijkse huur van 36.120,00 EUR (geÔndexeerd) zal worden betaald..

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke

Naar mijn mening heeft het gemeentebestuur steeds gesteld dat de politiegebouwen na voltooiing zouden overgedragen worden aan de politiezone. Dit kan ook worden opgemaakt uit de discussies in de gemeenteraad van 20-12-2001.Toen werd gesteld dat de leningen voor nieuwbouw, bewegwijzering, rookdetectie en inbraakbeveiliging, schilderwerken en buitenaanleg nog niet aan de politiezone werden overgedragen omdat het dossier administratief nog niet volledig is afgewerkt. Aangezien men nu overgaat tot een huurcontract voor 3 jaar is men blijkbaar niet meer van plan om het politiekantoor over te dragen aan de politiezone.

Deze beslissing voedt de geruchtenmolen dat de politie het nieuwe politiekantoor van Zelzate in de toekomst zal verlaten. Het is genoegzaam bekend dat de leiding van de politiezone droomt van een centraal gelegen gebouw maar de vraag is dan wat Zelzate zal doen met dit splinternieuw, typisch op de politiewerking, afgestemd gebouw. Het lijkt erop dat dit politiekantoor in dat geval de zoveelste ondoordachte blunder van ons schepencollege wordt die onze gemeente financieel compleet onderuit haalt. Is het daar dat de burgemeester zijn gloednieuwe raadszaal wil inrichten? Komt in ons politiekantoor misschien een nieuw museum Eddy Wallybi? Graag kregen wij hierover duidelijkheid. 

Deze beslissing heeft ook een financieel staartje. In de begroting staat immers een vordering van 40.810,00 EUR voor de leninglast ingeschreven, nu krijgen we slechts 36.120,00 EUR huurgeld. Dit is een minontvangst van 4.700,00 EUR, die op zich alleen al voldoende is om het fictieve begrotingsoverschot van Zelzate teniet te doen.

Pittig detail in het contract: de verhuurder blijft gemachtigd tot medegebruik van de parking. De burgemeester en de schepenen kunnen er dus gratis parkeren.

De burgemeester stelde dat er nog een proces loopt met de failliete aannemer waardoor nu al verkopen extra complicaties zou geven. Bovendien wil de federale overheid nog een evaluatie doen inzake eventuele verdere schaalvergroting van de politiezones. De toekomst is dus nog onvoldoende duidelijk. Hij stelde dat de politieleiding inderdaad droomt van een centraal gebouw, maar geen van de andere gemeenten heeft gebouwen die zich voldoende tot uitbreiding lenen. Een volledige nieuwbouw, bijvoorbeeld centraal in Wachtebeke, acht hij dan weer financieel niet haalbaar. Zelzate is volgens John Schenkels de enige gemeente die de nodige uitbreidbare infrastructuur kan aanbieden. Er zal in gelijk welk scenario steeds een aanwezigheid van politie blijven in Zelzate. Bovendien blijft het gebouw zijn waarde hebben en kan desgevallend het gebouw gerust dienen voor gemeentelijke burelen.

7. Afrekening waterdistributie te Zelzate voor 2002

Pro memorie

8. Brandweerpersoneel - openstellen van betrekkingen (2 onderluitenanten)

Pro memorie

9. Uitbreiding drinkwaterdistributie Bloemenboslaan

Pro memorie

10. IDM - Algemene Vergadering

Pro memorie

11. Veneco - Algemene Vergadering

Pro memorie

12. Intercommunale Westlede - Algemene Vergadering

Pro memorie

13. Belasting op het vervoer van dronken personen met een politievoertuig van de lokale politie

Het schepencollege stelt de gemeenteraad voor om tot eind 2007 het vervoer van dronken en bestuurlijk aangehouden personen met een politievoertuig belasten met Ä 100,00 per rit. Daar waar deze maatregel voor het vervoer dronken personen op enig begrip van de CD&V-fractie kan rekenen, was de CD&V-fractie niet akkoord om dit ook naar bestuurlijke aanhoudingen uit te breiden.

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Het is ongetwijfeld positief dat er initiatieven worden genomen met het oog op de bestrijding van overlast. De stelselmatige verstoring van de openbare orde en kleine criminaliteit (dronken personen, vechtpartijen, lawaaihinder, burenruzies, relationele twisten, sluikstorten, rommel op straat, vandalisme en andere vormen van storend gedrag) vormen een reŽle bedreiging voor het harmonieus samenleven van mensen in hun woonbuurt. Vanuit de noodzaak om deze overlastproblemen krachtig aan te pakken lijkt het initiatief tot invoering van deze zogenaamde overlasttaks op het eerste zicht een goede zaak.

