Gemeenteraad 04-03-2003

Home Nieuws Zelzate Leeft Gemeentebestuur Politiek & Beleid Zoeken & Links Sitemap


Back Up Next             27-04-2003    

I. OPENBARE ZITTING

De zitting werd onderbroken om 19.00 uur voor het halfuurtje van de burger.
1. Mededelingen / Kennisgevingen

a) Verslag offertes concessie parkeerbeheer:
Er kwamen vier offertes binnen voor de uitbating van de parkeermeters in Zelzate: Rauwers Controle NV, City Parking, Parcomet NV en NV Apcoa. De offertes werden beoordeeld op financiŽle voorwaarden, contractuele voorwaarden, dienstverlening en referenties. Uiteindelijk duidde het schepencollege NV Apcoa, Kipdorpvest 40-42 2000 Antwerpen op 6 februari 2003 aan als beste aanbieding. Alhoewel het bedrijf nog geen referenties kon aanbieden (behalve twee in 2003 net gestarte concessies), waren het vooral de financiŽle voorwaarden van de offerte die de beslissing bepaalden.

b) Verslag raad van bestuur Fineg van 23-01-2003:
Pro memorie.

c) Klacht tegen retributiereglement op parkeren:
De PvdA diende via een advocaat klacht in over de ongeoorloofde privatisering van het openbaar domein, schending van het gelijkheidsprincipe, privatisering van de politionele bevoegdheid, schending van de privacy en invoering van een dubbele bestraffing. Het ministerie weerlegde al deze elementen en verworp de klacht.

d) Grensoverschrijdende buslijnen:
Sedert 1 september 2002 stopte de samenwerking tussen De Lijn en de Nederlandse maatschappij Connexxion. Daarmee verdween ook lijn 10, de verbinding Gent-Zelzate-Terneuzen definitief. Het protest van onze gemeente heeft dus, zoals verwacht, geen enkel resultaat.

2. Goedkeuring notulen gemeenteraden

Het verslag van de gemeenteraad van 9 januari 2003 wordt goedgekeurd.

3. OCMW - budgetwijziging nrs. 1 en 2

Pro memorie

4. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - wijziging

De gemeenteraad keurde diverse kleine wijzigingen van het reglement goed, evenals een aantal maatregelen inzake de nieuwe verkeersinrichting van het Pierets-De Colvenaerplein. Ook i.v.m. het betalend parkeren werden een aantal details aangepast. 

Bewonerskaarten zijn slechts geldig voor een bepaalde zone. Daarom diende voor de diverse straten te worden vastgelegd binnen welke zone elke bewonerskaart geldig is.

Tot slot dienden de maatregelen i.v.m. het betalend parkeren op gewestwegen (R4/Kanaalstraat) voor het ministerie in een apart aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer worden vervat.

5. Algemene gemeentebelasting op de gezinnen - aanpassing

In de gemeenteraad van 9 januari 2003 besliste de meerderheid om een jaarlijkse algemene gemeentebelasting op de gezinnen in te voeren. De omschrijving van de diverse categorieŽn die vermindering konden genieten in het besluit was echter niet conform de vereisten en moest worden aangepast.

>>> zie aangepaste tekst van dit belastingreglement

6. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten - aanpassing

In de gemeenteraad van 9 januari 2003 besliste de meerderheid om een belasting op de verspreiding van  reclamedrukwerk in te voeren. 

De overheid was niet akkoord met de grootte van de belastingaanslagen en stelde dat het tarief van de belasting in verhouding dient te staan t.o.v. de voortgebrachte hoeveelheid papierafval en anderzijds ook rekening moest houden met de economische belangen van de uitgevers van dergelijk drukwerk. Er moest dus een maximumgrens voor de belasting worden ingesteld.

De gemeenteraad besliste daarom dat de aanslagvoet voor drukwerken blijft op 0,01 EUR per pagina maar met een maximum van 0,10 EUR per bedeeld exemplaar.