Dit belastingreglement komt er naar aanleiding van een brief van 26 februari 2003 waarin het college van de politiezone Regio Puyenbroeck een voorstel doet tot invoering van een belasting op het vervoer van dronken personen met een voertuig van de lokale politie. Merkwaardig is dat in het ontwerpbesluit voor de gemeenteraad niet verwezen wordt naar deze brief. Uit die brief blijkt namelijk duidelijk dat het louter om een financiŽle recuperatie van kosten gaat. Wellicht wil het schepencollege niet toegeven dat het uitsluitend hierom te doen is en mijdt het verwijzing naar dit schrijven.

Het voorstel voor deze bijkomende belasting is een idee van het politiecollege (dus van onze burgemeesters) maar werd nooit besproken of zelfs maar ter kennis meegedeeld aan de zonale politieraad. Dit is geen correcte gang van zaken. Materies die invloed hebben op rekening en begroting behoren tot de bevoegdheid van de politieraad. U mist daarmee bovendien de gelegenheid om de overlastproblematiek binnen onze zone over de gemeentegrenzen te bespreken.

>>> De burgemeester stelde dat het de bevoegdheid van de gemeenteraden is om belastingen te heffen. De politieraden hebben hiermee niets te zien.

Argumentatie van het schepencollege voor de invoering van deze belasting

1) Het vervoer van dronken en bestuurlijk aangehouden personen zou aanzienlijk de werklast verzwaren.

Dit argument wordt op geen enkele wijze hard gemaakt noch cijfermatig ondersteund. Over hoeveel interventies gaat het? Welke i.v.m. dronkenschap? Welke i.v.m. bestuurlijke aanhouding? Hoeveel werklast brengt dit met zich mee en wat is de geraamde kostprijs?

2) Het schepencollege stelt dat het aangewezen en billijk is het vervoer van zowel dronken als bestuurlijk aangehouden personen te belasten omdat daardoor andere taken in het gedrang komen, ondermeer de aanwezigheid in de straat.

Dit geldt voor elke politieprestatie die niet resulteert in de aanwezigheid van de politie op straat: vaststelling van ongevallen, verkeersregeling, klachtenbehandeling, administratief werk, verwerking van flitsresultaten,Ö Indien we het schepencollege volgen dan is het ook billijk om die diensten te belasten.

3) De Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken (Paul Van Grembergen) heeft te kennen gegeven dat hij de heffing van belastingen op het vervoer van personen die gerechtelijk of bestuurlijk aangehouden worden mogelijk acht.

Het dossier voor de gemeenteraadsleden bevat geen enkele bijlage waaruit deze bewering wordt gestaafd of waaruit blijkt welke argumenten de minister hierbij aanwendt. Bovendien wordt nergens verduidelijkt wat men moet verstaan onder gerechtelijk en bestuurlijk aanhouden.

In welke situaties wil men deze Ďoverlasttaksí aanrekenen?

In het politiecollege van 06 februari 2003 was er enkel sprake van een belasting op vervoer van dronken personen. Ook de hoofding van de brief van 26 februari spreek enkel van vervoer van dronken personen. Ik stel echter vast dat die vlag de lading niet dekt, want hetgeen het schepencollege de gemeenteraad vandaag voorstelt is veel verregaander dan dat: ook voor het vervoer van mensen die bestuurlijk worden aangehouden wil men Ä 100,00 per rit aanrekenen.

Volgens Art. 31 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt kan de politie in volgende gevallen overgaan tot bestuurlijke aanhouding:

- een persoon die hen hindert in het vervullen van hun opdracht het verkeer vrij te houden;
- een persoon die de openbare rust daadwerkelijk verstoort;
- een persoon, ten aanzien van wie er op grond van zijn gedragingen, van materiŽle aanwijzingen of van de omstandigheden, redelijke gronden zijn om te denken dat hij voorbereidingen treft om een misdrijf te plegen dat de openbare rust of de openbare veiligheid ernstig in gevaar brengt, met als doel hem te beletten een dergelijk misdrijf te plegen;
- een persoon die een misdrijf pleegt dat de openbare rust of de openbare veiligheid ernstig in gevaar brengt, teneinde dit misdrijf te doen ophouden;
- personen die de openbare rust verstoren bij samenscholingen die gepaard gaan met misdaden en wanbedrijven tegen personen en goederen of met overtreding van de wet van 29 juli 1934 waarbij de privť-milities verboden worden

Welke argumenten zijn tegen deze extra belasting in te brengen?

- De politie mag niet evolueren naar een profit-center. Dit soort werk behoort tot de kerntaken van de politie, en wordt best door de gemeenschap gefinancierd. Het is een verkeerd uitgangspunt om bepaalde politietaken uit het geheel te lichten en ze te belasten. Personen die zich misdragen moeten administratief of gerechtelijk worden beboet en indien nodig een andere bijkomende straf opgelegd krijgen. Een vergoeding betalen voor de tijdsbesteding van de politie is totaal fout. Bovendien zou bij burgemeesters en politieleiding de drang wel eens kunnen ontstaan om dergelijke Ďwinstgevendeí opdrachten meer prioriteit te geven.

- De in de wet opgesomde voorwaarden voor bestuurlijke aanhouding (ondermeer hinder bij de verkeershandhaving en verstoring van de openbare orde) zijn zeer ruime begrippen die moeilijk objectief kunnen worden geÔnterpreteerd. De politieagent wordt tegelijk partij ťn rechter wanneer een bestuurlijke aanhouding gepaard gaat met een toch wel zware geldstraf van Ä 100,00. Het lijkt me niet ondenkbeeldig dat een politiebeambte bepaalde mensen bij een publieke manifestatie gaan viseren en administratief aanhouden, louter om een financiŽle straf te kunnen toedienen en aldus de actie te breken. Hetzelfde geldt in geval van de openbare ordehandhaving bij politieke manifestaties of syndicale acties. 

zie bijv. de manifestaties tijdens de 'ronde van de premier' in de Oost-Vlaamse politiezones, waarvoor een samenscholingsverbod van groepen van meer dan 5 personen werd uitgevaardigd. Een administratieve aanhouding wegens het overtreden van een dergelijk samenscholingsverbod zou met deze maatregel onmiddellijk leiden tot een straf van minstens Ä 600,00.

>>> De burgemeester antwoordde dat de stelling dat het politiepersoneel niet objectief zou zijn een aanfluiting is van hun functie. Bovendien kan vervoer ingevolg een bestuurlijke aanhouding slechts na persoonlijke handtekening van de burgemeester en dit is de voorbije jaren misschien nog maar 2 keer gebeurd (ja twee keer !). Dit ontlokte de reactie van Martin Acke dat in dat geval moeilijk van een aanzienlijke verzwaring van de werklast kan spreken en dat een belasting hierop totaal zinloos is.

- De belasting van 100 EUR worden nergens getoetst aan de werkelijke kost en zal in bepaalde gevallen ongetwijfeld totaal onevenredig zijn met de prestatie. Ze vormt in feite een administratieve geldboete die echter door de gebruikte terminologie in de gemeentekas terecht komt. En daar is het blijkbaar om te doen.

>>> De burgemeester antwoordde dat dit in 90% van de gevallen naar de gevangenis van Gent is, meestal 's nachts. Twee politieagenten zijn daar ruim twee uur voor onderweg.

- Tegenover de inning van deze belasting, staat een administratieve kost. Het dossier laat niet toe in te schatten de verhouding tussen kosten en baten in te schatten. De gemeentebegroting 2003 houdt bovendien noch rekening met deze extra prestaties, noch met de eventuele opbrengst.

>>> Volgens de burgemeester behelst de administratieve kost slechts een belastingkohier opmaken + een beetje nazorg verlenen.

Besluit:

De regering Verhofstadt heeft beloofd dat de omvorming van de politie geen meerkost zou met zich meebrengen voor de gemeenten. Aangezien de regering deze belofte niet nakomt worden de politiezones en de gemeentebesturen a.h.w. verplicht om allerlei creatieve wijzen te bedenken om toch bijkomende middelen te werven. Minister Van Grembergen reikt de gemeenten hier een mogelijkheid aan om de burger bijkomend te belasten, terwijl de regering pretendeert de belastingen te willen verminderen.