>>> zie aangepaste tekst belastingreglement

Het schepencollege bleef niet stilstaan bij de invloed deze wijziging heeft op de (nu al overdreven) geschatte inkomsten van deze belasting. Eťn feit is zeker: de voorspelde ontvangst van 110.896 EUR zal onmogelijk kunnen worden geÔnd, met als gevolg dat de begroting 2003 niet sluitend is.

7. Retributie op het parkeren - aanpassing

De Kortestraat wordt toegevoegd tot de gele zone voor het betalend parkeren (max. 4 uren - 0,15 EUR per 15 minuten).

>>> zie aangepaste tekst retributiereglement

De nieuwe situatie voor het betalend parkeren ziet er nu uit als volgt:

  

8. Gemeentehuis - vervanging dakbedekking - principebeslissing

De dakbedekking van het gemeentehuis dient te worden vernieuwd. De uitgave wordt geraamd op 50.640,00 EUR.

9. Uitvoeren van wegen en rioleringswerken Sint-Sebastiaanstraat (deel) tussen Leegstraat en Tarwestraat - principebeslissing

De riolering en wegverharding van het stukje Sint-Sebastiaanstraat tussen de Leegstraat en de wijk Molenstukken zal worden gerenoveerd. De kostprijs hiervan wordt geraamd op 80.000,00 EUR.

10. Uitvoeren van wegen en rioleringswerken Wachtebekestraat (deel) - principebeslissing

De riolering en wegverharding van het Pompstraatje (een zijstraatje met een achttal huizen dat behoort tot het doodlopende stuk van de Wachtebekestraat) zal worden heraangelegd. De kostprijs hiervan wordt geraamd op 70.000,00 EUR.

11. Onderhoud van perken - goedkeuring bestek - principebeslissing

Het bestek en ontwerp voor het onderhoud van perken in de gemeente in 2003 wordt goedgekeurd. In totaal gaat het over 16 maaibeurten van 48.000 m2 gras, 5 onderhoudsbeurten onderhoud van 16.000 m2 perken met beplanting, het snoeien van 4.606 m2 heesters en bosgoed en het 2 maal scheren van 1.695 lopende meter hagen. 

De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 75.000,00 EUR. 

12. Vernieuwing van voetpaden en opritten op het Zelzaats grondgebied - principebeslissing - goedkeuring bestek

In 2003 zullen o.a. volgende voetpaden en opritten worden vernieuwd: Kleine Landeigendomlaan, deel van Onteigeningsstraat, Schoolstraat, deel van Vrijwilligerslaan en Parkplein.

Hiervoor is 125.000,00 EUR voorzien in de begroting.

13. Wegmarkeringen - principebeslissing

Voor de wegmarkeringen in wegenverf wordt in 2003 18.500,00 EUR voorzien.

14. Aanleg parking voor gemeentepersoneel

Het verzet van Martin Acke tegen de aanleg van een privť-parking voor het schepencollege en gemeentepersoneel om de parkeerbelasting te vermijden, viel blijkbaar niet in dovemansoren. De socialisten kregen ook in eigen partij tegenwind. Het schepencollege wilde daarom in eerste instantie een goedkopere oplossing voorstellen: afbakenen van een deel van de Vredekaai met toegangscontrole. Dit zou 'slechts' 12.500,00 EUR kosten i.p.v. de oorspronkelijk voorziene 74.000,00 EUR voor de privť-parking. 

Op de gemeenteraad werd dit voorstel in extremis teruggetrokken, officieel omdat dit niet zou toegelaten worden door de overheid.

Het college denkt eraan om het personeel (en het schepencollege) een gratis abonnement te geven voor de parking op de Vredekaai. De CD&V-fractie zal zich blijven verzetten tegen dergelijke discriminerende maatregel. Wij zijn van mening dat als de Zelzatenaar perkeergeld moet betalen ook de politiekers en ambtenaren dit moeten doen! 