>>> De burgemeester stelde dat de politiehervorming voor Zelzate geen extra kost heeft teweeggebracht. Dit klopt ook omdat Zelzate in het verlden steeds zwaar in de politie heeft geÔnvesteerd. Hij moest echter toegeven dat dit echter in de andere gemeenten van de zone wel het geval is.

Na mijn tussenkomst zal het u duidelijk zijn dat de CD&V-fractie tegen dit voorstel zal stemmen. Wij zijn voorstander van een integrale aanpak van de verstoring van de openbare orde en kleine criminaliteit en hierin mag financiŽle bestraffing een middel zijn. De belasting in de vorm zoals die nu wordt voorgesteld is echter onvoldoende uitgewerkt en gespecificeerd om te passen in een degelijk beleid.

De meerderheid in de gemeenteraad volgde gedwee John Schenkels en keurde deze extra belasting goed.

14. Toelagereglement

De CD&V-fractie vroeg de stemming over een door zijn fractie ingediend amendement waarbij het in het ontwerpbesluit voorziene toelagebedrag per kind jonger dan 3 jaar gebracht wordt op 50,00 EUR en het toelagebedrag per persoon die lijdt aan chronische incontinentie en per stomapatiŽnt gebracht wordt op 150,00 EUR.

Op basis van de cijfers van 2002 zou dit op een extra uitgave van 13.500,00 EUR komen.

Toelagereglement 2001

 

206 WIGW's

2.564,74

45 stoma+incont.

1.747,46

314 gezinnen kind. <3jaar

4.770,15

TOTAAL

9.082,35

 

 

Toelagereglement 2002

 

374x Toelage WIGW 2002

9.562,39

45x Toelage Chron.incont. 2002

3.375,00

9x Toelage StomapatiŽnten 2002

675,00

63x Toelage Bestaansmin. 2002

1.575,00

320x Toelage Kinderen 2002

9.450,00

21x Toelage Gehandicapten 2002

525,00

TOTAAL

25.162,39

De meerderheid stemde dit amendement weg.

De CD&V-fractie besliste uiteindelijk het toelagereglement toch goed te keuren ondanks het niet aanvaarden van het voormeld amendement, omdat het nog altijd beter is dat men een weliswaar onvoldoende toelage toekent dan dat men helemaal niets toekent.                >>> zie toelagereglement

15. Milieubelasting aanpassing aan nomenclatuur Kruispuntbank

Pro memorie

16. Jeugdraad - erkenning als adviesraad

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat het niet botert met het lokale jeugdbeleid in onze gemeente. Ik vertoefde vorige gemeenteraad in andere oorden maar vernam via het verslag de tussenkomst van de voorzitter van de jeugdraad bij het halfuurtje van de burger en het als gevolg daarvan terugtrekken van de geagendeerde punten i.v.m. de jeugdraad door schepen Tollenaere.

Het is niet de eerste keer dat er terechte commentaar geleverd wordt door de jeugdraad. Het belangeloze vrijwilligerswerk van de jongeren die zich in dit orgaan engageren verdient alle respect en erkenning, maar blijkbaar worden de vrijwilligers niet altijd au serieux genomen en erkend.

Ook in verband met de functie van jeugdconsulent valt een en ander te zeggen. Nogal veel wordt de schuld van slechte communicatie op deze ambtenaar afgewenteld (zie verslag GR 04-03-2002) en zou het personeelslid niet de goede beslissing nemen. Ik ben hiermee niet akkoord.

Het is trouwens een teken aan de wand dat op amper een paar jaar tijd, maar liefst vier jeugdbeambtes de revue passeerden en dat we momenteel terug aan vervanging toe zijn. Dit is niet alleen een slechte zaak voor de continuÔteit van het beleid en de activiteiten, maar uiteindelijk ook voor de jeugd van Zelzate zelf. Het duidt erop dat er iets fundamenteels mankeert. Ik begin er dan ook sterk aan te twijfelen of de ambtenaren in kwestie door het gemeentebestuur voldoende gesteund worden en gelegenheid krijgen om hun taak naar behoren uit te voeren. Een groot geluk dat we nog kunnen terugvallen op diverse vrijwilligers voor organisaties zoals RoefeldagÖ anders viel de werking van de gemeentelijke jeugddienst volledig op zijn gat.

De CD&V-fractie dringt erop aan om die vrijwilligers volop kansen te geven, te stimuleren en vooral te waarderen voor hun belangeloze inzet. Maar laat ons bovenal ook voldoende ruimte geven aan onze jeugdconsulente om er wat van te maken.

Niettegenstaande voorgaande opmerkingen keurt de CD&V-fractie de beslissing tot erkenning van de jeugdraad als adviesraad voor de bestuursperiode 2001-2006 goed, evenals de samenstelling van de algemene vergadering en het dagelijks bestuur.

17. Jeugdraad - wijziging statuten

Pro memorie

18. Jeugdwerkbeleidsplan - jaarplan 2002

Tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke:

1) Vergelijking werkingsverslag 2002 met jaarplan (dd. 24-09-2002)

Eťn ding is overduidelijk: de jeugddienst werd het voorbije werkjaar uitgemolken als een koe om de financiŽle put in de gemeentekas te helpen delgen. Van de gewone uitgaven werd slechts 69.000 euro van de initieel voorziene 105.000 euro uitgegeven (66%). Van de voorziene investeringen kwam nagenoeg niets in huis 2.500 euro van de voorziene 36.000 (7%).

2) Op welke posten werd vooral bespaard?

- De aanwerving van een jeugdconsulente werd steeds maar uitgesteld. De druk op het bestaande personeelslid, mede door tal van andere taken, is daardoor blijkbaar zo hoog dat zij er de brui aangeeft. In de pers deed schepen Tollenaere zijn beklag dat er in het jeugdhuis Kiepietiezie weinig sprake is van vrijwilligerswerk. Ik vraag me af waar hij dat haaltÖ de betaalde gemeentelijke medewerker zijn contract werd immers al geruime tijd niet hernieuwd.

- Amper 70% van de werkingsmiddelen voor jeugdwerking werden daadwerkelijk besteed en amper 85% van de subsidiŽringen van het jeugdwerk werden aangewend.

- Bij de investeringen zijn de bijna 25.000 euro ontwerpkosten voor een jeugdhuis niet gebruikt omdat dit op de lange baan wordt geschoven. De voorziene 7.500 euro voor speeltuigen werd eveneens niet aangewend. Dit terwijl er toch een duidelijke nood is aan een aantal toestellen vooral in Zelzate-Oost. Zo is er geen enkele kinderschommel te vinden in de twee speelpleinen van Zelzate-West. Bij mijn controlebezoek van de speelpleinen (verslag zie verder op de agenda) smeekte een kleine dreumes voor een dergelijk speeltuig. Er werden enkel uitgaven gedaan voor (een trouwens verplichte) risico-analyse voor de speeltuigen.

Besluit: de jeugd werd in 2002 door de gemeente financieel op schromelijke wijze in de kou gelaten. Mochten wij niet kunnen rekenen hebben op belangeloze inzet van diverse vrijwilligers zoals de jeugdraad en het Roefelteam, dan stonden we wellicht nergens.

De zeer geringe uitgaven voor jeugdbeleid staan in schril contrast met hetgeen gespendeerd wordt aan zaken die uitsluitend ten gunste komen van personeel en schepenen. Schepen van jeugd Paul Tollenaere is hopeloos gebuisd en haalde zelfs te weinig voor een tweede zit.

De CD&V-fractie vraagt dat de op het budget voorziene uitgaven voor jeugd ook daadwerkelijk voor dat doel aangewend worden, dat er meer ruimte komen voor het personeel van de jeugddienst, dat de speelterreinen degelijk worden onderhouden en uitgerust en dat er eindelijk eens werk wordt gemaakt van een ernstig alternatief voor een jeugdontmoetingscentrum.

De CD&V-fractie zal dit werkingsverslag pro forma goedkeuren, ook al is de inhoud onvoldoende consistent met de vorm van het beleidsplan waardoor de verificatie van de cijfers niet vanzelfsprekend is. Wij willen gewoon de overheidssubsidiŽring niet in de weg te staan. Dit betekent geenszins dat wij akkoord zijn met het gevoerde jeugdbeleid van het schepencollege.

19. Kerkfabriek Sint Laurentius - rekening 2002

Pro memorie

20. Kerkfabriek Sint Antonius van Padua - rekening 2002

Pro memorie

21. PV kasnazicht 4de kwartaal 2002 en 1ste kwartaal 2003

Pro memorie

22. Mobiliteitsplan - goedkeuring

Pro memorie

(De agenda werd verder behandeld op de zitting van 07-05-2003)

 

Back Up Next

 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014