15. Herstellen toiletten school Wittouck

Pro memorie

16. Vervangen plafonds en elektriciteit gemeenteschool Debbautshoek en Wittouck fase II - principebeslissing

Pro memorie

17. Overdracht bevoegdheid tot het voeren van de overheidsopdracht m.b.t. het aanduiden van een leverancier voor gas en elektriciteit aan de gemeente Niel

Als gevolg van de liberalisering van de energiemarkt, dient vanaf 1 juli 2003 elke gemeente een leverancier aan te duiden voor het leveren van elektriciteit voor afnamepunten minder dan 56 kVA en gas voor afnamepunten van minder dan 1 miljoen Nm3. Voor deze levering is de wetgeving op de overheidsopdrachten van toepassing.

Verschillende gemeentebesturen mogen samen dergelijke overheidsopdracht uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te dekken. Als reden wordt opgegeven dat dit kan resulteren in betere prijzen. Anderzijds is het duidelijk dat de Zelzaatse socialisten de levering van energie aan de gemeente door IVEG / VEM willen veilig stellen.

Daarom draagt de gemeente Zelzate haar bevoegdheid tot het voeren van deze overheidsopdracht over aan de gemeente Niel. De opdracht behelst de levering van gas en elektriciteit voor de periode van ťťn jaar, met optie tot verlening voor maximaal tweemaal de periode van ťťn jaar.

18. Jeugdraad - erkenning als adviesraad

Het jaarplan 2003, horende bij het jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 werd voorlopig niet goedgekeurd door het ministerie. Om volledig conform te zijn met de vereisten van het decreet van 9 juni 1993 inzake subsidiŽring voor jeugdbeleid, moet de gemeenteraad de jeugdraad opnieuw te erkennen als adviesraad voor de bestuursperiode 2001-2006. 

De gemeenteraad beslist daarom de huidige samenstelling van de algemene vergadering en van het dagelijks bestuur goed te keuren.

Samenstelling Algemene Vergadering:

Voorzitter: JŲrge Engels
Secretaris: MichaŽl Dejonghe
Penningmeester: Sandra Maes
Leden: Sarah Laureys, Debby Adam, Han Pauwels, Geert Verbiest, Thomas Laureys, Deborah Lambrecht, Griet Lambrecht, Davy Devos, Arwen De Jaegher, Sandra Maes, Frederik Buyens, Marc Van De Velde, Fabrizio Agostino, Caroline D'Hoore en Nico Dewoyer.

Samenstelling en functieverdeling Dagelijks Bestuur:

Voorzitter: JŲrge Engels
Secretaris: MichaŽl Dejonghe
Penningmeester: Sandra Maes

19. Jeugdraad - wijziging statuten

Het jaarplan 2003, horende bij het jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 werd voorlopig niet goedgekeurd door het ministerie. Om volledig conform te zijn met de vereisten van het decreet van 9 juni 1993 inzake subsidiŽring voor jeugdbeleid, moeten de statuten vermelden dat politieke mandatarissen geen stemgerechtigd lid kunnen zijn van de gemeentelijke jeugdraad.

De gemeenteraad beslist daarom de statuten in die zin aan te passen.     >>> zie volledige tekst statuten

20. Overlegcomitť gemeente - OCMW / samenstelling

De socialisten gaan verder met het verwijderen van de VLD-coalitiepartner uit de gemeentelijke beslissingsorganen. Frederik Uyttendaele wordt ook hier aan de kant gezet en vervangen door Paul Tollenaere.

De samenstelling van de gemeentelijke delegatie in het overlegcomitť met het OCMW is voortaan:

- burgemeester John Schenkels
- schepen Paul Tollenaere
- schepen Nelly De Beule
- gemeentesecretaris Willy De Meyer

21. Verlenging van de bestaansduur van IDM

De Intercommunale Durme-Moervaart (IDM) die instaat voor onze huisvuilverwerking, werd op 22 december 1973 opgericht voor een periode van 30 jaar, en loopt dus ten einde.  Anderzijds voorziet de wet op de intercommunales een aantal aanpassingen die binnenkort dienen worden ingevoerd. De wet voorziet voor opdrachthoudende verenigingen, zoals IDM CVBA er in de toekomst een zal zijn, een maximale duurtijd van 18 jaar.

De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met verlenging van de bestaansduur van IDM CBVA met een duur van 18 jaar tot 22 december 2021. Binnen de vijf deelnemende gemeenten gaat men hiervoor akkoord.

22. Aanleg fietspad tussen Wachtebekestraat en industriepark Rosteyne

Momenteel is het onmogelijk om op juridisch correcte wijze met de fiets de industriezone Rostijne te bereiken. In het verleden reden de fietsers in het verlengde van het doodlopende stuk Wachtebekestraat onder de viaduct van de Expresweg, via privť-gronden naar de industriezone. Vrij recent werd de doorgang via een privť-terrein door een eigenaar afgesloten.

De gemeenteraad wenst een reglementaire toegang voor fietsers te voorzien en zal hiervoor een deel van het terrein van Hans PŲpsel (carwash) afhuren of aankopen, een fietspad aanleggen met dolomietverharding en een draadafsluiting plaatsen.

De geraamde kostprijs is 15.092,00 EUR.

23. Overname deel wegenis Michel Gillemanstraat

Tengevolge van de oprichting van een nieuw bureelgebouw door BVBA Van Rompu Paul werd de Michel Gillemanstraat uitgebreid. De gemeenteraad is akkoord om dit gedeelte weg (5a 30 ca) kosteloos over te nemen en in te lijven in het gemeentelijk wegennet.

24. Aankoop woningen Leegstraat 60-62

Op 3 april 2001 besliste de gemeenteraad de twee oude woningen Leegstraat 30 en 62 aan te kopen. De waarde werd geschat op 40.000,00 EUR. De totale oppervlakte behelst 380 m2.

Deze aankoop gebeurt met het oog op de realisatie van een op 25.06.93 bij M.B. goedgekeurd onteigeningsplan, waarbij de rooilijn aan de westelijke kant van de Sint-Sebastiaanstraat werd verlegd. Beide woningen vallen voor het grootste stuk in de zone bestemd voor de wegzate. De eigenaar, Paul Vermeersch, had hiervoor in 2001 een onteigeningsverzoek ingediend nadat een bouwaanvraag om voornoemde reden werd geweigerd.   >>> zie verslag gemeenteraad 03-04-2001

De burgemeester verliet bij de bespreking van dit punt de gemeenteraad wegens te nauwe verwantschap met de partner van eigenaar Paul Vermeersch.

25. Lappersfort 5 - onvoorziene uitgave wegens stabiliteitsproblemen

De uitvoering van de wegen- en rioleringswerken in het Lappersfort dienden te worden stilgelegd wegens een klacht over scheurvorming in de woning Lappersfort 5. NV BnS kreeg van het schepencollege de opdracht een deskundig advies te verstrekken.

Aangezien de begroting hiervoor geen middelen heeft voorzien dient de gemeenteraad deze hoogdringende beslissing van het schepencollege goed te keuren. Er zal in de begrotingswijziging 2003 1.200,00 EUR worden voorzien. De uitgave, samen met de kosten voor de brandweer, zullen worden verhaald op de aannemer.

26. E. Caluslaan 5 - verkoop voortuinstrook - goedkeuring akte

Pro memorie

27. Raamakkoord ziekenvervoer

De gemeenteraad keurt een raamakkoord goed met de Christelijke Mutualiteit (Aalst - Oudenaarde - Meetjesland en Gent), Bond Moyson en Liberale Mutualiteit inzake het niet-dringend liggend ziekenvervoer. De leden van deze mutualiteiten kunnen hiervoor terecht bij de Zelzaatse brandweer

- Het gaat hem enkel over niet-dringend liggend ambulancevervoer, m.a.w. alle vervoer dat niet dringend werd aangevraagd en dat kan worden gepland in overleg met patiŽnt en/of verzorgingsinstelling. De ambulanciers behouden het recht de opdracht 'niet-dringend' om te buigen naar 'dringend' indien de toestand van de patiŽnt dit vereist en indien het kennelijk om een levensbedreigende situatie gaat.

- Bij het vervoer worden een mutualiteitskleefzegel of de administratieve gegevens van het ziekenfonds waarbij de patiŽnt is aangesloten, overhandigd aan de vervoerder en wordt de vervoeropdracht indien mogelijk ondertekend door de patiŽnt of zijn gevolmachtigde en de ambulanciers.

- Het niet-dringend liggend vervoer is uitsluitend ten laste van het ziekenfonds (na aftrok van het remgeld) bij:
   
     * Opname of ontslag, inbegrepen daghospitalisatie, in een erkend ziekenhuis;
   
     * Opname of ontslag in een erkend hersteloord (enkel CM en Bond Moyson);
   
     * Chemo- of radiotherapie of nierdialyse;
   
     * Transplantaties, nabehandeling inbegrepen;
   
     * Vervangen van sondes (enkel CM);
   
     * Pluridisciplinaire revalidatie (bij Liberale Mutualiteit beperkt tot 25 zittingen).

-De facturatie van het niet-dringend liggend ziekenvervoer dat niet ten laste is van het ziekenfonds, wordt rechtstreeks door de vervoerder aangerekend aan het lid:
   
     * Forfaitair bedrag eerste km : 25,00 EUR
   
     * Vanaf de 11e tot 100ste km supplement van : 1,20 EUR/km
   
     * Vanaf de 101ste km supplement van : 1,00 EUR/km

- Voor het vervoer dat wel ten laste is van het ziekenfonds wordt enkel een remgeld aan de patiŽnt aangerekend. De rest van de verrekening gebeurt via de ziekenfondsen. Het remgeld bedraagt 20,00 EUR voor gewoon verzekerden en 10,00 EUR voor leden die genieten van de verhoogde tegemoetkoming. Indien het remgeld niet onmiddellijk geÔnd kan worden bij de patiŽnt, krijgt de patiŽnt een factuur toegezonden van het remgeld, vermeerderd met 1,24 EUR administratiekosten.

- Wachttijden op vraag van de patiŽnt zijn steeds ten laste van de patiŽnt en worden aangerekend aan 40,00 EUR per uur.

>>> zie volledige tekst nieuw raamakkoord

28. Drinkwatervoorziening - sociaal tarief

Bij onze nieuwe drinkwaterleverancier TMVW is geen bepaling voorzien inzake sociaal tarief, zoals dit bestond in Zelzate. De gemeenteraad besliste dit sociaal tarief voor waterbedeling te behouden en ten laste te nemen van het gemeentebestuur. Dit sociaal tarief houdt in vast recht en meterhuur aan halve prijs of een reductie van 11,90 EUR per jaar.

Er genieten ongeveer 30 abonnees in Zelzate van dit sociaal tarief. Deze maatregel kost de gemeente per jaar slechts 360,00 EUR.

29. Brandweerpersoneel - openstelling 2 betrekkingen onderluitenant

In de gemeentelijke vrijwillige brandweer zijn vijf betrekkingen voorzien in het officierenkader, waarvan er twee vacant zijn. Deze twee betrekkingen van onderluitenant worden open verklaard bij bevordering.

30. Verslag bestuurders IDM - Veneco - VEM - TEVEOOST - Crematoriumbeheer over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid (decreet 06 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking)

Pro memorie

31. Gebruik van de polyvalente zaal (voormalige parochiezaal Debbautshoek) - bespreking (toegevoegd punt door SP.a-raadslid Patricia De Meyer)

In de gemeenteraad van 17 december 2003 hebben we over een ontwerp van reglement voor het gebruik van de polyvalente zaal gedebatteerd waarin volgende elementen niet of onvoldoende aan bod kwamen:

a) Billijke vergoeding

De gemeenteraad van 5 en 7 februari 2002 besliste dat de gemeente de billijke vergoeding, die verschuldigd is wanneer men bij activiteiten opgenomen muziek ten gehore brengt, voor de gemeentelijke zalen zelf zal betalen. Uit de onderrichtingen die de verenigingen ontvangen bij het vastleggen van de zaal blijkt dat ze hiervoor zelf moeten instaan. Voorstel aan de gemeenteraad om ook voor de parochiezaal de billijke vergoeding Ė tarief polyvalente zalen zang en dans ten laste te nemen.

b) Tapvergunning

Bij activiteiten in de parochiezaal (zaal met vaste tooginstallatie) zullen meestal activiteiten doorgaan waarbij drank geschonken wordt. Vraag om een permanente tapvergunning te voorzien.

c) Verwijderen van afval en leeggoed

Volgens de onderrichtingen die de verenigingen krijgen dienen zij zelf alle leeggoed en afval mee te nemen of een container te huren bij IDM. Voor een erkende vereniging is er bij IDM de mogelijkheid om gratis containers te krijgen mits men sorteert en het publiek sensibiliseert om te sorteren door een voorbeeldcontainer tentoon te stellen. Vraag om hier een regeling te treffen.

d) Kosten voor de schoonmaak

Bij het debat over het ontwerp van reglement voor het gebruik van de parochiezaal in de gemeenteraad van 17 december 2002 is er overeengekomen dat het opkuisen aan de verenigingen zelf zou toevertrouwd worden. Enkel indien ze het niet doen of niet goed genoeg zou een poetsvrouw de zaal opkuisen voor een forfaitair bedrag van 100 euro. Nu blijkt echter dat het opkuisen door de vereniging zelf dient te gebeuren maar het dweilen of schuren door de poetsvrouw gebeurt en dat de hieraan verbonden kosten door de verbruiker dienen betaald te worden. Waarom deze wijziging?

32. Toestand kamerwoningen in Zelzate - bespreking (toegevoegd punt door SP.a-raadslid Patricia De Meyer)

In Zelzate zijn er diverse oorspronkelijk ťťngezinswoningen die opgedeeld werden in kamers om te verhuren. Niettegenstaande het decreet van 7 maart 1997 is er nood aan een politiereglement om wantoestanden te voorkomen.

Op de eerste plaats is de veiligheid van de bewoners zeer belangrijk. Niet alle kamerwoningen voldoen aan de vereisten van brandveiligheid, stabiliteit van het gebouw, een veilige elektrische installatie en een veilig verwarmingssysteem. Ook een minimum wooncomfort zou gegarandeerd moeten zijn (vb., vocht, verwering van de ramen, sanitair, licht, luchtkwaliteit en toegankelijkheid, voldoende basisvoorzieningen in verhouding tot het aantal bewoners,Ö).

Een weldoordacht politiereglement moet een oplossing kunnen geven om veilige, comfortabele kamers te hebben in de gemeente. Bovendien kan een dergelijk reglement een wildgroei van kamerwoningen tegengaan en de winsten van huisjesmelkers afromen.

33. Vraag tot het plaatsen van beveiligde fietsenstallingen (toegevoegd punt door SP.a-raadslid Patricia De Meyer)

Met de invoering van het betalend parkeren in het centrum van de gemeente zullen nog meer mensen kiezen om hun kleine verplaatsingen met de fiets te doen. Hierbij is het belangrijk dat men zijn fiets veilig kan stallen. Voorstel om in het centrum van de gemeente beveiligde fietsstallingen te plaatsen.

II. GEHEIME ZITTING

1. Brandweerpersoneel - aanstellingen stagiairs-ambulancier verlenging stage

Pro memorie

2. Machtiging rechtszaken

Pro memorie

3. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstellingen

Pro memorie

Back Up Next   
 

pagehits sedert 04-11-2000:

website Martin Acke

 martin.acke@telenet.be   © 2000-2014